Euroopan unioni

Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman projektin kuvaus

1. Projekti

Projektikoodi: S11271

Projektin nimi: Huippuopettajat -koulutushanke

Osio: Pohjois-Suomen suuralueosio

Toimintalinja: 3: Työmarkkinoiden toimintaa edistävien osaamis-, innovaatio- ja palvelujärjestelmien kehittäminen

Projektityyppi: Projekti, jossa on henkilöitä mukana

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.1.2010 ja päättyy 31.12.2012

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2. Projektin toteuttaja

Toteuttajaorganisaation nimi: Oulun yliopisto

Organisaatiotyyppi: Yliopisto

Y-tunnus: 0245895-5

Osoite: Pentti Kaiteran katu 1

Puhelinnumero: 08 553 4024

Toteuttajaorganisaation Web-osoite: http://www.oulu.fi

Projektin kotisivun osoite: www.oulu.fi/ktk/huippuopettajat/

Vastuuhenkilön nimi: Riitta-Liisa Korkeamäki

Asema: Dekaani, professori

Sähköposti: riitta-liisa.korkeamaki(at)oulu.fi

Puhelinnumero: 040-5837934

3. Projektin toteutusalue ja kohderyhmän kuvaus

3.1 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Pohjois-Pohjanmaa

Seutukunnat: Oulun

Kunnat: Muhos, Liminka, Kempele, Oulunsalo, Tyrnävä, Kiiminki, Haukipudas, Hailuoto, Oulu, Lumijoki

3.2 Varsinaiset kohderyhmät

Hankkeen välittöminä kohderyhminä ovat Oulun yliopiston opetushenkilökunta sekä opetusharjoittelun ohjaajat ja mentorit. Osallistujat tulevat Oulun alueelta ja seutukunnilta.

Hankkeeseen osallistuu pedagogisia kouluttajia ja ohjaajia yliopistosta. Kansainvälinen yhteistyö mm. Nettle verkoston (Network of European Tertiary Level Educators) ja ICED:n (The International Consortium for Educational Development) kautta lisäävät kansainvälistä vertailtavuutta ja asiantuntijayhteistyötä.

3.3 Välilliset kohderyhmät

Projektin toimintaan tulevat mukaan eri tieteenalojen laitokset ja yksiköt, jotka saavat koulutetun henkilöstön myötävaikutuksena jaettua pedagogista tietämystä yhteiseen käyttöön ja opetussuunnitelmien kehittämistyöhön. Pedagogisen koulutuksen linkittyminen luontevasti laitosten opetuksen kehittämis- ja opetussuunnitelmatyöhön edistää laadukkaiden koulutusten rakentamista ja kehittämistä.

Projektissa toteutettavien uusien ohjaus- ja harjoittelumallien myötä löydetään elinkeinoelämän toimijoita, jotka ovat valmiita toteuttamaan opettajien työelämävalmiuksia edistävää harjoittelutoimintaa. Tämä kehittää yliopisto-opettajien elinkeinorelevanttia osaamista.

Projektin aikana arvioidaan pedagogisen koulutuksen vaikuttavuutta pedagogisen osaamisen kehittymiseen, korkeakoulutuksen laatuun ja hyötyyn opetushenkilöstön osaamisen kehittämisessä. Yliopisto-opetuksen kehittämisellä myötävaikutetaan opiskelijoiden syvällistä oppimista ja sen tunnistamista. Huippuopetuksella saavutetaan paremmat oppimistulokset, edistetään opintojen sujuvuutta ja valmistumista tavoiteajassa sekä lisätään kiinnostusta jatkaa tiedeopintoja myös peruskoulutuksen jälkeen.

Hankkeen aikana tehdään yhteistyötä valtakunnallisten ja kansainvälisten yliopistopedagogisten asiantuntijoiden kanssa. Hyvät käytänteet ja tutkimustieto on näin hyödynnettävissä laajemminkin. Peda-forumin kouluttajien ja kehittäjien verkostolle projektin tuottamalla tiedolla on valtakunnallista lisäarvoa.

3.4 Aloittaneiden henkilöiden määrä

Suunniteltu: 0, joista naisia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 42, joista naisia 21

4. Projektin tavoitteet, tulokset ja vaikutukset

4.1 Uusien työpaikkojen määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten työpaikkoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten työpaikkoja 0

4.2 Uusien yritysten määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

4.3 Suoritettujen tutkintojen määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten tutkintoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten tutkintoja 0

5. Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Huippuopettajat -hanke on Oulun yliopiston opetuksen kehittämisyksikön johtama koulutushanke, jossa kehitetään toimintamalli yliopisto-opettajien pedagogiselle pätevöitymiselle.
Hankkeella tuetaan tieteellisen oppimisen edellytyksiä kehittämällä opetusosaamista sekä tuotetaan syvällisen oppimisen tunnistamiseen liittyvää pedagogista osaamista. Toiminnalla tuetaan yliopisto-opettajien kykyä opettaa oppimistavoitteiden mukaisesti.

