Euroopan unioni

Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman projektin kuvaus

1. Projekti

Projektikoodi: S11282

Projektin nimi: Kerttu ja Kauko

Osio: Pohjois-Suomen suuralueosio

Toimintalinja: 2: Työllistymisen ja työmarkkinoilla pysymisen edistäminen sekä syrjäytymisen ehkäiseminen

Projektityyppi: Projekti, jossa on henkilöitä mukana

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.4.2010 ja päättyy 31.5.2014

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2. Projektin toteuttaja

Toteuttajaorganisaation nimi: Pudasjärven kaupunki

Organisaatiotyyppi: Kunta

Y-tunnus: 0188962-2

Osoite: Varsitie 10

Puhelinnumero: 040 826 6400

Toteuttajaorganisaation Web-osoite: www.pudasjarvi.fi

Projektin kotisivun osoite: www.pudasjarvi.fi/pudasjarvi-info/projektit/kerttu-ja-kauko

Vastuuhenkilön nimi: Seija Turpeinen

Asema: Talous- ja henkilöstöpäällikkö

Sähköposti: seija.turpeinen(at)pudasjarvi.fi

Puhelinnumero: 0400 949 620

3. Projektin toteutusalue ja kohderyhmän kuvaus

3.1 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Pohjois-Pohjanmaa

Seutukunnat: Oulunkaaren

Kunnat: Pudasjärvi

3.2 Varsinaiset kohderyhmät

Pudasjärven sivukylillä ja taajama-alueella asuvat vaikeasti työllistyvät ja syrjäytymisvaarassa olevat henkilöt, jatkopolku kuntouttavan työtoiminnan avulla kuntoutuneille. Pitkäaikaisessa toimeentulotuen asiakassuhteessa olevat työttömät.
Välityömarkkinoiden työllistävät tahot ja pienyrittäjät.

3.3 Välilliset kohderyhmät

Kolmannen sektorin toimijat, sivukylien asukkaat, vapaa-ajan asuntojen omistajat sekä pienyrittäjät.

3.4 Aloittaneiden henkilöiden määrä

Suunniteltu: 165, joista naisia 65

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 170, joista naisia 65

4. Projektin tavoitteet, tulokset ja vaikutukset

4.1 Uusien työpaikkojen määrä

Suunniteltu: 5, joista naisten työpaikkoja 3

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 2, joista naisten työpaikkoja 0

4.2 Uusien yritysten määrä

Suunniteltu: 2, joista naisten perustamia 1

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

4.3 Suoritettujen tutkintojen määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten tutkintoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten tutkintoja 0

5. Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Hankkeen lähtökohdat: Pudasjärven kaupunki on pinta-alaltaan suuri ja yksi Suomen harvaan asutuimmista kunnista. Väestötiheys on 1,59 asukasta / km2. Kunnan erityisiä haasteita ovat pitkät etäisyydet ja väestön ikääntyminen. Työttömyysprosentti Pudasjärven kaupungissa oli joulukuussa 2009 19,4 %. Kerttu ja Kauko -hankeen tarkoituksena on työllistää sivukylillä asuvia vaikeastityöllistyviä henkilöitä välityömarkkinoiden kautta vapaille työmarkkinoille.

Hankkeen tavoitteina on:
1.Luoda kattava asukastupaverkosto sivukylille sekä toimivat välityömarkkinat haja-asutusaluille ja taajamaan vahvistamalla välityömarkkinoiden roolia työllistäjänä.
2.Vahvistaa avioliiton kautta puolisoina paikkakunnalle muuttaneiden maahanmuuttajien kotoutumista suomalaiseen työkulttuuriin ja kolmannen sektorin toimintaan.
3.Tiivistää yhteistyötä kylien eri toimijoiden, Karhupajan, työllistämisyksikön ja kaupungin eri hallintokuntien välillä.
4.Kehittää malli tukityöllistettyjen sujuvaan "niveltämiseen" työelämään ja jatkosuunnitelmiin.

