Euroopan unioni

Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman projektin kuvaus

1. Projekti

Projektikoodi: S11288

Projektin nimi: SARANA - Työelämän moniammatillinen oppimis- ja kehittämisareena - sosiaalialan pilotoinnista visioita hyvinvointialalle

Osio: Länsi-Suomen suuralueosio

Toimintalinja: 3: Työmarkkinoiden toimintaa edistävien osaamis-, innovaatio- ja palvelujärjestelmien kehittäminen

Projektityyppi: Projekti, jossa on henkilöitä mukana

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.4.2010 ja päättyy 30.6.2014

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2. Projektin toteuttaja

Toteuttajaorganisaation nimi: Jyväskylän Ammattikorkeakoulu Oy

Organisaatiotyyppi: Ammattikorkeakoulu

Y-tunnus: 1006550-2

Osoite: Rajakatu 35

Puhelinnumero: 020 7438100

Toteuttajaorganisaation Web-osoite: www.jamk.fi

Projektin kotisivun osoite: www.jamk.fi/sarana

Vastuuhenkilön nimi: Eila Latvala

Asema: Yksikönjohtaja

Sähköposti: eila.latvala(at)jamk.fi

Puhelinnumero: +358 407741748

3. Projektin toteutusalue ja kohderyhmän kuvaus

3.1 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Keski-Suomi

Seutukunnat: Jyväskylän, Äänekosken, Saarijärven-Viitasaaren, Jämsän, Keuruun

Kunnat: Keuruu, Jämsä, Viitasaari, Muurame, Saarijärvi, Laukaa, Jyväskylä, Hankasalmi, Äänekoski

3.2 Varsinaiset kohderyhmät

- Jyväskylän kaupungin sosiaali- ja perhepalveluiden sosiaaliasemien aikuissosiaalityön ja lastensuojelun sosiaalityöntekijät, aikuissosiaalityön palveluohjaajat ja lastensuojelun perhetyöntekijät sekä psykososiaalisten palvelujen psykologit
- Jyväskylän yliopiston ja Jyväskylän ammattikorkeakoulun sosiaalialan opetus- ja tutkimushenkilöstö
- Sosiaalialan työelämän organisaatioiden/yritysten edustajat hankkeen toiminta-alueella. Hankeprosessin tässä vaiheessa hankkeeseen osallistuvia yksittäisiä kuntia ei ole vielä täysin määritelty, mutta hankehakijat arvioivat, että potentiaalisesti useimmat kohdassa 6.1. esitetyistä kunnista voivat osallistuvat hankkeen toimintaan neljäntenä tai viidentenä toimintavuonna (2013-2014).


Saarijärven-Viitasaaren seutukunnalle hankkeen toiminnan kustannuksista arvioidaan kohdentuvan 3%.

3.3 Välilliset kohderyhmät

- Jyväskylän yliopiston sosiaalityön ja psykologian opiskelijat sekä Jyväskylän ammattikorkeakoulun sosionomiopiskelijat
- Sosiaalityön ja psykososiaalisten palvelujen asiakkaat
- Sosiaalialan eri instituutiot Keski-Suomessa ja valtakunnallisesti

3.4 Aloittaneiden henkilöiden määrä

Suunniteltu: 0, joista naisia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 248, joista naisia 219

4. Projektin tavoitteet, tulokset ja vaikutukset

4.1 Uusien työpaikkojen määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten työpaikkoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten työpaikkoja 0

4.2 Uusien yritysten määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

4.3 Suoritettujen tutkintojen määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten tutkintoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten tutkintoja 0

5. Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Keski-Suomessa on tarve luoda toimiva sosiaalialan oppimisen ja kehittämisen malli (Närhi 2010). Hankkeen päätavoitteena onkin luoda moniammatillinen sosiaalialan oppimisen ja kehittämisen areena ja toimintamalli, joka kokoaa yhteen sosiaalialan koulutuksen, tutkimuksen ja työelämän toimijat. Malli on uusi, koska vastaavaa yhtä laajaa yhteistyön mallia kuntatoimijan, ammattikorkeakoulun, yliopiston ja osaamiskeskuksen kesken ei ole muualla Suomessa toteutettu.

