Euroopan unioni

Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman projektin kuvaus

1. Projekti

Projektikoodi: S11255

Projektin nimi: COSMOS Network: asiantuntijoiden työkäytäntöjen ja työperäisen maahanmuuton kehittäminen

Osio: Etelä-Suomen suuralueosio

Toimintalinja: 4: Jäsenvaltioiden ja alueiden välinen yhteistyö ESR-toiminnassa

Projektityyppi: Projekti, jossa on henkilöitä mukana

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.1.2010 ja päättyy 30.6.2013

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2. Projektin toteuttaja

Toteuttajaorganisaation nimi: Turun ammattikorkeakoulu

Organisaatiotyyppi: Ammattikorkeakoulu

Y-tunnus: 0204819-8

Osoite: Joukahaisenaktu 3 A

Puhelinnumero: (02) 263 350

Toteuttajaorganisaation Web-osoite: www.turkuamk.fi

Projektin kotisivun osoite:

Vastuuhenkilön nimi: Aulikki Holma

Asema: T&K-päällikkö

Sähköposti: aulikki.holma(at)turkuamk.fi

Puhelinnumero: 0505985565

3. Projektin toteutusalue ja kohderyhmän kuvaus

3.1 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Varsinais-Suomi

Seutukunnat: Salon, Åboland-Turunmaan, Turun, Vakka-Suomen, Loimaan

Kunnat: Kustavi, Masku, Naantali, Loimaa, Paimio, Mynämäki, Nousiainen, Laitila, Koski, Tl, Oripää, Aura, Marttila, Kaarina, Lieto, Turku, Vehmaa, Rusko, Pöytyä, Pyhäranta, Raisio, Taivassalo, Sauvo, Somero, Uusikaupunki, Salo, Länsi-Turunmaa, Kemiönsaari

3.2 Varsinaiset kohderyhmät

1. Turun ammattikorkeakoulun tietoliikenne ja sähköinen kauppa -tulosalueen henkilöstö, opettajat ja asiantuntijat korkeakoulun monikulttuuristen ja kansainvälisten toimintamallien kehittäjinä ja ammattikäytäntöjen uudistajina
2. Varsinais-Suomessa toimivien pk- ja mikroyritysten henkilöstö
3. ulkomaalaiset korkeakouluopiskelijat Turun AMK:n kansainvälisessä Degree Programme in Information Technology -koulutusohjelmassa
4. potentiaaliset ulkomaalaiset koulutukseen hakijat

3.3 Välilliset kohderyhmät

1. varsinaissuomalaisissa korkeakouluissa työskentelevät ja opiskelevat
2. suomalaisissa korkeakouluissa toimivat henkilöt
3. Varsinais-Suomessa asuvat maahanmuuttajat

3.4 Aloittaneiden henkilöiden määrä

Suunniteltu: 0, joista naisia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 26, joista naisia 4

4. Projektin tavoitteet, tulokset ja vaikutukset

4.1 Uusien työpaikkojen määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten työpaikkoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten työpaikkoja 0

4.2 Uusien yritysten määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

4.3 Suoritettujen tutkintojen määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten tutkintoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten tutkintoja 0

5. Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

COSMOS Network - asiantuntijoiden työkäytäntöjen ja työperäisen maahanmuuton kehittäminen

COSMOS Network -hankkeen tavoitteena on poistaa ulkomaalaistaustaisten tietotekniikan opiskelijoiden harjoittelupaikkojen saantiin ja työllistymiseen liittyviä haasteita ja esteitä yhteistyössä pk-yritysten kanssa sekä kehittää ammattikorkeakoulun palveluja hyödyntäen eurooppalaisten korkeakoulukumppaneiden kehittämiä ratkaisuja maahanmuuttajataustaisten henkilöiden koulutuksen ja työllistymisen tukemiseksi sekä oman henkilöstön osaamisen vahvistamiseksi monikulttuurisessa työyhteisössä. Toimilla torjutaan myös ennakoivasti ammattitaitoisen työvoiman pulaa 2010-luvulla ja lisätään Varsinais-Suomen vetovoimaa korkeasti koulutettujen työperäisen maahanmuuton kohteena.

