Euroopan unioni

Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman projektin kuvaus

1. Projekti

Projektikoodi: S11294

Projektin nimi: Kisällikoulu

Osio: Etelä-Suomen suuralueosio

Toimintalinja: 2: Työllistymisen ja työmarkkinoilla pysymisen edistäminen sekä syrjäytymisen ehkäiseminen

Projektityyppi: Projekti, jossa on henkilöitä mukana

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.3.2010 ja päättyy 31.3.2012

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2. Projektin toteuttaja

Toteuttajaorganisaation nimi: Päijät-Hämeen koulutuskonserni/Koulutuskeskus Salpaus

Organisaatiotyyppi: Kuntayhtymä

Y-tunnus: 0993644-6

Osoite: Teinintie 4

Puhelinnumero: 03 828 11

Toteuttajaorganisaation Web-osoite: www.salpaus.fi

Projektin kotisivun osoite: www.salpaus.fi/salpaus/projektit/opettaminen_oppimisymparistot/kisallikoulu.html

Vastuuhenkilön nimi: Iiris Pakkanen

Asema: koulutusjohtaja

Sähköposti: iiris.pakkanen(at)salpaus.fi

Puhelinnumero: 050 526 5953

3. Projektin toteutusalue ja kohderyhmän kuvaus

3.1 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Päijät-Häme

Seutukunnat: Lahden

Kunnat: Lahti, Orimattila, Nastola, Hollola, Asikkala

3.2 Varsinaiset kohderyhmät

Pääasiallinen kohderyhmä on talonrakennusalan perustutkinnon suorittaneet nuoret, joilla ei ole riittävästi ammatillista työkokemusta suorittaa ammattitutkintoa. Toinen kohderyhmä on talonrakennuksen ammattilaiset jotka haluavat lisäkoulutusta ammattitutkinnon suorittamista varten ja lisäkouluttaa itseään työpaikkaohjaajiksi. Työttömänä tai lomautettuna ollessa tämä olisi hyvä vaihtoehto ja mahdollisuus.

3.3 Välilliset kohderyhmät

Rakennusalan yrityksille tämä mahdollistaisi pätevämmän työvoiman saannin jatkossa sekä uuden toimintamallin työn tekemiseen: mestari-kisällityöparin. Lisäksi projekti tuottaa työpaikkaohjaajan tehtäviin perehtyneitä rakennusalan työntekijöitä.

3.4 Aloittaneiden henkilöiden määrä

Suunniteltu: 27, joista naisia 1

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 32, joista naisia 5

4. Projektin tavoitteet, tulokset ja vaikutukset

4.1 Uusien työpaikkojen määrä

Suunniteltu: 20, joista naisten työpaikkoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten työpaikkoja 0

4.2 Uusien yritysten määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

4.3 Suoritettujen tutkintojen määrä

Suunniteltu: 3, joista naisten tutkintoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten tutkintoja 0

5. Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Kisällikoulu - projekti soveltaa uudelleen vanhaa kisälli-mestari - toimintamallia rakennusalalle: mestari kouluttaa kisälliä, kisälli oppii mestarilta. Projekti vastaa rakennusalalla nousseisiin tarpeisiin varmistaa koulutetun työvoiman saanti taantuma-ajan jälkeen sekä edistää ammattitaitoisten työpaikkaohjaajien riittävyyttä rakennustyömailla.

Kisällikoulun toimintaperiaatteita ovat osaamisen ja hiljaisen tiedon siirtyminen vanhoista perinteistä, työtavoista ja materiaaleista mestarilta kisällille. Koulutetut työpaikkaohjaajat rakennustyömailla lisäävät tietoisuutta ympäristövastuusta, materiaalin säästämisestä, kierrätyksestä ja työn laadusta.

Projektin kohderyhmään kuuluvat talonrakennusalan perustutkinnon suorittaneet nuoret, joilla ei ole riittävästi ammatillista työkokemusta suorittaa alan ammattitutkintoa, sekä talonrakennuksen ammattilaiset, jotka haluavat valmistavaa koulutusta ammatti- tai erikoisammattitutkinnon suorittamista varten ja lisäkoulutusta työpaikkaohjaajiksi.

Kisällikoulua kehitetään rakennustyömailla ammatillisen aikuiskoulutuksen piirissä Lahden seutukunnassa. Tarkoitus on saada aikaan pysyvä toimintamalli, jota voidaan levittää myös muille tekniikan aloille. Projektin hallinnoija on Koulutuskeskus Salpaus.

6. Tiedotus ja hyvien käytäntöjen levittäminen

6.1 Tiedotussuunnitelma

Kohderyhmät:
Hankkeesta tiedotetaan a) varsinaisille kohderyhmille: työnhakijoille (nuoret, ammatissa toimineet lomautetut ja irtisanotut); b) sidosryhmille eli ammattiyhdistyksille, yrittäjäjärjestöille; c) suurelle yleisölle ja muille vastaaville toimijoille hyvien käytänteiden levittämiseksi (oppilaitokset, työvoimahallinto).

Tiedotustavat:
a) Te-toimiston kanssa yhteistyössä kohderyhmille tieto koulutusmahdollisuudesta. Salpauksen nettisivuilla tietoa ja juttuja. Säännöllinen yhteydenpito te-toimiston edustajan kanssa.
b) henkilökohtaiset käynnit rakennuttajien luona ja tapaamiset muiden sidosryhmien kanssa
c) Lehtijuttuja, radio- ja tv-juttuja, (valtakunnallisiin) seminaareihin osallistuminen. Salpauksen nettisivuilla tietoa ja juttuja.

