Euroopan unioni

Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman projektin kuvaus

1. Projekti

Projektikoodi: S11283

Projektin nimi: VALO- projekti (välityömarkkinoilla olevien ammattitaidon lisääminen opetuksella)

Osio: Länsi-Suomen suuralueosio

Toimintalinja: 2: Työllistymisen ja työmarkkinoilla pysymisen edistäminen sekä syrjäytymisen ehkäiseminen

Projektityyppi: Projekti, jossa on henkilöitä mukana

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.4.2010 ja päättyy 31.3.2014

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2. Projektin toteuttaja

Toteuttajaorganisaation nimi: Rauman Seudun Katulähetys ry

Organisaatiotyyppi: Järjestö tai yhdistys

Y-tunnus: 0864770-6

Osoite: Köydenpunojanvahe 4

Puhelinnumero: 02 8223876

Toteuttajaorganisaation Web-osoite: www.raumanseudunkatulahetys.fi

Projektin kotisivun osoite: www.raumanseudunkatulahetys.fi/valo-projekti.htm

Vastuuhenkilön nimi: Janne Rantala

Asema: Toiminnanjohtaja

Sähköposti: janne.rantala(at)raumanseudunkatulahetys.fi

Puhelinnumero: 044 0684947

3. Projektin toteutusalue ja kohderyhmän kuvaus

3.1 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Satakunta

Seutukunnat: Rauman

Kunnat: Eurajoki, Rauma

3.2 Varsinaiset kohderyhmät

Heikoimmassa työmarkkina-asemassa olevat henkilöt, joilta puuttuu koulutus kokonaan tai koulutus on jäänyt kesken. Erityinen painopiste nuorissa aikuisissa, sekä ns. nivelvaiheen opiskelijoissa. Kohderyhmä tulisi Työvoiman palvelukeskuksen ja TE-toimiston kautta. Projektissa kehitetään vaihtoehtoisen ammattikoulutuksen mahdollisuuksia eläkevakuutusyhtiöiden uudelleenkoulutukseen, maksimissaan 1-2 henkilöä.

3.3 Välilliset kohderyhmät

Myös muut ikäryhmät kuin nuoret. Projektilla on valmiudet ottaa toimintaansa kaiken ikäisiä henkilöitä tarpeen mukaan.

3.4 Aloittaneiden henkilöiden määrä

Suunniteltu: 102, joista naisia 41

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 117, joista naisia 59

4. Projektin tavoitteet, tulokset ja vaikutukset

4.1 Uusien työpaikkojen määrä

Suunniteltu: 15, joista naisten työpaikkoja 5

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 18, joista naisten työpaikkoja 10

4.2 Uusien yritysten määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

4.3 Suoritettujen tutkintojen määrä

Suunniteltu: 70, joista naisten tutkintoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 2, joista naisten tutkintoja 2

5. Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

VALO-projekti

Vaihtoehtoinen ammatillinen koulutus VALO tarjoaa mahdollisuuden suorittaa ja opiskella osanäyttötutkintoja räätälöidyin menetelmin.
VALOssa voi suorittaa verhoilu- ja sisustusalan, puualan tai metallialan perustutkinnon sekä kotityöpalvelujen tai laitoshuoltajan ammattitutkinnon osia.
VALO tarjoaa työttömälle työnhakijalle mahdollisuuden suorittaa valmiiksi keskenjääneet opinnot tai täydentää puuttuvia osatutkintoja ja antaa niihin tarvittavia näyttöjä. Opiskelu tapahtuu -learning by doing, tekemällä oppimisen lähtökohdista.
Työpainotteinen opetusmenetelmä soveltuu kaikille, joille tekemällä oppiminen on luontainen tapa oppia.

Hakeutuminen VALOon tapahtuu lähetteellä non-stop periaatteella, eli opiskelija voi hakeutua opiskelemaan, silloin kun hänelle parhaiten sopii. Opiskelu tapahtuu työvoimapoliittisena toimenpiteenä, joita ovat esimerkiksi työharjoittelu sekä työelämävalmennus.

