Euroopan unioni

Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman projektin kuvaus

1. Projekti

Projektikoodi: S11237

Projektin nimi: eGreenNet- ympäristöosaamisverkosto ja -keskus

Osio: Etelä-Suomen suuralueosio

Toimintalinja: 1: Työorganisaatioiden, työssä olevan työvoiman ja yritysten kehittäminen sekä yrittäjyyden lisääminen

Projektityyppi: Projekti, jossa ei ole henkilöitä mukana

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.4.2010 ja päättyy 30.6.2011

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2. Projektin toteuttaja

Toteuttajaorganisaation nimi: Turun ammattikorkeakoulu

Organisaatiotyyppi: Ammattikorkeakoulu

Y-tunnus: 0204819-8

Osoite: Sepänkatu 1

Puhelinnumero: (02) 263350

Toteuttajaorganisaation Web-osoite: http://www.turkuamk.fi

Projektin kotisivun osoite: www.egreennet.fi

Vastuuhenkilön nimi: Liisa Kairisto-Mertanen

Asema: koulutusjohtaja

Sähköposti: liisa.kairisto-mertanen(at)turkuamk.fi

Puhelinnumero: (02)2633 6118

3. Projektin toteutusalue ja kohderyhmän kuvaus

3.1 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Varsinais-Suomi

Seutukunnat: Salon, Åboland-Turunmaan, Turun, Vakka-Suomen, Loimaan

Kunnat: Turku

3.2 Varsinaiset kohderyhmät

Varsinainen kohderyhmät ovat pk-yritykset. Kun osaamisverkoston yhteistyö toimii ja palvelut on dokumentoitu, niin pk-yritykset saavat keskitetysti ja kattavasti ympäristöosaamisen ja -liiketoiminnan palveluita, neuvontaa, konsultointia, koulutusta yms. Pk-yrityksille on tarjolla apua ja palveluja, joilla pyritään yritysten kilpailukyvyn parantamiseen yritysten ympäristöosaamisen ja ympäristöliiketoiminnan saralla.

Keskeistä hankkeen luomassa ja kehittämässä toimintamallissa on kumppanuusverkosto, jolla pyritään aikaansaamaan ympäristöosaamisen kumuloitumista koko verkoston keskuudessa ja näin kehittämään pk-yritysten kilpailukykyä ja liiketoimintaosaamista pitkälläkin aikavälillä.

Tarkennuksena mainittakoon, että tavoitteena ei ole luoda uutta organisaatiota, vaan ensisijaisesti verkostoitumista syventämällä pystytään aiempaa paremmin kehittämään ja konkretisoimaan pk-yritysten tarpeita vastaavia palveluita ja tarjoamaan näitä keskitetysti siten, että palvelut ovat helpommin yritysten löydettävissä (palveluja tarjoavat niin yksityiset toimijat, kuin julkisetkin, esim. Kelaa-hanke ja EcoStart, sekä korkeakoulut).

Tavoitteena on luodaan vahva kumppanuusverkosto yhdessä eri toimijoiden kanssa, mukaan lukien yritykset, tarjoamaan asiantuntijapalveluita yritystoiminnan kilpailukykyä ja kasvua tukemaan.

3.3 Välilliset kohderyhmät

Välillisiä kohderyhmiä ovat ensinnäkin korkeakoulut, jotka oppivat tuntemaan toistensa aiheen osaamista ja täydentämään sitä osaltaan, toimivat yhteistyössä ja muodostavat kiinteitä verkostoja, jota kautta kumppanuus ja yhteistyö sekä keskenään että pk-yritysten kanssa edelleen syventyy ja laajenee. Korkeakouluilla on merkittävä alueellinen palvelutehtävä ja ne ovat keskeisessä asemassa osaamisen kasvattamisessa ja tiedon levittämisessä.

Lisäksi korostetaan alueen ympäristöalan yksityisten toimijoiden roolia, koska nämä laajentavat osaamisverkoston palvelutarjontaa ja voivat toimia myös merkittävinä työllistäjinä.

Välillinen kohderyhmä ovat yrittäjäjärjestöt ja elinkeinoelämän organisaatiot, jotka voivat paitsi itse hyödyntää osamisverkoston palveluita, mutta myös osallistua niiden kehittämiseen ja viestiä niistä laajasti sidosryhmilleen.

Lisäksi kohderyhmänä ovat julkiset toimijat, kuten mm. Valonia, Potkuri, TE-keskus ja ympäristökeskus, joilla on erittäin keskeinen rooli alueen kehittämisessä ja palveluiden tarjoamisen kanavana.

