Euroopan unioni

Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman projektin kuvaus

1. Projekti

Projektikoodi: S11265

Projektin nimi: Pohjois-Savon alue-ennakoinnin kehittämishanke 2010-2013

Osio: Itä-Suomen suuralueosio

Toimintalinja: 3: Työmarkkinoiden toimintaa edistävien osaamis-, innovaatio- ja palvelujärjestelmien kehittäminen

Projektityyppi: Projekti, jossa on henkilöitä mukana

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.12.2009 ja päättyy 31.3.2013

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2. Projektin toteuttaja

Toteuttajaorganisaation nimi: Pohjois-Savon liitto

Organisaatiotyyppi: Maakuntaliitto

Y-tunnus: 0827616-7

Osoite: Sepänkatu 1

Puhelinnumero: 017-5501400

Toteuttajaorganisaation Web-osoite: www.pohjois-savo.fi

Projektin kotisivun osoite: Pysyvä ennakointiportaali on hankkeen tulos. www.pohjois-savo.fi/ennakointi

Vastuuhenkilön nimi: Jari Jääskeläinen

Asema: aluekehityspäällikkö

Sähköposti: jari.jaaskelainen(at)pohjois-savo.fi

Puhelinnumero: 044-7142626

3. Projektin toteutusalue ja kohderyhmän kuvaus

3.1 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Pohjois-Savo

Seutukunnat: Koillis-Savon, Varkauden, Sisä-Savon, Ylä-Savon, Kuopion

Kunnat: Keitele, Tervo, Rautalampi, Kaavi, Iisalmi, Varkaus, Kiuruvesi, Sonkajärvi, Siilinjärvi, Rautavaara, Nilsiä, Kuopio, Pielavesi, Leppävirta, Tuusniemi, Juankoski, Vesanto, Lapinlahti, Suonenjoki, Vieremä

3.2 Varsinaiset kohderyhmät

Viranomaiset, elinkeinoelämän edunvalvontaorganisaatiot (EK, Kauppakamari, Savon Yrittäjät), työntekijäjärjestöt, alueen kunnat, oppilaitokset ja niiden ylläpitäjät ja muut alueen strategista kehittämistyötä tekevät tahot ja päätöksentekijät.

3.3 Välilliset kohderyhmät

Alueella työssäkäyvät ihmiset, opiskelijat (tuleva työvoima) ja alueen yritykset.

3.4 Aloittaneiden henkilöiden määrä

Suunniteltu: 0, joista naisia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisia 0

4. Projektin tavoitteet, tulokset ja vaikutukset

4.1 Uusien työpaikkojen määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten työpaikkoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten työpaikkoja 0

4.2 Uusien yritysten määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

4.3 Suoritettujen tutkintojen määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten tutkintoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten tutkintoja 0

5. Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Hankkeella haetaan entistä parempaa ja laadukkaampaa näkemystä työmarkkinoiden, työelämän ja niihin liittyvän koulutus- ja osaamistarpeiden (ml. aikuiskoulutus) keskipitkän ja pitkän aikavälin muutoksista. Toisaalta hankkeessa etsitään keinoja myös siihen, miten ennakointitieto ja -toiminta saavuttavat entistä tehokkaammin ja paremmin alueen päätöksentekijät ja tahot, jotka tarvitsevat tietoa strategisessa suunnittelussa ja toiminnassaan (mm. eri tasoilla toimivat aluekehittäjät, korkeakoulut, oppilaitokset ja erityisesti alueen yritykset).

Uuden pysyväisluonteisen toimintamallin luomisella tavoitellaan entistä tiiviimpää kytköstä käytännön ennakoinnin, alueellisen ja alueeseen vaikuttavan päätöksenteon välille. Pohjois-Savossa on tarvetta keskeisten ennakointitoimijoiden laaja-alaisena yhteistyönä toteutettavan ennakointitoiminnan järjestäytymiseen ja tiedon systemaattiseen välittämiseen. Alueen eri toimijoille on myös saatettava entistä paremmin ja selkeämmin tiedoksi, miten ja mistä ko. ennakointitietoa on saatavilla, sovellettavissa ja otettavissa käyttöön. Hankkeen yhtenä keskeisenä toimenpiteenä laaditaan Pohjois-Savon ennakointistrategia 2011-2014.

Projektissa tuotetaan seuraavia aineistoja:
* Toimialoittaisia selvityksiä alueen elinkeinoelämän ja toimialojen kehityksestä

* Yksi laajasisältöinen talouden uuteen nousuun ajoittuva asiantuntijatyönä alueella tehtävä selvitys: ammattirakenteen, osaamisen ja työelämän muutokset, yritysten liiketoimintaympäristöjen muutokset sekä tulevaisuusskenaariot alueen keskeisten toimialojen osalta

* Työvoimatarpeiden ja koulutuspaikkojen (ml. aikuiskoulutus) tehokkaampaa ennakointitietoa yhteistyössä alueen korkeakoulujen ja oppilaitosten kanssa

* Työmarkkinoiden muutosta kuvaavan tiedon hankinta työnantajilta ja työntekijöiltä

* Aikuiskoulutuksen nykytilan kartoitus

* Internet-sivusto, jossa materiaalit ovat kootusti saatavilla ja joka jatkaa toimintaansa myös hankkeen päättymisen jälkeen

* Koulutuksia / ajankohtaisseminaareja aluekehittäjille ja ennakointityötä tekeville tahoille

* Benchmarking: hyväksi koettujen ennakointityökalujen ja menetelmien jalkauttaminen muualta Suomesta ja mahd. mukaan myös ulkomailta

6. Tiedotus ja hyvien käytäntöjen levittäminen

6.1 Tiedotussuunnitelma

Yksityiskohtaisemman tiedotussuunnitelman laatii projektipäällikkö.

