Euroopan unioni

Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman projektin kuvaus

1. Projekti

Projektikoodi: S11280

Projektin nimi: Kompassi, työvoimapoliittiset toimenpiteet

Osio: Pohjois-Suomen suuralueosio

Toimintalinja: 2: Työllistymisen ja työmarkkinoilla pysymisen edistäminen sekä syrjäytymisen ehkäiseminen

Projektityyppi: Projekti, jossa on henkilöitä mukana

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.8.2009 ja päättyy 30.9.2013

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2. Projektin toteuttaja

Toteuttajaorganisaation nimi: Lapin elinkeino-,liikenne- ja ympäristökeskus

Organisaatiotyyppi: Valtion viranomainen

Y-tunnus: 2296962-1

Osoite: Hallituskatu 5 C

Puhelinnumero: 020 636 0010

Toteuttajaorganisaation Web-osoite: www.ely-keskus.fi/lappi

Projektin kotisivun osoite:

Vastuuhenkilön nimi: Tuija Ohtonen

Asema: Strategiapäällikkö

Sähköposti: tuija.ohtonen(at)te-keskus.fi

Puhelinnumero: 040 5834615

3. Projektin toteutusalue ja kohderyhmän kuvaus

3.1 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Lappi

Seutukunnat: Kemi-Tornion, Itä-Lapin, Tunturi-Lapin, Rovaniemen, Torniolaakson, Pohjois-Lapin

Kunnat: Kittilä, Rovaniemi, Ranua, Kemijärvi, Sodankylä

3.2 Varsinaiset kohderyhmät

I. Projektin asiakasryhmä: (a) vajaakuntoiset työttömät työnhakijat, jotka tarvitsevat tukea työvalmiuksien selvittämisessä, heille sopivan työn etsimisessä ja räätälöinnissä, työhön sijoittumisessa ja työssä selviytymisessä; (b) sairaslomalta työhön palaavat ja työntekijät, jotka eivät vajaakuntoisuutensa takia voi enää jatkaa entisessä työssään (työkyvyttömyyden uhka) ja jotka tarvitsevat tuekseen ammatillista kuntoutusta ja työllistämispalvelua; (c) kuntoutustuelta tai työkyvyttömyyseläkkeeltä paluuta työelämään yrittävät henkilöt. (Asiakkaita yhteensä noin 106.)
II. Projektin asiantuntijakoulutukseen osallistuvat: (a) vajaakuntoisten asiakkaiden parissa työskentelevät työntekijät Lapin alueella (esim. TYP; työ- ja elinkeinotoimistot; työhönvalmennuskeskukset, kuntoutuslaitokset); (b) yritysten ja työpaikkojen henkilöstöhallinnon ja työterveyshuollon edustajat; (c) kuntien sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstö. (Asiantuntijakoulutukseen osallistuvia yhteensä 106).
III. Esimieskoulutukseen osallistuvat kuntien ja yritysten esimiehet (yhteensä 24).

3.3 Välilliset kohderyhmät

Muodostettavan toimijaverkoston kautta vaikutukset ulottuvat lähityöskentelyyn tai koulutukseen osallistuneita laajemmalle (mm. työ- ja elinkeinohallinnon, sosiaali- ja terveystoimen ja koulutoimen piirissä työskentelevät Lapin alueella)

3.4 Aloittaneiden henkilöiden määrä

Suunniteltu: 50, joista naisia 26

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 39, joista naisia 25

4. Projektin tavoitteet, tulokset ja vaikutukset

4.1 Uusien työpaikkojen määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten työpaikkoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten työpaikkoja 0

4.2 Uusien yritysten määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

4.3 Suoritettujen tutkintojen määrä

Suunniteltu: 10, joista naisten tutkintoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 1, joista naisten tutkintoja 0

5. Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Terveydellisten syiden takia vajaakuntoisilla ja osatyökykyisillä henkilöillä on Suomessa suuria vaikeuksia pysyä työelämässä. Työkyvyttömyyden tai pitkäaikaistyöttömyyden uhka havaitaan usein liian myöhään, ja työkyvyn arvioinnin ja kuntoutuksen toimenpiteet tapahtuvat usein irrallaan työelämästä. Nykyinen ammatillinen kuntoutus ei tunnista riittävästi työmarkkinoiden ja työn muutoksia eikä kykene vastaamaan työelämän vaatimuksiin ja yksilön tarpeisiin. Lapin erityispiirteitä vaikeasti työllistyvien osalta on selvitetty mm. prof. Asko Suikkasen välityömarkkinoita koskevan selvityksen yhteydessä.

