Euroopan unioni

Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman projektin kuvaus

1. Projekti

Projektikoodi: S11245

Projektin nimi: TAKUUPOOLI -työpoolin toimintaedellytysten kehittäminen Koillismaalla

Osio: Pohjois-Suomen suuralueosio

Toimintalinja: 2: Työllistymisen ja työmarkkinoilla pysymisen edistäminen sekä syrjäytymisen ehkäiseminen

Projektityyppi: Projekti, jossa on henkilöitä mukana

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.1.2010 ja päättyy 30.6.2013

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2. Projektin toteuttaja

Toteuttajaorganisaation nimi: Koillis-Suomen Aikuiskoulutus Oy

Organisaatiotyyppi: Muu oppilaitos

Y-tunnus: 0832600-5

Osoite: Ulkutie 3

Puhelinnumero: 040 860 8949

Toteuttajaorganisaation Web-osoite: www.ksak.fi

Projektin kotisivun osoite: Tietoa TakuuPoolista löytyy hallinnoijan ja osatoteuttajan nettisivuilta www.ksak.fi ja www.odl.fi.

Vastuuhenkilön nimi: Ari Jokinen

Asema: Toimitusjohtaja

Sähköposti: ari.jokinen(at)ksak.fi

Puhelinnumero: 040 507 5663

3. Projektin toteutusalue ja kohderyhmän kuvaus

3.1 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Pohjois-Pohjanmaa

Seutukunnat: Koillismaan

Kunnat: Taivalkoski, Kuusamo

3.2 Varsinaiset kohderyhmät

Projektin varsinaisena kohderyhmänä on Koillismaan seudulla alle 30-vuotiaat työttömät nuoret aikuiset. Kohderyhmään kuuluvat myös heitä työllistävät yritysten, julkisen ja kolmannen sektorin työpaikat henkilöstöineen. Kaikkien alle 30 -vuotiaiden työttömien on mahdollista tulla TAKUUPOOLIIN, mutta toiminta keskittyy pääasiassa asiakkaisiin, joilla on eri syistä vaikeuksia sijoittua työhön tai joilla ei ole toisen asteen tutkintoa.

3.3 Välilliset kohderyhmät

Projektin välillisenä hyödynsaajana on alueen elinkeinotoiminta, välityömarkkinoilla toimivat julkisen ja kolmannen sektorin toimijat ja koulutuksen järjestäjät sekä niiden henkilökunta. Projektin toimintaan osallistuvien yhteistyökumppaneiden kanssa luodaan toimintamalli joustavan työllistämisen tai koulutuksen mahdollistamiseksi, jota voivat hyödyntää alueen kaikki toimijat.

3.4 Aloittaneiden henkilöiden määrä

Suunniteltu: 80, joista naisia 40

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 89, joista naisia 22

4. Projektin tavoitteet, tulokset ja vaikutukset

4.1 Uusien työpaikkojen määrä

Suunniteltu: 5, joista naisten työpaikkoja 3

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 1, joista naisten työpaikkoja 1

4.2 Uusien yritysten määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

4.3 Suoritettujen tutkintojen määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten tutkintoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 4, joista naisten tutkintoja 0

5. Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

TAKUUPOOLI -työpoolin toimintaedellytysten kehittämishankkeen kautta Koillismaan välityömarkkinoiden palvelurakenteet ja työelämän toimijat kykenevät tulevaisuudessa paremmin vastaamaan vaikeasti työllistyvien työttömien nuorten palvelutarpeeseen. Projektin varsinaisena kohderyhmänä on Koillismaan seudun alle 30-vuotiaat työttömät nuoret aikuiset, joilla on eri syistä vaikeuksia sijoittua työhön tai joilla ei ole toisen asteen tutkintoa. Kohderyhmään kuuluvat myös heitä työllistävät yritysten, julkisen ja kolmannen sektorin työpaikat.

