Euroopan unioni

Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman projektin kuvaus

1. Projekti

Projektikoodi: S11242

Projektin nimi: NUOTTI - nuorten työllistymistä tukevien palvelujen kehittämishanke

Osio: Etelä-Suomen suuralueosio

Toimintalinja: 2: Työllistymisen ja työmarkkinoilla pysymisen edistäminen sekä syrjäytymisen ehkäiseminen

Projektityyppi: Projekti, jossa on henkilöitä mukana

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.1.2010 ja päättyy 31.12.2014

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2. Projektin toteuttaja

Toteuttajaorganisaation nimi: Salon seudun koulutuskuntayhtymä/Salon seudun aikuisopisto

Organisaatiotyyppi: Kuntayhtymä

Y-tunnus: 0139545-4

Osoite: Venemestarinkatu 35

Puhelinnumero: 02-77041

Toteuttajaorganisaation Web-osoite: www.sskky.fi/aikuisopisto

Projektin kotisivun osoite: Nuotin palvelukartta: www.nuotti.info.

Vastuuhenkilön nimi: Reija Kiviluoto

Asema: tiiminvetäjä

Sähköposti: reija.kiviluoto(at)sskky.fi

Puhelinnumero: 044-7704532

3. Projektin toteutusalue ja kohderyhmän kuvaus

3.1 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Varsinais-Suomi

Seutukunnat: Salon

Kunnat: Somero, Salo

3.2 Varsinaiset kohderyhmät

Projektin varsinaisena kohderyhmänä ovat Salon seudulla asuvat työttömät tai työttömyysuhan alla olevat 17-30 -vuotiaat nuoret. Kohderyhmässä on myös jonkin verran peruskoulun päättäneitä alle 17-vuotiaita nuoria.

3.3 Välilliset kohderyhmät

Projektilla ei ole välillisiä kohderyhmiä.

3.4 Aloittaneiden henkilöiden määrä

Suunniteltu: 115, joista naisia 41

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 109, joista naisia 50

4. Projektin tavoitteet, tulokset ja vaikutukset

4.1 Uusien työpaikkojen määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten työpaikkoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten työpaikkoja 0

4.2 Uusien yritysten määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

4.3 Suoritettujen tutkintojen määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten tutkintoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten tutkintoja 0

5. Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Nuorten työllisyystilanne on vaikeutunut merkittävästi syksyn 2008 ja kevään 2009 aikana. Ilmiö on valtakunnallinen ja koskee myös Salon seutua. Nuorten työttömyys on Varsinais-Suomessa kasvanut 66 % vuoden 2008 maaliskuuhun verrattuna. Töitä vailla ovat mm. ne nuoret, jotka hyvän työllisyystilanteen aikana joko siirtyivät suoraan peruskoulusta työelämään tai keskeyttivät alkaneen koulutuksen työllistymisen jälkeen tai keskeyttivät koulutuksen muusta syystä. Salon seudun työttömistä nuorista noin puolelta puuttuu ammattitutkinto. Työttömien nuorten joukossa on myös paljon sellaisia nuoria, jotka ovat 2. asteen tutkinnon tai ammattikorkeakoulun suorittaneita. Nuoria työssään kohtaavien keskuudessa on herännyt vahva tarve kehittää ja vahvistaa nuorten työelämävalmiuksia ja osaamista sekä lisätä resursseja toimintaan. Myös nuorten työllistymistä tukevien toimijoiden välistä yhteistyötä, tiedon kulkua ja katkeamatonta palveluprosessia on seudulla syytä kehittää. Hankkeella haetaan ratkaisuja nuorten työllistymistä tukevien palvelujen kehittämiseen ja olemassa olevien hyvien käytäntöjen jalkauttamiseen ja soveltamiseen Salon toimintaympäristöön sopiviksi.

