Euroopan unioni

Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman projektin kuvaus

1. Projekti

Projektikoodi: S11247

Projektin nimi: RFID-TEKNIIKAN SOVELTAMINEN TUOTANTOTEOLLISUUDESSA

Osio: Itä-Suomen suuralueosio

Toimintalinja: 3: Työmarkkinoiden toimintaa edistävien osaamis-, innovaatio- ja palvelujärjestelmien kehittäminen

Projektityyppi: Projekti, jossa on henkilöitä mukana

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.1.2010 ja päättyy 30.6.2013

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2. Projektin toteuttaja

Toteuttajaorganisaation nimi: Savon koulutuskuntayhtymä

Organisaatiotyyppi: Kuntayhtymä

Y-tunnus: 1852679-9

Osoite: PL 87 (Presidentinkatu 3E1)

Puhelinnumero: 017-2143000

Toteuttajaorganisaation Web-osoite: www.sakky.fi

Projektin kotisivun osoite: www.puuteknologiapalvelut.fi

Vastuuhenkilön nimi: Juhani Kauppinen

Asema: Rehtori

Sähköposti: juhani.kauppinen(at)sakky.fi

Puhelinnumero: 044 785 3076

3. Projektin toteutusalue ja kohderyhmän kuvaus

3.1 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Pohjois-Savo

Seutukunnat: Koillis-Savon, Varkauden, Sisä-Savon, Ylä-Savon, Kuopion

Kunnat: Keitele, Tervo, Rautalampi, Kaavi, Iisalmi, Varkaus, Kiuruvesi, Sonkajärvi, Siilinjärvi, Rautavaara, Nilsiä, Kuopio, Pielavesi, Leppävirta, Tuusniemi, Juankoski, Vesanto, Lapinlahti, Suonenjoki, Vieremä

3.2 Varsinaiset kohderyhmät

Hankkeen pääasiallisena kohderyhmänä on kaluste-, huonekalu-, talo-, ja rakennuspuusepän-, muovi-/komposiitti- ja metalliteollisuuden sektorit. Puu, muovi-, ja metallialan kouluttajat ja koulutusorganisaatiot pohjois-Savon alueelta. Toisaalta hankeeseen voi tulla mukaan logistiikka ja kuljetusalat, missä RFID-tekniikka myös soveltuu.

3.3 Välilliset kohderyhmät

Muovi-, pintakäsittely, metalli- ja vastaavie alojen yritykset. Opiskelijat höytyvät koulutus henkilöstön ammattitaidon lisäntymisestä ja kun yritysten osaminen ja tietotaito lisäntyy niin työntekijoiden osamista saadaan myös nostettua.

3.4 Aloittaneiden henkilöiden määrä

Suunniteltu: 0, joista naisia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 172, joista naisia 17

4. Projektin tavoitteet, tulokset ja vaikutukset

4.1 Uusien työpaikkojen määrä

Suunniteltu: 5, joista naisten työpaikkoja 2

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten työpaikkoja 0

4.2 Uusien yritysten määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

4.3 Suoritettujen tutkintojen määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten tutkintoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten tutkintoja 0

5. Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

RFID-tekniikka (Radio Frequency Identification) on nykyaikainen tuotannon ohjauksen tekniikka, jonka soveltamisessa myös tuotantoteollisuuden tuotantoon nähdään paljon mahdollisuuksia.

Eräs kehittyvän tuotantoteollisuuden haasteista on kehittää teknisiä toimintamalleja ja toimintatekniikoita siten, että yritysten kilpailukyky säilyy ja kehittyy edelleen. Tekniset ratkaisut ovat usein kauaskantoisia, suhteellisen kalliita ja ne vaativat yhä enenevässä määrin erityisosaamista. Eräs yritysten teknologiaratkaisuja tukeva tekijä on se, että yritykset voivat tutustua eri mahdollisuuksiin, testata ja simuloida toimintamalleja ja saada asiantuntevaa koulutusta niiden toteuttamiseen ja käyttöön.

Teollisuuden yritysten tarpeesta on lähtenyt signaali RFID-tekniikan hyödyntämisen mahdollisuudesta tuotantoteollisuudessa

Hankeen tavoitteena on luoda RFID-tekniikan oppimis-, sovellus- ja testausympäristö koulutuksen ja yritysten monipuoliseen käyttöön. Ympäristössä yritysten on mahdollista yhdessä oppilaitoksien kanssa etsiä parhaita menetelmiä RFID-tekniikan tuotannolliseen hyödyntämiseen.
Tavoitteena on etsiä uusia RFID-tekniikan teollisia käyttökohteita myös muilta teollisuuden aloilta. Uuden tekniikan avulla yritykset voivat parantaa kilpailukykyään.