Hankkeen toteutusaika on 1.1.2010-30.6.2013. Hankkeen hallinnoijana toimii Koillis-Suomen Aikuiskoulutus Oy ja osatoteuttajana Oulun Diakonissalaitoksen Säätiö.
Hankkeen henkilöstöön kuuluu projektipäällikkö, työvalmentaja ja kuntoutusohjaaja.
Asiakkaat ohjataan kuntien ja Koillismaan TE -toimiston palvelupisteiltä ensin TAKUUPOOLIN asiakasohjaustyöryhmään, jossa asiakkaiden palvelutarpeet kartoitetaan ja arvioidaan projektin kyky vastata palvelutarpeeseen. TAKUUPOOLIN palvelujen piiriin ohjattaville asiakkaille laaditaan yksilöllinen palvelusuunnitelma.

TAKUUPOOLIIN tulevat asiakkaat suorittavat noin 3 kk (60 pv) intensiivijakson, jonka aikana heille varmistetaan työpaikka, jatko-opiskelupaikka tai muu toimenpide. Intensiivijakson alussa asiakkaan palvelusuunnitelmaa tarkennetaan osaamiskartoituksella ja työkyvyn arvioinnilla sekä laaditaan työ- tai opintopolkusuunnitelma. Intensiivijakson jälkeen asiakkaat jatkavat työelämään mm. palkkatukityöhön, oppisopimukseen tai koulutukseen tai muuhun toimenpiteeseen. Asiakkaita seurataan noin puolen vuoden ajan, miten he menestyvät intensiivijakson jälkeen.

Työvoimapoliittista koulutus viedään läpi projektiaikana kaksi kertaa. Koulutuksien päätavoite asiakkaille on valmentaa osallistuja sille tasolle, että tutkintoon johtavaan koulutukseen osallistuminen olisi mahdollista tai edellytykset työelämässä suoriutumiselle riittävällä tasolla. Tärkeä elementti koulutuksessa on huomioida osallistujien mahdolliset neuropsykiatriset erityistarpeet.

Hankkeen tuloksena luodaan ja vakiinnutetaan Koillismaalle TAKUUPOOLIN toimintamalli sekä muodostetaan yhteistyöverkosto työelämän ja muiden toimijoiden välille. Hankkeessa luodaan myös viisi uutta työpaikkaa. Hankkeen toteutuksen aikana TAKUUPOOLIN 80 asiakkaasta työllistetään 20 henkilöä ja muut 60 henkilöä ohjataan koulutukseen, kuntoutukseen tai muuhun toimintaan. Myös työelämän edustajia valmennetaan 35 henkilöä nuorten ohjaamiseen.

TAKUUPOOLIN pidemmän aikavälin vaikutuksia on parantaa heikommassa asemassa olevien henkilöiden integroimista yhteiskuntaan ja uudelleen työllistämiseksi, parantaa asiakkaiden työllistymis- ja koulutusvalmiuksia sekä elämänhallintaa, edesauttaa työ- ja elinkeinoelämää saamaan tarvitsemiaan työntekijöitä nykyistä joustavammin ja Koillismaan välityömarkkinoiden eri toimijoiden yhteistyön tiivistämisen kautta mahdollinen päällekkäistyö vähenee.

6. Tiedotus ja hyvien käytäntöjen levittäminen

6.1 Tiedotussuunnitelma

Yhtenä projektin toimintamuotona on verkostoituminen ja sen onnistumisen kannalta keskeistä on
tiedonkulun varmistaminen ja kehittäminen. Projektin rahoituksen varmistuttua sille laaditaan projektin toteutusuunnitelmaan rahoittajan ohjeistuksen mukainen viestintäsuunnitelma, jossa kuvataan projektin viestintätoimet, niiden ajoitus, vastuuhenkilöt ja kustannukset.

Tiedottamisen välineinä tulevat olemaan sisäisen tiedottamisen osalta esim. hankepalaverit, toteuttajien omat muut palaverit ja kokoukset ja sähköposti. Ulkopuolisen tiedottamisen välineitä ovat esim. www-sivut, esitteet, lehti-ilmoittelu, verkostotapaamiset ja projektin toteuttamat tilaisuudet.

Projektin tiedottamisessa hyödynnetään myös alueellisia ja/tai maakuntatason välityömarkkinoiden muita kehittämishankkeita.

