Euroopan unioni

Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman projektin kuvaus

1. Projekti

Projektikoodi: S11246

Projektin nimi: TAKUUPOOLI - TYÖVOIMAPOLIITTISET TOIMENPITEET

Osio: Pohjois-Suomen suuralueosio

Toimintalinja: 2: Työllistymisen ja työmarkkinoilla pysymisen edistäminen sekä syrjäytymisen ehkäiseminen

Projektityyppi: Projekti, jossa ei ole henkilöitä mukana

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.1.2010 ja päättyy 30.6.2013

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2. Projektin toteuttaja

Toteuttajaorganisaation nimi: Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus

Organisaatiotyyppi: Valtion viranomainen

Y-tunnus: 2296962-1

Osoite: Veteraanikatu 1

Puhelinnumero: 010191450

Toteuttajaorganisaation Web-osoite: http://www.ely-keskus.fi

Projektin kotisivun osoite:

Vastuuhenkilön nimi: Anna-Liisa Hietala

Asema: ryhmäpäällikkö

Sähköposti: anna-liisa.hietala(at)ely-keskus.fi

Puhelinnumero: 0295 038 055

3. Projektin toteutusalue ja kohderyhmän kuvaus

3.1 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Pohjois-Pohjanmaa

Seutukunnat: Koillismaan

Kunnat: Taivalkoski, Kuusamo

3.2 Varsinaiset kohderyhmät

Projektin varsinaisena kohderyhmänä on Koillismaan seudulla alle 30-vuotiaat työttömät nuoret aikuiset. Kohderyhmään kuuluvat myös heitä työllistävät yritysten, julkisen ja kolmannen sektorin työpaikat henkilöstöineen. Kaikkien alle 30 -vuotiaiden työttömien on mahdollista tulla TAKUUPOOLIIN, mutta toiminta keskittyy pääasiassa asiakkaisiin, joilla on eri syistä vaikeuksia sijoittua työhön tai joilla ei ole toisen asteen tutkintoa.

3.3 Välilliset kohderyhmät

Projektin välillisenä hyödynsaajana on alueen elinkeinotoiminta, välityömarkkinoilla toimivat julkisen ja kolmannen sektorin toimijat ja koulutuksen järjestäjät sekä niiden henkilökunta. Projektin toimintaan osallistuvien yhteistyökumppaneiden kanssa luodaan toimintamalli joustavan työllistämisen tai koulutuksen mahdollistamiseksi, jota voivat hyödyntää alueen kaikki toimijat.

3.4 Aloittaneiden henkilöiden määrä

Suunniteltu: 0, joista naisia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisia 0

4. Projektin tavoitteet, tulokset ja vaikutukset

4.1 Uusien työpaikkojen määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten työpaikkoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten työpaikkoja 0

4.2 Uusien yritysten määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

4.3 Suoritettujen tutkintojen määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten tutkintoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten tutkintoja 0

5. Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Tämä on rinnakkaishakemus Koillis-Suomen Aikuiskoulutus Oy:n TAKUUPOOLI - työpoolin toimintaedellytysten kehittäminen Koillismaalla -projektille. Tässä hakemuksessa Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus hakee rahoituksen projektin työvoimapoliittisia toimenpiteitä varten. Projektissa aloittaneet henkilöt, projektin aikaansaamat työpaikat sekä osallistujien henkilötyöpäivät raportoidaan emoprojektin seurantalomakkeissa ja raporteissa.

TAKUUPOOLI -työpoolin toimintaedellytysten kehittämishankkeen kautta Koillismaan välityömarkkinoiden palvelurakenteet ja työelämän toimijat kykenevät tulevaisuudessa paremmin vastaamaan vaikeasti työllistyvien työttömien nuorten palvelutarpeeseen. Projektin varsinaisena kohderyhmänä on Koillismaan seudun alle 30-vuotiaat työttömät nuoret aikuiset, joilla on eri syistä vaikeuksia sijoittua työhön tai joilla ei ole toisen asteen tutkintoa. Kohderyhmään kuuluvat myös heitä työllistävät yritysten, julkisen ja kolmannen sektorin työpaikat.