Tiedottamisessa apuna mm. ennakointiportaali, oppilaitokset, uutiskirjeet ja sidosryhmän tahot (esim. Kauppakamari ja Savon Yrittäjät jäsenistölleen).

6.2 Suunnitelma hyvien käytäntöjen levittämisestä

Hankkeen hyviä käytäntöjä kerätään Internettiin ennakointiportaaliin, jossa ne julkaistaan hankkeen aikana ja osa hankkeen päättymisen jälkeen näkyvistä/muotoutuvista hyvistä käytännöistä voidaan julkaista portaalin tulevien pääkäyttäjien toimesta myös hankkeen päättymisen jälkeen.

7. Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 288 801

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 272 575

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 361 000

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 341 826

8. Vastuuviranomaisen tekemä projektin luokittelu

8.1 Horisontaalinen luokittelu

Tasa-arvo: Sekä naisten että miesten tasa-arvoa merkittävästi edistävä projekti

Kestävä kehitys: Projektilla ei ole erityistä vaikutusta kestävän kehityksen kannalta

Kumppanuus: Kumppanuutta selvästi edistävä projekti

Innovatiivisuus: Selvästi innovatiivisia tuloksia tuottava projekti

9. Loppuraportin tiivistelmä

TAVOITTEET:
Pohjois-Savon alue-ennakoinnin kehittämishanke tuo lisäarvoa ja resursseja uudenlaisen pysyväisluonteisen strategisen kokonaisuuden muodostamiseksi sekä toisaalta jalkauttaa tietoa laajemmin päätöksenteon pohjaksi.

Pohjois-Savolla on selkeä tarve keskeisten ennakointitoimijoiden yhteistyönä toteutettavan ennakointitoiminnan järjestäytymiseen ja tiedon systemaattiseen välittämiseen. Projektin tulee tuottaa ensisijaisesti maakuntaa ja sen päätöksentekoa tukevaa ennakointitietoa, mutta myös välittää samalla kansallista ja globaalia ennakointitietoa pohjoissavolaisille toimijoille. Tämän lisäksi alueen toimijoille on tehtävä tunnetuksi, miten ko. ennakointitietoa haetaan, sovelletaan ja otetaan käyttöön.

Maakunnassa on kysyntää ennakointitiedolle, joka auttaa suuntaamaan entistä tehokkaammin elinkeinojen kehittämistä, koulutuksen mitoitusta ja painotuksia, EU- ja kansallista kehittämisrahoitusta, yritysten ja kuntien rekrytointipolitiikkaa ja koko maakuntaa koskevia strategisia painopisteitä (mm. kehittämisteemat) oikeille aloille ja alueille.

TOTEUTUS:

Ulkoisen arvioinnin loppuraportissa todettiin seuraavaa:
"Ohjausryhmän palautteissa todettiin, että toimijaverkosto on tiivistynyt ennakointiprosessin aikana "uuteen asentoon". Vastuutahot on saatu sitoutettua toimintaan, missä liitolla, ELY:llä ja oppilaitoksilla on ollut iso rooli. Toimijaverkosto pyritään säilyttämään, että se toimisi hankkeen päätyttyäkin. Yhteistyöverkosto on laaja ja siinä on mukana eri alojen edustajat. Lisäksi todettiin, että hanke on ollut yksi tapa rahoittaa yhteistyötä. Työskentelytavan koettiin vieneen prosessia hyvin eteenpäin ja verkoston kokouksissa oli aitoa innostusta. Portaalissa oleva aineisto on kommenttien mukaan hankkeen parasta antia, mutta vaatii edelleen jatkokehittelyä. Toimialakorteissa asioita on saatu avattua ja kuvattua aika hyvin. Ne tuovat esille sen, mitä eri ammatteihin liittyy. KESU:n toteutuksen yhteydessä mm. vuoropuhelun ja aloituspaikkatarkastelun todettiin antaneen ymmärrystä ja tietoa. Selvitysten todettiin olleen sitä, mitä oli toivottukin ja tuoneen tietoa myös tulevan ohjelmakauden suunnitteluun."

Hanke on ollut myös hyvin muovautumiskykyinen, sillä se on kyennyt ottamaan hankkeen käynnistymisen jälkeen tehtäväkseen esille nousseita lisätehtäviä.

Hanke on saavuttanut lähes kaikki sille asetetut toiminnalliset tavoitteet. Joidenkin tavoitteiden osalta voidaan sanoa, että ne on jopa ylitetty odotuksiin nähden. Aikuiskoulutukseen liittyviin tavoitteisiin ei vielä päästy hankkeen aikana.

Tavoitteet ovat osuneet hyvin kentällä olleisiin tarpeisiin. Hanke on tukenut hyvin KESU-prosessia ja ennakointiportaalia hyödynnetään. Hyödyntämisen edistämisessä riittää vielä kuitenkin työsarkaa.

TULOKSET:
- Ennakointiportaali www.pohjois-savo.fi/ennakointi
- Portaalista löytyvät säännöllisesti päivitettävät toimialakortit
- KESU-prosessin ja maakunnallisen ennakointityön laaja-alainen kehittyminen ja tiivistyminen
- Maakunnallinen aikuiskoulutussuunnitelma ja pysyvä ennakoinnin malli
- Tulevaisuusselvitykset I & II maakunnan kärkitoimialoista
- Erilliskatsaukset maakunnassa valmistuneiden työllistymisestä ja alueellisesta sijoittumisesta
- Koulutuspoliittisen edunvalvonnan taustatyöt