Projektin varsinaisena kohderyhmänä ovat Salon seudulla asuvat työttömät tai työttömyysuhan alla olevat 17-30 -vuotiaat nuoret. Kohderyhmään kuuluu myös jonkin verran peruskoulun päättäneitä alle 17-vuotiaita nuoria. Projektin yhteistyökumppaneita ovat nuorten työllistymisen parissa työskentelevät sekä kaupungin nuorisotyö ja oppilaitosten ohjaustyötä tekevät henkilöt, koska toiminta kohdistuu nuorten työllistymistä tukevien palveluiden kehittämiseen. Lisäksi yhteistyötä tehdään työelämän organisaatioiden kanssa.

Projektissa kootaan palvelukartta, jossa kuvataan nuorten työllistämisessä ja syrjäytymisen ehkäisyssä työskentelevien tuki- ja ohjaustoimenpiteet. Samalla kootaan kokonaispalveluprosessin kuvausta nuorten työllistymistä tukevista toimijoista, heidän palveluistaan, yhteistyömuodoista, työnjaosta, vastuista ja rooleista. Prosessikuvauksessa huomioidaan myös tiedonkulun kehittämiseen liittyvät asiat sekä suunnitellaan palveluprosessin vakiinnuttamiseen liittyviä toimenpiteitä, seurantaa ja tiedottamista.

Projektissa kehitetään ja jalkautetaan tukitoimia nuorten työllistymisen tukemiseen ja osaamisen kasvattamiseen liittyen. Keskeistä on mm. nivelvaiheen tukitoimien kehittäminen ja yhteistyökuvioiden kirkastaminen toimijoiden kesken.

Projektissa rakennetaan ja suunnitellaan uudelleen oppilaitosten ja muiden toimijoiden yhteistyökuvioita työelämään. Tarkoituksena on miettiä työelämäyhteyksiä yhdessä alueen muiden toimijoiden kanssa koordinoidusti ja suunnitelmallisesti ja elinkeinoelämää hyödyttävästi.

Hankkeessa toteutetaan ohjauksen ja neuvonnan pilotteja, joihin osallistuu kohderyhmänä olevia nuoria.

6. Tiedotus ja hyvien käytäntöjen levittäminen

6.1 Tiedotussuunnitelma

Hankkeelle laaditaan tiedotussuunnitelma yhteistyössä hankkeen eri osapuolten kanssa. Siinä huomioidaan hankkeen kohderyhmät sekä määritellään tiedotuksen sisältö, menetelmät, aikataulu ja toimijoiden vastuut. Alkuvaiheessa tehdään hankkeen tavoitteita ja toimintaa tunnetuksi sisäisen tiedotuksen kautta yhteistyöverkoston sisällä eri toteuttajatahoille. Sisäistä tiedotusta tehdään mm. sähköpostin, tilaisuuksien ja tapaamisten yhteydessä.

Ulkoisessa tiedotuksessa hyödynnetään mm. paikallisia medioita ja toteuttajien Internet-sivuja. Tiedottamista tehdään myös erilaisten info-, seminaari- ja keskustelutilaisuuksien välityksellä. Ulkoisessa tiedottamisessa huomioidaan myös alueellinen, maakunnallinen ja kansallisen tason tiedottaminen. Hankkeessa laaditaan tarpeen mukaan tiedotteita ja hankkeen toimenpiteistä ja tuloksista tiedotetaan alan lehdissä, seminaareissa, ja muissa tapahtumissa. Hankkeen päättyessä laaditaan informatiivinen loppuraportti.

