Euroopan unioni

Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman projektin kuvaus

1. Projekti

Projektikoodi: S11273

Projektin nimi: Reitti-työelämään

Osio: Pohjois-Suomen suuralueosio

Toimintalinja: 2: Työllistymisen ja työmarkkinoilla pysymisen edistäminen sekä syrjäytymisen ehkäiseminen

Projektityyppi: Projekti, jossa on henkilöitä mukana

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.1.2010 ja päättyy 28.2.2013

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2. Projektin toteuttaja

Toteuttajaorganisaation nimi: Pohjantähti-opiston kannatusyhdistys ry, Pohjantähti-opisto

Organisaatiotyyppi: Muu oppilaitos

Y-tunnus: 1473514-7

Osoite: Pohjantie 23

Puhelinnumero: 0400-358 761

Toteuttajaorganisaation Web-osoite: www.pto.fi

Projektin kotisivun osoite: www.pto.fi

Vastuuhenkilön nimi: Pauli Karihtala

Asema: rehtori

Sähköposti: pauli.karihtala(at)pto.fi

Puhelinnumero: 0400-358 761

3. Projektin toteutusalue ja kohderyhmän kuvaus

3.1 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Lappi

Seutukunnat: Kemi-Tornion

Kunnat: Kemi, Tornio, Tervola, Keminmaa, Simo

3.2 Varsinaiset kohderyhmät

15-25 -vuotiaat peruskoulun päättäneet, syrjäytymisuhan alla olevat nuoret. Raskain syrjäytymisen vaikuttaja on työttömyys ja sen seurauksena elämänhallinnan pettäminen.

3.3 Välilliset kohderyhmät

Kuntien sosiaali- ja sivistystoimet, oppilaitokset, TE-toimiston nuortenohjaajat/-neuvojat, mahdollisen työhöntutustumispaikan henkilöstö ja työnantajat, sekä muut kouluttautumista ja työllistymistä edistävät järjestöt ja organisaatiot.

3.4 Aloittaneiden henkilöiden määrä

Suunniteltu: 100, joista naisia 53

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 107, joista naisia 54

4. Projektin tavoitteet, tulokset ja vaikutukset

4.1 Uusien työpaikkojen määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten työpaikkoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten työpaikkoja 0

4.2 Uusien yritysten määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

4.3 Suoritettujen tutkintojen määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten tutkintoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten tutkintoja 0

5. Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Reitti-työelämään -projekti (2010 - 2012)
Projektin hallinnoija:
Pohjantähti-opiston kannatusyhdistys ry, Pohjantähti-opisto
Pohjantie 23, 94400 Keminmaa
www.pto.fi

Toiminta-alue:
- Kemi-Tornion seutukunta (Simo, Kemi, Keminmaa, Tervola, Tornio).

Projektin kohderyhmä:
- 15-25-vuotiaat peruskoulun päättäneet, syrjäytymisuhan alla olevat, kouluttautumattomat, kouluttautuneet sekä työttömät nuoret.

Tavoitteet:
- Nuorten syrjäytymisen ehkäisy, kouluttautumisen ja työllistymisen edistäminen.
- Kehittää ja vakiinnuttaa uusia palveluita tai palvelumalleja, jotka edistävät nuorten koulutukseen ja sitä kautta työelämään hakeutumista.

Toteutettavia toimenpiteitä:
- Verkostoudutaan alueen muiden toimijoiden kanssa, jotta saadan esille alueen mahdollisia tarpeita uudenlaisten palveluiden tai toimintamallien suhteen.
- Perustetaan verkostotyöryhmä, joka osallistuu palveluiden/toimintamallien suunnitteluun ja kehittämiseen. Ryhmä koostuu alueen toimijoista, jotka työskentelevät projektin kohderyhmän parissa.
- Järjestetään nuorille elämänhallintaa, koulutus- ja työelämäsuuntautuneisuutta edistävää koulutusta ja annetaan henkilökohtaista ohjausta.

Toimenpiteillä pyritään edistämään:
- elämänhallintaa ja elämän eri taitoja
- nuorten sosiaalisia taitoja
- yhteistyökykyä
- myönteistä asennetta yrittäjyyteen
- aloitekyvyn, luovuuden ja vastuuntunnon kasvattamista
- nuorten koulutukseen ja sitä kautta työelämään hakeutumista.