Projektin tavoitteena on
- kehittää ja ottaa käyttöön sellaisia ammatillisen kuntoutuksen ja tuetun oppimisen ja työllistymisen toimintamalleja, joiden avulla havaitaan ajoissa vajaakuntoisen henkilön työkyvyttömyyden tai pitkäaikaistyöttömyyden uhka ja luodaan heille mahdollisuus palata työmarkkinoille kuntoutuksen tavoitteista lähtevän ohjauksen ja tuetun koulutuksen ja työllistämisen keinoin
- kehittää tässä toiminnassa erityisesti työpaikkayhteistyötä
- vahvistaa koulutuksen ja konsultaation avulla vajaakuntoisten henkilöiden sekä työpaikkojen henkilöstöhallinnon ja työterveyshuollon edustajien valmiuksia kuntoutustarpeen havaitsemisessa, ammatillisen kuntoutuksen käynnistämisessä ja toteutuksessa sekä tuetussa työllistymisessä
- lisätä ns. monimuotoisen johtamisen (diversity training) lähtökohtiin perustuvan esimieskoulutuksen avulla kuntien ja yritysten esimiesten valmiuksia työssä selviytymisen ja jaksamisen ongelmien puheeksiottoon ja käsittelyyn
- tuottaa arvioinnin, seurannan ja keskinäisen verkostoitumisen keinoin tietoa asiakkaiden kuntoutumis- ja selviytymisprosessien kehittymisestä asiakkuuden aikana sekä seurata toimenpiteiden vaikuttavuutta. Arvioinnin tarkoituksena on auttaa eri toimijoita suuntaamaan ja kehittämään toimintaansa.

Projektin asiakasryhmät ovat vajaakuntoiset työnhakijat, sairauslomalta tai kuntoutustuelta työelämään paluuta yrittävät sekä vajaakuntoiset työntekijät, jotka eivät vajaakuntoisuutensa takia voi jatkaa entisessä työssään. Projektin asiantuntijakoulutukseen ja kehittämistyöhön osallistuvat henkilöt, jotka toimivat asiakkaiden työ- ja toimintakyvyn arvioinnin, ammatillisen kuntoutuksen ja työllistämisen tehtävissä.

Projektin toiminta koostuu neljästä osasta:
- ammatillisen kuntoutuksen ja työllistymisen asiakastyö
- toiminnan jatkuva arviointi ja kehittämistyö, jossa sovitetaan ns. realistisen, tapauskohtaisen arvioinnin (Rostila & Mäntysaari 1997, Borg & Kilponen 2008) menetelmä osaksi kuntoutuksen asiakastyön käytäntöä. Arviointi on samalla yhteistyöväline, joka edistää hankkeen kehittämisryhmän yhteistä oppimista
- esimieskoulutus ("monimuotoinen johtaminen")
- ammatillisen kuntoutuksen ja tuetun työllistymisen asiantuntijakoulutus projektin kumppanuusverkostolle; projektin sähköisillä kotisivuilla annetaan ammatillisen kuntoutuksen konsultaatiopalvelua Lapin alueella.

6. Tiedotus ja hyvien käytäntöjen levittäminen

6.1 Tiedotussuunnitelma

Projektin tiedotus ja tulosten hyödyntäminen ja levittäminen limittyvät käytännön toteutuksen kanssa. Projekti käynnistyy syksyllä 2009 yhteisellä seminaarilla, johon kutsutaan kaikki projektin yhteistyökumppanit ja jonka yhteydessä projektista ja sen tarjoamista ammatillisen kuntoutuksen mahdollisuuksista tiedotetaan eri kanavia käyttäen. Muut tiedotustapahtumat keskittyvät asiantuntijakoulutuspäivien yhteyteen vuosina 2010, 2011 ja 2012. Vuonna 2013 on projektin ns. juurruttamisseminaari, jolloin projektin tuloksia ja soveltamismahdollisuuksia esitellään kattavasti.
Projekti saa internet-sivustot syksyllä 2009, ja sivuille siirretään projektin aikana jatkuvasti tietoa sekä projektin koulutusmateriaaleista että kehittämistyön tuloksista. Tiedotuksen kannalta tärkeässä osassa on myös projektin ammatillisen kuntoutuksen konsultaatiopalvelu, jota toteutetaan ja josta tiedotetaan koko Lapin alueella.