Hankkeen toimenpiteet: Järjestetään vaikeasti työllistyville työkyvyn, ammatillisten ja sosiaalisten valmiuksien kartoitus, jonka pohjalta räätälöidään tarvittava valmennus ja koulutus.Tämän jälkeen tavoitteena on löytää palkkatukityöpaikka pääsääntöisesti joko 3. sektorilta tai yrityksestä sekä myös kaupungilta ja kotitalouksilta. Koko prosessin ajan valmennettavan rinnalla kulkee monialainen tukiverkosto.Välityömarkkinoiden toimijoille muodostetaan yhtenäinen ohjeistus tukityöllistäjänä toimimisesta. Sivukyliä kehitetään ja aktivoidaan kylätalojen ja asukastupien toiminnan kehittämisen kautta. Taajama-alueella etsitään uusia välityömarkkinatoimijoita. Hankkeen tuloksia tullaan hyödyntämään kaupungin työllistämismallissa.

Yhteistyökumppaneina hankkeessa toimivat: Pudasjärven kaupungin sivukylät yrityksineen, kolmannen sektorin toimijat, eri yhdistykset, paikallinen TE-toimisto, Oulunkaaren kuntayhtymän sosiaali- ja terveyspalvelut sekä kaupungin eri hallintokunnat.

Tähän projektiin kuuluvat työvoimapoliittiset toimenpiteet (palkkatuki) on eriytetty rinnakkaisprojektiin, jota hallinnoi Pohjois-Pohjanmaan ELY - keskus.

6. Tiedotus ja hyvien käytäntöjen levittäminen

6.1 Tiedotussuunnitelma

Hankkeen omat nettisivut ovat Pudasjärven kaupungin sivujen alla.
Tarkempi tiedotussuunnitelma tehdään ohjausryhmässä.

6.2 Suunnitelma hyvien käytäntöjen levittämisestä

Pudasjärven kaupungissa kokoontuu kaikkien kaupungin hankkeiden työntekijät yhteen 2-3 kertaa vuodessa.
Kirjataan onnistuneita "caseja" käytettäväksi asiakkaiden koulutuksessa.
Välityömarkkinoiden toimijoiden yhteisten kokoontumisten yhteydessä, kerran kuukaudessa käydään läpi toimivia/toimimattomia käytänteitä.

7. Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 439 657

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 410 071

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 546 552

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 498 865

8. Vastuuviranomaisen tekemä projektin luokittelu

8.1 Horisontaalinen luokittelu

Tasa-arvo: Sukupuolineutraali projekti

Kestävä kehitys: Projektilla ei ole erityistä vaikutusta kestävän kehityksen kannalta

Kumppanuus: Kumppanuutta selvästi edistävä projekti

Innovatiivisuus: Ei erityistä innovatiivisuutta projektin tavoitteena

9. Loppuraportin tiivistelmä

Kerttu ja Kauko -hankkeen pääasiallisina tavoitteeina ovat olleet:

1.Luoda kattava asukastupaverkosto sivukylille sekä toimivat välityömarkkinat haja-asutusaluille ja taajamaan vahvistamalla välityömarkkinoiden roolia työllistäjänä.
2.Vahvistaa avioliiton kautta puolisoina paikkakunnalle muuttaneiden maahanmuuttajien kotoutumista suomalaiseen työkulttuuriin ja kolmannen sektorin toimintaan.
3.Tiivistää yhteistyötä kylien eri toimijoiden, Karhupajan, työllistämisyksikön ja kaupungin eri hallintokuntien välillä.
4.Kehittää malli tukityöllistettyjen sujuvaan "niveltämiseen" työelämään ja jatkosuunnitelmiin.

Hankkeessa on järjestetty vaikeasti työllistyville työkyvyn, ammatillisten ja sosiaalisten valmiuksien kartoitus, jonka pohjalta räätälöidään tarvittava valmennus ja koulutus. Koko prosessin ajan valmennettavan rinnalla kulkee monialainen tukiverkosto.Hankkeen työntekijät suorittivat ohjauskäyntejä harjoittelussa ja palkkatukityössä olleiden henkilöiden luona ja työharjoittelussa/työkokeilussa/työssäoleville tarjottiin mahdollisuus käydä terveystarkastuksessa.

Hankkeessa laadittiin välityömarkkinoilla toimiville tahoille yhtenäinen ohjeistus miten toimia tukityöllistäjänä.

Hanke oli mukana kehittämässä kyläseuroja sekä ideoimassa kylän/kylätalon/asukastuvan kehittämistä.
Hanke järjesti vuosittain Kyläkuhinoita eri kylällä. Kyläkuhinoiden tarkoituksena on ollut kylien sisäisen toiminnan ja yhteistyön virittäminen sekä oman kylän vahvuuksien tunnistaminen.