Nuorten tavoittamiseksi yhteistyötä tehdään alueella kohderyhmän parissa työskentelevien toimijoiden kanssa mm. kuntien sosiaalitoimet, etsivä nuorisotyö, oppilaitosten opettajat, opinto-ohjaajat ja kuraattorit, TE-toimiston nuortenneuvojat ja Koulutustorit. Projektiin ohjaaminen on kaikkien eri toimijatahojen yhteistyötä. Kun tarve projektin tarjomalle tuelle havaitaan, niin nuori ohjataan projektin asiakkaaksi ottamalla yhteys projektihenkilöstöön. Nuoret voivat
hakeutua projektin asiakkaiksi myös oma-aloitteisesti.
Projekti tarjoaa tietopalvelua, ohjausta, neuvontaa sekä työnohjausta. Osaamisen ja koulutus-suuntautumisen tunnistamista muun muassa työharjoitteluiden, työpaikkoihin ja oppilaitoksiin tutustumisten kautta.

6. Tiedotus ja hyvien käytäntöjen levittäminen

6.1 Tiedotussuunnitelma

Tiedotuksessa hyödynnetään tiedotusvälineitä ja yhteistyöverkostoa. Projektista tehdään esite ja www-sivut, joiden avulla projektista tiedotetaan. Lisäksi tehdään tiedotteita ja lehtiartikkeleita. Tietoa projektin hankesuunnitelmasta jaetaan yhteistyötahoille ja järjestetään tiedotustilaisuuksia yhteistyössä työ- ja elinkeinotoimiston sekä eri tahojen kanssa. Projektista kerrotaan eri tapaamisissa ja lisäksi opistoverkostossa tiedotetaan projektista.

6.2 Suunnitelma hyvien käytäntöjen levittämisestä

Mitä levitetään:
-tietoa tulevasta opistolinjasta ja kursseista, jotka on tarkoitettu pääosin peruskoulun päättäneille 15-25 - vuotiaille syrjäytymisen uhan alla oleville nuorille. Linjan ja kurssien tarkoitus on antaa tukea ja ohjausta kouluttautumissuunnitelmissa, elämäntaitojen hallinnassa ja työhönohjausta.

Aikataulutus:
-tiedon levittäminen aloitetaan keväällä 2010 ja on jatkuvaa

Kenelle:
-varsinainen kohderyhmä
-alueen kunnat
-TE-toimisto
-alueen yrittäjät
-alueen oppilaitokset
-alueen sosiaalitoimistot

Miten:
-esitteet
-tiedotustilaisuudet
-lehtiartikkelit
-henkilökohtaiset tapaamiset
-internetin kautta
-yhteistyöverkoston välityksellä

7. Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 323 211

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 323 210

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 381 350

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 355 210

8. Vastuuviranomaisen tekemä projektin luokittelu

8.1 Horisontaalinen luokittelu

Tasa-arvo: Sukupuolineutraali projekti

Kestävä kehitys: Merkittävästi kestävää kehitystä edistävä projekti

Kumppanuus: Kumppanuutta selvästi edistävä projekti

Innovatiivisuus: Ei erityistä innovatiivisuutta projektin tavoitteena

9. Loppuraportin tiivistelmä

Projektin päätavoitteet:
1. Nuorten (15 - 25 vuotiaat) syrjäytymisen ehkäisy Kemi-Tornion seutukunnassa.
2. Kehittää palveluita/palvelumalli, joka edistää nuorten koulutukseen ja sitä kautta työelämään hakeutumista.
Projekti tarjoaa nuorille henkilökohtaista tukea ja ohjausta muun muassa elämänhallinnan taitojen parantamiseen ja koulutukseen sekä työelämään hakeutumiseen.
Kohderyhmä tavoitteet
Nuorten elämänhallinnan taidot, aloitekyky, itsetunto ja luovuus kehittyvät. Kohderyhmän nuoret oppivat ottamaan vastuuta omasta itsestään ja tulevaisuudestaan. Tällöin syntyy myönteinen asenne kouluttautumista, yritteliäisyyttä ja työelämää kohtaan.

Välillisen kohderyhmän tavoitteet
Projektilla pyritään vastaamaan alueella ilmaantuviin palvelutarpeisiin ja kehittämään alueen muiden toimijoiden kanssa tarpeenmukaisia palveluita ja toimintamalleja. Tavoitteena on verkostoitua alueen toimijoiden (esimerkiksi koulut, oppilaitokset, sosiaalitoimet, työvoimahallinto) kanssa, tehdä Pohjantähti-opistoa ja sen toimintaa tunnetuksi alueella. Projektin aikana kokeillaan uusia palveluita ja toimintamalleja. Tarkoitus on myös mahdollistaa jatkossa kansanopistolinja, jossa projektin aikana kehitetty toiminta voisi jatkua.

