Euroopan unioni

Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman projektin kuvaus

1. Projekti

Projektikoodi: S11248

Projektin nimi: Tie hoitajaksi

Osio: Etelä-Suomen suuralueosio

Toimintalinja: 4: Jäsenvaltioiden ja alueiden välinen yhteistyö ESR-toiminnassa

Projektityyppi: Projekti, jossa on henkilöitä mukana

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.12.2009 ja päättyy 31.10.2012

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2. Projektin toteuttaja

Toteuttajaorganisaation nimi: Päijät-Hämeen koulutuskonserni/Koulutuskeskus Salpaus

Organisaatiotyyppi: Kuntayhtymä

Y-tunnus: 0993644-6

Osoite: Teinintie 4

Puhelinnumero: 03 828 11

Toteuttajaorganisaation Web-osoite: www.salpaus.fi

Projektin kotisivun osoite: www.salpaus.fi/salpaus/projektit/tyoelamayhteistyo_aluekehitys/tie_hoitajaksi.html

Vastuuhenkilön nimi: Iiris Pakkanen

Asema: Aikuiskoulutusjohtaja

Sähköposti: iiris.pakkanen(at)salpaus.fi

Puhelinnumero: 050 526 5953

3. Projektin toteutusalue ja kohderyhmän kuvaus

3.1 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Uusimaa, Päijät-Häme, Kymenlaakso

Seutukunnat: Helsingin, Kotkan-Haminan, Kouvolan, Lahden

Kunnat: Espoo, Lahti, Heinola, Orimattila, Nastola, Kotka, Kouvola

3.2 Varsinaiset kohderyhmät

Projektin kohderyhminä ovat:

*maahanmuuttajataustaiset henkilöt, joilla on vakituinen tai jatkuva oleskelulupa Suomessa alkuperäisestä kotimaasta riippumatta

Kohderyhmän henkilöillä tulee olla kotimaassaan suoritettu hoitoalan tutkinto tai riittävän pitkä työkokemus hoitoalalta.

.*Etelä-Suomen alueen kuntatyönantajat

* hoitoalan työntekijät; monikulttuurisuusosaamisen kehittyminen ja työssä oppimisen ohjauksen kehittyminen

*Alueelliset koulutusjärjestelmät, joiden rakenteet ovat tähän saakka olleet liian jäykkiä maahanmuuttajataustaisen opiskelijan vastaanottamiseen ja tukemiseen.

3.3 Välilliset kohderyhmät

Välillisinä kohderyhminä voidaan nähdä:
- alueellisten koulutusjärjestelmien kouluttajat ; lisääntynyt ammattitaito kohdata maahanmuuttajataustaisia henkilöitä, tutkintojen vertailtavuudessa ja osaamisen tunnistamisessa kehittyminen
- ammattiliitot (Super ja Tehy); hoitotyöntekijöiden työssä jaksaminen ja hoitotyön laatu
- maahanmuuttajataustaisten henkilöiden järjestöt

3.4 Aloittaneiden henkilöiden määrä

Suunniteltu: 40, joista naisia 38

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 44, joista naisia 40

4. Projektin tavoitteet, tulokset ja vaikutukset

4.1 Uusien työpaikkojen määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten työpaikkoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten työpaikkoja 0

4.2 Uusien yritysten määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

4.3 Suoritettujen tutkintojen määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten tutkintoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten tutkintoja 0

5. Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Työvoiman saatavuuden haasteet hyvinvointialoilla tulevat kasvamaan lähivuosina voimakkaasti. Sosiaali- ja terveysalan työssä avautuu 185 000 - 210 000 työpaikkaa vuosina 2005 - 2020 ja vuositasolla työpaikkoja avautuu 11 000-12 000. Määrä on noin viidesosa kaikilla toimialoilla avautuvista työpaikoista. Maahanmuuttajatyönhakijoista noin kahdella kolmasosalla on ammatillinen tai korkeakoulututkinto. Heidän koulutustaustansa ja työkokemuksensa selvittämisessä ja hyödyntämisessä on kuitenkin ollut puutteita, minkä seurauksena maahanmuuttajat ovat usein osaamistaan vastaamattomissa tehtävissä.