Hankkeen toteutusaika on 1.1.2010-30.6.2013. Hankkeen hallinnoijana toimii Koillis-Suomen Aikuiskoulutus Oy ja osatoteuttajana Oulun Diakonissalaitoksen Säätiö. Asiakkaat ohjataan kuntien ja Koillismaan TE -toimiston palvelupisteiltä ensin asiakasohjaustyöryhmään, jossa asiakkaiden palvelutarpeet kartoitetaan ja arvioidaan projektin kyky vastata palvelutarpeeseen. Palvelujen piiriin ohjattaville asiakkaille laaditaan yksilöllinen palvelusuunnitelma.

TAKUUPOOLIN asiakkaat suorittavat n. 3 kk (60 pv) intensiivijakson, jonka aikana heille varmistetaan työpaikka, jatko-opiskelupaikka tai muu toimenpide. Intensiivijakson alussa asiakkaan palvelusuunnitelmaa tarkennetaan osaamiskartoituksella ja työkyvyn arvioinnilla sekä laaditaan työ- tai opintopolkusuunnitelma. Intensiivijakson jälkeen asiakkaat jatkavat työelämään mm. palkkatukityöhön, oppisopimukseen tai koulutukseen tai muuhun toimenpiteeseen. Asiakkaita seurataan noin 6 kk ajan, miten he menestyvät intensiivijakson jälkeen.

Työvoimapoliittinen koulutus toteutetaani projektiaikana kaksi kertaa. Koulutuksien tavoite on valmentaa osallistujia sille tasolle, että tutkintoon johtavaan koulutukseen osallistuminen olisi mahdollista tai edellytykset työelämässä suoriutumiselle riittävällä tasolla. Tärkeä elementti koulutuksessa on huomioida osallistujien mahdolliset neuropsykiatriset erityistarpeet.

Hankkeen tuloksena luodaan ja vakiinnutetaan TAKUUPOOLIN toimintamalli sekä muodostetaan yhteistyöverkosto työelämän ja muiden toimijoiden välille. Hankkeessa luodaan viisi uutta työpaikkaa. Hankkeen aikana 80 asiakkaasta työllistetään 20 henkilöä ja muut 60 henkilöä ohjataan koulutukseen, kuntoutukseen tai muuhun toimintaan. Myös työelämän edustajia valmennetaan 35 henkilöä nuorten ohjaamiseen.

TAKUUPOOLIN pidemmän aikavälin vaikutuksia on parantaa heikommassa asemassa olevien henkilöiden integroimista yhteiskuntaan, parantaa työllistymis- ja koulutusvalmiuksia sekä elämänhallintaa ja tiivistää välityömarkkinoiden yhteistyötä.

6. Tiedotus ja hyvien käytäntöjen levittäminen

6.1 Tiedotussuunnitelma

Yhtenä projektin toimintamuotona on verkostoituminen ja sen onnistumisen kannalta keskeistä on
tiedonkulun varmistaminen ja kehittäminen. Projektin rahoituksen varmistuttua sille laaditaan projektin toteutusuunnitelmaan rahoittajan ohjeistuksen mukainen viestintäsuunnitelma, jossa kuvataan projektin viestintätoimet, niiden ajoitus, vastuuhenkilöt ja kustannukset.

Tiedottamisen välineinä tulevat olemaan sisäisen tiedottamisen osalta esim. hankepalaverit, toteuttajien omat muut palaverit ja kokoukset ja sähköposti. Ulkopuolisen tiedottamisen välineitä ovat esim. www-sivut, esitteet, lehti-ilmoittelu, verkostotapaamiset ja projektin toteuttamat tilaisuudet.