Projektiin palkattiin projektipäällikkö maaliskuun puolivälissä 2010 ja projektityöntekijä huhtikuun alussa.Kesän aikana asiakasohjauksen painotuksia muutettiin enemmän sosiaalitoimien, etsivän nuorisotyön ja oppilaitosten suuntaan. Tavoitteena oli tarjota toimintaa, johon osallistumiseen nuorilta itseltään löytyisi jonkinasteista motivaatiota. Alueella ei ollut tarjolla kymppiluokan eikä ammattistartin palveluita, joten tässä oli selkeä tarve täydentää alueen palvelutarjontaa. Tarpeeseen vastaamaan perustettiin Pohjantähti-opiston ja projektin kanssa Avain ammattiin -koulutus. Koulutuksessa opiskelijoilla on mahdollisuus opiskella ammattiopiston ATTO-aineita, kerrata peruskoulun oppimäärää, osallistua työharjoitteluihin, koulutuskokeiluihin ja saada henkilökohtaista tukea. Opiskelijoiden on mahdollista saada opintosuorituksistaan korvaavuuksia ammattiopistolta. Avain ammattiin -koulutus oikeuttaa myös opinto-tukeen. Toiminta saatiin täysipainoisesti käyntiin elokuun lopussa ja alku syksystä kun asiakasohjauksen painopiste saatiin muutettua kuntien sosiaalitoimiin, etsivään nuorisotyöhön ja oppilaitoksiin.
Yhteistyötä on tehty pääasiassa alueen yläkoulujen ja oppilaitosten opinto-ohjaajien ja kuraattoreiden, sosiaalitoimien, etsivän nuorisotyön, nuorisopsykiatrian poliklinikan, Te-toimiston ja työnantajien kanssa. Yhteistyö etenkin Koulutuskuntayhtymä Lappian ja alueen peruskoulujen opinto-ohjaajien kanssa on ollut innovatiivista ja tuloksekasta.
Lappian opinto-ohjaajat ja kuraattorit ohjaavat opintojensa keskeyttäneitä tai keskeyttämisvaarassa olevia nuoria projektin/opiston palvelujen piiriin. Opisto ja projekti ohjaavat puolestaan nuoria eri alojen koulutuskokeiluihin Lappialle, jossa nuoret saavat tutustua eri aloihin saaden selkeyttä omiin opiskelusuunnitelmiinsa. Se, että oppilaitoksiin hakeutuu motivoituneita nuoria, jotka tuntevat olevansa oikealla alalla, palvelee kaikkia osapuolia: opiskelu on nuorille mielekkäämpää ja oppilaitokset "säästyvät" keskeytyksiltä, jolloin resurssien käyttö on tehokkaampaa. Yläkoulujen opinto-ohjaajat tekevät tiedotus- ja ohjaustyötä etenkin peruskoulun päättäville nuorille ohjaten heitä opiston ja projektin palveluihin. Tämä on tärkeää varhaisen puuttumisen ja syrjäytymisen ehkäisemisen näkökulmasta, sillä elleivät nuoret pääse jatko-opintoihin 2.asteelle, niin on valitettavan todennäköistä, että he jäävät kotiin. Kotiin jääminen johtuu lähinnä siitä, että he ovat ikänsä puolesta muun muassa työvoimahallinnon palvelujen ulkopuolella. Tässä korostuukin etsivän nuorisotyön tehtävä myös näiden nuorten aktivoimisessa.
Yhteistyö työnantajien kanssa on sujunut myös hyvin ja vastaanotto sekä suhtautuminen harjoittelijoihin ovat olleet positiivisia. Yleensä harjoittelun kesto on ollut viikosta pariin kuukautta.
Projektissa aloittaneita oli yhteensä 107 hlöä (tavoite 100 hlöä). Projektin muutkin määrälliset tavoitteet ovat toteutuneet. Laadullisia tuloksia on arvioitu mm. tulosten, seurantojen ja kyselyjen perusteella. Kaikki projektissa aloittaneet olivat heikossa työmarkkina-asemassa olevia. Keskeyttäneitä on ollut n. 20 % aloittaneista ja näistä keskeyttäneistä vajaalla puolella keskeyttämisen syynä on ollut muutto toiselle paikkakunnalle tai terveydelliset syyt. Joten niin sanottujen puhtaasti negatiivisten keskeyttäjien määräksi muodostuu reilut 10 %. Kohderyhmä huomioiden määrää voi pitää kohtuullisena. Projektin päättäneistä (56 hlöä) on jatko-opintoihin siirtynyt (39 hlöä) n. 70 %. Eli tätä tulosta ja projektin vaikuttavuutta tältä osin voi pitää hyvänä.
Pohjantähti-opisto järjestää Avain ammattiin -koulutusta jatkossakin linjamuotoisena kansanopisto-opetuksena.