Hanke suunnittelee ja toteuttaa 25 opintopisteen yliopistopedagogisen koulutuksen sekä kehittää väylää laaja-alaisiin, 60 opintopisteen opintoihin, joka antaa muodollisen opettajapätevyyden. Koulutukset antavat yliopisto-opettajille entistä paremmat tiedot ja valmiudet yliopisto-opetuksen kehittämiseen. Hankkeen aikana luodaan uusia opetusharjoittelumalleja sekä suunnitellaan ja toteutetaan mentorointimallia, joka kehittää koko laitoksen yhteisöllistä toimintaa. Lisäksi hanke käynnistää yliopisto-opettajien pedagogisen täydennyskoulutuksen suunnittelu- ja valmistelutyön. Hankkeen aikana pyritään myös löytämään keinoja lisätä yliopisto-opettajien työelämärelevanttia tietoa. Hankkeen aikana kartoitetaan elinkeinoelämän kanssa yhteistyössä yliopisto-opettajille soveltua harjoittelupaikkoja / muotoja. Hankkeessa tehdään yliopistopedagogista tutkimusta koulutustoiminnan vaikutuksista yliopisto-opettajien opetukseen ja oppimiseen liittyvien käytänteiden kehittymiseen kehittäen näin pedagogisen koulutuksen käytänteitä tutkimuspohjaiseen tietoon perustuen. Hankkeen keskeisenä tavoitteena on luoda pysyvä ja systemaattinen toimintamalli yliopisto-opettajien opetusosaamisen kehittämiselle, joka on otettu osaksi yliopiston perustoimintaa.

Kansainvälisissä huippuyliopistoissa opetuksen ja tutkimuksen laatua varmistetaan tarjoamalla henkilökunnalle laaja-alaisia pedagogisia koulutuskokonaisuuksia ja edellyttämällä pedagogista pätevyyttä rekrytointitilanteessa. Huippuopettajat -koulutushankkeen tavoitteena on edistää korkeatasoisen yliopistokoulutuksen laatua sekä tälle asetettuja strategisia tavoitteita kehittämällä yliopisto-opettajien pedagogista osaamista ja pätevyyttä, edistää yliopisto-opetuksen ja opetussuunnitelmien kehittämistä sekä parantaa näiden mahdollisuuksia reagoida yhteiskunnan ja elinkeinoelämän osaamistarpeisiin. Korkeatasoisen opetuksen laadun kehittyessä vaikutetaan myönteisesti opiskelijoiden valmistumiseen tuottaen näin osaavaa työvoimaa alueen tarpeisiin.

Projektin välittöminä kohderyhminä ovat pedagogiseen koulutukseen osallistuva opetushenkilökunta, opetusharjoittelun ohjaajat ja koulutuksen mentorit. Projektiin osallistuu pedagogisia kouluttajia ja ohjaajia yliopistosta, yliopisto- ja korkeakoulupedagogiikan asiantuntijoita sekä Oulun yliopiston lehtori ry yliopisto-opettajien edunvalvojana. Projekti tekee yhteistyötä valtakunnallisten ja kansainvälisten yliopistopedagogiikan asiantuntijoiden kanssa tavoitteena hyvien käytänteiden jakaminen ja levittäminen.

6. Tiedotus ja hyvien käytäntöjen levittäminen

6.1 Tiedotussuunnitelma

Tiedottamissuunnitelma laaditaan heti projektin alussa ja se perustuu ESR-projekteille annettuun ohjeistukseen. Tiedottaminen koskee sekä projektin aloitusta, projektin toimintaa eri vaiheissa, koulutustoimintaa ja projektin tavoitteiden saavuttamista sekä loppuun saattamista.

Tiedotuksessa hyödynnetään yliopiston omia sisäisiä tiedotuskanavia ja sidosryhmälehtiä. Myös valtakunnallisia yliopistopedagogiikan/korkeakoulupedagogiikan lehtiä voidaan hyödyntää hankkeen toiminnan tiedottamisessa ja hyvien käytänteiden levittämisessä. Hankkeen ulospäin suuntautuvaa toimintaa ovat myös artikkelit/haastattelut ja tiedonannot paikallisissa tiedotusvälineissä. Projektin tutkimukset julkaistaan ja ne ovat hyödynnettävissä myös valtakunnallisesti/kansainvälisesti.