Projektin tiedottamisessa hyödynnetään myös alueellisia ja/tai maakuntatason välityömarkkinoiden muita kehittämishankkeita.

6.2 Suunnitelma hyvien käytäntöjen levittämisestä

Projektin alkuvaiheessa laaditaan projektin toteutussuunnitelmaan aikataulutettu hyvien käytäntöjen levittäminen. Projektin alkuvaiheessa tiedotetaan hankkeen tavoitteista ja toimenpiteistä ohjausryhmälle ja yhteistyökumppaneille. Hankkeen aikana tiedotetaan toimenpiteiden yhteydessä eri osapuolille projektin etenemisestä ja sen päättyessä tehdään yhteenveto projektin onnistumisesta. Hyvistä käytännöistä tiedotetaan koko projektin toteutukseen aikana osallistuville yhteistyöorganisaatioille ja muille yhteistyökumppaneille.

Hyviä käytäntöjä tullaan esittelemään myös alueellisissa ja/tai maakuntatason välityömarkkinoiden muissa kehittämishankkeissa.

7. Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 225 000

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 217 254

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 247 500

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 239 581

8. Vastuuviranomaisen tekemä projektin luokittelu

8.1 Horisontaalinen luokittelu

Tasa-arvo: Sukupuolineutraali projekti

Kestävä kehitys: Projektilla ei ole erityistä vaikutusta kestävän kehityksen kannalta

Kumppanuus: Kumppanuutta selvästi edistävä projekti

Innovatiivisuus: Selvästi innovatiivisia tuloksia tuottava projekti

9. Loppuraportin tiivistelmä

Takuupooli -työvoimapoliittiset toimenpiteet on Takuupooli -projektin rinnakkaisprojekti, jossa on hallinnoitu työvoimapoliittisia toimenpiteitä.

Takuupooli -työpoolin toimintaedellytysten kehittäminen Koillismaalla -hanketta hallinnoi Koillis Suomen Aikuiskoulutus Oy ja osatoteuttajana toimi Oulun Diakonissalaitoksen Säätiö. Hankkeen toteutusaika oli 1.1.2010-30.6.2013. Koulutuksen ja kuntoutuksen yhdistämienn näiden organisaatioiden osaamisella tuotti hyvää tulosta etenkin haastavimmille asiakkaille. Projektin yhteistyökumppaneita olivat Kuusamon kaupunki, Taivalkosken kunta, TE-toimisto, Kuusamon Liikekeskus ry ja alueen koulutusorganisaatiot. Yhteistyötä tehtiin myös alueen muiden yritysten ja julkisen sekä kolmannen sektorin kanssa. Hankkeen henkilöstöön kuuluivat projektipäällikkö, kuntoutusohjaaja ja työvalmentaja.

Projektin varsinaisena kohderyhmänä oli Koillismaan seudun alle 30-vuotiaat työttömät. Tavoitteena oli rakentaa henkilökohtaisia työpolkuja 20 ja opinto- tai kuntoutuspolkuja 60 kappaletta. Asiakkuuksia hankeaikana oli yhteensä 89. Takuupooli keskittyi pääasiassa sellaisiin asiakkaisiin, joilla oli eri syistä vaikeuksia sijoittua työhön tai joilla ei ollut toisen asteen tutkintoa. Alueella oli erityisesti puutetta moniongelmaisille nuorille tarkoitetuista kuntoutuspalveluista ja räätälöidyistä toiminnallisuuteen perustuvista kouluttautumismahdollisuuksista.

