Euroopan unioni

Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman projektin kuvaus

1. Projekti

Projektikoodi: S11235

Projektin nimi: Kulttuuriyrittäjyysosaamisen edistäminen Keski-Pohjanmaalla

Osio: Pohjois-Suomen suuralueosio

Toimintalinja: 3: Työmarkkinoiden toimintaa edistävien osaamis-, innovaatio- ja palvelujärjestelmien kehittäminen

Projektityyppi: Projekti, jossa on henkilöitä mukana

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.8.2010 ja päättyy 31.12.2012

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2. Projektin toteuttaja

Toteuttajaorganisaation nimi: Centria ammattikorkeakoulu Oy, CENTRIA tutkimus ja kehitys

Organisaatiotyyppi: Ammattikorkeakoulu

Y-tunnus: 1097805-3

Osoite: Talonpojankatu 2

Puhelinnumero: (06) 825 0000

Toteuttajaorganisaation Web-osoite: www.cou.fi

Projektin kotisivun osoite: www.centria.fi/kulttuuriyrittäjyys

Vastuuhenkilön nimi: Lasse Jansson

Asema: Tutkimus- ja kehitysjohtaja

Sähköposti: lasse.jansson(at)centria.fi

Puhelinnumero: 044 725 0072

3. Projektin toteutusalue ja kohderyhmän kuvaus

3.1 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Keski-Pohjanmaa

Seutukunnat: Kaustisen, Kokkolan

Kunnat: Kannus, Halsua, Kaustinen, Lestijärvi, Perho, Toholampi, Kokkola, Veteli

3.2 Varsinaiset kohderyhmät

Projektilla on kolme varsinaista kohderyhmää: Keski-Pohjanmaan ammattikorkeakoulun taiteen yksikön esittävän taiteen ja musiikin koulutusohjelmien opiskelijat, ammattikorkeakoulun henkilöstö ja alueen kulttuuriyrittäjyydestä kiinnostuneet henkilöt.

3.3 Välilliset kohderyhmät

Projektin välillisenä kohderyhmänä on Keski-Pohjanmaan alueen yritykset ja muut organisaatiot, jotka voivat hyödyntää kulttuuriyrityksien tarjoamaa lisäarvoa omassa liiketoiminnassaan. Tällaista lisäarvoa voi olla esimerkiksi ohjelmapalveluiden tarjoaminen yritysten asiakastilaisuuksiin. Lisäksi kulttuuriyritykset työllistävät alihankintana ja täydentävinä palveluina esimerkiksi hotelli- ja ravintola-alaa.

3.4 Aloittaneiden henkilöiden määrä

Suunniteltu: 0, joista naisia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 54, joista naisia 32

4. Projektin tavoitteet, tulokset ja vaikutukset

4.1 Uusien työpaikkojen määrä

Suunniteltu: 10, joista naisten työpaikkoja 8

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten työpaikkoja 0

4.2 Uusien yritysten määrä

Suunniteltu: 10, joista naisten perustamia 8

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 2, joista naisten perustamia 0

4.3 Suoritettujen tutkintojen määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten tutkintoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten tutkintoja 0

5. Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Luovan alan yritykset muodostavat merkittävän toimialan ja sen tärkeyttä lisää yhteistyö muiden toimialojen kanssa, mitä kautta alan yritykset voivat parantaa myös muiden toimialojen kilpailukykyä. Esimerkiksi muotoilupalvelut ovat alkaneet löytää tietään yritysjohdon strategiseksi työvälineeksi. Samalla tavalla toimivat monet muut luovan toimialan osa-alueet, kuten mainonta, markkinointiviestintä ja peliala. Luovan toimialan yritysten toiminnasta tulee entistä merkittävämpää muiden toimialojen kannalta, sillä globalisaation myötä tuotemerkkien ja immateriaalioikeuksien hallinnan ja käytön merkitys kasvaa. (KTM Julkaisuja 10/2007)

Projektin tavoitteena on kehittää kulttuurialan liiketoiminnallisia osaamisvalmiuksia Keski-Pohjanmaalla. Projektissa kehitetään Keski-Pohjanmaan ammattikorkeakoulun taiteen yksikön henkilöstön, opiskelijoiden ja alumneiden osaamista kulttuurisen liiketoiminnan alalla. Yhtenä keskeisenä tavoitteena on edesauttaa yksikössä opiskelevien ja yksiköstä valmistuneiden opiskelijoiden valmiuksia kulttuuriyrittäjyyden alalla. Projektissa testataan osuustoimintamallin soveltuvuutta yrityshautomon tavoin toimivan opiskelijayrityksen yhtiömuotona. Osuustoimintamalli tarjoaa opiskelijoille joustavan mahdollisuuden kehittää yrittäjyysvalmiuksiaan jo opiskeluaikana sekä jatkaa mahdollista yrittäjätoimintaa myös valmistumisen jälkeen.

Projektissa suunnitellaan ja toteutetaan kulttuuriyrittäjyyteen ja liiketoimintaosaamiseen keskittyvä koulutus alueen kulttuurisesta yrittäjyydestä kiinnostuneille. Projektissa koulututetaan myös Keski-Pohjanmaan ammattikorkeakoulun henkilöstöä immateriaaliaoikeuksien ja kulttuurialan liiketoimintaosaamisen osalta.

Projektissa tehtävät toimenpiteet:
- Suunnitellaan ja kokeillaan osuuskuntamuotoista yritystoimintaa taiteen yksikön opiskelijoiden kanssa.
- Ammattikorkeakoulun henkilöstöä koulutetaan immateriaalioikeuksien ja kulttuurisen liiketoiminnan osalta.
- Suunnitellaan ja toteutetaan kulttuuriyrittäjyysvalmiuksia lisäävä koulutus alueella kulttuuriyrittäjyydestä kiinnostuneille.