6.2 Suunnitelma hyvien käytäntöjen levittämisestä

Projektin alkuvaiheessa laaditaan projektin toteutussuunnitelmaan aikataulutettu hyvien käytäntöjen levittäminen. Projektin alkuvaiheessa tiedotetaan hankkeen tavoitteista ja toimenpiteistä ohjausryhmälle ja yhteistyökumppaneille. Hankkeen aikana tiedotetaan toimenpiteiden yhteydessä eri osapuolille projektin etenemisestä ja sen päättyessä tehdään yhteenveto projektin onnistumisesta. Hyvistä käytännöistä tiedotetaan koko projektin toteutukseen aikana osallistuville yhteistyöorganisaatioille ja muille yhteistyökumppaneille.

Hyviä käytäntöjä tullaan esittelemään myös alueellisissa ja/tai maakuntatason välityömarkkinoiden muissa kehittämishankkeissa.

7. Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 459 000

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 451 069

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 532 500

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 520 620

8. Vastuuviranomaisen tekemä projektin luokittelu

8.1 Horisontaalinen luokittelu

Tasa-arvo: Sukupuolineutraali projekti

Kestävä kehitys: Projektilla ei ole erityistä vaikutusta kestävän kehityksen kannalta

Kumppanuus: Kumppanuutta selvästi edistävä projekti

Innovatiivisuus: Selvästi innovatiivisia tuloksia tuottava projekti

9. Loppuraportin tiivistelmä

TAKUUPOOLI -työpoolin toimintaedellytysten kehittäminen Koillismaalla -hanketta hallinnoi Koillis-Suomen Aikuiskoulutus Oy ja osatoteuttajana toimi Oulun Diakonissalaitoksen Säätiö. Hankkeen toteutusaika 1.1.2010- 30.6.2013. (510 000€) Koulutuksen ja kuntoutuksen yhdistäminen näiden organisaatioiden osaamisella tuotti hyvää tulosta etenkin haastavimmille asiakkaille. Muita yhteistyökumppaneita olivat Kuusamon kaupunki, Taivalkosken kunta, Koillismaan TE -toimisto, Kuusamon Liikekeskus ry ja alueen koulutusorganisaatiot. Yhteistyötä tehtiin myös alueen muiden yritysten, ja julkisen sekä kolmannen sektorin kanssa. Hankkeen henkilöstöön kuuluivat projektipäällikkö, kuntoutusohjaaja ja työvalmentaja.
Projektin varsinaisena kohderyhmänä oli Koillismaan seudun alle 30-vuotiaat työttömät. Tavoitteena oli rakentaa henkilökohtaisia työpolkuja 20 ja opinto- tai kuntoutuspolkuja 60 yhteensä 80. Asiakkuuksia koko toiminnan aikana oli 89. TakuuPooli keskittyi pääasiassa sellaisiin asiakkaisiin, joilla oli eri syistä vaikeuksia sijoittua työhön tai joilla ei ollut toisen asteen tutkintoa. Alueella oli erityisesti puutetta moniongelmaisille nuorille tarkoitetuista kuntoutuspalveluista ja räätälöidyistä toiminnallisuuteen perustuvista kouluttautumismahdollisuuksista.
TakuuPoolilaisten kanssa tehtyjä toimenpiteitä työhön, koulutuksiin ja elämänhallintaan liittyen oli 285. Asiakkaista 38% suuntautui koulutuksiin, avoimille työmarkkinoille 9%, palkkatuettuun työhön 21%, kuntoutukseen 7%. Toiminnassa oli 14% sellaisia asiakkaita joiden äitiyslomien, pitkien sairaslomien tai paikkakunnalta muuton vuoksi sijoittumista ei voitu määritellä. Akuutin päihdeongelman tai muun yhteystyön onnistumisen esteen vuoksi toiminnan katsottiin keskeytyneen 11% osalta. Seurantaraportin kirjaamisen vuoksi prosenteissa eivät näy esimerkiksi se, että kouluttautumisen jälkeen myös työllistyttiin. Pisimmillään asiakkuudet kestivät ensimmäisestä TakuuPooliryhmästä hankkeen loppumiseen. Etenkin kuntoutuspolun kautta kulkeneet ovat tarvinneet pitkäaikaista tukea.
