Euroopan unioni

Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman projektin kuvaus

1. Projekti

Projektikoodi: S11236

Projektin nimi: Kansanmusiikin kulttuuriperinnepankki

Osio: Pohjois-Suomen suuralueosio

Toimintalinja: 3: Työmarkkinoiden toimintaa edistävien osaamis-, innovaatio- ja palvelujärjestelmien kehittäminen

Projektityyppi: Projekti, jossa on henkilöitä mukana

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.7.2010 ja päättyy 30.4.2013

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2. Projektin toteuttaja

Toteuttajaorganisaation nimi: Centria ammattikorkeakoulu Oy

Organisaatiotyyppi: Ammattikorkeakoulu

Y-tunnus: 1097805-3

Osoite: Talonpojankatu 2

Puhelinnumero: 06-8250000

Toteuttajaorganisaation Web-osoite: www.centria.fi

Projektin kotisivun osoite: www.kamulaari.fi

Vastuuhenkilön nimi: Lasse Jansson

Asema: Tutkimus- ja kehitysjohtaja

Sähköposti: lasse.jansson(at)centria.fi

Puhelinnumero: 044 725 0072

3. Projektin toteutusalue ja kohderyhmän kuvaus

3.1 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Keski-Pohjanmaa

Seutukunnat: Kaustisen, Kokkolan

Kunnat: Kannus, Halsua, Kaustinen, Lestijärvi, Perho, Toholampi, Kokkola, Veteli

3.2 Varsinaiset kohderyhmät

Musiikin opetusta tarjoavat oppilaitokset monipuolisemman opetustarjonnan avautumisen myötä. Keski-Pohjanmaalta kansanmusiikkiin painottuvaa musiikin opetusta tarjoavat Centria ammattikorkeakoulu, Keski-Pohjanmaan konservatorio, Kaustisen musiikkilukio, Ala-Könni-kansanmusiikkilinja. Lisäksi oppilaitoksista kohderyhmää ovat perusopetuksen ja muut vapaan sivistystyön oppilaitokset alueella. Varsinaista kohderyhmää on näiden kaikkien edellä mainittujen oppilaitosten opettajat sekä musiikkipedagogeiksi valmistuvat ammattiopiskelijat.

Monipuolistuvan opetustarjonnan kautta myös kansanmusiikin alalta koulutuksen saaneiden työllistymismahdollisuudet alueella lisääntyvät. Kiinnostus kansanmusiikkia kohtaan aiheuttaa opetusta tarjoavissa oppilaitoksissa kysyntää kansanmusiikin opettajille.

3.3 Välilliset kohderyhmät

Keski-Pohjanmaan maakunta hyötyy projektista välillisesti. Projektin tuotosten kautta keskipohjalainen kansanmusiikki tulee tutuksi laajemmalla alueella. Sitä kautta myös Keski-Pohjanmaa maakuntana saavuttaa uutta näkyvyyttä.

Kansanmusiikin opiskelun myötä opetusmateriaalia hyväksi käyttävien opiskelijoiden luovat valmiudet paranevat.

Välillisiä hyödynsaajia ovat myös kansanmusiikista kiinnostuneet harrastajat tai harrastajaryhmät sekä Keski-Pohjanmaan ulkopuolella toimivat kansanmusiikin koulutusta tarjoavat tahot.

3.4 Aloittaneiden henkilöiden määrä

Suunniteltu: 0, joista naisia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 38, joista naisia 25

4. Projektin tavoitteet, tulokset ja vaikutukset

4.1 Uusien työpaikkojen määrä

Suunniteltu: 5, joista naisten työpaikkoja 3

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten työpaikkoja 0

4.2 Uusien yritysten määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

4.3 Suoritettujen tutkintojen määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten tutkintoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten tutkintoja 0

5. Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Projektin tavoitteena on kerätä, järjestää ja tallentaa perinteistä alueellisesti painottunutta (pohjalaista ja suomenruotsalaista) kansanmusiikkimateriaalia jokapäiväiseen opetuskäyttöön. Projekti tuottaa uusia sovituksia mm. erilaisten kansanmusiikkiyhtyeiden käyttöön. Projektin pidemmän tähtäimen tavoitteena on lisätä kansanmusiikin opetuksen osuutta musiikkikasvatuksessa ja sitä kautta lisätä keskipohjalaisen kansanmusiikin erityispiirteiden tunnettuutta Suomessa ja ulkomailla.

Projektissa kerätään koulutusmoduuleihin jo olemassa oleva perinnemateriaali ja tuotetaan uutta opetusmateriaalia. Materiaali taltioidaan verkkosivuille, josta se on kaikkien halukkaiden käytettävissä käyttäjän sijainnista riippumatta. Verkkoaineisto tarjoaa kansanmusiikin opetukseen uuden oppimisympäristön, jota voi hyödyntää osaamistasosta riippumatta. Verkkoaineisto toimii samalla myös pohjalaisen ja suomenruotsalaisen kansanmusiikkiperinteen tietokantana.