6.2 Suunnitelma hyvien käytäntöjen levittämisestä

syksy 2010: 2 päivän seminaari ja tiedotustilaisuus
vuosi 2011: 2 päivän seminaari ja tiedotustilaisuus
syksy 2013: 2 päivän päätösseminaari, keskeisten tulosten esittely, tiedotustilaisuus

Internet-sivuilla esitellään projektissa kokeiltavia ja hyväksi todettuja käytäntöjä, käytettyjä lomakkeita ja välineitä projektin alusta alkaen. Hyvien käytäntöjen levittäminen tapahtuu myös tarjoamalla ammatillista kuntoutusta koskevaa konsultointiapua Lapin alueen kunnallisille ja yksityisille työpaikoille sekä vajaakuntoisten tai vammaisten henkilöiden kanssa työskenteleville ammattilaisille.

7. Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 330 000

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 277 593

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 421 000

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 425 588

8. Vastuuviranomaisen tekemä projektin luokittelu

8.1 Horisontaalinen luokittelu

Tasa-arvo: Sukupuolineutraali projekti

Kestävä kehitys: Merkittävästi kestävää kehitystä edistävä projekti

Kumppanuus: Ei erityisesti kumppanuuteen vaikuttava projekti

Innovatiivisuus: Ei erityistä innovatiivisuutta projektin tavoitteena

9. Loppuraportin tiivistelmä

Hanke toimi Lapin yliopiston hallinnoiman Kompassi, ammatillisesta kuntoutuksesta kohti avoimia työmarkkinoita- hankkeen (ns. emohanke) rinnakkaishakkeena, jossa Koordi- hankkeen toimesta hallinnoitiin työvoimapoliittiset toimenpiteet, joita olivat työvoimakoulutukset ja palkkatuella työllistäminen.Toimenpiteiden tavoitteena oli niihin osallistuvien asiakkaiden työllistyminen ja työhön palaaminen; sosiaalisen osallisuuden lisääminen.

Asiakasryhmänä oli (a) vajaakuntoiset työttömät työnhakijat, jotka tarvitsevat tukea työvalmiuksien selvittämisessä, heille sopivan työn etsimisessä ja räätälöinnissä, työhön sijoittumisessa ja työssä selviytymisessä; (b) sairaslomalta työhön palaavat ja työntekijät, jotka eivät vajaakuntoisuutensa takia voi enää jatkaa entisessä työssään (työkyvyttömyyden uhka) ja jotka tarvitsevat tuekseen ammatillista kuntoutusta ja työllistämispalvelua (c) kuntoutustuelta tai työkyvyttömyyseläkkeeltä paluuta työelämään yrittävät henkilöt.

Hankkeen toteutus perustui yhteistyöhön, jossa työvoimakoulutukset suunniteltiin yhdessä emohankkeen ja TE-toimistojen kanssa työmarkkinoiden tarpeet huomioiden.