Hankkeen osatavoitteina on:
-Toimia korkeatasoisena osaamisen, kehittämisen ja innovaatioiden työelämäympäristönä, jossa kehitetään ja pilotoidaan sosiaalialan asiakastyön menetelmiä ja käytäntöjä
-Vahvistaa sosiaaliasemien sosiaalityötä ja palveluohjausta sekä psykososiaalisia palveluja

Mallin pilotointi toteutetaan Jyväskylän kaupungin sosiaali- ja perhepalveluiden (aikuissosiaalityö ja lastensuojelu) sosiaaliasemilla ja psykososiaalisissa palveluissa.

Hankkeen tulokset:
1. On muodostettu uusi sosiaalialan oppimis- ja kehittämisareena ja toimintamalli pysyvänä maakunnallisena yhteispalveluna
2. On luotu uusia sosiaalialan asiakastyön innovaatioita
3. Toimijoiden yhteistyö, asiantuntijuus ja ammatillinen työnjako on suunnitelmallista ja tehokasta
4. Mallia voidaan soveltaa muissa sosiaalialan toimintaympäristöissä ja hyvinvointialalla

Hankkeen vaikutukset:
1. Areenan avulla tuotetaan laadukkaampia sosiaalialan palveluja ja integroidaan koulutusta osaksi työelämää
2. Varmistetaan sosiaalialan työvoiman saatavuuden turvaaminen ja osaamisen kehittyminen luomalla sosiaalialan toimijoiden yhteiskehittämisen, systemaattisen asiantuntijavaihdon ja vertaistuen malli
3. Sosiaalialan työn profiloituminen kirkastuu ja alan vetovoimaisuus kasvaa hankkeen mahdollistamien uusien sosiaalialan palveluiden kehittämis- ja tuottamistapojen avulla.

Hankkeen tuotteet:
1. Sosiaalialan työelämän ja koulutuksen yhteistyön uusi oppimis- ja kehittämisareena ja toimintamalli
2. Sosiaalialan työelämä- ja käytäntölähtöisyyttä tukevat reflektiiviset ja kokemukselliset oppimiskäytännöt (työelämän ja opetuksen vastavuoroisuus)
3. Sosiaalialan työelämä- ja käytäntölähtöisyyttä tukevat mallit (moniammatillinen tilannearvio ja sen dokumentointi, moniammatillinen verkostotyö, psykososiaalinen työote)
4. Sosiaalialan työelämälähtöiseen tiedonmuodostukseen liittyvä käytäntötutkimus (työelämään integroituva käytäntötutkimus)
5. Sosiaalialan erikoisosaamiseen liittyvät palvelut (esim. moniammatilliset tilannearviot, moniammatillisen verkostotyön ja psykososiaalisen työotteen palvelut), työelämälähtöinen asiantuntijapankki sekä asiantuntijavaihdon ja vertaistuen malli
6. Sosiaalialan oppimis- ja kehittämisareenan hyvien käytäntöjen levittäminen Keski-Suomen maakunnan alueellisiin tarpeisiin ja myös valtakunnallisesti.

6. Tiedotus ja hyvien käytäntöjen levittäminen

6.1 Tiedotussuunnitelma

Projektin jatkuvasta toiminnasta tiedotetaan erillisen viestintäsuunnitelman mukaan projektin eri osapuolille ja asiakasryhmille, hankkeen hallinnointiorganisaatiossa sisäisesti sekä muille sidosryhmille ja asiasta kiinnostuneille. Projektin alussa tiedotetaan projektista tarkemmin kunta-, kehittämis- ja hallinto-organisaatioiden edustajille, jotta heidän asiantuntemuksensa saadaan hyödynnettyä. Tämä tukee projektin pitkäkestoisten ja laadullisten tavoitteiden saavuttamisesta.

Viestinnän keinoina ja kanavina ovat käytössä:
- neuvottelutilaisuudet ja muu henkilöviestintä
- toimijatahojen sisäiset ja ulkoiset palaverit
- koulutustilaisuudet
- ulkoiset ja sisäiset lehtiartikkelit ja projektitiedotteet
- seminaarit
- mediatiedotteet
- projektin esite
- sähköposti
- projektin www-sivut Jyväskylän ammattikorkeakoulun www-sivuilla
- yhteistyöorganisaatioiden www-sivut
- verkko-oppimisympäristön ja sosiaalisen median (JAMK:n Facebook-tili) kautta.