Hankkeen tavoitteena on kehittää koulutusta ja oppimista siihen suuntaan, että se vastaa yhä paremmin kokoajan kehittyviä teknologian haasteita, sekä yritysten tarpeita. Perinteiseltä puusepältä odotetaan nykypäivänä hyvin monipuolista ja monitasoista alan osaamista. Käden taitojen ja puun sielunelämän lisäksi hänen täytyy ymmärtää ja hallita nykyteknologiaa ja osata soveltaa sen tuottamia mahdollisuuksia omaan työhönsä.

Hanke ja sen tulokset mahdollistavat Savon ammatti- ja aikuisopiston sekä Savonia ammattikorkeakoulun opiskelijoille perehtymisen uusiin teknologioihin. Opiskelijoilla on myös mahdollisuus osallistua mielenkiintoisiin ja haasteellisiin kehittämistehtäviin yrityksissä. Osallistuminen yritysprojekteihin tukee suoraan opiskelijoiden työllistymistä.
Sovellusympäristönä oppimisympäristö tarjoaa opiskelijoille hyvin monipuolisia mahdollisuuksia, koska siihen liittyy alakohtaisten (puu, muovi/muovikomposiitti, metalli) haasteitten lisäksi myös tuotannonohjauksellisia haasteita kuten, tuotantosimulointi, ohjelmointi, logistiikka, uudet innovaatiot jne.

Oppimisympäristön kehittämisen tavoitteena on luoda nuorille ja aikuisille houkutteleva ja innostava moderni oppimisympäristö, jossa kehitetään ammattitaitoa ja opiskellaan nykytekniikkaa. Uusien teknologioiden oppiminen ja osaaminen houkuttelee ja innostaa uuden oppimiseen ja edelleen jatkokouluttautumiseen.

Verkostoitumistavoitteena on luoda yhteistyöverkosto, jonka avulla yhdessä kehitetään, koulutetaan ja konsultoidaan RFID - tekniikan liittyvää osaamista eri alojen kesken Savon ammatti- ja aikuisopistossa, Savonia-ammattikorkeakoulussa ja puuteollisuuden ja muiden alojen yrityksissä.

6. Tiedotus ja hyvien käytäntöjen levittäminen

6.1 Tiedotussuunnitelma

Tuloksista tiedotetaan yhteisissä tilaisuuksissa, seminaareissa ja tapaamisissa. Savon ammatti- ja aikuisopiston internet sivustolla tiedotetaan ajankohtaisia tapahtumia. Hankkeella on oma www-sivusto www.puuteknologiapalvelut.fi

6.2 Suunnitelma hyvien käytäntöjen levittämisestä

Tiedotetaan testi- ja tutkintatuloksista jatkuvasti yhteistyöyrityksille.

7. Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 494 000

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 494 000

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 559 571

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 557 751

8. Vastuuviranomaisen tekemä projektin luokittelu

8.1 Horisontaalinen luokittelu

Tasa-arvo: Sukupuolineutraali projekti

Kestävä kehitys: Merkittävästi kestävää kehitystä edistävä projekti

Kumppanuus: Kumppanuutta selvästi edistävä projekti

Innovatiivisuus: Selvästi innovatiivisia tuloksia tuottava projekti

9. Loppuraportin tiivistelmä

RFID-tekniikan soveltaminen tuotantoteollisuudessa - hankkeen yleistavoitteena oli RFID-oppimisympäristön eli RFID-tuotantosolun kehittäminen, suunnittelu ja toteuttaminen. RFID-oppimisympäristön tavoitteena on toimia oppimis-, koulutus-, testaus- ja protoympäristönä Pohjois-Savon alueella. Kyseessä on hankekokonaisuus, jonka toisena hankeparina on RFID-tekniikan oppimisympäristön rakentaminen. Tärkeänä tavoitteena oli löytää parhaita menetelmiä RFID-tekniikan tuotannolliseen hyödyntämiseen maakunnan yrityksissä, jotka edesauttavat parantamaan kilpailukykyä ja kustannustehokkuutta. Yrityskohtaisten teknologiaratkaisujen kehittäminen oli myös hankkeen tavoitteena. Osaamisen lisääminen ja monipuolistaminen avainhenkilöille oli tärkeässä roolissa molemmissa hankkeissa. Lisäksi tavoitteena oli maakunnallisen osaamisen lisääminen ja tuen saaminen aidossa RFID-teknologian ympäristössä.