TakuuPooli -hankkeella oli ELY -keskuksen hallinnoima rinnakkaishanke TAKUUPOOLI -TYÖVOIMAPOLIITTISET TOIMENPITEET. Hankkeessa olleita rahoja käytettiin palkkatukiin, oppisopimuskoulutukseen sekä työvoimapoliittiseen valmentavaan koulutukseen. (225 000€)
TakuuPoolin toimintamalli muotoutui toiminnan kautta. Asiakkaat hakivat toimintaan täyttämällä hakulomakkeen. Haut käsiteltiin asiakasohjausryhmässä, niille hakijoille jotka eivät päätyneet TakuuPooliin, mietittiin ryhmässä toinen toimenpide. Hakijoita valittiin myös varalla mahdollisten peruuntumisien vuoksi. Hankkeen asiakkaat segmentoitiin kolmeen eri ryhmään; työelämään suuntautuvat, opiskeluorientoituneet ja kuntoutuspolkua tarvitsevat. Jokaiselle segmenteille oli omat painotusalueensa toimintojen järjestämisessä intensiivijaksoilla. Miltei kaikki asiakkaat osallistuvat sekä ryhmä- että yksilövalmennukseen. Yksilövalmennuksella tuettiin kokonaisvaltaisesti osallistujia. Asiakkaiden kanssa asioitiin eri palveluissa, selviteltiin talousasioita yms. Kannustettiin sekä ohjattiin valmentautujaa kohti työtä tai opiskelua. Ryhmävalmennus koettiin vertaistukena, sosiaalisena vahvistamisena, voimaantumisena ja kokemusten jakamisena. Neuropsykiatrista valmennusta annettiin niille asiakkaille joilla oli, tai joille se annettiin hankeaikana, diagnoosi. Työotteena se koski kaikkia asiakkaita. TakuuPoolin intensiivijaksoille (kesto 3 kk) osallistui 84 asiakasta, viisi asiakasta meni hankkeen lopussa nopeammin eteenpäin. Intensiivijakso ryhmiä järjestettiin kaksi Taivalkoskella ja kuusi Kuusamossa. Jatkona jaksolle asiakkailla oli työ- , koulutus- tai kuntoutuspolku.
Ostopalveluihin hankkeessa oli varattu 61 000 €. Varoilla hankittiin asiakkaille työkykyarvioita neuropsykiatrisesta näkökulmasta. Ainutlaatuista arviossa oli se, että niitä tehtiin jalkautetusti toimintapaikkakunnilla. 89 Asiakkaista 27 osallistui työkykyarvioihin, taivalkoskelaisia 9 ja kuusamolaisia 18. Heidän lisäksi 19 asiakkaalle työkykyarviota suositeltiin. Diagnooseja tätä kautta kirjoitettiin 18 kpl, yhdellä henkilöllä saattoi olla useampia. Työkykyarvion ja diagnosoinnin kautta kuntoutussuunnitelma täsmentyi.
TakuuPooli hankkeen asiakkaiden sijoittumisessa töihin edesautettiin tekemällä paperitöitä sopimusten teossa, perehdyttämisessä ja tarvittaessa oltiin työpaikalla pidempään asiakkaan tukena. Diagnosoitujen asiakkaiden tukemiseksi työpaikoilla jaettiin tietoa ja järjesteltiin työympäristöä asiakkaalle sopivaksi. Tavoitteena työpaikkojen henkilöstön valmennettavien määrä oli 35, mutta tämä määrä tavoitettiin moninkertaisesti. Työpaikkaohjaaja koulutusta pidettiin Kuusamossa ja Taivalkoskella, näissä korostettiin ohjauksen tärkeyttä erityistä tukea tarvitseville. Erilaisissa työllistymiseen liittyvissä toimenpiteissä asiakkaita oli 33 organisaatiossa, kun tavoite oli 15.