Euroopan unioni

Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman projektin kuvaus

1. Projekti

Projektikoodi: S11259

Projektin nimi: Potilas- ja asiakasturvallisuusosaamisen varmistaminen virtuaali- ja simulaatioympäristöissä

Osio: Pohjois-Suomen suuralueosio

Toimintalinja: 4: Jäsenvaltioiden ja alueiden välinen yhteistyö ESR-toiminnassa

Projektityyppi: Projekti, jossa on henkilöitä mukana

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.1.2010 ja päättyy 31.1.2012

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2. Projektin toteuttaja

Toteuttajaorganisaation nimi: Rovaniemen koulutuskuntayhtymä, Rovaniemen ammattikorkeakoulu

Organisaatiotyyppi: Ammattikorkeakoulu

Y-tunnus: 0973110-9

Osoite: Porokatu 35

Puhelinnumero: 020 798 4000

Toteuttajaorganisaation Web-osoite: www.ramk.fi

Projektin kotisivun osoite:

Vastuuhenkilön nimi: Kerttu Oikarinen

Asema: toimialajohtaja

Sähköposti: kerttu.oikarinen(at)ramk.fi

Puhelinnumero: 020 798 5633

3. Projektin toteutusalue ja kohderyhmän kuvaus

3.1 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Lappi

Seutukunnat: Rovaniemen

Kunnat: Rovaniemi

3.2 Varsinaiset kohderyhmät

Varsinainen kohderyhmä on korkeakoulujen opettajat ja sairaaloiden täydennyskoulutussuunnittelijat osallistujamaissa.

3.3 Välilliset kohderyhmät

Osallistujatahojen opiskelijat
Osallistujatahojen terveydenhuollon työntekijät
Potilasturvallisuusosaaminen hyödyttää viime kädessä hoitoa saavia potilaita

3.4 Aloittaneiden henkilöiden määrä

Suunniteltu: 53, joista naisia 36

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 27, joista naisia 22

4. Projektin tavoitteet, tulokset ja vaikutukset

4.1 Uusien työpaikkojen määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten työpaikkoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten työpaikkoja 0

4.2 Uusien yritysten määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

4.3 Suoritettujen tutkintojen määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten tutkintoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten tutkintoja 0

5. Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Terveydenhuollon kouluttajien on kohdattava dramaattiset muutokset ja haasteet vastatessaan 2000-luvun terveydenhuollon ammattitaitovaatimuksiin. Hoitoympäristöt ovat teknistyneet, tarvitaan nopeaa päätöksentekotaitoa hoitotilanteissa, saumatonta moniammatillista yhteistyötaitoa ja henkilökunnalla tulee olla tutkimukseen ja hyviin käytäntöihin perustuvaa osaamista. Potilasaineksen vanhetessa hoitotilanteet ovat monimutkaistuneet. Väestön koulutustason kohotessa asiakkaat ovat tulleet vaativammiksi. Kouluttajien pitää tunnistaa näistä tekijöistä johtuvat opetukselliset haasteet potilasturvallisuusosaamisen varmistamiseksi. Potilasturvallisuus on maailmanlaajuinen strategia nopeasti kehittyvissä ja teknistyvissä terveydenhuollon ympäristöissä.

Simulaatioympäristöt ja simulaatio-opetus tukevat turvallisesti opiskelijoiden kliinisten taitojen oppimista ja harjoittelua sekä antavat mahdollisuuden työelämän hoitotiimeille hioa tiimityötä, johtamista ja pitää yllä käytännön taitoja. Rovaniemen ammattikorkeakoulu on vastannut potilasturvallisuuden haasteisiin rakentamalla kansainvälisestikin ainutlaatuisen ENVI-hyvinvointialojen virtuaalikeskuksen, jossa potilaan koko hoito- ja palveluprosessi on virtualisoitu ja simuloitu tapahtumapaikalta ensihoidon ja sairaankuljetuksen kautta akuuttihoitoon, josta edelleen vuodeosastolle ja kuntoutuksen kautta kotiin.

Hyvien käytäntöjen löytäminen edellyttää vielä opetuksellisten ratkaisujen edelleen kehittämistä. Hyviä pedagogisia käytäntöjä on löydettävissä muun muassa Euroopasta ja USA:sta.