Välillinen kohderyhmä ovat myös opiskelijat, jotka toimivat mukana hankkeessa kehittäen työelämäyhteyksiään jo opiskeluaikana, syventävät ammatillista osaamistaan konkreettisessa yhteistyössä yritysten kanssa, oppivat mm. projektityötaitoja jne.

3.4 Aloittaneiden henkilöiden määrä

Suunniteltu: 0, joista naisia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisia 0

4. Projektin tavoitteet, tulokset ja vaikutukset

4.1 Uusien työpaikkojen määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten työpaikkoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten työpaikkoja 0

4.2 Uusien yritysten määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

4.3 Suoritettujen tutkintojen määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten tutkintoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten tutkintoja 0

5. Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Turun seudulla on runsaasti ympäristöalan osaamista, mutta sen koordinoinnissa, hyödyntämisessä ja viestinnässä (erityisesti yrityksille) on puutteita. Pk-yrityksillä on tarve, mutta ei osaamista kehittää omaa ympäristöosaamistaan ja -liiketoimintaansa kilpailukykynsä parantamiseksi. Kokoamalla osaaminen yhteen pk-yritysten tarpeita vastaaviksi palveluiksi luodaan korkeakoulujen, pk-yritysten ja muiden alan toimijoiden verkostoitumisen avulla ympäristöosaamisen kumppanuusmalli sekä toimintakonsepti, jotta pk-yritykset saavat ympäristöosaamistaan ja -liiketoimintaansa kehittäviä palveluja. Näin tuetaan tiedon ja osaamisen lisääntymistä yrityksissä niiden kilpailukykyä vahvistaen.

Projektin tavoitteena on vahvistaa ja kehittää ympäristöosaamisen kumppanuusverkosto ja osaamiskeskittymä kokoamalla yhteen alueen toimijoiden osaaminen ja vahvistamalla kevyitä ja selkeitä yhteistyömalleja.

Hankkeessa kehitetään uusia toimintatapoja:
1. Verkostomainen toimintamalli. Hankkeessa kehitetään monistettavissa oleva ympäristöosaamisen kumppanuusverkoston toimintamalli, joka vaiheistetaan, dokumentoidaan ja levitetään.
2. Ympäristöosaamisen palvelujen viestintä ja organisointi yritystarvelähtöisesti. Tarvittavat ympäristöosaamispalvelut dokumentoidaan jatkuvassa vuoropuhelussa ja kumppanuussuhteessa pk-yritysten kanssa. Hankkeessa dokumentoidaan ja kehitetään edullisia, helppokäyttöisiä, selkeitä ja helpostisaavutettavia toimintamalleja ja palveluita, joita pienetkin yritykset käyttävät osaamisensa, henkilöstön kuin johtamisen kehittämiseen.
3. Viestintäkanavana käytetään erityisesti www.YritysSuomi.fi/ympäristö - portaalia, jolloin jatkossakin palvelut ovat tarjolla ja esillä selkeän portaalin kautta.

Hankkeen lopussa yhteistyöverkoston keskeiset toimintamuodot ovat:
- verkostomainen, kumulatiivista osaamista tuottava ja vuoropuheluun perustuva toimintamalli ja toimijaverkosto
- verkkoportaalin tehokas hyödyntäminen
- palvelujen jatkokehittämisen suunnittelu hankkeen tulosten pohjalta.

6. Tiedotus ja hyvien käytäntöjen levittäminen

6.1 Tiedotussuunnitelma

Projektia varten laaditaan yksityiskohtainen tiedotussuunnitelma, jossa kuvataan tiedotustoimenpiteet projektin elinkaaren aikana. Projektin tiedotussuunnitelma jakaantuu seuraaviin vaiheisiin:

Vaihe I: Projektin käynnistys ja selvitykset
Vaihe II: Toteutusvaihe
Vaihe III: Tulosten arviointi, kehittäminen ja levitys

6.2 Suunnitelma hyvien käytäntöjen levittämisestä

Vaihe 1: projektin käynnistyksestä ja tavoitteista tiedotetaan toimijoiden omien
tiedotusyhteyksien kautta ( V-S Yrittäjät/ Yrittäjä- verkkolehti; Turun amk/ verkkosivut. Aurinkolaiva-lehti,Turun kaupunginhenkilöstölehti 'Turun pualest', Turun Sanomat; muut korkeakoulut vast. omien tiedotuskanaviensa kautta). Lisäksi käynnistyksestä tiedotetaan valtakunnallisen yrittäjäjärjestön kautta (Suomen Yrittäjät). Verkkoportaali

Vaihe 2: Yritysharavan tuloksista tiedotetaan lähinnä alueellisten medioitten kautta, mutta yritystarvekartoituksen tuloksista myös valtakunnallisten kanavien ja yhteistyöverkostojen kautta, koska aihe on valtakunnallisesti kiinnostava ja lisää kiinnostusta myös hankkeen toimintakonseptiin.Verkkoportaali. Workshop.

