Euroopan unioni

Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman projektin kuvaus

1. Projekti

Projektikoodi: S11244

Projektin nimi: Dyna- opiskelijapohjainen yrittäjyysfoorumi & esihautomo

Osio: Etelä-Suomen suuralueosio

Toimintalinja: 1: Työorganisaatioiden, työssä olevan työvoiman ja yritysten kehittäminen sekä yrittäjyyden lisääminen

Projektityyppi: Projekti, jossa on henkilöitä mukana

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.1.2010 ja päättyy 30.6.2013

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2. Projektin toteuttaja

Toteuttajaorganisaation nimi: Päijät-Hämeen koulutuskonserni -kuntayhtymä / Lahden ammattikorkeakoulu / Innovaatiokeskus

Organisaatiotyyppi: Kuntayhtymä

Y-tunnus: 0993644-6

Osoite: Teinintie 4

Puhelinnumero: 03 828 18

Toteuttajaorganisaation Web-osoite: www.phkk.fi, www.lamk.fi

Projektin kotisivun osoite: www.dyna.fi, www.dynastart.fi

Vastuuhenkilön nimi: Päivi Starckjohann

Asema: Johtaja, Innovaatiokeskus

Sähköposti: paivi.starckjohann(at)lamk.fi

Puhelinnumero: 03 828 18

3. Projektin toteutusalue ja kohderyhmän kuvaus

3.1 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Päijät-Häme

Seutukunnat: Lahden

Kunnat: Lahti, Orimattila, Padasjoki, Nastola, Hollola, Hämeenkoski, Asikkala, Kärkölä

3.2 Varsinaiset kohderyhmät

Projektin aikana välittömiä hyödynsaajia ovat korkea- ja toisen asteen, eri toimialoja edustavat opiskelijat tai jokin aika sitten valmistuneet, jotka ovat suuntaamassa yrittäjiksi, esihautomotoimintaan valmennettavat opettajat ja muut asiantuntijat sekä kaikki ne sidosryhmät jotka ovat mukana esihautomotoiminnan suunnitteluprosessissa. Kohderyhmään kuuluvat kaikki Päijät-Hämeen koulutuskonsernin opiskelijat sekä FUAS- yhteistyön puitteissa myös Hämeen ammattikorkeakoulun ja Laurea amk opiskelijat.

3.3 Välilliset kohderyhmät

Välillisesti hyötyä saa koko Päijät-Hämeen alue uusien yritysten ja työllistymismahdollisuuksien sekä kasvavan kilpailukyvyn muodossa, ne toimialat, joilla on ollut kysyntää uusista palvelun tuottajista, sekä koko t&k&i -yhteisö, johon yrittäjyyden edistäminen saumattomasti linkittyy.
Hyödynsaajia ovat myös muut projektitoimijat jotka voivat tulevaisuudessa hyödyntää Dyna-projektissa kehitettyjä toimintamalleja ja käytänteitä.

3.4 Aloittaneiden henkilöiden määrä

Suunniteltu: 257, joista naisia 102

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 232, joista naisia 104

4. Projektin tavoitteet, tulokset ja vaikutukset

4.1 Uusien työpaikkojen määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten työpaikkoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten työpaikkoja 0

4.2 Uusien yritysten määrä

Suunniteltu: 2, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 2, joista naisten perustamia 0

4.3 Suoritettujen tutkintojen määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten tutkintoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten tutkintoja 0

5. Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Dyna- projekti on Lahden ammattikorkeakoulun hallinnoima, ESR- rahoitteinen opiskelijayrittäjyyttä edistävä hanke. Sen toimintaalueena ja kohderyhmänä ovat Päijät-Hämeen koulutuskonsernin kaikkien koulutusalojen -ja asteiden opiskelijat. Projektissa suunnitellaan ja käynnistetään Päijät-Hämeeseen korkea- ja toisen asteen opiskelijapohjainen yrittäjyysfoorumi & esihautomomalli. Se huomioi toimissaan hyvinvointi- ja luovien alojen yrittäjyysmahdollisuudet, sosiaalisen yrittäjyden, tasa-arvoisen yrittäjyyden ja ulkomaalaistaustaisten opiskelijoiden yritystoiminnan käynnistämisen. Opiskelussa hyödynnetään LbD ja PBL -oppimismenetelmiä ja mallinnetaan NY Oma yritys- konseptin mukainen, sosiaalista mediaa hyödyntävä seinätön ja rajaton esihautomomalli Lamkin yrittäjyysopetuksen sisälle. Hanketta toteutetaan yhdessä Lahden ammattikorkeakoulun, Koulutuskeskus Salpauksen, Tuoterenkaan sekä alueellisten yrittäjyystoimijoiden kanssa.