Kaikessa projektin tiedottamisessa noudatetaan EU:n viestintäohjeistusta.

6.2 Suunnitelma hyvien käytäntöjen levittämisestä

Projektiosapuolten keskinäistä verkostoitumista ja tiedonvaihtoa edistetään koko projektin ajan.
Projektihenkilöstö osallistuu aktiivisesti toimintaan alan verkostoissa ja tekee aktiivista yhteistyötä muiden projektien kanssa. Innovatiivisia yhteistyömalleja ja projektin tuloksia levitetään varsinkin projektin väliseminaareissa 2011 ja 2012 sekä loppuseminaarissa keväällä 2013. Kohdeorganisaatioiden räätälöidystä toiminnasta syntyvä tieto ja työkalut pyritään jakamaan kaikkien mukana olevien käyttöön. Tätä edistävät myös yksittäiset koulutuspäivät. Koulutus jatkuu hankkeen loppuun asti. Projektitoiminnasta syntyneistä ja syntyvistä tutkimuksista tiedotetaan aktiivisesti projektin hallinnoijan kanavien kautta.

Tarjotaan maakunnan kunnille mahdollisuutta tulla mukaan moniammatillisen asiakastyön jaksolle ja kehittämään osaamistaan moniammatillisessa työssä. Edesautetaan opiskelijoiden hakeutumista mahdollisimman kattavasti eri puolille maakuntaa. Tuetaan kuntia harjoittelupaikkojen markkinoinnissa tavoitteena parantaa kuntien työvoiman saantia ja valmiimpien sijaisten rekrytointia.Tiedotustyö toteutetaan sähköisesti, postitse sekä osana muuta tiedotusta, kuntakäynneillä sekä oppilaitoskäynneillä.

7. Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 388 251

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 374 129

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 510 851

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 492 278

8. Vastuuviranomaisen tekemä projektin luokittelu

8.1 Horisontaalinen luokittelu

Tasa-arvo: Sukupuolineutraali projekti

Kestävä kehitys: Projektilla ei ole erityistä vaikutusta kestävän kehityksen kannalta

Kumppanuus: Kumppanuutta selvästi edistävä projekti

Innovatiivisuus: Selvästi innovatiivisia tuloksia tuottava projekti

9. Loppuraportin tiivistelmä

SARANA-hankkeessa on kehitetty moniammatillista asiakastyötä ja sosiaalialan käytännön opetusta työelämälähtöisellä otteella. Projektin lähtökohtana oli tarve luoda uusi ja toimiva sosiaalialan oppimisen ja kehittämisen malli, jossa yhdistyy oppilaitosten ja työelämän tiivis yhteistyö. Sosiaalialan koulutuksessa haluttiin panostaa entistä osaavampien sosiaalialan ammattilaisten tuottamiseen. Samoin tärkeäksi koettiin jo työelämässä olevien ammattilaisten valmiuksien kehittäminen työelämän uusissa haasteissa. Kohderyhmiksi valittiin Jyväskylän kaupungin sosiaali- ja perhepalveluiden asiakastyön ammattilaisia, oppilaitosten sosiaalialan ja psykologian opetus- ja tutkimushenkilöstöä sekä sosiaalialan työelämän organisaatioiden edustajia hankkeen toiminta-alueelta. Välilliset kohderyhmät olivat hankkeeseen osallistuneiden oppilaitosten opiskelijat sekä sosiaalityön ja psykologityön asiakkaat. Kohderyhmien valinta on osoittautunut onnistuneeksi ja hankkeen toiminta on kohdentunut juuri kyseisille toimijoille.

Projektin päätavoitteena oli luoda moniammatillinen sosiaalialan oppimisen ja kehittämisen areena ja toimintamalli, joka kokoaa yhteen sosiaalialan koulutuksen, tutkimuksen ja työelämän toimijat.

Osatavoitteina oli 1. toimia korkeatasoisena osaamisen, kehittämisen ja innovaatioiden työelämäympäristönä, jossa pilotoidaan sosiaalialan asiakastyön menetelmiä ja käytäntöjä sekä 2. vahvistetaan sosiaaliasemien sosiaalityötä ja palveluohjausta sekä psykososiaalisia palveluja. Hankkeessa rakentuva sosiaalialan moniammatillinen oppimis- ja kehittämisareena -malli vastaa sosiaalialan ajankohtaisiin kehittämistarpeisiin, joita ovat Keski-Suomen
1. sosiaalialan työvoimapulan lievittäminen
2. sosiaalialan osaamisen ja asiantuntijuuden turvaaminen
3. sosiaalialan ammatti- ja tehtävärakenteen kehittäminen ja
4. sosiaalialan työelämälähtöisyyden kehittäminen.

