Euroopan unioni

Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman projektin kuvaus

1. Projekti

Projektikoodi: S11279

Projektin nimi: Nanotech South-Savo

Osio: Itä-Suomen suuralueosio

Toimintalinja: 4: Jäsenvaltioiden ja alueiden välinen yhteistyö ESR-toiminnassa

Projektityyppi: Projekti, jossa ei ole henkilöitä mukana

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 7.9.2009 ja päättyy 31.12.2011

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2. Projektin toteuttaja

Toteuttajaorganisaation nimi: Miktech Oy

Organisaatiotyyppi: Yritys

Y-tunnus: 0600598-8

Osoite: Graanintie 5

Puhelinnumero: 015361600

Toteuttajaorganisaation Web-osoite: www.miktech.fi

Projektin kotisivun osoite:

Vastuuhenkilön nimi: Juha Ropponen

Asema: vt.toimitusjohtaja

Sähköposti: juha.ropponen(at)miktech.fi

Puhelinnumero: 0503454311

3. Projektin toteutusalue ja kohderyhmän kuvaus

3.1 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Etelä-Savo

Seutukunnat: Savonlinnan, Mikkelin, Pieksämäen

Kunnat: Pieksämäki, Kerimäki, Ristiina, Hirvensalmi, Pertunmaa, Mikkeli, Puumala, Joroinen, Rantasalmi, Sulkava, Enonkoski, Mäntyharju, Savonlinna, Kangasniemi, Punkaharju, Juva, Heinävesi

3.2 Varsinaiset kohderyhmät

- Nanoteknologian pk-yritykset: toimitusjohtajat, teknologiajohtajat, markkinointijohtajat ja muut
avainhenkilöt
- Nanoteknologiaa tuotteissaan soveltavat yritykset: toimitusjohtajat, teknologiajohtajat ja muut
avainhenkilöt
- Yliopistot, korkeakoulut, tutkimuslaitokset, etenkin VTT: professorit, tutkimusjohtajat, tutkijat.

3.3 Välilliset kohderyhmät

- Etelä-Savon TE-keskus, Mikkelin kaupunki
- Tekes
- Strategisen huippuosaamisen keskittymät (SHOKit)
- Teknologiateollisuus ry, Energiateollisuus ry, Elinkeinoelämän keskusliitto EK, Sitra,
- Finpro, Finvera, pääomasijoitusyhdistys FVCA, Invest in Finland
- Suomen Akatemia.

3.4 Aloittaneiden henkilöiden määrä

Suunniteltu: 0, joista naisia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisia 0

4. Projektin tavoitteet, tulokset ja vaikutukset

4.1 Uusien työpaikkojen määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten työpaikkoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten työpaikkoja 0

4.2 Uusien yritysten määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

4.3 Suoritettujen tutkintojen määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten tutkintoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten tutkintoja 0

5. Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Kohderyhmänä ovat ensisijaisesti nanoteknologiaa kehittävien tai hyödyntävien pk-yritysten toimitus-,
teknologia- ja markkinointijohtajat, yliopistojen ja tutkimuslaitosten professorit, tutkimusjohtajat ja tutkijat
sekä myös suuryritysten avainhenkilöt. Toiminta keskittyy luomaan pk-yrityksille ja tutkimusorganisaatioille kansainvälisiä yhteyksiä merkittävien markkina-alueiden yritysten, tutkimusorganisaatioiden ja muiden tarvittavien organisaatioiden kanssa. Päätavoitteena on huippuosaamiseen perustuvien yritysten kvliiketoiminnan käynnistyminen ja kehittyminen. Toiminta painottuu pk-yrityksiin, mutta niiden kumppaneiksi haetaan globaalisti toimivia suuryrityksiä, niin Suomesta kuin ulkomailta.Toisena päätavoitteena on parantaa ulkomaisten toimijoiden näkemystä suomalaisten innovaatioympäristöjen vetovoimaisuudesta, saada aikaan selvityksiä ja lopulta investointeja Suomeen. Projektin kansainvälinen toiminta kohdennetaan pääosin EU-maihin. Lisäksi kohdemaina voivat olla myös esim. USA, Venäjä, Kiina, Japani ja Intia. Projektin kohdemaat tarkentuvat kohderyhmään kuuluvia yrityksiä kiinnostavista markkinaalueista
toiminnan painopisteen kohdentuessa joka tapauksessa pääosin EU-maihin.