Esihautomotoiminta tarkoittaa yrittäjyysopintoihin nivoutuvaa , yritystoiminnan suunnitteluun ja valmisteluun käytettyä aikaa osana opintoja tai opintojen päättämisen jälkeen,ennen yrityksen perustamista varsinaisessa hautomossa tai suoraan markkinoilla. Esihautomon tehtävä on tarjota opiskelijalle ohjausta, vertais- ja asiantuntijatukea sekä mahdollisuuden testata yritysideansa turvallisesti ennen yrityksen perustamispäätöstä. Näin opiskelija voi puntaroida yhtenä vaihtoehtona itsensä työllistämistä yrittäjänä opiskelun päätyttyä.
Monialainen ja myös erityisaloihin panostava esihautomotoiminta tuo kaivattua vahvistusta ja monipuolistamista alueen yrittäjyyden edistämiseen. Täällä saadaan aikaan selkeä polku yrittäjyyskasvatuksesta esihautomoon ja edelleen alueellisten yrittäjyyttä tukevien viranomaisten piiriin, teknologiahautomoon tai mahdollisesti muiden alueiden yrityshautomoihin yrityksen toimialasta riippuen.

Dyna hyödyntää toimissaan sosiaalisen median keinoja ja nykytekniikkaa. Kohderyhmä on media- ja tietotekniikan käyttäjien sukupolvea eikä tarvitse toiminnalleen luokan seiniä ja toimiston työpisteitä. Genren toimintaympäristö on virtuaalinen ja koostuu nopeasti reagoivista vertaisverkoista- ja yhteisöistä. Projektin aikana luotu Dynastart -yrittäjyyden verkkopohjainen oppimisalusta toimii osana esihautomotoimintaa opetuksen ja oppimisen työkaluna uusien liiketoimintamallien luomisessa. Hanke myös valmentaa erityisalat huomioivaa osaajaverkostoa esihautomoyritysten ohjaamiseen mm. MeetUp- OpenCoffee-formaatin avulla. Projekti edistää opiskelijoiden kansainvälistymistä ja kv-yritystoiminnan kehittämistä luomiensa verkkoyhteisöjen vertaisverkkojen sekä mediatekniikan avulla.

Projekti
-luo yrittäjyyden edistämiseen liittyviä, toisiinsa linkittyvä yhteistyöjärjestelmiä maakunnan yrittäjyystoimijoiden kesken
-luo uusia suhteita alueen elinkeinoelämään ja löytää ja valmentaa yrittäjämentoreita.
-luo uusia yhteistyömuotoja ja monikerroksisia oppimisympäristöjä innovaatioympäristöön.

6. Tiedotus ja hyvien käytäntöjen levittäminen

6.1 Tiedotussuunnitelma

Projektin aloitusseminaari ja tiedotustilaisuus lokakuussa 2009: aueellisille toimijoille ja medialle sekä PHKKn henkilöstölle ja opiskelijoille avoimen aloituspäivän, jossa esitellään projektin tavoitteet ja tulevaa toimintaan. Informoidaan myös oppilaitosten johtoa ja henkilökuntaa sekä alueen keskeisten yhteistyötahoja projektin esihautomohautomotoiminnan kehittämisestä. Painotetaan yritysopintojen merkitystä ja tiedotetaan käsillä olevan projektin tavoitteista ja toimintatavoista. Tiedotetaan laajemmin yrityspalvelu- ja muille hautomotoimijoille verkkojen kautta.
Marraskuussa 2009 luodaan projektille omat www-sivut dyna.fi. Painetaan esitteitä ja julisteita tiedotusta ja markkinointia varten joulukuussa 2009.Projektista tiedotetaan kohderyhmälle oppilaitosten eri väyliä pitkin; www-sivut, esitteet, julisteet, tiedotus opettajien kautta.
Tuotetaan projektin kuluessa 2-3 artikkelia medioihin ja sidosryhmien käyttöön.Luodaan SoMe tiedottamisen kanavat v. 2010 Facebook, Dyna.fi, YouTube sekä v.2011-2013. Dynastart -esihautomoalustan lanseeraus syksyllä 2011 ja FUAS tasolla liikeideakilpailuiden osana. Meetup- illat v.2010-2013 osana tiedotusta. Kansallinen ja kansainvälinen levitys ja tiedotus tapahtumien, messujen, benchmarkkausmatkojen, seminaarien, konfrerenssien kautta. v. 2011 - 20123. Osallistutaan mahdollisesti kv-liikeideakilpailuun ulkomailla. Päättöseminaari ja tiedotustilaisuus projektin päättyessä.