Tie hoitajaksi -hankkeen keskeinen tavoite on luoda maahanmuuttajataustaisille henkilöille joustava väylä lähteä sos.- ja terveysalan pätevöitymiskouluksiin. Kohderyhmään kuuluvat henkilöt, joilla on kotimaassaan suoritettu sosiaali- ja terveysalan tutkinto tai työkokemusta alalta.

Projektissa kehitetään tutkintojen vertailtavuutta, monipuolisia soveltuvuuden arviointimenetelmiä sekä välineitä osaamisen tunnistamiseen ja tunnustamiseen. Malli soveltuu Suomessa oleville maahanmuuttajille. Mallin avulla saadaan myös työpaikoille lisäresurssia työssä oppimisen ohjaamiseen (klinikkakouluttaja) ja siten edesautetaan henkilökunnan työssä jaksamista ja monikulttuurisuusosaamista

Projektin tuloksena saadaan uusi koulutustuote, jolla maahanmuuttajataustaisen hoitoalan osaajan pätevöityminen Suomessa hoitoalan ammattiin ja työhön nopeutuu nykyisestä. Projektissa kehitetään uusia toimintamalleja/käytäntöjä;

* tutkintojen vertailtavuuteen
* maahanmuuttajataustaisen henkilön soveltuvuuden arviointiin sos. ja terveysalalle
* osaamisen tunnistamiseen ja tunnustamiseen
* henkilön joustavaan ja oikea aikaiseen siirtymiseen toiselta asteelta korkeasteelle tai tarvittaessa päin vastoin
* ohjaus- ja tukipalvelukäytänteiden kehittäminen
* klinikkakouluttajamalli työelämän tueksi
* sairaala tms. osastojen monikulttuurisosaamisen kasvuun

Projektin tuloksia tulevat hyödyntämään kunnalliset työnantajat, yksityiset työnantajat sekä kolmas sektori saamalla suomalaisen tutkintojärjestelmän mukaisesti pätevöityneitä suomenkielentaitoisia työntekijöitä. Kehitettyä koulutusmallia voidaan soveltaa eri aloille. Myös koulutuksen järjestäjien oma osaaminen kasvaa ja monikulttuurisuustietous leviää. Samoin työelämän monikulttuurisuusosaaminen kasvaa ja työssä ohjaamiseen saadulla tuella on merkitystä työssä jaksamiseen.

Projektin toiminta liittyy maakuntastrategioihin, joiden tavoitteena on mm. työllistää maahanmuuttajat. Tämä on myös Opetushallituksen aikuiskoulutuksen kokonaisuudistuksen tavoitteiden mukaista. Samoin suomalaisessa hoitokulttuurissa tarvitaan monikulttuurisuusosaamista nykyistä enemmän. Myös koulutuksen järjestäjät saavat hankkeessa arvokkaita työvälineitä maahanmuuttajataustaisten henkilöiden osaamisen tunnistamiseen ja tunnustamiseen. Lopputuloksena henkilöiden pätevöityminen nopeutuu nykyisestä.

6. Tiedotus ja hyvien käytäntöjen levittäminen

6.1 Tiedotussuunnitelma

Kohderyhmät:
Hankkeesta tiedotetaan a) varsinaisille kohderyhmille ja sidosryhmille sekä suurelle yleisölle ja muille vastaaville toimijoille hyvien käytänteiden levittämiseksi (oppilaitokset, työvoimahallinto). Projektin loppuvaiheessa pidetään hankkeen tuloksista kertova kansallinen seminaari. Seminaariin kutsutaan luennoimaan asiantuntijoita.