Palkkatukityöllistämisen avulla hankkessa työllistettiin kylien pitkäaikaistyöttömiä, samalla toteuttaen työllistämiseen liittyviä koulutuksia sekä löytämään jatkosuunnitelmia avoimille työmarkkinoille.

Hanke osallistui välityömarkkinoita ja eri järjestöjen yhteistyötä edistäviin koulutuksiin ja seminaareihin.
Järjestettiin mm. työnantajille suunnattuja työpaikkavalmentajakoulutuksia yhteistyössä Silta Työhön -hankkeen kanssa. Koulutuksiin osallistui yritysten, kaupungin, Oulunkaaren ja yhdistysten työntekijöitä.
Työnhakijoille järjestettiin ensiapukoulutuksia, tulityökorttikoulutus, työturvallisuuskoulutusta, atk -alkeisurssi ja kaksi kertaa neljä päivää kestävä moottori- ja raivaussahan käyttäkoulutus.

Koko hankkeen ajan tehtiin kiinteää yhteistyötä Oulun seudun työ- ja elinkeinotoimiston Pudasjärven toimipisteen, Oulunkaaren kuntayhtymän sosiaali- ja terveystoimen, Pudasjärven kaupungin eri hallintokuntien, Silta Työhön -hankkeen sekä eri yhdistysten kanssa.

Hankkeessa on rakennettu toimintatapa, jossa kylien toimijoiden, kaupungin sekä muiden työllistämiseen liittyvien tahojen yhteistö on lähtenyt käyntiin. Yhteisesti suunniteltujen toimenpiteiden ja tavoitteiden hankkeessa on saatu kehitettyä roolijakoja eri toimijoille, jotka ovat edistäneet välityömarkkinoiden muotoutumista Pudasjärvellä.

Vaikutus työttömiin: työttömät ovat saaneet uusia työpaikkoja, harjoittelupaikkoja sekä päässeet työ- ja palkkatukikokeiluihin ja, joka on myös mahdollistanut siirtymisen avoimille työmarkkinoille.

Hanke vaikutti työelämässä olevien asenteisiin yksilöllisellä ja yleisellä tasolla. Työttömänä olevien työllistyminen/muu kuntoutuminen ja siihen liittyvät positiiviset vaikutukset on koettu kuntalaisten keskuudessa yhdistävänä ja ongelmia vähentävänä tekijänä.

Hankkeen toimenpiteiden seurauksena perustettiin Pudasjärven kyläneuvosto. Kyläneuvosto on myös tiedottamisen foorumi, joka kokoaa yhteen pudasjärveläiset ajankohtaisten ja maaseudun elinvoimaisuutta, hyvinvointia ja elinympäristöä kehittävien asioiden pariin. Kyläneuvoston tehtävänä on koota kyliltä tullutta tietoa ja pyrkiä saamaan kylien ääni kuuluville päätöksenteossa sekä saada aikaan vuoropuhelu kylien ja kaupungin välille. Asukastupatoimintaa toteutettiin Puhoksella, Korpisella ja Juustolassa.

Lähidemokratian toteuttaminen kuntatasolla on mahdollistanut tilanteen, jossa laajemmat tahot ovat päässeet tehokkaammin, tasapuolisesti ja monipuolisemmin vaikuttamaan omien alueidensa elinolosuhteisiin.

Hankkeen toiminta nosti esille ongelmia ja esteitä työllistämisessä, jonka takia käynnistyi tarve löytää keinoja Pudasjärven työllisyyden kohentamiseksi. Siksi syksyllä 2013 käynnistettiin Pudasjärven kaupungin työllistämissuunnitelman laadinta, jonka keskeisin tavoite on Pudasjärven alueen työllisyyden toimijoiden verkottuminen, yhteisten päämäärien sekä tavoitehakuisen toiminnan kehittäminen ja tuottaminen. Työllistämissuunnitelma valmistui ja hyväksyttiin kaupunginhallituksessa keväällä 2014. Hankkeessa aloitti 170 kohderyhmään kuuluvaa henkilöä, joista naisia oli 65. Hankkeen järjestämiin tiedotus-, esittely- tai muihin tilapäisluontoisiin tapahtumiin osallistui 1436 henkilöä. Projektin päättäneistä 46 siirtyi avoimille työmarkkinoille, 80 muualle kuin avoimille työmarkkinoille, työttömäksi 23 henkilöä ja työelämän ulkopuolelle 12 henkilöä. Koulutus- ja henkilötyöpäiviä projektiin osallistuneille kertyi 13589.