Euroopan unioni

Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman projektin kuvaus

1. Projekti

Projektikoodi: S11253

Projektin nimi: Uusille urille - Heinolan seudun koulutussuunnittelu

Osio: Etelä-Suomen suuralueosio

Toimintalinja: 1: Työorganisaatioiden, työssä olevan työvoiman ja yritysten kehittäminen sekä yrittäjyyden lisääminen

Projektityyppi: Projekti, jossa on henkilöitä mukana

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.12.2009 ja päättyy 30.11.2011

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2. Projektin toteuttaja

Toteuttajaorganisaation nimi: Päijät-Hämeen koulutuskonserni/Koulutuskeskus Salpaus

Organisaatiotyyppi: Kuntayhtymä

Y-tunnus: 0993644-6

Osoite: Teinintie 4

Puhelinnumero: 03 828 10

Toteuttajaorganisaation Web-osoite: www.salpaus.fi

Projektin kotisivun osoite: blogit.salpaus.fi/uusilleurille/

Vastuuhenkilön nimi: Iiris Pakkanen

Asema: Aikuiskoulutusjohtaja

Sähköposti: iiris.pakkanen(at)salpaus.fi

Puhelinnumero: 050 526 5953

3. Projektin toteutusalue ja kohderyhmän kuvaus

3.1 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Päijät-Häme

Seutukunnat: Lahden

Kunnat: Hartola, Heinola, Sysmä

3.2 Varsinaiset kohderyhmät

Varsinainen kohderyhmä on pienten ja keskisuurten yritysten sekä alueen kuntien työntekijät tai lomautetut työntekijät sekä työttömät työnhakijat Heinolan, Hartolan ja Sysmän alueilla.

3.3 Välilliset kohderyhmät

Yrittäjät ja julkisen sektorin työnantajat: henkilöstön osaamisen kehittämisen kautta.
TE-toimistot ja koulutuksen järjestäjät hyötyvät uudenlaisesta yhteistyömuodosta.

3.4 Aloittaneiden henkilöiden määrä

Suunniteltu: 200, joista naisia 80

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 49, joista naisia 19

4. Projektin tavoitteet, tulokset ja vaikutukset

4.1 Uusien työpaikkojen määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten työpaikkoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 10, joista naisten työpaikkoja 0

4.2 Uusien yritysten määrä

Suunniteltu: 5, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 1, joista naisten perustamia 1

4.3 Suoritettujen tutkintojen määrä

Suunniteltu: 12, joista naisten tutkintoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 2, joista naisten tutkintoja 0

5. Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Uusille urille - Heinolan seudun koulutussuunnittelu -projekti tarjoaa Heinolan seudun rakennemuutosalueella irtisanotuille tai lomautetuille henkilöille ja yrityksille koulutussuunnittelua lomautus- tai irtisanomisprosessin mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. Projekti suunnitellaan ja toteutetaan tiiviissä yhteistyössä Heinolan työ- ja elinkeinokeskuksen kanssa. Projektissa kartoitetaan mm. ura- ja jatkosuunnitelmia, oppimisvalmiuksia, rahoitusvaihtoehtoja sekä työkykyä. Asiakkaat ohjataan segmentoiduille uusille urille uuteen työpaikkaan, koulutukseen, yrittäjyysinfoon tai mahdollisten muiden tukipalveluiden piiriin.

Projekti edistää ihmisten uudelleen työllistymistä joko nykyisessä ammatissaan, uudella alalla tai uudessa omassa yrityksessä. Hanke turvaa yritysten kilpailukykyä kouluttamalla henkilöstöä tulevaisuuden tarpeiden mukaisiksi osaajiksi yhteiskunnan tarjoamia tukimuotoja hyväksi käyttäen. Osaamisen lisääminen helpottaa eläköitymisen aiheuttamaan työvoimatarpeeseen vastaamista kunta-alalla.

Projektin tuloksena syntyy malli siitä, kuinka koulutustarpeita kartoitetaan TE-toimiston ja koulutuksen järjestäjän yhteistyönä. Yhteistyön tiivistyminen syventää yhteiskunnallista ymmärrystä ja se myös osaltaan edistää tuottavuutta.

Hanketta toteutetaan laajassa yhteistyössä yritysten ja alueen julkisten toimijoiden kanssa. Hankkeen koordinaattori on Koulutuskeskus Salpaus ja partneri Lahden ammattikorkeakoulu.