Tiedotustavat:
a) henkilökohtaiset käynnit työpaikoilla, lehtijuttuja, paikallisradiohaastatteluita, aluetv-uutisia,.
b) Henkilökohtaiset tapaamiset sidosryhmien kanssa
c) lehtijuttuja, radio- ja tv-juttuja, (valtakunnallisiin) seminaareihin osallistuminen
d) seminaari

Aikataulut:
a) suunnitteluvaiheessa
b) hakevan toiminnan alussa, erityisesti hankkeen alussa, mutta myös sen aikana
c) hankkeen toiminnan vakiinnuttua
d) seminaari hankkeen päätösvaiheessa

6.2 Suunnitelma hyvien käytäntöjen levittämisestä

Syksystä 2010 saadaan Salpauksessa ensimmäiset kokemukset koulutusosuuden kilpailutuksesta.

V. 2011-2012 toteutettavien koulutuksien ja työelämäjaksojen kokemukset ja hyvät käytännöt levitetään partnereille.

Hyviä käytänteitä levitetään syksystä 2011 alkaen muille oppilaitoksille ja työelämälle.

Toimintaa ja hyviä käytänteitä levitetään esimerkiksi Koulutuskeskus Salpauksen ja Lahden ammattikorkeakoulun oppilaitosverkostoissa, valtakunnallisissa oppisopimustoimijoiden tapaamisissa, TE-keskuksen sähköisissä uutiskirjeissä, erilaisten ESR-hankkeiden hyvien käytäntöjen seminaareissa sekä hankkeen loppuseminaarissa. Levittämistapa: artikkeleita, esitelmiä, apuna pienimuotoinen esitelehtinen tai posteri.

7. Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 324 432

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 248 981

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 357 142

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 321 918

8. Vastuuviranomaisen tekemä projektin luokittelu

8.1 Horisontaalinen luokittelu

Tasa-arvo: Tasa-arvopainotteinen projekti

Kestävä kehitys: Projektilla ei ole erityistä vaikutusta kestävän kehityksen kannalta

Kumppanuus: Kumppanuutta selvästi edistävä projekti

Innovatiivisuus: Ei erityistä innovatiivisuutta projektin tavoitteena

9. Loppuraportin tiivistelmä

Tie hoitajaksi projektin lähtökohta on pula sosiaali- terveys- ja kasvatusalan ammattilaisista. Projektin tavoitteena oli kartoittaa maahanmuuttajataustaisten hoito- ja kasvatusalan ammattilaisten tietä pätevöityä suomalaisen tutkintojärjestelmän mukaisiksi asiantuntijoiksi ja työllistyä. Projekti toteutettiin ylimaakunnallisena hankkeena. Toteuttajatahoina olivat Koulutuskeskus Salpaus ( hallinnointi ), Lahden ammattikorkeakoulun sosiaali- ja terveysalan laitos, Etelä-Kymenlaakson ammattiopisto Ekami sekä Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia. Projekti toteutettiin ajalla 1.12.2009-31.10.2012.
Tie hoitajaksi projektin toteutus muodostui kahdesta keskeisestä tekijästä; projektiryhmästä sekä TE-koulutuksista. Projektiryhmässä innovoitiin ja työstettiin projektisuunnitelman mukaiset menetelmät ja mallit. Työstetyt mallit pilotoitiin Lahden, Kotkan ja Espoon TE-koulutuksissa.
Projektissa kehitettiin seuraavat mallit maahanmuuttajataustaisille opiskelijoille ja heidän ohjaajille
- menetelmiä osaamisen tunnistamiseen
- soveltuvuuden arviointimalli sosiaali- ja terveysalalle
- klinikkakouluttajamalli ja
- työpaikkaohjaajan monikulttuurisuusmenttori - koulutus

Tie hoitajaksi projektin tulokset ja hyvät käytännöt ovat koottuna sähköiseen lopputuotteeseen MURATTI, maahanmuuttajan ura ammattiin - ohjaajan työkalupakkiin ( salpro.salpaus.fi/muratti ).
Lisätietoja projektista antaa projektipäällikkö Katri Kolstela ( 044 7080 216, katri.kolstela@salpaus.fi )