Projektia esitellään sekä paikallisissa yliopistopedagogiikkaan liittyvissä seminaareissa ja tapahtumissa että myös valtakunnallisissa ja kansainvälisissä seminaareissa. Valtakunnallinen Peda-forum-verkosto tulee toimimaan yhtenä tärkeänä tiedotuskanavana koulutusmallin esittämisessä ja hyvien käytänteiden levittämisessä mm. Pedamuisti työkalun avulla.
Projektin oma www-ympäristöstä toteutetaan ajantasainen hankkeen etenemistä ja koulutustoimintaa koskevaa tietoa sekä projektiin liittyviä tiedotteita ja seminaarimateriaaleja.

6.2 Suunnitelma hyvien käytäntöjen levittämisestä

Projektin tuottamalla seuranta-, arviointi- ja tutkimustoiminnalla on keskeinen merkitys luotaessa yhtenäistä ja systemaattista pedagogista koulutusmallia. Tästä syystä on tärkeää, että käytänteet ovat esille yliopiston sisäisissä tiedotuskanavissa edistäen näin opetushenkilöstön mahdollisuuksia kehittää opetustaitoja pedagogisella koulutustarjonnalla. Projektissa tehdään tiivistä yhteistyötä Oulun yliopiston lehtorit ry:n kanssa ja käytetään yhdistyksen omia verkostoja pedagogisen koulutusmallin levittämiseksi opetushenkilöstön tietoisuuteen. Lisäksi tarvitaan alueellisia seminaaritilaisuuksia, joissa projektin koulutustoimintaa voidaan esitellä. Yhtenäisen koulutusmallin kehittelytyössä, mutta erityisesti sen loppuunsaattamisessa tarvitaan myös valtakunnallisten yliopistopedagogisten asiantuntijoiden yhteistyötä ja tilaisuuksia, jossa pedagogisen koulutuksen sisältöjä ja malleja esitellään.

7. Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 312 070

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 298 420

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 354 034

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 343 417

8. Vastuuviranomaisen tekemä projektin luokittelu

8.1 Horisontaalinen luokittelu

Tasa-arvo: Sukupuolineutraali projekti

Kestävä kehitys: Projektilla ei ole erityistä vaikutusta kestävän kehityksen kannalta

Kumppanuus: Kumppanuutta selvästi edistävä projekti

Innovatiivisuus: Selvästi innovatiivisia tuloksia tuottava projekti

9. Loppuraportin tiivistelmä

Huippuopettajat ESR -koulutushankkeen tärkeimpänä tavoitteena oli parantaa yliopistokoulutuksen laatua. Hankkeessa rakennettiin yliopisto-opettajien pedagoginen koulutuskokonaisuus. Lisäksi kehitettiin yliopisto-opetusta ja opetussuunnitelmia. Opetuksen laadun parantumisen myötä opiskelijoista tulee entistä osaavampaa työvoimaa työnantajille. Useissa ulkomaisissa huippuyliopistoissa opetuksen ja tutkimuksen laatu varmistetaan tarjoamalla henkilökunnalle laaja-alaista pedagogista koulutusta ja edellyttämällä pedagogista pätevyyttä rekrytointitilanteessa. Oulun yliopiston päivitetty rekrytointiohje on astunut voimaan 1.8.2012 ja siinä edellytetään opetuspainotteisissa tehtävissä 25 op:n laajuisia pedagogisia opintoja. Oulun yliopisto on ollut ensimmäisten yliopistojen joukossa vaatimassa pedagogista osaamista opetushenkilökunnalta. Hankkeen välittömänä kohderyhmänä on ollut Oulun yliopiston opetushenkilökunta ja välillisenä kohteena Oulun yliopiston eri tiedekunnat.

