Euroopan unioni

Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman projektin kuvaus

1. Projekti

Projektikoodi: S11241

Projektin nimi: Matkailuosaamisen kehittäminen Oulun seudulla

Osio: Pohjois-Suomen suuralueosio

Toimintalinja: 3: Työmarkkinoiden toimintaa edistävien osaamis-, innovaatio- ja palvelujärjestelmien kehittäminen

Projektityyppi: Projekti, jossa on henkilöitä mukana

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.10.2009 ja päättyy 31.5.2013

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2. Projektin toteuttaja

Toteuttajaorganisaation nimi: Kajaanin kaupunki / Kajaanin ammattikorkeakoulu -liikelaitos

Organisaatiotyyppi: Ammattikorkeakoulu

Y-tunnus: 0214958-9

Osoite: PL 52 (Ketunpolku 3)

Puhelinnumero: (08) 618 991

Toteuttajaorganisaation Web-osoite: www.kajak.fi

Projektin kotisivun osoite: Projektilla ei ole omaa internet sivua. Projektista on voinut lukea Kajaanin amk:n kotisivuilta.

Vastuuhenkilön nimi: Mika Määttä

Asema: johtaja

Sähköposti: mika.maatta(at)kajak.fi

Puhelinnumero: 044-7101 607

3. Projektin toteutusalue ja kohderyhmän kuvaus

3.1 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Pohjois-Pohjanmaa

Seutukunnat: Nivala-Haapajärven, Oulun, Koillismaan, Ylivieskan, Haapavesi-Siikalatvan, Raahen

Kunnat: Siikajoki, Muhos, Pyhäjoki, Taivalkoski, Merijärvi, Kärsämäki, Liminka, Raahe, Kempele, Kalajoki, Pyhäntä, Pyhäjärvi, Reisjärvi, Oulunsalo, Kuusamo, Haapajärvi, Ylivieska, Tyrnävä, Kiiminki, Haukipudas, Nivala, Alavieska, Oulainen, Hailuoto, Sievi, Vihanti, Haapavesi, Oulu, Lumijoki, Siikalatva

3.2 Varsinaiset kohderyhmät

Hankkeen ensisijaisina kohderyhmänä ovat restonomikoulutukseen valittavat henkilöt. Koulutusohjelman opiskelijoiksi haetaan ensisijaisesti sellaisia, joilla on opistoasteen koulutus ja työkokemus ja toissijai-sesti henkilöitä, joilla on ammattikorkeakoulun yleinen hakukelpoisuus. Koska koulutus toteutetaan moni-muotoisena työn ohessa, opiskelijoiksi voi hakeutua henkilöitä laajemminkin Pohjois-Pohjanmaan alueelta. Koulutus on tarkoitettu työssäkäyville henkilöille.

3.3 Välilliset kohderyhmät

Projektin välillisiä hyödynsaajia ovat Oulun seudun matkailuyritykset, jotka tarjoavat restonomikoulutuk-sessa opiskeleville henkilöille oppimistehtäviä ja harjoittelupaikkoja. Lisäksi hankkeesta hyötyy Oulun seutu ja siellä olevat muut matkailun toimijat, kun alueelle tulee ammatillisen korkea-asteen tutkinnon suorittaneita osaajia.

3.4 Aloittaneiden henkilöiden määrä

Suunniteltu: 0, joista naisia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 28, joista naisia 24

4. Projektin tavoitteet, tulokset ja vaikutukset

4.1 Uusien työpaikkojen määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten työpaikkoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten työpaikkoja 0

4.2 Uusien yritysten määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

4.3 Suoritettujen tutkintojen määrä

Suunniteltu: 20, joista naisten tutkintoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 8, joista naisten tutkintoja 8

5. Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Oulun seudun matkailun kokonaisvaltaisen kehittämissuunnitelman ( master plan) päätavoitteena on mat-kailuvirtojen lisääminen seudulle kehittämällä kansainvälistä kysyntää vastaava matkailupalvelutarjonta sekä muodostamalla seudullinen matkailun markkinointiorganisaatio eri toimijoiden ja palveluntuottajien kanssa. Yhtenä toimenpiteenä edellä mainitun päätavoitteen saavuttamiseksi on saada Oulun seudulle restonomikoulutusta (Oulun seudun matkailun kokonaisvaltainen kehittämissuunnitelma master plan 2020 ; tiivistelmä s.5).