Opiskelujakson sekä näyttötutkinnon suorittamisen aikana opiskelijoiden työllistymistä avoimille työmarkkinoille pyritään edesauttamaan työvalmentajan avulla, joka kartoittaa kullekin opiskelijalle soveltuvia työpaikkoja. Tavoitteena on, että opiskelija sijoittuisi opiskelujakson jälkeen joko työmarkkinoille, jatko-opiskeluun tai johonkin muuhun toimenpiteeseen.

6. Tiedotus ja hyvien käytäntöjen levittäminen

6.1 Tiedotussuunnitelma

Opiskelijat tulevat pääosin Työvoiman palvelukeskuksen ja TE- toimiston kautta. Projektista tiedotetaan paikallisissa lehdissä, työpaikkavierailujen yhteydessä, oppilaitosvierailujen yhteydessä ja eri seminaarien yhteydessä.

Yhdistyksellä on omta kotisivunsa, jossa on myös tietoa VALO-projektista.
www.raumanseudunkatulahetys.fi

6.2 Suunnitelma hyvien käytäntöjen levittämisestä

1. Toimintamalli 2. Aktivoimispolku 3. Arviointimenetelmät

1. Uuden toimintamallin juurruttaminen seutukunnallisesti sekä valtakunnallisesti Sininauhaliiton sekä Valtakunnallisen työpajayhdistyksen kautta. Levittäminen tapahtuu aktiivisen vuorovaikutuksen kautta. Projektin aikana VALO vaihtoehtoinen ammatillinen koulutus-malli pyritään vakiinnuttamaan.

2. Kohderyhmän henkilön eteenpäinohjaamista pyritään edesauttamaan työvalmentajan aktiivisella tuella opiskelujakson aikana. Jokaiselle opiskelijalle tehdään HOPS (henkilökohtainen opiskelusuunnitelma). HOPS:n avulla tuetaan opiskelijan henkilökohtaisten tavoitteiden saavuttamista.

3. Projektissa toteutetaan sisäistä sekä ulkoista arviointia. Sisäinen arviointi perustuu jo olemassa oleviin yhdistyksen käytäntöihin (MOL, EMP ja työpanoksen ennustettavuus). Ulkoinen arvioitsija pyritään hankkimaan mahdollisimman varhaisessa vaiheessa, jotta todellinen kuva projektin tuotoksista olisi oikea.

7. Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 983 930

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 964 406

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 1 110 930

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 1 095 227

8. Vastuuviranomaisen tekemä projektin luokittelu

8.1 Horisontaalinen luokittelu

Tasa-arvo: Sukupuolineutraali projekti

Kestävä kehitys: Projektilla ei ole erityistä vaikutusta kestävän kehityksen kannalta

Kumppanuus: Ei erityisesti kumppanuuteen vaikuttava projekti

Innovatiivisuus: Selvästi innovatiivisia tuloksia tuottava projekti

9. Loppuraportin tiivistelmä

Yhteenvetona VALO projektista voidaan todeta, että toimintamalli on syntynyt ja kehittynyt tarpeista, joita on kohdattu organisaatiossa kohderyhmän kanssa työskennellessä. Nuorisotakuun astuessa voimaan vuoden 2013 alusta toimintamalli on saanut entistä enemmän kiinnostusta ja sen on koettu osaltaan vastaavan nuorisotakuun tavoitteisiin. Toimintamallin vaikutukset ovat olleet kaikkien yhteistyötahojen mielestä vaikuttavia ja auttaneet kohderyhmään kuuluvia yksiöitä eteenpäin suunnitelmallisella polulla kohti työelämää tai ammatillista koulutusta.
VALO projekti on toteutettu ohjausryhmän ja koordinaatioryhmän ohjauksessa ja valvonnassa. Suunnitelmallisuus mallin juurruttamisessa ja levittämisessä on ollut edistyksellistä projekti näkökulmasta. Tiedottaminen ja viestintä toteutuksen eri vaiheissa on ollut selkeää ja tavoitteellista, sekä tuottanut toivottua tulosta.
Tilastoinnin näkökulmasta ja tulosten avaamisen helpottamiseksi tilastointia pitää edelleen kehittää tarkemaksi ja tuloksia paremmin tulkitsevaksi.