Projektissa tehtävät toimenpiteet:
- Kansanmusiikin perinnemateriaalin keruu Suomessa ja pohjoismaissa
- Uuden kansanmusiikin materiaalin tuottaminen pedagogisista lähtökohdista
- Materiaalin sovitus, äänitys, videointi ja kirjallisen materiaalin tuottaminen
- Virtuaalisen oppimisympäristön suunnitteleminen ja toteuttaminen

Projektin kohderyhmät ja hyödynsaajat:
- Musiikin opetusta tarjoavien oppilaitosten opettajat monipuolisemman opetustarjonnan avautumisen myötä.
- Kansanmusiikin alalta koulutuksen saaneet uusien työllistymismahdollisuuksien kautta.

Projektin tulokset:
- Virtuaalinen oppimisympäristö, joka toimii samalla kansanmusiikin perinnepankkina internet-ympäristöön.
- Kansanmusiikin työllistymismahdollisuuksien parantuminen

6. Tiedotus ja hyvien käytäntöjen levittäminen

6.1 Tiedotussuunnitelma

Projektin tiedotus tehdään sähköisesti. Projektille perustetaan www-sivut, joiden kautta tiedottaminen pääasiassa tapahtuu.

Tiedottaminen jaetaan kahteen osaan: sisäiseen ja ulkoiseen tiedottamiseen.
Sisäisesti projektista tiedotetaan henkilökunnalle ja opiskelijoille suoramarkkinoinnin keinoin. Välineinä käytetään sähköpostia, opiskelija- ja henkilöstöportaalia ja henkilökohtaista tiedottamista.

UIkoisessa tiedottamisessa käytetään mediaa, www-sivuja ja suoramarkkinointia. Projektista kertovia artikkeleita tarjotaan lehdistölle ja kerrotaan projektin hyvistä käytänteistä. Sähköistä ja henkilökohtaista tiedottamista käytetään projektin keskeisten kohderyhmien saavuttamiseksi. Keskeisille sidosryhmille tiedotetaan projektin etenemisestä ja tuloksista säännöllisesti.

6.2 Suunnitelma hyvien käytäntöjen levittämisestä

v. 2010: projektisuunnitelma, tiedotteet, lehtiartikkelit, portaalit/www-sivut, väliraportti, tiedotustilaisuus
v. 2011: lehtiartikkelit, tiedotteet, portaalit/www-sivut, väliraportti
v. 2012: lehtiartikkelit, tiedotteet, portaalit/www.sivut, väliraportti, ennakkojulkaisu,
v. 2013: lehtiartikkelit, teidotteet, portaalit/www-sivut, loppuraportti, tiedotustilaisuus

Projektista tiedotetaan projektin aikana myös muissa mahdollisissa tapahtumissa, esim. alan kansallisissa ja kansainvälisissä konferensseissa ja seminaareissa.

7. Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 113 431

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 108 859

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 137 430

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 118 326

8. Vastuuviranomaisen tekemä projektin luokittelu

8.1 Horisontaalinen luokittelu

Tasa-arvo: Sukupuolineutraali projekti

Kestävä kehitys: Projektilla ei ole erityistä vaikutusta kestävän kehityksen kannalta

Kumppanuus: Kumppanuutta selvästi edistävä projekti

Innovatiivisuus: Selvästi innovatiivisia tuloksia tuottava projekti

9. Loppuraportin tiivistelmä

Kansanmusiikin kulttuuriperinnepankki-projektin tavoitteena on saada lisättyä kansanmusiikin käyttöä musiikin opetuksessa kaikilla eri koulutusasteilla luomalla virtuaalinen oppimateriaalipankki internettiin. Tavoitteen toteuttamiseksi projektin toimesta on kerätty, koottu ja tuotettu kansanmusiikkia ja painotus on ollut Pohjanmaan, tarkemmin Keski-Pohjanmaan alueen kansanmusiikissa. Materiaalin keräyksen ja koonnin kohteena ovat olleet arkistomateriaali, hajallaan erinäisissä julkaisuissa ja äänitteillä oleva nuottimateriaali sekä näiden lisäksi uutta materiaalia on tuotettu runsaasti pedagogista tarvetta silmällä pitäen.

Materiaali on järjestetty ja lajiteltu niin, että mahdollisimman laaja kansanmusiikista kiinnostunut käyttäjäkunta voisi sitä hyödyntää, etusijassa musiikin opettajat ja ohjaajat. Materiaalille on luotu sijoituspaikka internettiin (www.kamulaari.fi) ja nyt se on kaiken kansan saatavilla, iästä ja koulutustasosta riippumatta.

Projektin tuotokselle on saadun palautteen perusteella ollut kova tarve ja sivuston avaamisen jälkeen saatu palaute on ollut erittäin positiivista ja innostunutta. Musiikin ammattikentän parissa eräät opettajat ja muusikot ovat ottaneet sivuston jo osaksi materiaalin hankkimisväyläänsä ja suullisen palautteen perusteella käyttäjäkunta on koko ajan lisääntynyt.

Projektin tuotos, internetsivusto, on luotu sillä tavoin, että materiaalin lisääminen ja päivittäminen on helppoa ja jatkossakin pyritään siihen, että sivusto on mahdollisimman käyttäjäystävällinen. Materiaalia tullaan luomaan jatkuvati lisää Centria ammattikorkeakoulussa tapahtuvien pedagogiikan opintojen parissa, joten sisällön tuottaminen on myös jatkossa turvattua.