Oleellisena tavoitteena oli kehittää monipuolinen ja älykäs RFID-oppimisympäristö, jossa toteutuu FMS-teknologian ominaisuudet lähes kokonaisuudessaan. Tuotannonohjausjärjestelmän eli ERP-järjestelmän kehittäminen ja sen liittäminen RFID-oppimisympäristöön oli hankkeen toiminnan kannalta hyvin oleellista. Tämän lisäksi simulointimallin kehittäminen oli tärkeä tavoite RFID-oppimisympäristön esittelyssä ja toiminnallisuuden kehittämisessä.

Hanke toteutettiin yhteistyössä Savon koulutuskuntayhtymän ja osatoteuttajan Savonia ammattikorkeakoulun kanssa. Osatoteuttajan roolina oli asiantuntemuksen tuominen, koulutuksiin osallistuminen ja muut oppimisympäristön kehitykseen tarvittavat tehtävät. Lisäksi oleellisena tehtävänä osatoteuttajalla oli simulointimallin rakentaminen ja kehittäminen yhteistyössä päätoteuttajan kanssa.

RFID-hankkeissa lähdettiin määrätietoisesti kehittämään laaja-alaista kumppanuusverkostoa niin yritysten kuin organisaatioiden välille. Yhteistyöverkoston avulla yhdessä kehitettiin, koulutettiin ja konsultoitiin RFID - tekniikan liittyvää osaamista eri toimialojen tarpeisiin maakunnassa. Yhteistyö verkosto osoitti sen, kuinka yhdessä voidaan innovoida korkeanteknologian oppimisympäristöjä maakunnan yritysten monipuoliseen käyttöön.

Projektin toimenpiteisiin osallistuneet yritykset olivat lähinnä hyvin erilaisia puuteollisuuden yrityksiä, kuten levykalusteyrityksiä, levy- ja sahayrityksiä, liimapalkki, ikkuna- ja ovitehtaita, huonekalutehtaita jne. Varsinaisesti hankkeessa olevien yrityksien määrä oli 11 yritystä Pohjois-Savon alueelta. Muut osallistuvat organisaatiot olivat tärkeitä RFID-teknologian ja muun korkeateknologian asiantuntijoita. Lisäksi projektissa asiantuntijoina ja yhteistyökumppaneina oli muita organisaatioita, kuten VTT (Valtion teknillinen tutkimuslaitos) sekä Lappeenrannan teknillinen yliopisto. Projektin aikana avainhenkilöt osallistuivat useisiin koulutuksiin aina kansalliselle tasolle saakka.

Projektin oleellisin tulos oli modernin RFID-tuotantosolun kehittäminen niin, että se vastaa nyt ja tulevaisuudessa yritysten tarpeita. Tuloksena syntyi innovatiivinen ja kustannustehokas valmistusmenetelmä nykyaikaiseen tuotantoteollisuuden tarpeisiin, kts. julkaisu (Pekonen). Kehitetty RFID-tuotantosolu osoittaa sen, kuinka älykkäällä ja joustavalla toimintatavalla voidaan tehostaa tuottavuutta tuotantoteollisuuden valmistusprosesseissa.

RFID-tuotantosoluun kehitettiin hankkeen aikana ERP-järjestelmä ja suunnitteluohjelmisto WoodCAD/CAM. Tämä oli toiminnallisuuden kannalta erittäin tärkeässä roolissa. ERP-järjestelmä ja sen alempien tasojen ohjelmistojen avulla pyrittiin luomaan RFID-tuotantosoluun ns. älyohjaus. RFID-tuotantosolun älyohjaus on käytännössä rakennettu koneen ohjaustasosta asti aina ERP-järjestelmän tasolle saakka. Tätä älyohjausta voidaan pitää merkittävä tuloksena niin toiminnallisessa kuin ideologisessa mielessä. FMS-teknologian ideologisen ja toiminnallisen mallin liittäminen RFID-tuotantosolun toimintatapaan osoitti sen, että RFID-teknologian avulla voidaan edesauttaa joustavan valmistuksen ideologiaa. Käytännössä RFID-tuotantosolu sisältää joustavan valmistuksen lähes kaikki ominaispiirteet sekä on mahdollistanut useiden tuntien miehittämättömän työstämisen.

Projektissa järjestettiin RFID-teknologian koulutus- ja seminaaripäiviä laajasti, joihin osallistui kokonaisuudessaan yhteensä 335 henkilöä. Projektin aikana tuotettiin opetusmateriaalia ja muutamia julkaisuja RFID-teknologian ympärille, joista osa on hankkeen nettisivuilla nähtävillä. Projektin aikana tuotteistettiin RFID-oppimisympäristön palveluita, jotka ovat palvelleet ja tulevat palvelemaan maakunnan yrityksiä myös tulevaisuudessa.