Euroopan unioni

Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman projektin kuvaus

1. Projekti

Projektikoodi: S11284

Projektin nimi: Upeeta 3 - Uutta palveluliiketoimintaa ennalta ehkäisyn ja työhyvinvoinnin avuksi

Osio: Etelä-Suomen suuralueosio

Toimintalinja: 1: Työorganisaatioiden, työssä olevan työvoiman ja yritysten kehittäminen sekä yrittäjyyden lisääminen

Projektityyppi: Projekti, jossa on henkilöitä mukana

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.1.2010 ja päättyy 31.3.2012

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2. Projektin toteuttaja

Toteuttajaorganisaation nimi: Lahden Alueen Kehittämisyhtiö Oy

Organisaatiotyyppi: Muu

Y-tunnus: 1074350-2

Osoite: Rauhankatu 10

Puhelinnumero: 03 880 930

Toteuttajaorganisaation Web-osoite: www.lakes.fi

Projektin kotisivun osoite:

Vastuuhenkilön nimi: Sari Paljakka

Asema: Yrityspalvelujohtaja

Sähköposti: sari.paljakka(at)lakes.fi

Puhelinnumero: 040 828 5075

3. Projektin toteutusalue ja kohderyhmän kuvaus

3.1 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Päijät-Häme

Seutukunnat: Lahden

Kunnat: Lahti, Heinola, Orimattila, Nastola, Hollola, Asikkala, Kärkölä

3.2 Varsinaiset kohderyhmät

Alueen yritysomisteiset työterveyshuollot (yhteensä 8 kpl), jotka ovat yritysten omia tai yhdistys- ja osuuskuntapohjaisia työterveyshuoltoyksiköitä. Nämä työterveyshuollot tuottavat palvelut yli 200:lle alueen yritykselle ja noin 8000:lle työntekijälle.

Työterveyshuoltojen omistaja- ja taustayritysten henkilöstö (n. 8000 hlö), joille kehitetään ja pilotoidaan yhteistyössä työterveyshuoltojen ja palveluntuottajien kanssa ennakoivia työhyvinvointikonsepteja.

Erityiskohderyhminä ovat yritysten ikääntymässä olevat (55+) työntekijät, sekä nuoret työntekijät, jotka kokevat työuraansa uhkaavana tekijänä henkiset ja muut työn suorittamiseen liittyvät paineet.

3.3 Välilliset kohderyhmät

Hyvinvointialan palveluntuottajat, jotka tarjoavat työhyvinvointipalveluita. Yhteistyössä yritysten henkilöstöjohdon ja työterveyshuoltojen kanssa kehitetään työhyvinvointikonsepteja yritysten henkilöstölle.

3.4 Aloittaneiden henkilöiden määrä

Suunniteltu: 70, joista naisia 40

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 65, joista naisia 31

4. Projektin tavoitteet, tulokset ja vaikutukset

4.1 Uusien työpaikkojen määrä

Suunniteltu: 3, joista naisten työpaikkoja 2

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 6, joista naisten työpaikkoja 6

4.2 Uusien yritysten määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 1, joista naisten perustamia 1

4.3 Suoritettujen tutkintojen määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten tutkintoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten tutkintoja 0

5. Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Projektin toimenpiteiden avulla alueen yritysomisteista työterveyshuoltoa kehitetään siten, että se pystyy myös jatkossa tuottamaan yrityksille työterveyshuoltopalvelut laadukkaasti, joustavasti ja kustannustehokkaasti niin, että hyöty palveluiden järjestämisestä ja kehittämisestä jää alueelle. Toimitojen kehittyessä se pystyy tarjoamaan jatkossa houkuttelevan, kehittyvän ja kilapilukykyisen työympäristön työterveyshuollon henkilöstölle.

Ennakoivien työhyvinvointipalveluiden tuotteistamisprosessien ja pilotointien avulla haetaan hyvät käytännöt pk-yritysten henkilöstön hyvinvoinnin edistämiseen ja juurrutetaan ne pysyviksi toimintatavoiksi sekä työterveyshuoltoihin että yrityksiin. Erityisen huomion kohteena projektissa ovat nuoret 18-30 vuotiaat työelämässä uupuneet ja ikääntymässä olevat 55+ työntekijät.

Projektin tavoitteet on laadittu yhteistyössä alueen yritysomisteisten työterveyshuoltojen sekä niiden taustayritysten ja hyvinvointipalveluntuottajien kanssa.

6. Tiedotus ja hyvien käytäntöjen levittäminen

6.1 Tiedotussuunnitelma

Järjestetyissä tilaisuuksissa kuten yritys- ja aktivointitapahtumissa, workshopeissa ja yhteistyökokouksissa koko projektin ajalla.
Palvelukonseptien pilotoinnista, niiden etenemisestä ja tuloksista kerrotaan alueellisen yritysomisteisen työterveyshuoltokentän tiedotuslehdessä.

Tiedottamista tehdään myös hyvinvointiklusteriviestinnän yhteydessä sekä alueellisilla ja muilla alan kehittämiseen liittyvillä messuilla ja muissa tapahtumissa.

6.2 Suunnitelma hyvien käytäntöjen levittämisestä

Projektin loppuvaiheessa kootaan yhteen hyvät käytännöt ja levitetään eri tiedotustilaisuuksissa tietoa onnistumisista. Tarkoituksena on, että hyväksi havaitut toimintamallit jäävät työterveyshuoltojen ja asiakasyritysten vakiintuneiksi toimintatavoiksi. Uusia palveluntuotantotapoja sekä työterveyshuoltojen yhteiskäytäntöjä siirretään käyttöön muualle suomeen Suomen Työterveysyhteisön, Työterveyslaitoksen ja kansallisen hyvinvointiverkoston kautta.

7. Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 191 334

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 182 624

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 202 656

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 194 265

8. Vastuuviranomaisen tekemä projektin luokittelu

8.1 Horisontaalinen luokittelu

Tasa-arvo: Sukupuolineutraali projekti

Kestävä kehitys: Merkittävästi kestävää kehitystä edistävä projekti

Kumppanuus: Kumppanuutta selvästi edistävä projekti

Innovatiivisuus: Selvästi innovatiivisia tuloksia tuottava projekti

9. Loppuraportin tiivistelmä

Upeeta 3 -hankkeen lähtökohtana oli kehittää alueen yritysten omistamien työterveyshuoltojen toimintaa sekä niiden omistajayritysten työhyvinvoitia yritysten yhteistyönä, koska alueen työnantajat kokevat oman työterveyshuollon yhdeksi kilpailukykytekijäksi. Työnantajat arvostavat laadukkaita ja samalla kustannustehokkaita työterveyshuoltopalveluita, jotka ovat lähellä työnantajaa ja painopiste siirtyy sairaudenhoidon sijasta yhä enemmän ennakoivan työhyvinvoinnin kehittämiseen yhteistyössä työnantajan kanssa.

Projektin tavoitteeksi asetettiin toimivan alueellisen yhteistyöverkoston luominen, jonka avulla kehitetään yhteistyötä ja turvataan yritysten omien työterveyshuoltojen säilyminen alueella yhtenä työterveyshuoltopalveluiden tuottajana.

Toisena tavoitteena oli kehittää ja pilotoida uudentyyppisisä ennaltaehkäisevään työhyvinvointiin liittyviä malleja yhteistyössä yritysten työntekijöiden, henkilöstöjohdon, työterveyshuoltojen ja palveluntuottajien kanssa. Erityisenä kohderyhmänä oli yritysten ikääntymässä (55+) olevat sekä nuoret (alle 30v.) työntekijät. Projektin aikana haettiin kokemuksia usealle yritykselle yhteisten työhyvinvoitipalveluiden suunnittelusta ja käyttöönotosta. Pilotteihin osallistuvat yritykset ja työntekijät valikoituivat sen hetkisen tarpeen ja kohderyhmän mukaan. Tavoitteena oli, että osallistujat kokeiluihin ohjattiin työterveyshuollon kautta, yhteistyössä yritysten henkilöstöjohdon ja henkilöstön kanssa.

Projektin avulla muodostettiin alueellinen TUKEVA -yritysten yhteistyöverkosto, joka koostui kuudesta työterveyshuoltopalveluiden tuottajasta (kaksi yhdistystä, osuuskunta ja kolme yritysten omaa työterveyshuoltoa) ja jotka tuottavat työterveyshuoltopalvelut yli 200 alueen yritykselle. Tukevan avulla haettiin yhteistyömuotoja toimintojen kehittämiseen, kuten esim. yhteiset koulutukset, info- ja verkostoitumistilaisuudet, sijaistamispalvelut, rekrytoinnit ja yhteiskilpailutukset. Projektin toimenpiteiden avulla osa verkostossa mukana olevista työterveyshuolloista kehittyi niin, että uusien asiakasyritysten hankinta pääsi täyteen vauhtiin ja asiakasmäärät jopa tupalaantuivat vuodessa. Kysynnän kasvaessa työterveyshuollot rekrytoivat uutta henkilöstöä ja palveluiden laatu monipuolistui entisestään.

Hankkeessa olevien yritysten työpajatyöskentelyn tuloksena syntyi uusia konsepteja, uusia ideoita sekä uusi ohejlma työhyvinvoinnin parantamiseen yritysten yhteisillä toimenpiteillä. Hankkeessa pilotoitiin noin vuoden mittainen matalankynnyksen hyvinvointiohjelma yritysten nuorille (alle 30 v.) ja ikääntymässä (yli 50 v.) oleville työntekijöille. Lisäksi hankkeessa pilotoitiin yritysten esityksestä uusi ryhmätyönohjaus konsepti MILO -sparraus (Mistä iloa työhön) henkistä työhyvinvoitia parantamaan. Hankkeessa toteutettiin kolme pilottiryhmää: Milo -sparraus naisesimiehille, matkatyötä tekeville sekä tuotannon esimiehille.

Hankkeen työpajoissa valmisteltiin 55+ ohjelma, joka sisälsi yli 55 -vuotialille työntekijöille suunnatut ennakoivan työhyvinvoinnin toimenpiteet; kuinka minä jaksan työelämässä eläkkeelle asti. Ohjelman peruspilareiski määritettiin 1) koulutus, 2) kuntoutus ja liikunta sekä 3) mentorointi ja työnohjaus.

Projektin loppuvaiheessa synnytettiin Upeeta 10 -palveluntuottajaverkosto. Verkoston yhteistyöpilotti muodostettiin toisiaan täydentävistä työhyvinvoitipalveluita tarjoavista alueen yrityksistä. Verkoston tavoitteena on kehittää työhyvinvoitipalveluita niin, että yritysten tarpeet ja palvelutuotanto kohtaavat paremmin jatkossa.

Upeeta -hankkeen toteutuksessa ja kehittämistyössä lähtökohtana oli yritysten kokemukset ja havainnot. Uusia ideoita synnytetiin ja kehitettiin työpajoissa (sosiaaliset innovaatiot). Upeeta yritysverkostojen työhyvinvoitimallien kehittämisessä noudatettiin käyttäjä- ja työntekijälähtöisyyttä. Hankkeessa luotiin arkipäivän innovaatioympäristö: yritysten kanssa yhteistyönä mietittiin millaisia työhyvinvointipalveluita tarvitaan ja kuinka työhyvinvointia voidaan yhdessä toteuttaa paremmin.