Euroopan unioni

Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman projektin kuvaus

1. Projekti

Projektikoodi: S11285

Projektin nimi: Ammattikorkeakoulujen neloskierre

Osio: Valtakunnallinen osio

Toimintalinja: 3: Työmarkkinoiden toimintaa edistävien osaamis-, innovaatio- ja palvelujärjestelmien kehittäminen

Projektityyppi: Projekti, jossa on henkilöitä mukana

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.9.2009 ja päättyy 31.1.2013

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2. Projektin toteuttaja

Toteuttajaorganisaation nimi: HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulu

Organisaatiotyyppi: Ammattikorkeakoulu

Y-tunnus: 2029188-8

Osoite: Ratapihantie 13

Puhelinnumero: 0503104010

Toteuttajaorganisaation Web-osoite: www.haaga-helia.fi

Projektin kotisivun osoite: www.neloskierre.fi

Vastuuhenkilön nimi: Lauri Tuomi

Asema: johtaja

Sähköposti: lauri.tuomi(at)haaga-helia.fi

Puhelinnumero: 0503104010

3. Projektin toteutusalue ja kohderyhmän kuvaus

3.1 Maantieteellinen kohdealue

Valtakunnallinen projekti

3.2 Varsinaiset kohderyhmät

Ammattikorkeakoulujen T&K&I -toimintaan osallistuva henkilöstö (T&K- ja opetushenkilöstö).

3.3 Välilliset kohderyhmät

Projektin välilliset kohderyhmät ovat projektien caseissa olevat organisaatiot sekä muut intressitahot:

Case Living Labien verkostokumppanit:

Kehittäjät: muut korkeakoulut sekä tutkimus- ja kehittämisorganisaatiot

Soveltajat: caseihin osallistuvat yritykset (erityisesti pk-yritykset)

Mahdollistajat: caseja rahoittavat rahoittajaorganisaatiot, kunnat, kaupungit ja maakunnat

Käyttäjät: caseihin osallistuvat loppukäyttäjät/asiakkaat/asukkaat ja erityisesti ammattikorkeakoulujen opiskelijat tulevaisuuden käyttäjinä

3.4 Aloittaneiden henkilöiden määrä

Suunniteltu: 0, joista naisia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 287, joista naisia 199

4. Projektin tavoitteet, tulokset ja vaikutukset

4.1 Uusien työpaikkojen määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten työpaikkoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten työpaikkoja 0

4.2 Uusien yritysten määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

4.3 Suoritettujen tutkintojen määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten tutkintoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten tutkintoja 0

5. Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Ammattikorkeakoulujen neloskierrehankkeen tavoitteena on tutkimus- ja kehitystoiminnan yhteistyörakenteiden ja innovaatiotoiminnan uusien, käyttäjälähtöisten toimintamallien edistäminen. Hankkeen taustalla on T&K&I-toiminnan painopiste on Suomessa (ja kansainvälisesti) siirtymässä tiede- ja teknologialähtöisyydestä
kysyntä- ja käyttäjälähtöisyyteen (quadruple helix). Kansainvälisesti Suomi on edelläkävijä käyttäjälähtöisen innovaatiotoiminnan edistäjänä. Toisaalta keskeiset tarpeet liittyvät käyttäjälähtöisen innovaatiotoiminnan uusien muotojen - erityisesti Living Lab -toiminnan -levittämiseen, osaamisen ja yhteistyörakenteiden vahvistamiseen ja kansainvälistämiseen. Living Lab -toimintamalli on ainutlaatuinen, loppukäyttäjät mukaan ottava innovaatiotoiminnan muoto. Neloskierre -hanke kokoaa Manner-Suomen Living Lab -toimintaa käynnistävät ja toteuttavat ammattikorkeakoulut kehittämään, käyttöönottamaan ja vakiinnuttamaan tätä uutta innovaatiotoiminnan muotoa. Hanke vahvistaa merkittävästi ammattikorkeakoulujen tutkimus- ja kehittämistoimintaa, opetustoiminnan integroitumista T&K-toimintaan sekä työelämäsuhteita.