Vaihe 3
Palveluviestintä: Yrittäjäjärjestöt ja -lehdet, suora sähköinen viestintä, verkkoportaali
Tiedotus yrittäjäjärjestöjen, yrityspalvelukeskusten(mm. Potkuri), Suomen ympäristökeskuksen, Valonian sekä em. medioiden kautta.Tiedotus ja yhteydenotto kaikkiin amk:hin Suomessa, verkoston ja keskuksen toimintamallin esittely. Tiedekorkeakouluilla vastaavat verkostot. Sähköpostitiedotteet eri verkostojen kautta.

7. Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 106 925

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 76 015

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 142 567

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 101 361

8. Vastuuviranomaisen tekemä projektin luokittelu

8.1 Horisontaalinen luokittelu

Tasa-arvo: Sukupuolineutraali projekti

Kestävä kehitys: Merkittävästi kestävää kehitystä edistävä projekti

Kumppanuus: Kumppanuutta selvästi edistävä projekti

Innovatiivisuus: Ei erityistä innovatiivisuutta projektin tavoitteena

9. Loppuraportin tiivistelmä

Projektin lähtökohtana on ollut ympäristöosaamisen vahvistaminen Varsinais-Suomessa ja erityisesti siihen pohjautuvan liiketoiminnan kasvattaminen. Keskeisin kohderyhmä olivat pk-yritykset. Keskeistä on ollut luoda ja vahvistaa yritysten ja niitä tukevien tahojen kumppanuusverkostoa.

Hanke toimi ensimmäisenä vaiheena hankekokonaisuudessa, joka jatkuu jo rahoitusta saaneella hankkeella: S11738 eGreenNet - ympäristöosaamisverkosto.

Tässä käsillä olevassa 1. vaiheessa keskiössä on ollut verkostoituminen ja yhteistyömallien pohdinta/luominen sekä taustatiedon hankkiminen.

Yhteistyö on keskeinen tavoite koko hankkeessa. Hanke on projektisuunnitelman mukaisesti ollut laajasti kontaktissa kansallisiin yhteistyökumppaneihin.

Hankkeen internet-sivuille (www.egreennet.fi) on koottu yrittäjille ja muille yhteisyökumppaneille mahdollisimman selkeästi & kiinnostavasti aihepiirin tietoa, ajankohtaisia asioita sekä linkkejä. Nettisivuja työstetään koko ajan hanketiimin voimin paremmiksi ja kohderyhmää palveleviksi.

Verkostoituminen, yhteistyö, selkeys, palveluiden ja osaamisen löydettävyys ja eri hallinnon alojen työkalujen ja tiedon synerginen hyödyntämien ovat olleet hankkeessa keskeisiä asioita.

Viestinnällinen haaste pk-yrityskenttään päin on havaittu hankkeen aikana, mutta se oli tiedossa jo ennen hankettakin: asioista pitää pystyä puhumaan riittävän selkeästi ja konkreettisesti yrittäjille sekä muille, yrittäjärajapinnassa oleville organisaatioille. Toinen haaste, joka myös oli tiedossa jo ennen hankettakin, oli se, että ympäristöliiketoiminta on monialainen kokonaisuus, jota löytyy hyvin laajasti eri toimialoilta. Perinteinen luokittelu energia- ja ympäristötoimialoilla ei riitä kattamaan / kokoamaan ympäristöliiketoimintaa.

PROJEKTIN TULOKSET
- Alan palvelujen tarjoajien osaaminen on kartoitettu ja dokumentoitu. Myös tarvekartoitus on tehty.
- Verkkoportaali, josta palvelut löytyvät keskitetysti (www.yrityssuomi.fi/ymparisto), on pk-yritysten tiedossa. Hankkeen omat internet-sivut: www.egreennet.fi ohjaa myös em. sivuille.
- Erityisesti pk-yritysten tarpeisiin sopivia keveitä ja selkeitä palvelumalleja on tarjolla.
- Luotu kehittäjäyritysten ja muiden toimijoiden osaamisverkosto olemassa olevien rakenteiden kautta ja niitä tukien.
- Relevantit toimijat valtakunnallisesti ja alueellisesti tuntevat toimintamallin ja on luotu yhteistyömalleja valtakunnallisesti.
- Kartoitettu potentiaaliset kohderyhmät laajasti, yritykset mukana kehittämässä kokonaisuutta.
- Hankejulkisuus on toteutettu viestintäsuunnitelman mukaisesti.