6. Tiedotus ja hyvien käytäntöjen levittäminen

6.1 Tiedotussuunnitelma

Kohderyhmille: Heinolan TE-toimiston kanssa sovitaan yksityiskohtaisesti koulutussuunnittelukäyntien tiedottamis- ja sopimiskäytännöstä sekä sopivista tavoista tiedottaa koulutusinfoista ja ohjaustapaamisista työttömille ja lomautetuille.
Yritysten työntekijät saavat tietoa koulutussuunnittelukäyntien tuloksena. Tiedottamista varten tehdään pieni esite ja posteri, jossa koulutusinfojen tai ohjaustapaamisten aika ja paikka.
Sidosryhmille: erillisissä tapaamisissa

6.2 Suunnitelma hyvien käytäntöjen levittämisestä

Hyviä käytänteitä levitetään syksystä 2010 alkaen muille rakennemuutosalueille, TE-toimistoille ja ESR -projektien verkostoihin. Toimintaa ja hyviä käytänteitä levitetään esimerkiksi oppilaitosverkostoissa, valtakunnallisissa oppisopimustoimijoiden tapaamisissa, TE -keskuksen tai -toimiston sähköisissä uutiskirjeissä, erilaisten ESR -hankkeiden hyvien käytäntöjen seminaareissa. Levittämistapoja ovat mm.artikkelit ja esitelmät, apuna pieni esitelehtinen ja posteri. Tarkempi aikataulu tehdään projektin alkaessa.

7. Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 150 945

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 103 941

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 201 259

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 138 588

8. Vastuuviranomaisen tekemä projektin luokittelu

8.1 Horisontaalinen luokittelu

Tasa-arvo: Sekä naisten että miesten tasa-arvoa merkittävästi edistävä projekti

Kestävä kehitys: Projektilla ei ole erityistä vaikutusta kestävän kehityksen kannalta

Kumppanuus: Kumppanuutta selvästi edistävä projekti

Innovatiivisuus: Ei erityistä innovatiivisuutta projektin tavoitteena

9. Loppuraportin tiivistelmä

Projektissa tavoiteltiin ihmisten uudelleen työllistymistä nykyisessä ammatissaan, uudella alalla tai omassa yrityksessä mm. kouluttautumisen kautta. Tuloksia on nähtävissä monesti vasta pienellä viiveellä, kun osaamisen laajentaminen koulutuksen kautta saanut rauhassa hautua ajatuksissa - niin yritysten kuin yksittäisten ihmisten kohdalla.

Yrityksillä ja organisaatioilla on usein koulutustarpeita, mutta ongelmaksi tulee osaamisen sekä resurssien puute koulutusten suunnittelussa. Projekti pyrki olemaan apuna näiden tiedostettujen koulutustarpeiden kartoituksessa. Parhaimmillaan kysynnän ja tarjonnan kohdatessa syntyi yrityksen henkilöstön osaamisen laajentumista. Vaikuttavuuden mittarina ei tulisi pitää pelkästään työllistyneiden, koulutuksen aloittaneiden määrää, vaan tarkastella myös laadullisia saavutuksia. Projektin toimintamallin ideana on löytää kullekin yritykselle juuri heidän tarpeisiinsa räätälöityä koulutusta. Tällöin yrityksen todellisista osaamistarpeista lähtöisin oleva koulutus etenee vaiheittain tavoitteena kestävä kehitys ja kasvu.

Projektityössä annetaan mahdollisuus muutokseen ja oppimiseen sekä kokeilla uusia toimintamalleja. Uusille Urille -projektissa haettiin kokemuksia vertaistuen avulla tapahtuvasta uusia uria itselleen etsivien pienryhmäohjauksesta. Projektin pienryhmäohjaukseen osallistuneiden palautteiden pohjalta toimintamallille näyttäisi olevan selvästi tarvetta. Jokaiselle sitä haluavalle tulisi olla mahdollisuus osallistua vertaistukea tarjoavaan ryhmäohjaukseen, jotta hän voisi kokea itsensä tarpeelliseksi ja tärkeäksi oman työnsä kautta. Työttömyyden pitkittyessä eteenpäin pääseminen näyttää olevan entistä vaikeampaa, mikäli heti työttömyyden tai lomautuksen alettua ihminen ei saa tilaa käsitellä elämäntilannettaan.

Projektin aikana alueella toimivien hankkeiden ja verkostojen yhteistyö lisääntyi ja kynnys yhteydenottoon eri toimijoiden välillä madaltui.