Toimenpiteet:

-Eurooppalaisiin monikulttuurisiin korkeakouluihin suuntautuvien opettaja-asiantuntijavierailujen avulla kerätään toimintamalleja ja hyviä käytäntöjä yritysyhteistyön tiivistämiseksi ja ulkomaalaistaustaisten opiskelijoiden rekrytoinnin tehostamiseksi varsinaissuomalaisiin yrityksiin
-Tutkimus työtekijöiden ideoiden ja oivallusten kehittämisestä innovaatioiksi monikulttuurisessa työyhteisössä.
-Tutkimus ulkomaalaistaustaisten insinööriopiskelijoiden lähtökohdista ja tavoitteista suomalaisilla työmarkkinoilla sekä vastaavasti yritysten edustajien käsityksistä

-Ulkomaalaistaustaisten opiskelijoiden työelämävalmiuksien parantaminen kehittämällä opetussuunnitelmaa ja harjoitteluprosessia

-Alueen IT-alan yritysten kannustaminen ulkomaalaistaustaisten opiskelijoiden rekrytointiin (markkinointi, tiedotus, "kehittämiskumppanuus")

-Opiskelijarekrytointipohjan laajentaminen Euroopan maihin markkinoinnin avulla

6. Tiedotus ja hyvien käytäntöjen levittäminen

6.1 Tiedotussuunnitelma

Projektin tiedotutuksesta vastaa projektipäällikkö. Sisäisessä tiedottamisessa säännöllisillä
projektitapaamisilla ja raportoinnilla on tärkeä rooli. Projektihenkilöstön ja yritysten välisessä
kommunikaatiossa hyödynnetään myös mm. projektin nettisivuja. Sisäisen viestinnän tavoitteena
on reaaliaikainen tiedonvälitys projektin etenemisestä ja tavoitteiden toteutumisesta projektin henkilöstön, yritysten ja ohjausryhmän välillä.

Ulkoisen tiedottamisen tavoitteena on projektin medianäkyvyys Varsinais-Suomessa ja kohdennetusti valtakunnallisella tasolla, sekä uusien yritysten rekrytointi verkostoon. Ulkoisen tiedottamisen kohderyhmät ovat alueen pk-yritykset ja korkeakoulut. Keskeiset tiedottamisen välineet ovat lehdistötiedotteet, projektin nettisivut, projektin tuottama julkaisu sekä projektiorganisaatioiden ja osallistujayritysten verkostot sekä
tapahtumissa tiedottaminen. Projektille tärkeät tiedottamisen kanavat ovat yrittäjäjärjestöjen tilaisuudet ja sähköpostiviestintä.

6.2 Suunnitelma hyvien käytäntöjen levittämisestä

2010
Viestintäsuunnitelman laatiminen
Projektin esittely MATTO-verkostossa ja ulkomaalaisille kumppaneille

2011
Viestintäsuunnitelman päivittäminen
Ulkomaisten käytäntöjen ja omien kokemusten yhteenveto ja konseptien tuottaminen, niistä tiedottaminen korkeakouluyhteisölle ja elinkeinoelämälle
Projektin etenemisestä tiedottaminen MATTO-verkostossa
Mediatiedotteet
Projektin nettisivut
Seminaari yrityksille
Tieteellinen artikkeli
Degree Programmen markkinointisuunnitelma, ohjelman esite

2012
Projektin etenemisestä ja tuloksista tiedottaminen MATTO-verkostossa
Tiedottaminen projektin edistymisestä nettisivuilla
Projektin esittely kansainvälisessä seminaarissa ja seminaarijulkaisussa

2013
Projektin tuloksista tiedottaminen MATTO-verkostossa
Sanomalehtiartikkeli
Lehdistötiedote
Julkaisu hankkeen tuloksista

7. Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 88 000

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 87 509

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 123 660

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 122 968

8. Vastuuviranomaisen tekemä projektin luokittelu

8.1 Horisontaalinen luokittelu

Tasa-arvo: Sukupuolineutraali projekti

Kestävä kehitys: Merkittävästi kestävää kehitystä edistävä projekti

Kumppanuus: Kumppanuutta selvästi edistävä projekti

Innovatiivisuus: Selvästi innovatiivisia tuloksia tuottava projekti

9. Loppuraportin tiivistelmä

COSMOS Network -hankkeen tavoitteeksi asetettiin poistaa ulkomaalaistaustaisten tekniikan opiskelijoiden harjoittelupaikkoihin ja työllistymiseen liittyviä esteitä yhdessä pk-sektorin yritysten kanssa. Lisäksi tavoitteena oli kehittää ammattikorkeakoulun palveluja sekä henkilöstön osaamista ja toimintamalleja soveltamalla eurooppalaisista, monikulttuurisista korkeakouluista benchmarkattuja hyviä työelämäyhteistyöhön liittyviä käytäntöjä.