6.2 Suunnitelma hyvien käytäntöjen levittämisestä

Projekti tuottaa toiminnastaan ja tuloksistaan 2-3 artikkelia joita levitetään kansallisesti ja kansain välisesti. Opinnäytetyöt ovat opiskeijoiden hankkeessa oppimisen todenteita ja toteutetaan v. 2011- 2012 välisenä aikana. Niitä voidaan käyttää myös todenteina projektin konkreettisesta kehitystyöstä.
Levitetään ja tarjotaan mallinnettavaksi Dynassa kehitettyjä toimintamalleja sekä virtuaalituotteita ; esihautomallia, Dynastart- esihautomoalustaa sekä Meetup-formaatteja kansallisissa ja kansainvälisisissä konferenssessa, seminaareissa, messuilla, tapahtumissa amk-verkostoissa sekä nykyisissä ja tulevissa yhteistyöverkostoissa. Toteutus v. 2011- 2013. Haetaan projektille uusia kotimaisia sekä kansainvälisiä yhteistyöverkostoja muista projekteista Euroopan alueella hyvien käytäntöjen mallintamiseksi ja levittämiseksi.
Projektin luoma esihautomo-toimintamalli ja sen prosessi muodostuu osaksi jokapäiväistä käytöntöä ja jää opetuksen ja yrittäjyyskasvatuksen käyttöön osana Lahden ammattikorkeakoulun ja sen sidosryhmien toimintaa projektin päättymisen jälkeen. Sitä voidaan tarjota hyödynnettäväksi ja jaktokehitykseen muille koulutusorganisaatioille ja yrittäjyystoimijoille, esim. LTBP Itu- hautomolle.

Hyvien käytäntöjen levittäminen on kuvattu osana liitteenä olevaa tarkennettua projektisuunnitelmaa.

7. Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 368 374

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 354 122

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 460 182

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 442 408

8. Vastuuviranomaisen tekemä projektin luokittelu

8.1 Horisontaalinen luokittelu

Tasa-arvo: Sukupuolineutraali projekti

Kestävä kehitys: Projektilla ei ole erityistä vaikutusta kestävän kehityksen kannalta

Kumppanuus: Kumppanuutta selvästi edistävä projekti

Innovatiivisuus: Selvästi innovatiivisia tuloksia tuottava projekti

9. Loppuraportin tiivistelmä

Dyna- projekti ( 1.1.2010 - 30.6.2013) mallinsi ja käynnisti Päijät-Hämeen alueelle toimialavapaan korkea- ja toisen asteen opiskelijapohjaisen esihautomotoiminnan ja kehitti sen prosessit moderneja, nykytrendien mukaisia sosiaalisen median ja tietotekniikan suomia mahdollisuuksia sekä välineitä hyödyntäen. Toiminnan tavoitteena oli luoda opiskelijoille selkeä polku yrittäjyysopintojen ja esihautomoprosessin kautta kohti entistä kehittyneempää osaamista ja yrittäjyyttä. Projektin kohderyhmää olivat kaikki Päijät-Hämeen Koulutuskonsernin opiskelijat ja opettajat koulutusalaan - ja asteeseen katsomatta. Hankkeessa huomioitiin perinteisten yrittäjäalojen lisäksi erityisalojen, kuten hyvinvointi- ja luovien alojen yrittäjyysmahdollisuudet sekä sosiaaliseen yrittäjyys ja ulkomaalaistaustaisten opiskelijoiden yritystoiminnan käynnistäminen ja tukeminen. Hankkeessa luotiin koulutusorganisaation ja Lahden ammattikorkeakoulun esihautomotoimintaan nivoutuva yrittäjyystoimijaverkosto jossa koulutusorganisaatio, julkiset yrittäjyystoimijat ja viranomaiset sekä yrittäjämentorit tekevät projektin päättymisen jälkeen yhteistyötä muodostaen alueelle yhteisesti tunnistetun toimintamallin opiskelijayrittäjyyden ja työllisyyden edistämiseksi.

