Euroopan unioni

Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman projektin kuvaus

1. Projekti

Projektikoodi: S11291

Projektin nimi: Työelämän koulutusneuvojat

Osio: Valtakunnallinen osio

Toimintalinja: 3: Työmarkkinoiden toimintaa edistävien osaamis-, innovaatio- ja palvelujärjestelmien kehittäminen

Projektityyppi: Projekti, jossa on henkilöitä mukana

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.1.2010 ja päättyy 30.4.2014

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Työ- ja elinkeinoministeriö

2. Projektin toteuttaja

Toteuttajaorganisaation nimi: Työväen Sivistysliitto TSL ry

Organisaatiotyyppi: Järjestö tai yhdistys

Y-tunnus: 0215382-8

Osoite: Siltasaarenkatu 4

Puhelinnumero: 0207 457 600

Toteuttajaorganisaation Web-osoite: www.tsl.fi

Projektin kotisivun osoite: www.opinverkko.fi

Vastuuhenkilön nimi: Kari Anttila

Asema: pääsihteeri

Sähköposti: kari.anttila(at)tsl.fi

Puhelinnumero: 0207 457 620

3. Projektin toteutusalue ja kohderyhmän kuvaus

3.1 Maantieteellinen kohdealue

Valtakunnallinen projekti

3.2 Varsinaiset kohderyhmät

Työelämän koulutusneuvojiksi rekrytoidaan työpaikkojen luottamushenkilöitä ja ammattiyhdistysaktiiveja sekä Noste-ohjelman puitteissa koulutettuja pätevyysluotseja. Lisäksi koulutusneuvojiksi rekrytointia kohdistetaan näyttötutkintoja arvioiville työntekijäedustajille ja tutkintotoimikuntien työntekijäjäsenille, jotka tuntevat ammatillista näyttötutkintojärjestelmää.

3.3 Välilliset kohderyhmät

Työyhteisöt ja työnantajat, yhteistyössä Opin ovi -hankkeet ja ammatilliset aikuisoppilaitokset koko maassa

3.4 Aloittaneiden henkilöiden määrä

Suunniteltu: 150, joista naisia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 122, joista naisia 78

4. Projektin tavoitteet, tulokset ja vaikutukset

4.1 Uusien työpaikkojen määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten työpaikkoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten työpaikkoja 0

4.2 Uusien yritysten määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

4.3 Suoritettujen tutkintojen määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten tutkintoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten tutkintoja 0

5. Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Projektissa kehitetään malli pysyvälle työelämän koulutusneuvojien verkostolle. Se toimii verkostoyhteistyössä Opin ovi -hankkeiden työpaikoilla hakevaa toimintaa tehostaen. Verkosto syntyy niistä työelämän ammattiyhdistysaktiiveista ja työntekijöistä, jotka osallistuvat hankkeessa toteutettavaan koulutusneuvojien valmennusohjelmaan. Työelämän koulutusneuvojien tehtävä on tiedottaa aikuiskoulutusmahdollisuuksista työyhteisöissä, ammattiyhdistysliikkeen paikallisissa järjestöissä sekä työttömien yhdistyksissä, kannustaa erityisesti vähän koulutettuja aikuisia tutkintoon valmistavaan koulutukseen ja näyttötutkintoihin. Lähellä työntekijöitä vertaisena toimivien koulutusneuvojien erityisasiantuntemus ja työpaikkojen työolojen käytännön tuntemus tekee puheeksiottamisen helpommaksi ja tekee näin aikuiskoulutusväyliä houkuttelevammaksi. Lukiseulontapalvelujen myötä tietoisuus oppimisvaikeuksista ja ohjauksesta paranee, mikä rohkaisee oppimisvaikeuksisten aikuisten hakeutumista aikuisopintoihin.

Hanke järjestää valtakunnallisesti eri alueilla verkostoitumispäiviä ja -seminaareja, joissa koulutusneuvojat verkostoituvat ammatillisten aikuisoppilaitosten ja työnantajien kanssa ja lisäävät välillisesti ammatillista liikkuvuutta. Verkostotoiminta tehostaa työntekijöiden, työnantajien ja koulutuksen järjestäjien keskinäistä yhteistyötä ja edistää työikäisten ammatillista pätevöitymistä, liikkuvuutta ja osaamista muuttuvien tarpeiden mukaisesti. Voimavarat, kumppanuus ja osaaminen paranevat työntekijöiden, työnantajien, oppilaitosten, muiden hanketoimijoiden ja viranomaisten välillä. Hanke luo mallin työelämän koulutusneuvonnan ja ohjauksen verkostotoiminnalle, jota voidaan pysyvästi toteuttaa työyhteisöissä. Syntyy kattava verkosto palvelemaan työpaikkojen koulutustarpeita.
Verkoston toimintaa seurataan vuosittaisilla seurantakyselyillä.