Toimenpiteitä ovat:
- Markkina-alue- tai sovellusalakohtaiset messu/näyttelyosallistumiset ja kumppanitapaamiset
- Markkina-alue- tai sovellusalakohtaiset tiedon- ja kumppaninhankintavierailut ja liiketoimintaosaamisen kehittämiset
- Kansainvälisten yhteishankkeiden rakentaminen (sisältö, kumppanit, rahoitus)
- Nanoalan yritysten viennin ja kohdealueelle etabloitumisen tukeminen
- Yhteistyön käynnistäminen uusia markkina-alueita edustavien tahojen kanssa
- Nanoalan hankkeiden tunnistaminen ja asiantuntemus Suomeen tavoiteltaviin investointeihin.
Toimenpiteet ovat osittain erilaisia "kehittyneillä markkinoilla" ja "nopeasti kehittyvillä markkinoilla".
Toimenpiteille kehitetään hyviä käytäntöjä tekemällä oppii -periaatteella ja samalla ne tuotteistetaan.

Projektiin osallistuneet pk-yritykset ovat saaneet kontakteja ja kehittäneet markkinatuntemustaan ja
liiketoimintaosaamistaan. Uutta liiketoimintaa tai vähintään sitä tavoittelevia hankkeita on syntynyt.
Osallistuneet yritykset ja niiden avainhenkilöt ovat valmiimpia ja kilpailukykyisempiä vastaamaan
taantuman jälkeisen nousukauden tarjoamiin globaaleihin mahdollisuuksiin kuin siihen osallistumattomat.

Projektiin osallistuneet innovaatioympäristöt, niiden toiminnasta vastaavat organisaatiot, tutkimusyksiköt ja tutkijat ovat saaneet kontakteja ja kehittäneet markkinatuntemustaan ja yhteistyöosaamistaan. Uusia kumppanuuksia on syntynyt ja uusia hankkeita on käynnistynyt. Osallistuneet tutkimusorganisaatiot ja avainhenkilöt ovat valmiimpia vastaamaan taantuman jälkeisen nousukauden tarjoamiin mahdollisuuksiin kuin siihen osallistumattomat.

Tämä projekti on osa valtakunnallista hankekokonaisuutta, jossa toteutetaan Nanoteknologian klusteriohjelman kansainvälistymissuunnitelmaa.

6. Tiedotus ja hyvien käytäntöjen levittäminen

6.1 Tiedotussuunnitelma

Projektille laaditaan erillinen viestintä-/tiedotusssuunnitelma, jossa tarkennetaan projektin kohderyhmät, määritetään avainviestit, toimenpiteet ja viestinnän kanavat kullekin kohderyhmälle. Viestinnän kanavia ovat internet (www.nanocluster.fi, www.oske.net), ajankohtaistiedotteet omia sekä Tekesin FinNano ja Toiminnalliset materiaalit -ohjelmien jakeluja hyödyntäen, henkilökohtainen viestintä osaamiskeskusverkoston kautta jne. Tiedotusta hoidetaan myös alueilla toimivien foorumien kautta. Tiedotuksessa hyödynnetään myös muita klusteriohjelman projekteja kuten goNano, jossa selvitetään Suomen yritysten nanoteknologiaan liittyviä tarpeita.

Varsinainen viestintätyö toteutetaan "Nanotech Finland"-projektissa.

6.2 Suunnitelma hyvien käytäntöjen levittämisestä

Projektissa luoduista hyvistä käytännöistä tiedotetaan klusteriohjemien ohjelmajohtajista koostuvassa
koordinaatiofoorumissa, klustereiden välisissä kokouksissa ja aluefoorumeissa.

7. Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 74 611

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 69 778

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 84 529

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 78 638

8. Vastuuviranomaisen tekemä projektin luokittelu

8.1 Horisontaalinen luokittelu

Tasa-arvo: Sukupuolineutraali projekti

Kestävä kehitys: Projektilla ei ole erityistä vaikutusta kestävän kehityksen kannalta

Kumppanuus: Kumppanuutta selvästi edistävä projekti

Innovatiivisuus: Selvästi innovatiivisia tuloksia tuottava projekti

9. Loppuraportin tiivistelmä

Projektissa saatiin tuloksena markkinaselvityksiä, yritysten tarvitsemaa tietoa, asiantuntijavierailuja sekä seminaareja ja seminaarivalmisteluja, jotka edistivät yritysten ja tutkimuslaitosten kansainvälisen liiketoiminnan kehittymistä. Toteutetut markkinaselvitykset paransivat merkittävästi yritysten mahdollisuuksia arvioida kansainvälistä liiketoimintapotentiaalia.