Jotta alueen matkailuyritykset voivat kehittyä kansainvälisen tason toimijoiksi, tarvitaan osaavaa henkilös-töä. Ville Urponen Oulun seudun ammattikorkeakoulusta toteutti toukokuussa 2008 kyselyn 30 johtavassa asemassa olevalle matkailualan toimijalle. Tämän kyselyn mukaan alueella ei ole riittävästi tarjolla koulutuettua työvoimaa ja että alueella olisi tarpeen järjestää restonomikoulutusta. Kyselyn mukaan osaamisen tulisi painottua palvelupuolen osaamiseen.

Tässä restonomitutkintoon johtavassa aikuiskoulutushankkeessa on ensisijaisena tavoitteena kehittää alueen osaamista. Tämän vuoksi hankkeessa toteutetaan restonomin tutkintoon tähtäävä koulutus ( laajuus 210 opintopistettä). Koulutus toteutetaan palvelujen tuottamisen ja johtamisen koulutusohjelmassa siten, että alueen tarpeet otetaan huomioon painoalueina. Koska koulutus toteutetaan aikuiskoulutuksena, se tukee välittömästi alueen yritysten kehittämistarpeita. Opiskelijat tekevät tiivistä yhteistyötä omien tai muiden alueen matkailuyritysten kanssa opiskelun kuluessa. Opintojaksoissa suoritettavat oppimistehtävät suunnataan mahdollisimman paljon työelämään sekä teoriaopintojen että harjoittelun aikana. Tällä pyritään saamaan aikaan kehittämistoimia, joilla

* kehitetään matkailuyritysten palvelutuotantoa
* kehitetään yhdessä yritysten kanssa niiden matkailijoille suunnattuja palveluita ja tuotteita.

Hankkeen tulostavoitteena on, että restonomitutkinnon palvelujen tuottamisen ja johtamisen koulutusoh-jelmassa suorittaa 20 opiskelijaa ja että alueen yritykset voivat kehittää tuotteitaan ja palveluitaan kohti master planin mukaista laatuajattelua. Hanke alkaa lokakuussa 2009 ja päättyy toukokuussa 2013.

6. Tiedotus ja hyvien käytäntöjen levittäminen

6.1 Tiedotussuunnitelma

Sisäinen tiedottaminen: sähköposti,www-sivut, väli- ja loppuraportti, yksikkö- ja amk:n henkilöstökokoukset

Ulkoinen tiedottaminen: www-sivut, artikkeli alan julkaisussa , väli- ja loppuraportit, paikallislehdet (Kaleva, Kainuun Sanomat)

6.2 Suunnitelma hyvien käytäntöjen levittämisestä

www-sivut, syksy 2009
artikkeli alan julkaisussa, hankkeen edetessä, viimeinen loppuvuodesta 2012
väli- ja loppuraportit, hankkeen edetessä, viimeinen loppuvuodesta 2012
paikallislehdet (Kaleva, Kainuun Sanomat), hankkeen aikana

7. Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 289 510

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 271 495

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 332 770

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 312 063

8. Vastuuviranomaisen tekemä projektin luokittelu

8.1 Horisontaalinen luokittelu

Tasa-arvo: Sukupuolineutraali projekti

Kestävä kehitys: Projektilla ei ole erityistä vaikutusta kestävän kehityksen kannalta

