Euroopan unioni

Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman projektin kuvaus

1. Projekti

Projektikoodi: S11277

Projektin nimi: TALAS -kehittämishanke

Osio: Itä-Suomen suuralueosio

Toimintalinja: 2: Työllistymisen ja työmarkkinoilla pysymisen edistäminen sekä syrjäytymisen ehkäiseminen

Projektityyppi: Projekti, jossa on henkilöitä mukana

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 23.3.2010 ja päättyy 31.12.2011

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2. Projektin toteuttaja

Toteuttajaorganisaation nimi: Suomussalmen kunta

Organisaatiotyyppi: Kunta

Y-tunnus: 0189925-7

Osoite: Kauppakatu 20

Puhelinnumero: 086155551

Toteuttajaorganisaation Web-osoite: www.suomussalmi.fi

Projektin kotisivun osoite:

Vastuuhenkilön nimi: Aila Virtanen

Asema: Hallintojohtaja

Sähköposti: aila.virtanen(at)suomussalmi.fi

Puhelinnumero: 0445889330

3. Projektin toteutusalue ja kohderyhmän kuvaus

3.1 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Kainuu

Seutukunnat: Kehys-Kainuun

Kunnat: Puolanka, Suomussalmi, Hyrynsalmi

3.2 Varsinaiset kohderyhmät

pitkäaikaistyöttömät ja vaikeasti työllistyvät
vaikeasti työllistettävät työnhakijat, kuten maahanmuuttajat, vajaakuntoiset ja kuntoutettavat
syrjäytymisvaarassa olevat nuoret, joille ei ole osoittaa muuta palvelua tai kohdetta
työnantajat, joista erityisesti yritykset

3.3 Välilliset kohderyhmät

Hankkeen toiminnasta hyötyvät välillisesti toimintaan osallistuvan henkilön perhe ja lähiomaiset. Toiminnan tavoitteena on vaikuttaa asiakkaan elämään kokonaisvaltaisesti, esimerkiksi mielenterveys- tai päihdeongelmaan ratkaisun löytyminen vaikuttaa kohderyhmään kuuluvan henkilön lähiympäristöön ja ihmissuhteisiin oleellisesti.

Hankkeen toiminnasta hyötyvät paikalliset yrittäjät, joilla on suunnitteilla henkilöstön lisääminen tai eläköitymisen myötä avautuvien työkohteiden täyttäminen sekä kotitaloudet, joilla on tarve ulkopuoliseen tukeen, esimerkiksi kotona asumisen mahdollistaminen. Vanhuksille tarjottu palvelutyö vähentää palvelukoteihin kohdistuvaa tilapainetta ikärakenteen keski-iän noustessa.

3.4 Aloittaneiden henkilöiden määrä

Suunniteltu: 170, joista naisia 35

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 107, joista naisia 12

4. Projektin tavoitteet, tulokset ja vaikutukset

4.1 Uusien työpaikkojen määrä

Suunniteltu: 6, joista naisten työpaikkoja 2

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten työpaikkoja 0

4.2 Uusien yritysten määrä

Suunniteltu: 1, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

4.3 Suoritettujen tutkintojen määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten tutkintoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten tutkintoja 0

5. Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Talas on Ylä-Kainuun kuntien yhteinen työllisyydenhoidon kehittämishanke, jonka tavoitteena on luoda pohja sosiaaliselle yrittäjyydelle sekä pysyvälle ja kehittyvälle työvalmennustoimintamallille integroimalla eri toimijat kuten työhallinto, sosiaalitoimi ja hankkeet toimivaksi kokonaisuudeksi.

Hankkeen kohderyhmänä ovat vaikeasti työllistyvät, maahanmuuttajat, vajaakuntoiset ja syrjäytymisvaarassa olevat nuoret sekä työnantajat, joista erityisesti yritykset. Tavoitteena on vahvistaa kohderyhmään kuuluvien henkilöiden toiminta- ja työkykyä lisäämällä työelämään ja yhteiskuntaan osallistumista tukevaa toimintaa ja kehittää välityömarkkinoiden toimintaa sekä yritys- ja yhdistysyhteistyötä. Näin pystytään laaja-alaisemmin pureutumaan työttömyyden ehkäisemiseen ja reagoimaan joustavasti työmarkkinoiden tarpeisiin. Hanketta hallinnoi Suomussalmen kunta.

6. Tiedotus ja hyvien käytäntöjen levittäminen

6.1 Tiedotussuunnitelma

Projektin alkuvaiheessa on laaja alkutiedotus, joka toimii samalla hankkeeseen rekrytoitavasti. Hankkeen toiminnasta ilmoitetaan / kerrotaan säännöllisesti paikallisessa lehdessä. Lisäksi ohjausryhmälle ja keskeisimmille yhteistyötahoille toimitetaan tietoa hankkeen etenemisestä säännöllisesti kuukausittain.
Hankkeesta ja sen toiminnasta kertovat sivustot laaditaan Suomussalmen kunnan nettisivujen yhteyteen.

6.2 Suunnitelma hyvien käytäntöjen levittämisestä

Tiedottamisessa huomoidaan laaja-alaisuus ja monipuolisuus. Tiedottaminen toteutetaan paikallisten tiedotusvälineiden välityksellä ja lähettämällä hankkeen tuloksista suoraan tietoa ohjausryhmän edustajille ja yhteistyökumppaneille. Projektipäällikkö laatiin ohjausryhmälle esitettävän tiedottamissuunnitelman hankkeen alkuvaiheessa.

7. Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 364 896

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 339 800

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 417 024

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 388 343

8. Vastuuviranomaisen tekemä projektin luokittelu

8.1 Horisontaalinen luokittelu

Tasa-arvo: Sukupuolineutraali projekti

Kestävä kehitys: Projektilla ei ole erityistä vaikutusta kestävän kehityksen kannalta

Kumppanuus: Kumppanuutta selvästi edistävä projekti

Innovatiivisuus: Selvästi innovatiivisia tuloksia tuottava projekti

9. Loppuraportin tiivistelmä

Talas oli Ylä-Kainuun kuntien yhteinen ESR – rahoitteinen Suomussalmen kunnan hallinnoima työllisyydenhoidon kehittämishanke, jonka tavoitteena on luoda pohja sosiaaliselle yrittäjyydelle sekä pysyvälle ja kehittyvälle työvalmennustoimintamallille integroimalla eri toimijat kuten työhallinto, sosiaalitoimi ja hankkeet toimivaksi kokonaisuudeksi.

Hankkeen kohderyhmänä olivat vaikeasti työllistyvät, maahanmuuttajat, vajaakuntoiset ja syrjäytymisvaarassa olevat nuoret sekä työnantajat, joista erityisesti yritykset. Tavoitteena oli vahvistaa kohderyhmään kuuluvien henkilöiden toiminta- ja työkykyä lisäämällä työelämään ja yhteiskuntaan osallistumista tukevaa toimintaa ja kehittää välityömarkkinoiden toimintaa sekä yritys- ja yhdistysyhteistyötä.

Projektihenkilöstöön kuului projektipäällikön lisäksi 3 työvalmentajaa ja helmikuusta 2011 alkaen yksilövalmentaja ja 4.työvalmentaja. Projektipäällikkö ja yksilövalmentaja toimivat jokaisen Ylä-Kainuun kunnan alueella ja työvalmentajista kaksi toimi Suomussalmella, yksi Hyrynsalmella ja yksi Puolangalla.

Talas – hankkeessa aloitti sen toiminta-aikana kaikkiaan 107 henkilöä (1.5. – 31.12.2011). Aloittaneista henkilöistä naisia oli 12 ja maahanmuuttajia 6. Suomussalmella asiakkaita oli 71 henkilöä, Hyrynsalmella 24 ja Puolangalla 12 henkilöä. Hankkeen toiminta aloitettiin Puolangalla helmikuussa 2011.

Siirtymissä on tarkasteltu asiakkaan tilannetta heti hankejakson päättymisestä alkaen 3 seuraavaa kuukautta. Niissä tilanteissa, jolloin asiakas on siirtynyt esimerkiksi kuukauden kuluttua hankejakson päättymisen jälkeen avoimille työmarkkinoille, voidaan katsoa hankkeen myötävaikuttaneen asiaan.

Hankkeen asiakkaista palautui työttömäksi työnhakijaksi 67 henkilöä. Asiakkaista 13 löysi töitä avoimilta työmarkkinoilta ja 7 henkilöä siirtyi muuhun palkkatuettuun työhön hankejakson jälkeen. Koulutukseen siirtyi 13 henkilöä. Esimerkkejä niistä koulutuksista joihin hankkeen asiakaita siirtyi: Peliohjelmoija (AMK), metsäkoneen kuljettajan koulutus (KAO), maahanmuuttajan kielikoulutus, kiinteistönhoitaja - ja vartija koulutus. Eläkkeelle hankkeesta siiryi kaksi henkilöä ja muuhun (työvoiman ulkop.) siirtyi 5 henkilöä (esimerkiksi työelämävalmennukseen eri kohteeseen).

Hankkeessa selvitettiin sosiaalisen yrityksen toimintamahdollisuuksia Ylä-Kainuussa. Sosiaalisen yrityksen tavoitteena olisi ollut vähentää työttömyyttä työllistämällä vaikeassa työllisyystilanteessa olevia henkilöitä yritykseen ja sitä kautta parantaa heidän sijoittumismahdollisuuksia tulevaisuudessa avoimille työmarkkinoille.

Talas – hankkeen aikana ei sosiaalisen yritystoiminnan mallia otettu käyttöön. Kaikkiaan hankkeen kesto muutoksineen ei ollut riittävän pitkä, jotta sosiaalisen yrittäjyyden kannattavuudesta olisi saatu riittävästi näyttöä. Ehkä oli parempi, että kunnissa jätettiin sosiaalinen yritystoiminta vähemmälle panostukselle, ja näin Talas – kehittämishankkeen jatkoksi saatiin turvattua toimiva työvalmennus eri työpajayksiköissä.

Talas – hankkeen jälkeen Ylä-Kainuussa jatkuu työpaja- ja työvalmennustoiminta. Suomussalmen kunta käynnistää pysyvän pajatoiminnan hankkeen käytössä olleisiin tiloihin vuoden 2012 alkupuolella. Hyrynsalmella ja Puolangalla käynnistyy tammikuussa Hyrynsalmen kunnan hallinnoima ESR -rahoitteinen työvalmennuspainotteinen kehittämishanke. Toiminnassa tullaan hyödyntämään Talas -kehittämishankkeen tuloksia ja hyväksi todettuja käytänteitä. (Valmennuksen ohjekirja)