Hankkeessa on kehitetty kaikkien osatoteuttajien yhteistyönä kolme mallia:

1. Moniammatillisen tilannearviotyöskentelyn malli: Moniammatillinen interventio moniasiakkuustilanteissa organisaatiorajat ylittäen menetelminä avoin dialogi, reflektiivinen työskentely ja asiakkaalle kirjoitettava kirje asiakasdokumentin muotona. Mallin tavoitteena on parantaa sosiaalialan osaamista ja asiantuntijuutta kehittämällä erityisesti moniammatillisen asiakastyön laatua. Mallista hyötyvät erityisesti ne sosiaali- ja terveyspalvelujen asiakkaat, joilla on asiakkuuksia useissa palveluissa.

2. Moniammatillisen asiakastyön jakso: vuosittain järjestettävän jakson tavoitteet ovat sosiaalialan osaamisen ja asiantuntijuuden turvaaminen sekä sosiaalialan työelämälähtöisyyden kehittäminen. Jakson kohderyhmän muodostavat psykologityön, sosiaalityön ja sosiaalialan koulutusohjelman opiskelijoiden harjoittelun ohjaajat, jotka osallistuvat jaksolle opiskelijoidensa kanssa. Jaksolla tutustutaan tilannearviotyöskentelyn malliin, kehitetään sitä edelleen sekä levitetään ja juurrutetaan mallia omissa organisaatioissa.

3. Tilannearviotyöskentelyn koulutuspäivä: vuosittain järjestettävä koulutuspäivä levittää ja juurruttaa tilannearviotyöskentelyn mallia Jyväskylän lisäksi koko Keski-Suomen maakunnan alueelle. Kouluttajina toimivat mallia kehittämässä olleet asiakastyön ammattilaiset ja Jyväskylän ammattikorkeakoulun ja Jyväskylän yliopiston sosiaalialan koulutusohjelman, psykologian ja sosiaalityön lehtorit. Koulutus on suunnattu asiakastyön ammattilaisille.

Moniammatillisen asiakastyön jakso ja tilannearviotyöskentelyn koulutuspäivä järjestetään jatkossa vuosittain. Ne toteuttavat Jyväskylän kaupunki, Jyväskylän yliopisto, Jyväskylän ammattikorkeakoulu ja Keski-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus osana omaa toimintaansa. Moniammatillisen asiakastyön jaksolle osallistuu Jyväskylän kaupungin sosiaalipalveluissa kyseisen vuoden aikana harjoitteluaan suorittavia sosionomi-, psykologian ja sosiaalityön opiskelijoita harjoittelun ohjaajiensa kanssa kunkin yksikön resurssien mukaisesti. Opiskelijat voivat suorittaa harjoittelun myös Keski-Suomen maakunnan muissa kunnissa ja osallistua jaksolle harjoittelun ohjaajiensa kanssa. Jakson tarkoituksena on parantaa käytännön opetuksen laatua ja moniammatillisen asiakastyön osaamista. Moniammatillisen asiakastyön jaksolla opettajina ja moniammatillisen työn kehittäjinä toimivat oppilaitosten opettajien lisäksi harjoittelun ohjaajina toimivat sosiaaliohjaajat, perhetyöntekijät, sosiaalityöntekijät ja psykologit.

Moniammatillisen asiakastyön jakso ja Tilannearviotyöskentelyn koulutuspäivä toteutetaan osana oppilaitosten lehtorien ja asiakastyön ammattilaisten omaa työtä. Kuhunkin yksikköön on nimetty Sarana-yhteyshenkilö tai yhteyshenkilöitä huolehtimaan toiminnan jatkuvuudesta. Lisäksi Jyväskylän kaupunki on nimittänyt valvontakoordinaattori Ansa Leinosen koordinoimaan hankkeessa kehitettyä toimintaa osana omaa virkatyötään. Koordinaattorin työpanos turvaa hankkeessa kehitetyn toiminnan jatkuvuuden ja kehittymisen edelleen.