Lapin ammattiopistolta ja vuonna 2012 tapahtuneen organisaatiomuutoksen johdosta myös Lapin matkailuopistolta yhteisesti ostettuun tekniikan-,hyvinvoinnin- ja palvelualojen kapasiteettihankintaan sisältyvä ensimmäinen työelämään valmentava koulutus alkoi 31.1.2011 ja päättyi 27.4.2011.Koulutukseen osallistui 9 asiakasta. Opal- loppupalautteen keskiarvo oli 3,5. Koulutuksen tuloksena asiakkaiden jatkosuunnitelmat selkeytyivät. Suurimmalla osalla koulutukseen osallistuneista oli suunnitelmissa lähteä ammatilliseen koulutukseen.
Toinen työelämään valmentava koulutus alkoi 14.3.2011 ja päättyi 8.6.2011. Koulutuksen aloitti 7 asiakasta , joista 5 suoritti koulutuksen loppuun. Opal- loppupalaute oli 3,8. Koulutuksessa olleista 2 oli hakeutumassa koulutukseen ja 2 työllistettiin palkkatuella.
Sisällöltään uudistetun kolmannen työelämään valmentavan koulutuksen oli tarkoitus alkaa 19.9.2011, mutta se ei toteutunut, koska koulutukseen ei ollut riittävästi hakijoita. Vuoden 2012 alussa päätettiinkin, että ryhmämuotoisia koulutuksia ei enää järjestetä, vaan koulutukset ovat ainoastaan yksittäisille asiakkaille räätälöityja koulutuksia.
Kapasiteettihankintaan sisältyivät seuraavat yksittäisille asiakkaille räätälöidyt ammatilliset koulutukset:
- kiinteistöhoitajan tutkinto ajalla 8.8.- 31.10.2011
- hotelli- ja ravintola-alan catering- perustutkinto ajalla 5.9.- 28.10.2011.
- koulutuskokeilu ajalla 13.2. - 24.2.2012.
- kiinteistöpalvelun perustutkinnosta osa ulkoilualueiden hoito ajalla 14.5 -31.7.2012 .
- kiinteistöpalvelun perustutkinnosta osa LVI-järjestelmät ajalla 7.5. - 31.7.2012 .
- siivouspalveluiden koulutus ajalla 14.5.2013 - 24.9.2012 .
- sosiaali- ja terveysalan tutkintoon (lähihoitaja) kuuluvan osatutkintokoulutuksen kasvun tukeminen ja ohjaus ajalla 27.8.2012 - 31.5.2013.
-autoalan perustutkinnon suorittamisen ajalla 12.9.2012 - 20.6.2013.
- sosiaali- ja terveysalan tutkintoon (lähihoitaja) kuuluvan osatutkintokoulutuksen kasvun tukeminen ja ohjaus ajalla 27.8.2012 - 31.5.2013.
-autoalan perustutkinto ajalla 12.9.2012 - 20.6.2013.
-siivouspalveluiden koulutus ajalla 24.9.2012 - 14.5.2013.
-kiinteistöpalveluiden perustutkinto(kiinteistöhoitaja) ajalla 7.1.2013 - 24.3.2013.

Hankkeen aikana on työvoimapoliittisissa toimenpiteissä ollut yhteensä 39 asiakasta, joista koulutuksissa ollut 20 asiakasta ja palkkatuella on työllistetty 23 asiakasta.Osa asiakkaista on ollut molemissa toimenpiteissä.

Toimenpiteissä olleista asiakkaista on tehty seurannat, joissa on katsottu asiakkaan tilannetta 3 kuukauden ja 6 kuukauden kuluttua toimenpiteen päättymisestä sekä läpileikkauksena 30.9.2013 tilanne.

Kun 3 kuukautta oli kulunut toimenpiteen päättymisestä, 39.stä asiakkaasta oli työssä avoimilla työmarkkinoilla 8 asiakasta (20,5%), työssä muualla kuin avoimilla työmarkkinoilla 8 asiakasta (20,5%), koulutuksessa 1 asiakas (2,5%), työvoima ulkopuolella 6 asiakasta (15,5%) ja työttömänä 16 asiakasta (41,0%).

Niistä 30 asiakkaasta, joiden toimenpiteen päättymisestä oli kulunut 6 kuukautta, avoimilla työmarkkinoilla oli 4 asiakasta (13,3%), työssä muualla kuin avoimilla työmarkkinoilla 4 asiakasta (13,3%), työvoiman ulkopuolella 9 asiakasta (30,0%) ja työttömänä 13 asiakasta (43,4 %).

Tilanne 30.9.2013 oli seuraava kaikkien 39 asiakkaan osalta: työssä avoimilla työmarkkinoilla oli 7 asiakasta (17,9%), työssä muualla kuin avoimilla työmarkkinoilla 9 asiakasta (23,1%), koulutuksessa 4 asiakasta (10,3%), työvoiman ulkopuolella 7 asiakasta (17,9%), joista 3 työkyvyttömyyseläkkeellä, 3 työkokeilussa ja 1 sairaslomalla. Työttömänä oli 12 asiakasta (30,8%).

Seurantatietojen perusteella tuloksia voidaan pitää varsin hyvinä kun otetaan huomioon hankkeen kohderyhmän haasteellisuus ja työmarkkinatilanteen vaikeus.