6.2 Suunnitelma hyvien käytäntöjen levittämisestä

Hankkeelle laaditaan suunnitelma hankkeen tulosten levittämiseksi, jossa huomioidaan kohderyhmät, toimenpiteet tulosten levittämiseksi sekä aikataulu. Tietoa hyvistä ja/tai mahdollisesti hankkeessa todetuista toimimattomista menetelmistä ja käytännöistä levitetään tietoa pääosin hankkeen loppupuolella (v. 2012-2014). Tulokset, joita levitetään, ovat kokemukset prosessikartan ja sen sisältämien käytäntöjen toimivuudesta, kehitetyistä tukitoimista työelämävalmiuksien vahvistamisessa ja koulutukseen ohjautumisessa, sekä pilotista saaduista kokemuksista. Tuloksissa huomioidaan onnistumiset sekä mahdolliset epäonnistumisen kokemukset. Projektitoimijat pitävät yllä aktiivista vuorovaikutusta eri oppilaitosten ja muiden toimijoiden välillä alueellisella, seudullisella ja kansallisella tasolla. Hyviä käytäntöjä tullaan levittämään erilaisten tapahtumien, tapaamisten, tiedotteiden ja tilaisuuksien yhteydessä. Hyvien käytäntöjen levittämisen aikataulut täsmentyvät hankkeen aikana.

Opitut hyvät käytännöt tullaan jalkauttamaan organisaatioiden pysyväksi toiminnaksi mm. tuotteistettuina tuotteina sekä resurssoinnin keinoin.

7. Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 528 751

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 522 494

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 705 001

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 696 943

8. Vastuuviranomaisen tekemä projektin luokittelu

8.1 Horisontaalinen luokittelu

Tasa-arvo: Sukupuolineutraali projekti

Kestävä kehitys: Projektilla ei ole erityistä vaikutusta kestävän kehityksen kannalta

Kumppanuus: Kumppanuutta selvästi edistävä projekti

Innovatiivisuus: Ei erityistä innovatiivisuutta projektin tavoitteena

9. Loppuraportin tiivistelmä

Projektin keskeisiä yhteistyökumppaneita ovat olleet osatoteuttajat Salon seudun ammattiopisto, Salon kaupunki, SPR/Salon yksikkö sekä Turun ammattikorkeakoulun Salon yksikön edustajat. Lisäksi vahvoja yhteistyökumppaneita ovat olleet Varsinais-Suomen Te-toimiston Salon toimipiste ja eri hankkeiden toimijat.

Projektissa on koottu palvelukartta, johon on kuvattu nuorten työllistämisessä ja syrjäytymisen ehkäisyssä työskentelevien tuki- ja ohjaustoimenpiteet. Samalla on koottu kokonaispalveluprosessin kuvaus nuorten työllistymistä tukevista toimijoista, heidän palveluistaan, yhteistyömuodoista, työnjaosta, vastuista ja rooleista. Prosessikuvauksessa on huomioitu myös tiedonkulun kehittämiseen liittyvät asiat sekä suunnitellaan palveluprosessin vakiinnuttamiseen liittyviä toimenpiteitä, seurantaa ja tiedottamista.
Projektissa on kehitetty ja jalkautettu tukitoimia nuorten työllistymisen tukemiseen ja osaamisen kasvattamiseen liittyen. Keskeistä on ollut mm. nivelvaiheen tukitoimien kehittäminen ja yhteistyökuvioiden kirkastaminen toimijoiden kesken.
Projektissa on rakennettu ja suunniteltu uudelleen oppilaitosten ja muiden toimijoiden yhteistyökuvioita työelämään. Tarkoituksena on ollut miettiä työelämäyhteyksiä yhdessä alueen muiden toimijoiden kanssa koordinoidusti ja suunnitelmallisesti ja elinkeinoelämää hyödyttävästi. Hankkeessa toteutettiin ohjauksen ja neuvonnan pilotteja, joihin osallistui kohderyhmänä olevia nuoria.
Projektin tavoitteet kokonaisuuteen nähden olivat realistisia ja määrälliset tavoitteet saavutettiin hyvin.