6. Tiedotus ja hyvien käytäntöjen levittäminen

6.1 Tiedotussuunnitelma

TSL:n ja SAK:n nettisivut, projektin kotisivut sekä sähköinen verkostoitumispalvelu, SAK:n ja sen jäsenliittojen lehdet, seminaarit, paikallislehdet

6.2 Suunnitelma hyvien käytäntöjen levittämisestä

Vuosi 2013: Hyvien käytäntöjen levittäminen ja jatkuvuuden varmistaminen. Työelämän koulutusneuvojan työn tunnustamisen edistäminen ja statuksen vakiinnuttaminen.

7. Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 658 100

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 655 314

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 658 100

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 655 314

8. Vastuuviranomaisen tekemä projektin luokittelu

8.1 Horisontaalinen luokittelu

Tasa-arvo: Tasa-arvopainotteinen projekti

Kestävä kehitys: Projektilla ei ole erityistä vaikutusta kestävän kehityksen kannalta

Kumppanuus: Kumppanuutta selvästi edistävä projekti

Innovatiivisuus: Ei erityistä innovatiivisuutta projektin tavoitteena

Valtakunnallisen osion kehittämisohjelma

Osuvuutta ja kysyntälähtöisyyttä aikuisopiskeluun tieto-, neuvonta-, ja ohjauspalveluiden valtakunnallisella kehittämisohjelmalla

9. Loppuraportin tiivistelmä

Työelämän koulutusneuvojat -projektissa kehitettiin malli pysyvälle työelämän koulutusneuvojien verkostolle. Koulutusneuvojat muodostivat yrityksien, työpaikkojen, SAK:n jäsenliittojen, TE-toimistojen, OpinOvi-hankkeiden ja paikallisten ay-toimijoiden kanssa ohjausverkoston, jonka tavoitteena on ollut vastata aliedustettujen ryhmien osaamis-, ohjaus- ja tuen tarpeeseen työelämässä. Koulutusneuvoja toimii linkkinä työpaikan, ammattiosaston, TE-toimistojen ja muun ohjausverkoston kanssa.

Luotiin toimintamalli, joka kannustaa vähemmän koulutettuja aikuisia osallistumaan aikuiskoulutukseen ja ammattitaidon ylläpitämiseen. Koulutusneuvojat pystyivät antamaan vertaistukea työtovereilleen ja kannustamaan näitä opiskelemaan. Työpaikalla annettavalla ohjauksella lisättiin ohjauksen saatavuutta sekä tuettiin työntekijän osaamisen kehittämistä. Samalla edistettiin työorganisaatioiden ja yritysten suorituskykyä ja työllisyyttä.

Koulutusneuvojien verkostoitumisen myötä syntyi yhteydet vertaistuen ja ammatillisen ohjausavun välillä. Kun TE-toimistojen henkilökohtaiset neuvontapalvelut vähenevät, ammattiosastojen koulutusneuvojat antavat muutosturvatilanteissa verkko-ohjauksen tukea työttömille ja lomautetuille. Koulutusneuvojien rooli ammatillisen ohjaustoiminnan kumppanina vahvistuu. Vertaisohjauksen tueksi tuotettiin Osaamisen kehittämisen käsikirja työpaikoille ja ammattiosastojen neuvontapisteisiin. Kokoukset, palaverit, seminaarit ja valmennusohjelmiin osallistuminen vahvistivat SAK:n ja sen jäsenliittojen näkemystä ohjauksen, osaamisen ja verkostoitumisen merkityksestä työelämässä pärjäämiselle.

Projektin aikana näkemys ohjauspalvelun tarpeellisuudesta työpaikoilla ja ammattiosastoissa vahvistui. Työnantajat joilla oli kokemusta omassa yrityksessään koulutusneuvojista, suhtautuivat myönteisesti ajatukseen työntekijöiden vertaisohjauksesta. Laki osaamisen kehittämisestä toi koulutusneuvojat työpaikalla luottamusmiehen rinnalle koulutusneuvonnan asiantuntijoiksi ja työpariksi. Luottamusmiehen kautta henkilöstön näkemykset ja osaamistarpeet muotoutuvat yhteistyössä työnantajan kanssa yrityksen koulutussuunnitelmaksi. Työpaikkojen käyttöön luotiin suunnittelumalli, jonka avulla koulutusneuvojat ja luottamusmiehet pystyvät nostamaan kokemiaan osaamistarpeita YT-lain edellyttämään koulutussuunnitelmaan.

Koulutusneuvojatoiminnan vakiinnuttamiseksi kehitettiin toteuttamiseen osallistuneiden ammattiliittojen kanssa toimintamalli, jonka pohjalta projektin jälkeen toimintaa viedään eteenpäin. Suunnitelmassa on pohdittu tehtävät ja työnjako SAK:lle, TSL:lle, TE-opistoille, ammattiliitoille ja -osastoille. Tehtävät ovat koulutusneuvojaverkoston ylläpito, koulutus, resursointi ja toiminnan kehittäminen. Projektin ohjausryhmä jatkaa toimintaansa projektin jälkeen työelämän ohjauksen ja neuvonnan ohjaus- ja koordinaatioryhmänä. Ryhmä luo suuntaviivat, seuraa, kehittää ja resursoi toimintaa sekä tukee paikallisia opinverkkoja.