Osaamisen ja hyvien käytäntöjen levittämiseksi hanke jatkaa ammattikorkeiden AMK-Tutka -hankkeessa käynnistetyn Living Lab -verkoston toimintaa ja vie alulle saatetut kehittämistoimet tosielämän kehittämistoimintaan: kukin osatoteuttaja pilotoi omassa Living Lab -casessaan hankkeen tulokset. Hankkeen tuloksina syntyy käyttäjälähtöisen innovaatiotoiminnan operaattorin (so. toiminnan käynnistäjän ja ylläpitäjän) toimintamalli/käsikirja, Living Lab -laatukriteeristö sekä käyttäjälähtöisen innovaatiotoiminnan menetelmäpankki. Tulosten levittämiseksi järjestetään käyttäjälähtöisen innovaatiotoiminnan seminaarit sekä kehittäjävalmennukset. Operaattorina toimiville ammattikorkeakouluille järjestetään operaattorivalmennus. Hankkeen toimijat verkottuvat kansallisesti muiden käyttäjälähtöisten innovaatioiden kehittäjäorganisaatioiden kanssa sekä kansainvälisesti mm. EnoLL-verkoston (Europen Network of Living Labs) kanssa ja pohjoismaisen Living Lab -toimijaverkoston (NORIA) kanssa. Hankkeen kansainvälistymistä, kansainvälistä kokemusten ja hyvien käytäntöjen vaihtoa sekä kansainvälisen tason huippuosaamisen kehittämistä varten perustetaan kansainvälinen virtuaalinen advisory board, joka kokoaa maailman keskeiset käyttäjälähtöisen innovaatiotoiminnan osaajat.

6. Tiedotus ja hyvien käytäntöjen levittäminen

6.1 Tiedotussuunnitelma

Projektista tiedotetaan käyttäjälähtöisen innovaatiotoiminnan yhteisölle livinglabs.fi -verkkosivuston kautta. Sivuston julkisilla (avoin kaikille) ja ns. extranet -sivustolla (kaikki keskeiset kansalliset Living Lab -toimijat) sekä Neloskierre-hankkeen yhteisellä työalustalla.

Projektille luodaan kaikille avoimet kotisivut, josta projekti linkitetään livinglabs.fi -sivustolle.

Kukin osallistuva ammattikorkeakoulu linkittää projektin omille kotisivuilleen sekä case -living labin sivustolle.

Hankkeen toiminnasta tiedotetaan ammattikorkeakoulujen T&K-päivillä, T&K-johdon verkoston kokouksissa sekä hankkeesta tiedotetaan myös ammattikorkeakoulujen rehtorineuvoston hallitusta (Arene).

Hankkeen toimijat tiedottavat kunkin alueen Living Lab -toimijoille ja intressiryhmille (mm. Suomen yrittäjät, kauppakamarit, elinkeinoelämän järjestöt) alueellisissa tilaisuuksissa.

6.2 Suunnitelma hyvien käytäntöjen levittämisestä

Vuosi 2009
Hyvien käytäntöjen ja kokemusten vaihto aloitetaan livinglabs.fi -sivustolle avatun projektiryhmän oman sivuston kautta. Hyviä käytäntöjä ja kokemuksia vaihdetaan projektin ohjausryhmän workshopeissa ja case-toiminnan suunnittelun yhteydessä.
Vuosi 2010
Hyvien käytäntöjen ja kokemusten vaihtoa toteutetaan case Living Labien teemaryhmissä sekä kaikkien toimijoiden yhteisissä workshopeissa. Verkkoympäristö toimii hyvien käytäntöjen ja kokemusten vaihdon foorumina. Kansainvälinen advisory board tulee mukaan virtuaalisesti toimivaan foorumiin jakamaan käyttäjälähtöisen innovaatiotoiminnan huippuosaamista ja kokemusta.
Vuosi 2011
Hyvien käytäntöjen ja kokemusten vaihtoa jatketaan teemaryhmissä sekä workshopeissa.
Vuosi 2012
Hyvien käytäntöjen ja kokemusten vaihtoa jatketaan projektitoimijoiden tapaamisessa ja niitä kootaan operaattorin käsikirjaan. Hankkeen loppuseminaari toteutetaan verkottumistapahtumana, jossa hankkeen tuloksia ja hyviä käytäntöjä levitetään paitsi ammattikorkeakoulutoimijoille, myös muille Living Lab -toiminnassa mukana oleville tahoille. Hyvien käytäntöjen levittämisen varmistamiseksi muodostetaan toimintamallit tuotosten ylläpitämiselle ja jatkokehittämiselle.

7. Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 950 000

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 934 715

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 1 285 970

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 1 270 445

8. Vastuuviranomaisen tekemä projektin luokittelu

8.1 Horisontaalinen luokittelu

Tasa-arvo: Sukupuolineutraali projekti

Kestävä kehitys: Projektilla ei ole erityistä vaikutusta kestävän kehityksen kannalta

Kumppanuus: Kumppanuutta selvästi edistävä projekti

Innovatiivisuus: Selvästi innovatiivisia tuloksia tuottava projekti

Valtakunnallisen osion kehittämisohjelma

Aluelähtöisten osaamisklustereiden toiminnan edistäminen ja kansainvälistäminen

9. Loppuraportin tiivistelmä

Ammattikorkeakoulujen neloskierre -hanke käynnistyi syksyllä 2009. Hankkeen taustalla oli valtioneuvoston innovaatiopoliittinen selonteko, jonka keskeisenä sanomana on nostaa keskeiseksi Suomen innovaatiotoiminnan lähtökohdaksi kysyntä- ja käyttäjälähtöinen innovaatiotoiminta sekä siihen liittyvän osaamisperustan vahvistaminen. Ammattikorkeakoulut ovat aktiivisesti olleet käynnistämässä ja mukana suomalaisessa käyttäjälähtöisessä innovaatiotoiminnassa. Siitä vahvana osoituksena oli tämä Manner-Suomen ESR-ohjelman rahoittama kolmivuotinen hanke, jossa oli mukana kaikkiaan 13 ammattikorkeakoulua ympäri Suomen. Hanketta koordinoi HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulu.
Ammattikorkeakoulujen neloskierre -hankkeen tavoitteena oli tutkimus- ja kehitystoiminnan yhteistyörakenteiden ja innovaatiotoiminnan uusien, käyttäjälähtöisten toimintamallien edistäminen. Keskeiset tarpeet käyttäjälähtöisen innovaatiotoiminnan kehittämisessä liittyivät toimintamuotojen levittämiseen, osaamisen ja yhteistyörakenteiden vahvistamiseen ja kansainvälistämiseen. Näihin tavoitteisiin päästiin luomalla hankkeen voimin käsikirja Living Lab -operaattoreille, laatupuntari Living Lab -toiminnan arvioimiseen ja ohjaamiseen sekä muodostamalla pysyviä toimijaverkostoja esimerkiksi Ammattikorkeakoulujen Living Lab -verkosto ja toimintamalleja Living Lab -ekosysteemeihin. Muita hankkeen aikana syntyneitä työkaluja käyttäjälähtöisen toiminnan tueksi ovat mm. Culturell, joka on Living Lab -toimintaa tukeva verkkoympäristö. Culturell-työkalu toteutettiin Living Lab -toiminnassa mukana olevien kanssa vaatimusmäärittelyn ja käytettävyystestausten pohjalta. Living Lab -menetelmäpankkiin on kerätty käyttäjälähtöiseen toimintaan sopivia menetelmiä. Menetelmät on jaettu erilaisiin luokituksiin ja kategorioihin työkalun käyttäjälle.
Hankkeessa järjestettiin valmennusta ammattikorkeakoulujen opetus- ja tutkimushenkilöstölle sekä seminaareja kaikille aiheesta kiinnostuneille kuulijoille, esimerkiksi Living Lab Expo Porvoo Campuksella lokakuussa 2012.
Hankkeen tuotokset ovat saatavilla Ammattikorkeakoulujen Living Lab -verkoston sivuilla http://fnoll.wordpress.com
Lisäksi tuotokset löytyvät alla olevien linkkien kautta:
Living Lab -käsikirja: http://publications.theseus.fi/handle/10024/53414
Laatupuntari (laatukriteeristö): http://www.laatupuntari.fi/ ja http://fnoll.wordpress.com/laatupuntari/
Menetelmäpankki: http://fnoll.wordpress.com/menetelmapankki/
Living Lab -työkalun käyttöönotto ja testaus: http://www.culturell.fi/
Seminaarit: http://www.livinglabexpo.fi/
Ammattikorkeakoulujen Living Lab -toimijoiden verkosto: http://fnoll.wordpress.com/