Nuotti-projektissa on kehitetty seuraavat tuotteet ja toimintamallit; Homma hanskaan - ja Työtasku -yksilö- ja ryhmätoiminnan prosessit ja niihin liittyvät materiaalipakit
Salon seudun aikuisopistossa Nuotti-projektissa on luotu myös työnhakuun liittyvää materiaalia, joka on Salon seudun aikuisopiston sekä Nuotti-projektin yksilö- ja ryhmäohjauksen käytettävissä. Materiaalia on hyödynnetty lisäksi aikuisopiston koko oppilaitoksen laajuisessa työssä oppimisen kehittämishankkeessa. Materiaalit ovat käytettävissä mm. työnhakukoulutusten lisämateriaaleina.
Työnantajille tarkoitettu esite Tukea rekrytointiin on myös jäänyt oppilaitoksen materiaaleiksi ja yhteistyökumppaneiden käytettäväksi projektin jälkeen. Tukea rekrytointiin-esitteen päivitystyötä on ehdotettu nuorten työllisyysasioiden koordinaatio-ryhmän tehtäväksi.
Työnhakuklubin toimintamalli jää elämään Salon seudun aikuisopistossa. Toimintaa jatketaan hankkeen päättymisenkin jälkeen osana työnhakukoulutusta tai sitten osana opiskelijaohjausta.

Nuotti-projektissa on luotu toimintamalli, jonka avulla Salon seudun ammattiopiston 4. vuoden opiskelija voi siirtyä jatkamaan opintojaan Salon seudun aikuisopistoon, mikäli vastaava ala löytyy ja opiskelija on motivoitunut opintojensa jatkamiseen. Opintojen jatkamisesta sovitaan yksilökohtaisesti, henkilökohtaisissa ohjauskeskusteluissa.

Sähköiseen palvelukarttaan on koottu nuorten työllistämisessä ja syrjäytymisen ehkäisyssä työskentelevät toimijat ja niiden tarjoamat tuki- ja ohjauspalvelut Salossa. Palvelukartan ylläpito ja päivitysvastuu siirtyi Salon kaupungin nuorisopalveluille vuoden 2013 alussa. Palvelukartta löytyy osoitteesta www.nuotti.info.

Capulus- ja Monikulttuurinen Salo -projektien sekä Salon kaupungin nuorten työpajojen kanssa on yhteistyössä kehitetyt, yrityksille suunnatut, Vörkkii!-palvelut.

Nuotti-projekti on koordinoinut kokonaispalveluprosessi työryhmää, joka on kuvannut Salon toimintaympäristön erilaiset tukitoimet työttömän henkilön työllistymisen tukemiseen ja osaamisen kasvattamiseen liittyen. Tämän työn tultua päätökseen jokaisen tahon on helpompaa ohjata omia asiakkaitaan eteenpäin, kun heillä on tiedossa alueen kaikki olemassa olevat palvelut ja niiden kohderyhmät.

Kevään 2013 aikana koottiin yhteistyössä Salon kaupungin nuorisotoimen kanssa Nuorten työllisyysasioiden koordinointiryhmä nuorisotakuun toteutumisen tukemiseen. Työryhmä on keskittynyt tiedottamiseen, erilaisten tapahtumien ja kampanjoiden suunnitteluun sekä nuorten kanssa toimivien eri tahojen välisen yhteistyön ja tiedonkulun lisäämiseen.

Nuotti-projekti on ollut mukana kehittämässä Salon kaupungin etsivän työn työmallia ja työnkuvaa, jossa on hyödynnetty Nuotti-projektin kautta saatuja kokemuksia ja Nuotin yksilöohjauksen välineitä sekä menetelmiä.

Nivelvaiheyhteistyön toimintamalli Nuorisolain edellyttämällä tavalla
Nuotti- ja MAST -projektien yhteistyönä muokattu ja edelleen kehitetty 1. nivelvaiheen ohjauksen toimintamalli Salon alueelle ja sen prosessikuvaus työnjakoineen jää elämään käytäntöinä Salon alueen toimijoiden toimintakulttuuriin ja -käytäntöihin.
Salon seudun ammattiopiston keskeyttämisaikeissa olevien opiskelijoiden tehostettu ohjaus

Tehostetun ohjauksen toimintamallia kokeiltiin Salon seudun ammattiopistolla Nuotti-projektin aikana. Malli todettiin toimivaksi, mutta jatkossa se vaatisi enemmän aikaa ja resurssia toteutettavaksi.