Takuupoolilaisten kanssa tehtyjä toimenpiteitä työhön, koulutuksiin ja elämänhallintaan liittyen oli 285. Asiakkaista 38% suuntautui koulutuksiin, 9% avoimille työmarkkinoille, 21% palkkatuettuun työhön ja 7% kuntoutukseen. Toiminnassa oli 14% asiakkaita, joiden äitiyslomien, pitkien sairauslomien tai paikkakunnalta muuton vuoksi sijoittumista ei voitu määritellä. Akuutin päihdeongelman tai muun yhteistyön onnistumisen esteen vuoksi toiminnan katsottiin keskeytyneen 11% osalta. Seurantaraportin kirjaamisen vuoksi prosenteissa eivät näy esim. koulutuksen jälkeen työllistyneet. Pisimmillään asiakkuudet kestivät ensimmäisestä Takuupooliryhmästä hankkeen loppumiseen asti. Etenkin kuntoutuspolun kautta kulkeneet ovat tarvinneet pitkäaikaista tukea.

Takuupoolin toimintamalli muotoutui toiminnan kautta. Asiakkaat hakivat toimintaan mukaan täyttämällä hakulomakkeen. Haut käsiteltiin asiakasohjausryhmässä ja niille jotka eivät päätyneet Takuupooliin, mietittiin toinen toimenpide. Hakijoita valittiin myös varalle mahdollisten peruuntumisien vuoksi. Hankkeen asiakkaat segmentoitiin kolmeen ryhmään; työelämään suuntautuvat, opiskeluorientoituneet ja kuntoutuspolkua tarvitsevat. Jokaiselle segmentille oli omat painotusalueensa toimintojen järjestämisessä intensiivijaksoilla.

Lähes kaikki asiakkaat osallistuivat sekä ryhmä- että yksilövalmennukseen. Yksilövalmennuksella tuettiin osallistujia kokonaisvaltaisesti. Asiakkaiden kanssa asioitiin eri palveluissa mm. selviteltiin talousasioita. Nuorta kannustettiin ja ohjattiin kohti työtä tai opiskelua. Ryhmävalmennus koettiin vertaistukena, sosiaalisena vahvistamisena, voimaantumisena ja kokemusten jakamisena. Neuropsykiatrista valmennusta annettiin niille asiakkaille, joilla oli tai joille annettiin hankeaikana diagnoosi. Takuupooli intensiivijaksoille (3kk) osallistui 84 asiakasta. Intensiivijakson ryhmiä järjestettiin Taivalkoskella kaksi ja Kuusamossa kuusi. Jakson jälkeen asiakkailla oli jatkona työ-, koulutus-, tai kuntoutuspolku.

Ostopalveluihin hankkeessa oli varattu 61 000€ ja näillä varoilla hankittiin asiakkaille työkykyarvioita neuropsykiatrisesta näkökulmasta. Ainutlaatuista arviossa oli se, että niitä tehtiin jalkautetusti toimintapaikkakunnilla. 89 asiakkaasta 27 osallistui työkykyarvioihin; 9 taivalkoskelaista ja 18 kuusamolaista. Heidän lisäksi 19 asiakkaalle työkykyarviota suositeltiin. Diagnooseja kirjoitettiin 18 ja yhdellä henkilöllä niitä saattoi olla useampia. Työkykyarvion ja diagnosoinnin kautta kuntoutussuunnitelma täsmentyi.

Takuupooli hankkeen asiakkaiden sijoittumista työelämään edesautettiin avustamalla sopimusten teossa, perehdyttämisessä ja tarvittaessa oltiin työpaikalla pidempään asiakkaan tukena. Diagnosoitujen asiakkaiden tueksi työpaikoilla jaettiin tietoa ja järjesteltiin työympäristöä työntakijälle sopivammaksi. Työpaikkaohjaajakoulutusta järjetettiin Kuusamossa sekä Taivalkoskella ja koulutuksissa korostettiin ohjauksen tärkeyttä erityistä tukea tarvitseville. Tavoitteena oli valmentaa 35 työpaikkaohjaajaa, mutta määrä tavoitettiin moninkertaisesti. Erilaisissa työllistymiseen liittyvissä toimenpiteissä asiakkaita oli 33 eri organisaatiossa, tavoite oli 15.