Kohderyhmänä projektissa ovat terveysalan korkeakoulujen opettajat ja alan käytännön täydennyskoulutussuunnittelijat. Tavoitteena on terveysalan simulaatio-opetuksen eurooppalaisten hyvien käytäntöjen etsimien, vertailu ja levittäminen. Tarkoituksena on asiakaslähtöisen ja potilasturvallisen osaamisen varmistaminen terveysalan koulutuksessa ja ammattilasten täydennyskoulutuksessa. Tuloksia ovat simulaatio-opetuksen eurooppalainen terveysalan korkeakouluopettajien sekä sairaaloiden täydennyskoulutussuunnittelijoiden verkosto Suomessa ja Euroopassa, hoitamisen simulaatio-opetuksen hyvistä käytännöistä julkaisu sekä tulosten levitysseminaari Kittilässä Levillä.

6. Tiedotus ja hyvien käytäntöjen levittäminen

6.1 Tiedotussuunnitelma

Projektista tiedottaminen aloitetaan heti rahoituspäätöksen jälkeen osallistujamaihin sähköisesti ja puhelimitse. RAMKin sisällä noudatetaan laadunvarmistusjärjestelmässä määriteltyä prosessia.

6.2 Suunnitelma hyvien käytäntöjen levittämisestä

Vuosi 2010: Osanottajamaista muodostuvassa verkostossa hyödynnetään sosiaalisen median wikiä huhtikuusta 2010 alkaen projektin loppuun saakka

Vuosi 2011:
Kansainvälinen seminaari Kittilässä Levillä huhtikuussa 2011
Kirjallinen julkaisu projektin tuloksista, joka levitetään yhteistyöverkostolle

7. Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 241 861

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 232 505

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 290 956

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 257 912

8. Vastuuviranomaisen tekemä projektin luokittelu

8.1 Horisontaalinen luokittelu

Tasa-arvo: Sukupuolineutraali projekti

Kestävä kehitys: Projektilla ei ole erityistä vaikutusta kestävän kehityksen kannalta

Kumppanuus: Kumppanuutta selvästi edistävä projekti

Innovatiivisuus: Selvästi innovatiivisia tuloksia tuottava projekti

9. Loppuraportin tiivistelmä

Projektin nimi: Potilas- ja asiakasturvallisuusosaamisen varmistaminen simulaatioympäristöissä (TOVI -projekti)
Aikataulu: 1.1.2010 - 31.12012
Projektin tarve ja kysyntälähtöisyys
Terveydenhuollon kouluttajat kohtaavat nykyisin suuria muutoksia ja haasteita vastatessaan 2000-luvun terveydenhuollon, erityisesti hoitotyön, ammattitaitovaatimuksiin. Hoitotyön ammatillisen osaamisen haasteena on lääkäreiden ja sairaanhoitajien välisen työnjaon kehittäminen. Kouluttajien pitää tunnistaa opetussuunnitelmalliset ja opetukselliset haasteet potilasturvallisuusosaamisen varmistamiseksi. Simulaatioympäristöt ja simulaatio-opetus tukevat opiskelijoiden kliinisten taitojen oppimista ja harjoittelua. Rovaniemen ammattikorkeakoulu on vastannut potilasturvallisuuden haasteisiin opetussuunnitelmatasolla sekä rakentamalla kansainvälisestikin ainutlaatuisen ENVI-hyvinvointialojen virtuaalikeskuksen, jossa potilaan koko hoito- ja palveluprosessi on virtualisoitu ja simuloitu tapahtumapaikalta ensihoidon ja sairaankuljetuksen kautta akuuttihoitoon, josta edelleen vuodeosastolle ja kuntoutuksen kautta kotiin.

