Euroopan unioni

Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman projektin kuvaus

1. Projekti

Projektikoodi: S11289

Projektin nimi: Futurex - Future Experts

Osio: Valtakunnallinen osio

Toimintalinja: 3: Työmarkkinoiden toimintaa edistävien osaamis-, innovaatio- ja palvelujärjestelmien kehittäminen

Projektityyppi: Projekti, jossa on henkilöitä mukana

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.3.2010 ja päättyy 30.4.2014

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2. Projektin toteuttaja

Toteuttajaorganisaation nimi: Turun yliopisto

Organisaatiotyyppi: Yliopisto

Y-tunnus: 0245896-3

Osoite: Yliopistonmäki

Puhelinnumero: 02-333 51

Toteuttajaorganisaation Web-osoite: http://www.utu.fi

Projektin kotisivun osoite: futurex.utu.fi/

Vastuuhenkilön nimi: Kari Seppälä

Asema: Johtaja

Sähköposti: kari.seppala(at)utu.fi

Puhelinnumero: 02 333 6332

3. Projektin toteutusalue ja kohderyhmän kuvaus

3.1 Maantieteellinen kohdealue

Valtakunnallinen projekti

3.2 Varsinaiset kohderyhmät

Yritysten ja yhteisöjen johto, henkilöstön kehittämisestä vastaavat työelämän kehittäjät ja muu henkilöstö.
Juurruttamisen ja levittämisen kannalta relevantit tahot.
Korkeakoulujen suunnittelijat, projektipäälliköt, työpaikkaohjaajat korkeakouluissa.
Tutkimuksessa mukana olevat organisaatiot.

3.3 Välilliset kohderyhmät

Opetus- ja kulttuuriministeriön ja työ- ja elinkeinoministeriön sekä muiden ministeriöiden edustajat,
opetushallitus, työvoima- ja elinkeinokeskusten edustajat, työelämän järjestöt.
Valtakunnallinen projekti.

3.4 Aloittaneiden henkilöiden määrä

Suunniteltu: 0, joista naisia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 507, joista naisia 432

4. Projektin tavoitteet, tulokset ja vaikutukset

4.1 Uusien työpaikkojen määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten työpaikkoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten työpaikkoja 0

4.2 Uusien yritysten määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

4.3 Suoritettujen tutkintojen määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten tutkintoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten tutkintoja 0

5. Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Taloudessa tapahtuneet suhdannemuutokset, työttömyyden kasvu, osaavan työvoiman siirtyminen eläkkeelle
ja työnteossa tapahtuvat muutokset asettavat muutospaineita työelämän organisaatioille. Kilpailukykyisten
tuotteiden ja palveluiden tuotanto vaatii ajantasaista osaamista muuttuvassa
toimintaympäristössä. Jotta uudenlainen korkea-asteen osaamisen koulutus- ja kehittämistoiminta saisi
vahvan, tieteellisesti perustellun pohjan, tarvitaan tutkimus- ja kehittämistoimintaa, jolla on valtakunnallinen
relevanssi. Tämä projekti vastaa seuraaviin tarpeisiin: 1) minkälaista osaamista tarvitaan eri aloilla, 2) mitkä
vaihtoehtoiset osaamisen kehittämisen mallit soveltuvat parhaiten tutkinnon jälkeiseen osaamisen
hankkimiseen (koulutus, verkostot, työssä oppiminen jne.) 3) miten alakohtaiset osaamiskokonaisuudet
voidaan määritellä työelämän ja korkeakoulujen innovaatioverkostoissa, 4) miten työelämän organisaatiot
voivat hyödyntää osaamisen johtamisessa yhteispoolissa määriteltyjä osaamisia (digitaalinen
osaamistietokanta) ja 5) miten asiantuntijat voivat koota urapolkunsa eri vaiheissa kertyneen osaamisen
näkyväksi (digitaalinen osaamispassi) sekä 6) miten koulutustoiminnan laatua voidaan arvioida. Projekti
sisältää tutkimuksen lisäksi koulutus- ja kehittämistoimintaa, joilla vahvistetaan työelämän organisaatioiden
ja korkeakoulujen asiantuntijoiden osaamisen kehittämisen taitoja.

