Euroopan unioni

Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman projektin kuvaus

1. Projekti

Projektikoodi: S11267

Projektin nimi: Capulus

Osio: Etelä-Suomen suuralueosio

Toimintalinja: 2: Työllistymisen ja työmarkkinoilla pysymisen edistäminen sekä syrjäytymisen ehkäiseminen

Projektityyppi: Projekti, jossa on henkilöitä mukana

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.2.2010 ja päättyy 31.10.2014

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2. Projektin toteuttaja

Toteuttajaorganisaation nimi: Salon kaupunki/Sosiaalikeskus

Organisaatiotyyppi: Kunta

Y-tunnus: 0139533-1

Osoite: PL 77, Tehdaskatu 2

Puhelinnumero: 044 778 3084

Toteuttajaorganisaation Web-osoite: www.salo.fi

Projektin kotisivun osoite: www.salo.fi/toimialoittain/sosiaalijaterveystoimi/sosiaalityonpalvelut/aikuissosiaalityo/tyovoimanpa

Vastuuhenkilön nimi: Pirjo Rannikko

Asema: sosiaalityöntekijä

Sähköposti: pirjo.rannikko(at)salo.fi

Puhelinnumero: 044 7783084

3. Projektin toteutusalue ja kohderyhmän kuvaus

3.1 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Varsinais-Suomi

Seutukunnat: Salon

Kunnat: Salo

3.2 Varsinaiset kohderyhmät

Projektin kohderyhmänä ovat työmarkkinoille kuntoutuvat asiakkaat, eli heikossa työmarkkina-asemassa olevat työnhakijat - henkilöt, joiden työttömyys on pitkittynyt tai uhkaa pitkittyä. Kohderyhmä pitää sisällään aktivointiehdon omaavia asiakkaita. Heillä voi myös olla puutteellinen tai vanhentunut ammatillinen koulutus sekä pirstaleinen työhistoria. Lisäksi työllistymistä voi vaikeuttaa vajaakuntoisuus. (Liite 2, TEM Henkilöasiakkuusstrategia väliraportti 20.4.2009)
Erityisenä kohderyhmänä ovat nuoret moniongelmaiset miehet huomioiden heidän vaikea työttömyystilanteensa seudulla.
Asiakkaat ohjautuvat projektiin lähetteellä sekä peruspalvelujen että työvoiman palvelukeskuksen kautta. Noin 25 % asiakkaista ohjautuu sosiaalitoimen kautta ja 75 % työ- ja elinkeinotoimistosta. Projektin asiakkuuskriteereinä hyödynnetään työvoiman palvelukeskuksen jo olemassa olevia asiakkuuskriteereitä. Edellytyksenä on mm. että asiakas on motivoitunut tilanteensa ja työllistymisen selvittämiseen, hän hyötyy moniammatillisesta tuesta, eikä hänellä ole akuuttia mielenterveys- ja päihdeongelmaa. Maahanmuuttaja-asiakkailta edellytetään lisäksi riittävää suomenkielentaitoa (pystyy asioimaan ilman tulkkia).

3.3 Välilliset kohderyhmät

Projektin toissijaisena kohderyhmänä ovat Salon kaupungin sosiaalitoimen ja terveystoimen virkailijat, Salon työ- ja elinkeinotoimiston virkailijat sekä yritykset, järjestöt ja olemassa olevat hankkeet Salon alueella. Toissijaiselle kohderyhmälle tullaan järjestämään yhteisiä neuvottelu- ja koulutustilaisuuksia, joissa syvennetään toimijoiden osaamista pitkään työttömänä olleiden asiakkaiden työllistymisen ongelmista ja pyritään vähentämään heihin kohdistuvia ennakkoluuloja työllistymisen edistämiseksi. Tavoitteena on, että hankkeeseen osalistuvat henkilöt tulisivat palvelujen piiriin varhaisemmassa vaiheessa ennen työmarkkinoilta syrjäytymistä.