Hankkeessa toteutettiin kaksi 25 opintopisteen yliopistopedagogista koulutuskokonaisuutta. Malli kehitettiin suunnittelemalla ja toteuttamalla kaksi tutkimusperustaista yliopistopedagogista koulutuskokonaisuutta. Lisäksi hankkeen aikana pilotoitiin yhteistyössä kasvatustieteiden tiedekunnan kanssa 35 opintopisteen laaja-alaiset opettajan pedagogiset opinnot. Suoritettuaan nämä, yhteensä 60:n (25+35op) opintopisteen opinnot, opettajat saavat laaja-alaisen opettajan kelpoisuuden. ESR-hankkeen aikana rakennettiin Oulun yliopistoon systemaattinen ja pysyvä toimintamalli yliopisto-opettajien tutkimusperustaisen opetusosaamisen kehittämiselle. Toimintamalliin luotiin uusia ohjaus- ja harjoittelukäytänteitä. Projektin aikana luotua toimintamallia voidaan hyödyntää sekä valtakunnallisilla että kansainvälisillä foorumeilla. Yliopistopedagogiikan koulutukset antavat yliopisto-opettajille entistä paremmat tiedot ja valmiudet opetuksensa kehittämiseen. Hankkeella haluttiin tukea tiedeyhteisön oppimisen edellytyksiä kehittämällä opettajien opetusosaamista sekä tuottaa syvällisen oppimisen tunnistamiseen liittyviä pedagogisia taitoja. Projekti tarjosi yliopiston koko opetushenkilöstölle yhtäläiset mahdollisuudet pedagogiselle pätevöitymiselle, ja koulutusten osallistujat edustivatkin kaikkia Oulun yliopiston tiedekuntia. Opintoihin hakeuduttiin Oulun yliopiston sisäisen avoimen hakukuulutuksen avulla. Yhteistyötä tehtiin muiden hankkeiden kanssa (esim. Valtti-hanke) sekä kansallisen Peda-forum-verkoston kanssa.

Hankkeen aikana luotiin yliopistopedagogisiin koulutuksiin pysyvä 25 + 35 opintopisteen malli (yhteensä 60 opintopistettä). Konkreettisena tuloksena hankkeen aikana toteutettiin kaksi 25 opintopisteen laajuista yliopistopedagogista koulutusta ja yksi 35 opintopisteen opintojen kokonaisuus pilotoitiin yhteistyössä kasvatustieteiden tiedekunnan kanssa. Ensimmäinen 25 opintopistettä suorittamaan valittu ryhmä, Hype 1, aloitti opintonsa syyskuussa 2010 ja opinnot päättyivät toukokuussa 2012. Toinen vastaavaa ryhmä, Hype 2, aloitti opintonsa syyskuussa 2011 ja opinnot päättyivät joulukuussa 2012. Koulutusryhmissä oli opiskelijoita yhteensä 42. Helmikuussa 2013 opinnot on suorittanut loppuun 32 opiskelijaa. Koulutus on loppuvaiheessa yhdeksällä henkilöllä. Koulutuksen jätti kesken yksi henkilö. 35 opintopisteen pedagogiset opinnot aloitti vuonna 2011 yhteensä 12 opiskelijaa. Koulutus on kaksivuotinen ja tähän mennessä, helmikuussa 2013 valmistuneita on yhteensä viisi henkilöä.
Huippuopettajat -koulutushankkeen keskeisimmät tulokset ovat opettajan opetuskäytänteiden muuttuminen opettajakeskeisistä oppijakeskeisiksi, reflektointitaitojen kehittyminen, opettajaidentiteetin vahvistuminen, opiskelijoiden entistä parempi oppiminen, oppimiseen ja opettamiseen liittyvän tutkimus- ja teoriatiedon lisääntyminen, oman opetuksen tutkiminen (n. 15 referee artikkelia), tieteidenvälisen yhteistyön ja opettajien keskinäisen vertaistuen lisääntyminen sekä työelämätietoisuuden vahvistuminen osana opetusta.
Hankkeen aikana arvioitiin koulutusten sisältöjä osallistujapalautteiden, reflektiopapereiden ja portfolioiden perusteella ja tehtiin pieniä muutoksia koulutuskokonaisuuteen. Koulutushankkeen aikana kehitettiin harjoittelua mm. työelämätietoisuutta edistävällä harjoittelulla. Siinä koulutettavat perehtyivät oman alansa työelämään ja sovelsivat kokemustaan oman opetustyönsä kehittämisessä. Hankkeen aikana luotiin myös mentorointimalli. Siinä pedagogisesti pätevä mentori ohjasi yliopistopedagogiikan koulutuksessa olevan osallistujan opetusharjoittelua. Hankkeen aikana tehtiin myös tutkimusta siitä, miten yliopistopedagogisen koulutuksen oppimisen ja opetuksen käytänteet kehittyvät ja vaikuttavat opetuskäytänteisiin. Tutkimuksellisen osuuden pääpaino oli koulutus- ja toimintamallia kehittävä tutkimustyö, joka antaa laajemminkin tietoa yliopistopedagogiikasta. Lisäksi ohjausryhmä edisti yliopisto-opettajien edellytyksiä osallistua koulutukseen työajalla.