6. Tiedotus ja hyvien käytäntöjen levittäminen

6.1 Tiedotussuunnitelma

Hankkeen käynnistyessä laaditaan tiedotus- ja levittämissuunnitelma ja aikataulu.
Ulkopuolisen tiedottamisen välineinä ovat hankkeen www-sivut, blogi, hankkeen järjestämät
seminaarit sekä toteuttajaorganisaatioiden muut koulutukset. Myös messuja sekä valtakunnallista ja paikallista mediaa hyödynnetään.
Yhtenä hankkeen keskeisenä toimintamuotona on projektin ja työelämän (elinkeinoelämä, työnantajat ja työntekijät) verkostoituminen. Projektin tavoitteena on hankkeessa kehitettävien mallien levittäminen myös julkaisuiden ja oppaiden muodossa.

6.2 Suunnitelma hyvien käytäntöjen levittämisestä

Projektin sisäisen tiedottamisen kohteina ovat projektissa mukana olevat organisaatiot, projektihenkilöstö,
ohjausryhmä ja rahoittaja. Näille ryhmille tiedotetaan projektin etenemisestä ja vaikutuksista, lisäksi
ohjausryhmälle tiedotetaan talouteen ja muihin seurantaindikaattoreihin liittyvistä kysymyksistä. Projektin
sisäisen tiedotuksen välineitä ovat projekti- ja ohjausryhmän tapaamiset, sähköposti, videoneuvottelut ja
verkkoympäristö Moodle.

7. Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 1 572 330

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 1 549 656

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 1 840 118

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 1 835 727

8. Vastuuviranomaisen tekemä projektin luokittelu

8.1 Horisontaalinen luokittelu

Tasa-arvo: Sekä naisten että miesten tasa-arvoa merkittävästi edistävä projekti

Kestävä kehitys: Merkittävästi kestävää kehitystä edistävä projekti

Kumppanuus: Kumppanuutta selvästi edistävä projekti

Innovatiivisuus: Selvästi innovatiivisia tuloksia tuottava projekti

Valtakunnallisen osion kehittämisohjelma

Osaajana työmarkkinoille

9. Loppuraportin tiivistelmä

Projekti sisälsi koulutusta kehittävää tutkimusta, sovellus- ja kehittämistoimintaa, julkaisujen tuottamista sekä koulutustoimintaa. Tavoitteena oli 1) löytää tulevaisuuden suuntia yhteiskunnan ja koulujärjestelmän tasolla, 2) tutkia asiantuntijuudessa tarvittavia kompetensseja, 3) tuottaa uutta tutkimusta asiantuntijuuden kehittymisestä uusilla aloilla sekä 4) tutkia miten asiantuntijaksi noustaan työelämän käytännöissä. Projektissa kehitettiin myös 5) tutkinnon jälkeiseen osaamisen hankkimiseen parhaiten soveltuva viitekehys, 6) sähköisen osaamispassin prototyyppi, 7) tutkimusperustaisia ja käytännöllisiä oppaita sekä 8) koulutustoiminnan laatujärjestelmää. Projekti sisälsi lisäksi koulutus- ja kehittämistoimintaa, joilla vahvistettiin työelämän organisaatioiden ja korkeakoulujen asiantuntijoiden osaamisen kehittämisen taitoja. Laajan toimijaverkoston ansiosta asetetut tavoitteet toteutuivat erinomaisesti.
Projekti sisälsi erilaisia kohtaamisfoorumeita, joissa luotiin uutta tietoa, etsittiin uusia näkemyksiä ja ratkaisuja osallistamalla erityisesti korkeakoulujen henkilöstöä sekä työnantajia. Projektissa on syntynyt myös merkittävä määrä julkaisuja, mikä hyödyttää myös valtakunnallista tutkinnon jälkeistä osaamisen kehittämistä. Seuraavassa on kuvattu projektin toteutumista työpakettien avulla.
Työpaketti 1. Tulevaisuuden osaamistarpeet. eDelfoi-menetelmää käyttäen tehtävänä oli jäljittää tulevaisuuden tarpeita ja suuntaa yhteiskunnan ja koulujärjestelmän tasolla. Lisäksi osioon sisältyi tutkimuskysymysten kollega- ja asiantuntija-arviointi.
Työpaketti 2. Asiantuntijuus ja työssä tarvittavat kompetenssit. Tässä kartoitettiin yritysten näkemyksiä tulevaisuuden työelämän kompetensseista, erityisesti hajautetun työn näkökulmasta. Tutkimusaineisto perustui uudenlaisiin työmuotoihin ja kompetensseihin liittyvään kirjallisuuteen, sekä haastatteluihin Suomessa ja Kiinassa.
Työpaketti 3. Uudet ja nopeasti muuttuvat asiantuntijuuden vaatimukset. Tehtävänä kartoittaa tulevaisuuden ammatteja ja koulutuksen ja työelämän yhteyksiä aloilla, joilla se on erityisen haastavaa, sekä selvittää uusiin ammatteihin sosiaalistumisen prosessia ja sellaisten alojen asiantuntijuuden kehittymistä, joihin ei ole olemassa suoranaista koulutusta. Tutkimus tuotti teoreettista pohjaa koko projektille sekä artikkelin kansainväliseen julkaisuun.
Työpaketti 4. Laajat osaamiskokonaisuudet (erikoistumiskoulutukset). Tehtävänä oli vastata kysymyksiin: miten laaja-alaisia osaamiskokonaisuuksia järjestetään eri koulutusaloilla ja -tasoilla? Millaista osaamista eri aloilla tarvitaan? Mitkä vaihtoehtoiset osaamisen kehittämisen mallit soveltuvat parhaiten tutkinnon jälkeisen osaamisen kehittämiseen? Osio sisälsi perehtymistä tutkimuskirjallisuuteen, haastatteluja ja tilastoajoja, analyyseja sekä raportteja ja levitysseminaareja.
Työpaketti 5. Asiantuntijaksi oppiminen työelämän käytännöissä. Tehtävänä analysoida asiantuntijuuden kehittymisen ja jakamisen yhteisöllisiä ulottuvuuksia tarkastelemalla korkeakoulutettujen oppisopimustyyppisiin koulutuksiin osallistuvien henkilöiden sosiaalistumista oman alansa erityisosaamiseen ja verkostoitumista alan asiantuntijakulttuuriin. Tutkimusartikkelia on esitelty kansainvälisesti ja hyödynnetty projektin erikoistumiskoulutuksen viitekehyksen luomisessa.
Työpaketti 6. Laatukriteerit tutkinnon jälkeisille osaamiskokonaisuuksille, perustui kansalliseen ja kansainväliseen aineistoon korkeakoulujen opetuksen laadunhallintajärjestelmistä, erityisesti oppisopimustyyppisen täydennyskoulutuksen näkökulmasta, mutta myös tutkinnon jälkeisen osaamisen kehittämisen näkökulmasta.
Työpaketti 7. Tutkimuksen konsultointi. Professoritiimi pääasiallisesti konsultoi tutkimustiimiä ja tuotti siten projektin käyttöön näkökulmia ja malleja korkea-asteisen asiantuntijuuden kehittämiseen työssä ja koulutuksessa. Lisäksi tiimin tehtävänä oli edesauttaa kansainvälistä yhteydenpitoa.
Työpaketti 8. Korkea-asteen oppisopimustyyppisen koulutuksen mallinnus ja oppaat. Osiossa toteutettiin kyselyitä oppisopimustyyppisten koulutusten järjestäjille, haastatteluja, seminaareja, sekä tuotettiin useita tutkimusperusteisia ja käytännönläheisiä oppaita, joita voidaan soveltaa jatkossa erikoistumiskoulutuksien suunnittelussa ja toteuttamisessa.
Työpaketti 9. Osaamistietokanta ja digitaalinen osaamispassi. Osiossa järjetettiin useita suunnitteluverstaita ja kerättiin aktiivisesti palautetta osana käyttäjäkeskeistä suunnittelu- ja toteutustyötä, sekä analysoitiin olemassa olevia toteutuksia ja mallinnettiin erikoistumiskoulutuksiin sopiva prototyyppi. Prototyyppiä voidaan hyödyntää erikoistumiskoulutuksien tietokannan rakentamisessa sekä henkilökohtaisen opintopolun suunnittelussa.
Työpaketti 11. Koulutus-, kehittämis- ja levittämistoiminta sekä hautomot. Päätehtävä: tutkimus- ja kehittämistyön soveltaminen ja tuotteistaminen sekä koulutustoiminta. Työpaketti toteutui yli tavoitteiden niin määrällisesti kuin laadullisestikin.