Hankkeen aluksi kerättiin taustatietoa koulutusohjelman kehittämistyötä varten. Yrityksiä sekä kansainvälisen koulutusohjelman opiskelijoita haastateltiin ulkomaalaisten opiskelijoiden Suomeen integroitumiseen ja työllistymiseen liittyvistä haasteista. Samoin selvitettiin koulutusohjelman opettajien ja henkilöstön näkemyksiä koulutusohjelman kehittämistarpeista. Hankkeen osana tutkittiin myös työntekijöiden erilaisten taustojen ja erilaisen osaamisen merkityksestä innovatiivisen työyhteisön rakentamisessa ja johtamisessa. Selvitystöiden tuloksia hyödynnettiin opetusohjelman, uusien toimintatapojen ja opintojaksojen suunnittelussa.

Taustatutkimusten keskeisiä havaintoja olivat muun muassa, että yritysnäkökulmasta merkittävin este työ-/harjoittelupaikan saamiselle oli puutteellinen suomen kielen taito, sillä IT-alalla paljon asiakaspalvelutyötä. Yrityksissä myös työyhteisön kommunikointi englanniksi on koettu hankalaksi. Henkilökunnan haastatteluissa integraation kannalta ongelmallisimpina nähtiin kulttuurierot (esim. aikakäsitys, oma-aloitteisuus, toimintatavat), kielitaidon puute sekä vaikeudet löytää työ-/harjoittelupaikka. Lisäksi mainittiin mm. vähäinen vuorovaikutus suomalaisten kanssa, talousongelmat ja saapuminen Suomeen eri aikaan pitkän viisumiprosessin vuoksi.

Benchmarking kohdistui viiden eurooppalaisen, monikulttuurisessa toiminnassa ansioituneen korkeakoulun ja tutkimuslaitosten työelämäyhteistyöhön liittyviin toimintatapoihin sekä hyviin käytäntöihin. Havaittiin, että korkeakouluissa integrointitoimenpiteiden määrä, laatu ja koettu tarve vaihtelee. Monessa korkeakoulussa on kuitenkin panostettu kieli- ja kulttuuriopintoihin, myös tuleviin työantajiin luodaan aktiivisesti kontakteja, tehdään projektiyhteistyötä sekä markkinoidaan opiskelijoiden osaamista muilla tavoin yrityksille.

Taustatutkimusten ja benchmarkingin perusteella määriteltiin tavoitteiksi kieliopetuksen lisääminen (suomi ja englanti); yritysverkoston luominen ja yritysyhteistyön kehittäminen (tavoitteena harjoittelupaikkojen löytämisen ohella erilaiset yhteistyöhankkeet); opiskelijoiden ohjauksen ja perehdytyksen lisääminen; suomalaisen kulttuurin opetuksen lisääminen; opiskelijoiden kansallisuuksien monipuolistaminen, mm. markkinointia tehostamalla, uudelleen kohdistamalla ja/tai profiloitumalla; yhteistyön lisääminen ulkomaalaisten ja suomalaisten (opiskelijoiden, koulutusohjelmien) välillä sekä henkilökunnan lisääminen.

Hankkeen tuloksena on uudistettu opetussuunnitelmaa ja harjoitteluprosessia; suunniteltu uusia, opintoihin pakollisena kuuluvia opintojaksoja edistämään integroitumista; lisätty suomen ja englannin kieliopintoja; kehitetty ryhmätyöskentelymenetelmiä sekä lisätty vuorovaikusta suomalaisten ja kansainvälisen koulutusohjelmien ja niiden opiskelijoiden välillä, mm. yhteisiä, ryhmätyötä sisältäviä opintojaksoja järjestämällä. Uudistettu opintosuunnitelma on otettu käyttöön syksyllä 2012. Lisäksi opettajille on varattu enemmän resursseja opiskelijoiden tutorointiin sekä järjestetty henkilökunnalle monikulttuurisuusvalmennusta. Hankkeessa on myös selvitetty mahdollisuuksia ja vaihtoehtoja kohdentaa koulutusohjelman markkinointia rekrytointipohjan laajentamiseksi, kehitetty opiskelijoiden osaamisen markkinointia ja laadittu suunnitelma yritysyhteistyön vahvistamiseksi.