3.4 Aloittaneiden henkilöiden määrä

Suunniteltu: 294, joista naisia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 302, joista naisia 108

4. Projektin tavoitteet, tulokset ja vaikutukset

4.1 Uusien työpaikkojen määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten työpaikkoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten työpaikkoja 0

4.2 Uusien yritysten määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

4.3 Suoritettujen tutkintojen määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten tutkintoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten tutkintoja 0

5. Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Capulus-malli edistää paikallisten toimijoiden (mm. Salon kaupunki, Salon työ- ja elinkeinotoimisto sekä kolmas sektori) yhteistyötä pyrkimyksenä sopimuksellinen kumppanuus. Heikossa työmarkkina-asemassa olevien työnhakijoiden työllistymisen tukeminen on laaja-alaista yhteispalvelua, joka toteutetaan Salon kaupungin, työ- ja elinkeinotoimiston sekä muiden toimijoiden tiiviinä yhteistyönä sekä sitä, että tämä toiminta nivoutuu kiinteästi osaksi Salon kaupungin kehittämisstrategioita. Projekti toimii koordinoivana ja avustavana toimijana sekä toteuttajana välityömarkkinayhteistyön rakentamisessa Salon alueella. Välityömarkkinoiden suunnitelmallinen rakentaminen toteutetaan Salon kaupungin, työhallinnon, palveluntuottajien, yritysten, järjestöjen ja olemassa olevien hankkeiden (mm. F Y Y R A-hanke) yhteistyönä huomioiden alueelliset työllisyysnäkymät, työvoiman ikärakenne ja osaaminen sekä elinkeinorakenne. Verkostotyöskentelyyn kutsutaan mukaan kaikki työllisyyttä ja toimivia välityömarkkinoita edistävät tahot, jotta välityömarkkinoiden kehittäminen voi tapahtua eri toimijoiden tasavertaisena kumppanuutena yhteisen tavoitteen saavuttamiseksi.

Lisäksi tavoitteena on varmistaa eri rahoituksella toteutettavien toimenpiteiden koordinaatiota siten, että eri toiminnot tukevat ja täydentävät toisiaan.

Projektin kohderyhmänä ovat työmarkkinoille kuntoutuvat asiakkaat, heikossa työmarkkina-asemassa olevat työnhakijat; esimerkiksi vailla ammatillista koulutusta olevat tai pitkään työmarkkinoilta poissa olleet, sekä muut, joilla on vaikeuksia työllistyä suoraan avoimille työmarkkinoille. Kohderyhmään voivat kuulua myös työkyvyttömyyseläkkeellä ja kuntoutustuella olevat henkilöt. Projektin toissijaisena kohderyhmänä ovat Salon kaupungin sosiaalitoimen virkailijat, Salon työ- ja elinkeinotoimiston virkailijat sekä yritykset, kunnat ja järjestöt Salon alueella. Asiakasryhmään kuuluville työnhakijoille suunnatuista toimista kootaan yksilöllisiä palvelupolkuja.

Tavoitteina on alueellisten välityömarkkinoiden suunnitelmallinen kehittäminen, yritysyhteistyön lisääminen, kolmannen sektorin roolin selkiyttäminen ja toiminnan työelämälähtöisyys sekä nykyistä yksilöllisempien palveluiden kehittäminen kohderyhmän työnhakijoille sekä yrityssektorin työllistäjille.

6. Tiedotus ja hyvien käytäntöjen levittäminen

6.1 Tiedotussuunnitelma

- tarkempi tiedotussuunnitelma laaditaan F Y Y R A-projektin laatiman tiedostussuunnitelman pohjalta

- projektin ohjausryhmä seuraa tiedotuksen toteutumista

- tiedotus on projektin keskeinen lähtökohta monitoimijaisen yhteistyön varmistajana ja kokoavana elementtinä

- tiedotuksen yhtenä peruspilarina toimivat henkilökohtaiset kontaktit yrityksiin, järjestöihin sekä palveluntuottajiin ja muihin projektitoimijoihin

- projektin toiminnassa korostuvat yhteiset tilaisuudet, jotka voivat olla esim. seminaareja tai työkokouksia pienemmälle ryhmälle

6.2 Suunnitelma hyvien käytäntöjen levittämisestä

Projekti tulee toimimaan F Y Y R A-projektin vetämässä usean välityömarkkinahankkeen yhteistyöfoorumissa (nk. F Y Y R A P I I R I), jolloin hyvien käytäntöjen leviäminen voidaan varmistaa.

7. Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 582 861

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 580 623

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 787 260

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 783 490

8. Vastuuviranomaisen tekemä projektin luokittelu

8.1 Horisontaalinen luokittelu

Tasa-arvo: Sukupuolineutraali projekti

Kestävä kehitys: Projektilla ei ole erityistä vaikutusta kestävän kehityksen kannalta

Kumppanuus: Kumppanuutta selvästi edistävä projekti

Innovatiivisuus: Ei erityistä innovatiivisuutta projektin tavoitteena

9. Loppuraportin tiivistelmä

Capulus -projektin (2010-2014) tavoitteena oli heikossa työmarkkinatilanteessa olevien työttömien asiakkaiden tehokkaampi ja koordinoidumpi polutus avoimille työmarkkinoille Salossa. Capulus-toimintamallin kehittäminen katsottiin olevan tärkeä osa Salon kaupungin Waltti (alkuperäinen nimi SaloTalo) kokonaisuuden toiminnan käynnistymistä ja kehittämistä. Tavoitteena oli lisäksi välityömarkkinoiden yhteistyön kehittäminen ja erilaisten toimintamallien pilotointi ja hyvien käytäntöjen levittäminen.
Projektin hallinnoijana toimi Salon kaupungin aikuissosiaalityö.
Projektin keskeisiä yhteistyökumppaneita olivat Salon seudun työvoiman palvelukeskus/Waltti, jossa projektin toimitilat sijaitsivat sekä Varsinais-Suomen Te-toimiston Salon toimipiste ja kaupungin aikuissosiaalityö. Näiden kanssa tehtiin tiivistä yhteistyötä päivittäin sekä asiakaskohtaisissa asioissa että kehittämistyössä. Muita keskeisiä yhteistyökumppaneita olivat alueen muut välityömarkkinatoimijat eli Salon A-klinikka, Kolmituote Oy, Salon alueen työttömät ry sekä Salon seudun aikuisopisto, joiden kanssa tehtiin yhteistyötä jo projektin suunnitteluvaiheessa mutta myös ohjausryhmätoiminnassa, työryhmissä, asiakastapauksissa, koulutuksissa yms.

Projekti kehitti välineitä ja palveluja vaikeammin työllistyvälle kohderyhmälle. Palvelut pilotoitiin, arvioitiin, ja koottiin julkaisuihin, joita on mahdollista muiden vastaavan kohderyhmän parissa toimivien soveltaa työssään. Uusia palvelutuotteita olivat: yksilövalmennuksen prosessi , Voimavararyhmä -malli, Työtasku -nuorten ryhmätoiminnan malli , Arvioiva työhönvalmennus sekä Waltti -yritysyhteistyö.
Projekti on toiminut innovatiivisesti myös verkostoyhteistyössä. Eri toimijoiden välinen yhteistyö mm. yhteisen tietojärjestelmän käyttöönotossa (VAT), polutusmallityöryhmässä sekä Vörkkii -työnantajayhteistyössä ovat paikallisesti ja maakunnallisesti innovatiivisia työmenetelmiä.

Määrälliset tavoitteet saavutettiin kiitettävästi. Projektiin on sen toiminta-ajalla vuosina 2010-2014 osallistunut 302 aloittanutta asiakasta. Näistä naisia on ollut vähemmän kuin miehiä, 108 henkilöä. Projektiin ohjautui asiakkaita pääasiallisesti Te-toimistosta tai TYP:sta (84%). Toiseksi eniten asiakkaita ohjautui kaupungin sosiaalityöstä (13%). Loput 3% hakeutuivat yleensä itse palvelun piiriin. Määrälliset tavoitteet saavutettiin kiitettävästi. Kaikista aloittaneista projektin alusta alkaen (302 henkilöä) on työllistynyt avoimille työmarkkinoille 15 % (tavoite 5 %), työllistynyt palkkatuella 15,5 % (tavoite 20 %) ja koulutuksessa tai opiskelemassa 17 % (tavoite 15 %). Lisäksi tavoitteena oli, että asiakkaista 40% osallistuisi työvoimahallinnon eri toimenpiteisiin. Projektin aikana tämä ns. aktivointiaste toteutui hyvin ja jopa 60-70% asiakkaista oli aktiivitoimenpiteessä ajoittain.

Capulus-projektin keskiarvoasiakas oli ammattikoulutettu (68 %) alle 30-vuotias (51 %) ja pitkäaikaistyötön (66%) mies (64 %). Projekti toteutti konkreettisesti vuoden 2013 alussa voimaan tullutta nuorisotakuuta; palvelua annettiin projektin aikana 154 alle 30-vuotiaalle työnhakijalle (aloittaneet) ja näistä aktivoitiin asiakkuuden aikana vähintään 50 % (työllistyminen, koulutuksen aloittaminen, työkokeilu yms.).

Projektin toimintamallit, mm. yksilö ja ryhmävalmennus sekä työnantajayhteistyön malli, on siirretty Waltin käyttöön. Toimintaa ylläpitää ja edelleen kehittää Salon kaupunki/TYP.