Kumppanuus: Kumppanuutta selvästi edistävä projekti

Innovatiivisuus: Selvästi innovatiivisia tuloksia tuottava projekti

9. Loppuraportin tiivistelmä

Oulun seudun matkailun kehittämisen taustalla on ollut matkailuntoimialan kehittämissuunnitelma (master plan). Tämä kehittämissuunnitelman yhtenä tavoitteena on ollut lisätä matkailuvirtoja alueelle kehittämällä erityisesti alan palvelutarjontaa, tuotekehitystä, liiketoimintaosaamista ja esimiestaitoja. Kehittämissuunnitelman yhtenä toimenpiteenä käynnistyi restonomitutkintoon johtava aikuiskoulutuksen suunnittelu- ja opiskelijahakuprosessi vuonna 2009 ja varsinainen koulutus seuraavan vuoden alusta Oulussa.

Koulutuksen toteuttamisesta vastasivat Kajaanin ammattikorkeakoulu ja Oulun seudun ammattikorkeakoulu yhdessä. Koulutusta markkinointiin Pohjois-Pohjanmaan alueen lehdissä vuoden 2009 lopussa. Koulutus osoitti alusta lähtien kiinnostusta ja ensisijaisten hakijoiden määrä oli 6 kertainen yhtä aloituspaikkaa kohden. Projektin kohderyhmänä olivat Pohjois-Pohjanmaan alueella työskentelevät matkailualan henkilöt. Opiskelijat tulivat alueen eri matkailu- ja ravitsemisalan yrityksistä ja valituilla oli vahva alan työkokemus ja aikaisempia opintoja alan opisto- ja ammattikorkeakoulutasolta.

Hankkeen toteutuksesta vastasivat ammattikorkeakoulut yhdessä. Koulutuksen toteuksen onnistumisesta ja järjestelyistä Oulussa vastasi Oulun seudun ammattikorkeakoulun liiketalouden yksikkö ja koulutuksen suunnittelun viemisestä onnistuneesti käytäntöön vastasi Kajaanin ammattikorkeakoulu. Hankkeen aikana ammattikorkeakoulut tiivistivät yhteistyötään ja jakoivat osaamistaan.

Projektin tavoitteena oli parantaa matkailualan yritysten kilpailukykyä kouluttamalla osaavaa henkilöstöä niiden käyttöön ja kehittää olemassa olevia ja tuottaa uusia matkailupalveluita erityisesti matkailun
ruokapalveluiden osalta, ja siten lisätä työllisyyttä alalla ja alueella.

Hankkeen aikana tehtiin yhteistyötä työelämän kanssa. Opiskeluun liittyvä harjoittelujakso ja projektiopinnot toteuttiin alueen yhteistyöyrityksissä ja opintojaksojen kehittämistehtäviä nivottiin työelämässä toteutettaviksi. Opinnäytetöiden toimeksiantoina syntyi yritysten tarpeisiin tuotteistettuja ruokatuotteita sekä julkiselle että yksityiselle sektorille, toimintakäsikirja yrityksen laatujärjestelmän tueksi ja liiketoimintasuunnitelma käynnistyvälle yritykselle. Toimeksiantona on myös haettu hotelli-ravintolalle Joutsenmerkki auttamaan hotellia oman toiminnan kehittämisessä luontoa säästävän ympäristöystävällisempään toimintakulttuuriin.

Oulun seudulla matkailutoimialan kehittämiseen on pystytty vastaamaan nopeasti tuomalla Ouluun ammattikorkeakoulutasoista matkailualan koulutusta ja kouluttamalla alueelle osaavaa ruoka- ja matkailualan henkilöstöä työelämän tarpeisiin. Opiskelun myötä koulutetun henkilöstön kilpailukyky ja etenemismahdollisuudet ovat parantuneet. Restonomiksi valmistuneet ovat kokeneet opiskelun hyödyttäneen heitä, lisänneen ammattitaitoa ja verkostoitumista varsinkin alueen pk-yrityksiin.