Projektin hyödynsaajat:
- Taiteen yksikön opiskelijat ja alumnit
- Keski-Pohjanmaan ammattikorkeakoulun henkilöstö
- Maakunta
- Kulttuuriyrittäjyydestä kiinnostuneet

Projektin tulokset
- Uutta yritystoimintaa
- Koulutuspilotointi

6. Tiedotus ja hyvien käytäntöjen levittäminen

6.1 Tiedotussuunnitelma

Projektin tiedotusta varten laaditaan esite ja tehdään tehdään omat www-sivut.

Tiedottaminen jaetaan kahteen osaan; sisäiseen ja ulkoiseen tiedottamiseen.
Sisäisesti henkilökunnalle ja opiskelijoille projektista tiedotetaan suoramarkkinoinnin keinoin. Välineinä käytetään sähköpostia, opiskelija- ja henkilöstöportaalia, henkilökohtaista tiedottamista.

Ulkoisessa tiedottamisessa käytetään mediaa, www-sivuja ja suoramarkkinointia. Projektista kertovia artikkeleita tarjotaan lehdistölle ja kerrotaan projektin hyvistä käytänteistä. Esitteitä jaetaan kaikissa esityksissä. Mahdollisille asiakkaille järjestetään tiedotustilaisuuksia vuosittain. Osallistutaan erilaisiin hankkeeseen liittyviin seminaareihin ja kongresseihin.

Projektin tiedottamisessa pyritään huomioimaan laajasti sekä korkeakoulujen että työelämän toimijat.

6.2 Suunnitelma hyvien käytäntöjen levittämisestä

v. 2010: projektisuunnitelma, projektiesite, tiedotteet, lehti-ilmoitukset, portaalit/www-sivut, väliraportti, tiedotustilaisuudet
v. 2011: lehti-ilmoitukset, esite, lehtiartikkeli, paikallisradiohaastattelu, portaalit/www-sivut, väliraportti, tiedotustilaisuudet
v. 2012: lehti-ilmoitukset, esite, lehtiartikkeli, paikallisradiohaastattelu, portaalit/www-sivut, loppuraportti, tiedotustilaisuudet

Tuloksista tiedotetaan projektin ajan myös muissa mahdollisissa tapahtumissa (lehdistötilaisuudet, seminaarit, benchmarkkaukset, luentopyynnöt, yhteistyöverkostot, kansalliset konferenssit).

7. Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 148 116

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 145 967

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 187 807

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 158 782

8. Vastuuviranomaisen tekemä projektin luokittelu

8.1 Horisontaalinen luokittelu

Tasa-arvo: Sukupuolineutraali projekti

Kestävä kehitys: Projektilla ei ole erityistä vaikutusta kestävän kehityksen kannalta

Kumppanuus: Kumppanuutta selvästi edistävä projekti

Innovatiivisuus: Selvästi innovatiivisia tuloksia tuottava projekti

9. Loppuraportin tiivistelmä

Projektin tarkoitus oli edistää kulttuuriyrittäjyyden ja luovien toimialojen liiketoimintaa Keski-Pohjanmaalla. Luovien toimialojen edistämiseen tähtääviä toimenpiteitä sisältyi tähän projektiin kolme: yrittäjyyshautomokokeilu osuuskuntamuotoisena, Centria ammattikorkeakoulun henkilöstön kouluttaminen ja kulttuuriyrittäjyysvalmiuksien lisäämiseen tähtäävä koulutuspilotointi Keski-Pohjanmaalla. Projektin toteuttajana toimi Centria ammattikorkeakoulun hyvinvoinnin ja kulttuurin yksikkö eikä projektilla ollut osatoteuttajia. Projektissa on solmittu yhteistyötä eri toimijoiden kanssa, joilla on tietoutta kulttuuriyrittäjyydestä ja yrittäjyydestä Keski-Pohjanmaalla ja valtakunnallisesti. Hankkeen aikana järjestettiin koulutusta Centria ammattikorkeakoulun hyvinvoinnin ja kulttuurin yksikön kulttuurialan henkilöstölle kulttuuriyrittäjyysvalmennuksesta ja liiketoimintaosaamisesta sekä tekijänoikeuksista. Centria ammattikorkeakoulun muiden yksiköiden henkilöstölle järjestettiin myös koulutusta tekijänoikeuksista, IP-oikeuksista. Perustimme Centria ammattikorkeakoulun hyvinvoinnin ja kulttuuriyksikön musiikin ja esittävän taiteen koulutusohjelmien opiskelijoiden kanssa osuuskunnan, jossa on 12 jäsentä.

Osa hankkeen toiminnasta keskittyi Keski-Pohjanmaan alueelle kaikille avoimina tapahtumine ja kursseina. Järjestimme kolme seminaaria kulttuuriyrittäjyyteen liittyen. Järjestimme Kulttuuriyrittäjyyskoulutuksen, mihin osallistui 20 henkilöä, joista 5 oli ennestään oma yritys. Kurssin aikana yksi työtön henkilö perusti yrityksen työllistääkseen itsensä tulevaisuudessa. Muuten kurssilla olleet henkilöt saivat lisätietoja yrittäjyydestä ja siitä miten yritystoimintaa suunnitellaan ja mitä hyötyjä siitä voi olla. Kurssille osallistuneet yrittäjät saivat lisätietoja siitä miten heidän kannattaisi kehittää omaa liiketoimintaa. He halusivat kehittää omaa osaamistaan yrittäjinä.