Hyvien käytäntöjen löytäminen edellyttää opetuksellisten ja opetussuunnitelmallisten ratkaisujen edelleen kehittämistä. Hyviä pedagogisia käytäntöjä on löydettävissä muun muassa Euroopan maista, USA:sta ja Kanadasta. ENVI -hyvinvointialojen virtuaalikeskushankkeiden aikana (2005 - 2007) aloitettiin opetussuunnitelmista ja pedagogisista ratkaisuista esitietojen kerääminen tutustumalla suomalaisiin ja eurooppalaisiin simulaatiokeskuksiin, osallistuttu kansainvälisiin työelämän ja kouluttajien yhteisiin simulaatio-opetuksen konferensseihin ja perehdytty tutkimuksiin lukemalla kirjallisuutta. Lisäksi Lapin yliopistossa on meneillään useita väitöstutkimuksia simulaatioympäristöjen toimivuudesta ja opetuksellisten ratkaisujen kehittämisestä. Rovaniemen ammattikorkeakoulun hoitotyön koulutusohjelma, joka käyttää eniten ENVI-ympäristöä, sai Korkeakoulujen arviointineuvoston myöntämän opetuksen huippuyksikköpalkinnon.

TOVI- projektin tavoitteet, tulokset ja vaikutukset
Tavoitteena oli terveysalan simulaatio-opetuksen ja opetussuunnitelmaratkaisujen kansainvälisten hyvien käytäntöjen etsimien, vertailu ja levittäminen. Tarkoituksena oli asiakaslähtöisen ja potilasturvallisen osaamisen varmistaminen hoitotyön koulutuksessa ja terveysalan ammattilasten täydennyskoulutuksessa.
Toimenpiteet:
1. Simulaatio-opetuksen kansainvälinen terveysalan korkeakouluopettajien sekä sairaaloiden täydennyskoulutussuunnittelijoiden verkoston perustaminen Eurooppaan
2. Hoitamisen simulaatio-opetuksen ja hoitotyön opetussuunnitelmaratkaisujen hyvät käytännöt vertailu ja analysointiu
3. Kansainvälinen tulosten levitysseminaarin toteutus Rovaniemellä
4. Julkaisun tuottaminen
Tulokset:
Eurooppalainen verkosto pyrittiin muodostamaan jo olemassa olevien verkostojen ja yhteistyökumppaneiden kesken. Joitain uusia jäseniä tuli mukaan ennen kaikkea siksi, että kyseisissä korkeakouluissa ja simulaatiokeskuksissa kehitettiin voimakkaasti hoitotyön simulaatio-opetusta. Verkoston työskently oli luentavaa ja ongelmatonta, koska he olivat työskennelleet aikaisemminkin yhdessä ja kaikilla oli sama tavoite löytää hoitotyön simulaatio-opetuksen hyviä käytänteitä, joita voitaisiin jakaa verkoston sekä muidenkin hoitotyön simulaatio-opetusta kehittävien organisaatioiden kesken. Verkosto muodostui seuraavien maiden korkeakouluista ja simulaatiokeskuksista: Saksa, Hollanti, Iso-Britannia, Espanja, Tšekin tasavalta, Ruotsi, Norja ja Suomi.

Benchmarking tutkimus suoritettiin kaikissa yhteistyöverkostokorkeakouluissa ja simulaatio-keskuksissa. Norjan verkostokoulun haastattelu tehtiin skypen-kautta. Verkostokouluista suurimmasta osasta on jäsenet vierailleet Rovaniemen ammattikorkeakoulun ENVI -virtuaali- ja simulaatiokeskuksessa. Benchmarking tulokset on julkasitu TOVI -projektin julkaisussa Towards Simulation Pedagogy . Julkaisu on artikkelijulkaisu, jossa käsitellään simulaatio-opetuksen kehittämistä hoitototyön koulutuksessa.

Levi -seminaari, Enhancing for Patient Safety, järjestiin 13.15.4.2011. . Seminaarin ohjelma sisälsi Suomen, Euroopan ja muun maailman uudet suuntaukset hoitotyön simulaatio-opetuksen kehittämisen alueella, ja miten simulaatio-opetus parantaa potilasturvallisuutta..

Vaikutukset:
Välittömät vaikutukset kohdistuvat hoitotyön koulutukseen ja potilasturvallisuuosaamiseen. Euroopan maissa luodaan kansallisia potilasturvallisuuteen liittyviä strategioita, jotka pitää ottaa huomioon jo hoitotyön peruskoulutuksessa ja jo ammattilaisten täydennyskoulutuksessa. Potilas/asiakas on välillinen edunsaaja, kun potilasturvallisuusosaaminen vahvistuu.