Dyna toimi yrittäjyyskasvatuksen ja - koulutuksen sekä opetuksen tukena koulutusorganisaatiossa uusia pedagogisia toimintamalleja luoden. Projektissa mallinnettiin ja pilotoitiin lukuvuoden 2012-2013 soveltuvilta osin Nuori Yrittäjyys ry.n korkea-asteelle luoma NY Omayritys- vuosi yrittäjänä konsepti Lahden ammattikorkeakoulun esihautomomalliksi yrittäjyysopetukseen ja koulutustarjontaan.
NY- konseptin mukaisesti opiskelijat voivat testata sen puitteissa liikeideansa kantavuutta turvallisesti ja riskittömästi vuoden ajan opintojensa ohessa sekä oppia yrittäjyyttä kokemuksen kautta NY- yrittäjänä toimiessaan.
Projektin innovatiivinen kehitystyö ja ajattelumalli konkretisoituivat sen kehittämään Internetpohjaiseen Dynastart- liikeideasivustoon. Dynastart.fi on verkkoalusta jossa opiskelijat esittelevät yritysideoitaan videoiden ja muun audiovisuaalisen viestinnän keinoin yrittäjyysopintoihinsa liittyen. Koulutusorganisaatiolle Dynastart.fi toimii projektin päättymisen jälkeen uudenlaisena, pedagogisena prosessityökaluna ja opetusmetodina jossa opettajan rooli on toimia sparraajana enemmän kuin perinteisenä tiedonvälittäjänä. Projektin aikana testatut asiantuntijavetoiset DynaMeetUp-ja työpajamallit ovat osa esihautomokonseptia.
Projekti välitti opiskelijoille yrittäjyyden perusopetuksen ja projektien tueksi ajankohtaista informaatiota yritysidean kehittämiseen ja käytännön yritystoiminnan aloittamiseen liittyvistä asioissa yrittäjäteemallisten tapahtumien avulla. Se tarjosi vertaistukea muiden opiskelijoiden, alueemme yrittäjien sekä jukisten yrittäjyystoimijoiden reflektoinnin kautta. Hankkeessa haluttiin vaikuttaa opiskelijoiden yrittäjyysasenteisiin siten, että he tunnistaisivat potentiaalisen yrittäjyyspolun jo opiskeluaikanaan ja osaamisensa hyödyntämisen vaihtoehtona työllistymiselleen itsenäisenä yrittäjänä tai esimerkiksi osuuskuntamuotoisesti toimien. Dyna tavoitti tietoteknologian avulla kohderyhmänsä nopeasti sekä laajasti ollen saatavilla 24/7 ilman paikka -ja aikasidonnaisuutta. Sen eri muodot Internetissä, kuten oma nettisivustot Dyna.fi ja Dynastart.fi , YouTube, Facebook ja Twitter vertaisverkko ja muut virtuaaliset palvelut toimivat projektin viestintä- ja markkinointikanavana sekä tulosten levittäjänä kaikille sidosryhmille.
Dynastart.fi sivustolla oli sen toiminnan aikana yhteensä 18 843 kävijää joista Suomesta 17 237 ja ulkomailta 1606.


NY- ja Dynastart sekä DynaMeetup- konseptit jäävät koulutuskonsernin sekä Lahden ammattikorkeakoulun opetussisältöihin ja koulutustarjontaa. Toimintamallit ovat levitettävissä mm. FUAS- liittouman koulutusorganisaatioihin ja muihin ammattikorkeakouluihin Suomessa ja ulkomailla.