Aikataulut kohderyhmittäin:
a) Erityisesti hankkeen toiminnan alussa keväällä 2010 sekä toisen varsinaisen sisäänoton alla syksyllä 2010 tai keväällä 2011.
b) Hankkeen keston ajan
c) Hankkeen toiminnan vakiinnuttua ja sen keston ajan

6.2 Suunnitelma hyvien käytäntöjen levittämisestä

Vuonna 2010 saadaan ensimmäisiä kokemuksia ja hyviä käytäntöjä (sekä mahdollisesti havaitaan huonoja käytäntöjä, joita parannetaan tai poistetaan). Toiminnasta ryhdytään keskustelemaan sidosryhmien edustajien kanssa alusta alkaen. Hyviä käytänteitä levitetään v. 2011 muille oppilaitoksille, TE-keskuksiin, ja ESR-projektien verkostoihin. Toimintaa ja hyviä käytänteitä levitetään esimerkiksi Koulutuskeskus Salpauksen työelämäneuvottelukunnissa, oppilaitosverkostoissa ja erilaisten ESR-hankkeiden hyvien käytäntöjen seminaareissa.

Kisällikoulun mallia on mahdollista levittää myös järjestöjen kautta.

Levittämistapa: henkilökohtaiset tapaamiset, artikkeleita, mahdollisesti esitelehtinen tai posteri.

7. Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 369 637

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 349 619

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 434 867

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 411 317

8. Vastuuviranomaisen tekemä projektin luokittelu

8.1 Horisontaalinen luokittelu

Tasa-arvo: Sukupuolineutraali projekti

Kestävä kehitys: Projektilla ei ole erityistä vaikutusta kestävän kehityksen kannalta

Kumppanuus: Kumppanuutta selvästi edistävä projekti

Innovatiivisuus: Selvästi innovatiivisia tuloksia tuottava projekti

9. Loppuraportin tiivistelmä

Tavoitteena oli kisällien työelämävalmiuksien ja kädentaitojen kehittyminen, syrjäytymisen ehkäisy sekä parempi työllistyminen ja kokonaisuuksien hallinta talonrakennusalalla tämän päivän Suomessa, työelämän pelisääntöjen oppimista unohtamatta. Lisäksi tavoitteena oli ammattilaisten eli mestareiden opin siirtäminen kisälleille. Laatukäsitykset työmailla sekä moniosaaminen ovat päivän teemoja. Työllistyminen on ollut kiitettävää ja palaute työmailta rohkaisevaa, etenkin kädenjälki on palautteen mukaan hyvää, vaikkakin nopeutta pitää vielä saada lisää.

Alaa uhkaava voimakas eläköityminen sekä suuri pimeän työvoiman määrä eivät lupaa hyvää tulevaisuutta talonrakennusalalla. "Kisälli oppii mestarilta, mestari opettaa kisälliä" ei ole uusi asia, mutta työelämän rationalisointi sekä työtehtävien pilkkominen pieniin kokonaisuuksiin eivät koulutusta työmailla juurikaan suosi.

Kisällikoulu toteutettiin pääosin Asikkala kk:ssä Männikkö- kiinteistössä, joka on varsin vaativa, kulttuurihistoriansa takia suojeltu kohde. Kohteen omistaa Päijät-Hämeen koulutuskonserni, eli 13
lähikuntaa. Käyttötarkoituksen muutos ja nykytekniikan mukanaan tuomat vaikeusasteet olivat hyvä haaste oppilastyömaaksi, olihan kyseessä korjausrakentamiskohde. Historiallisesta vanhainkotina toimineesta kiinteistöstä tehdään kokous- ja neuvottelutiloja, joiden laatuluokka on melko vaativa. Suomen rakentaminen painottuu jatkossa voimakkaasti korjauksen puolelle ja tekeviä käsiä sekä korjausfilosofiaa tarvitaan.

Kohteessa kisällit (37 aloittanutta, 34 eri henkilöä), suorittivat ammattitutkintoon valmistavia työtehtäviä. Työelämään poistui 15 kisälliä, lopuista osa meni armeijaan tai siviilipalvelukseen, äitiyslomalle jne. Työelämän vetovoima aiheutti alimiehityksen, mutta varmaankin juuri siksi laatu- sekä osaamistaso olivat hyvää, kaikkien ohjaukseen oli riittävästi aikaa

Mestarien (3 kpl) palkkasuhde takasi pysyvyyden ja jatkuvuuden. Mestarit ovat suorittaneet myös omia opintojaan, kuten erikoisammattitutkintoja sekä Näyttötutkintomestaritutkintoja työnsä ohessa. Oppilaspalaute oli kiitettävää ja TEM:tä saatiin tästä kiitosta. Työ- ja Elinkeinoministeriö on ollut kiinnostunut hankkeesta ja projektipäällikköä on pyydetty esittelemään hanke työministerin erityisavustajalle. Työministeri on vienyt hanketta koskevan tiedotteen
kansalaistakuutyöryhmälle tiedoksi. Tulokset ovat olleet rohkaisevia ja vertaishankkeille Lappeenrannassa ja Kotkassa haetaan jatkoa. Myös Kouvolassa alkaa näillä näkymin oma Kisällikouluhanke.

Koulutuskeskus Salpauksen jatkohankesuunnitelmat kariutuivat mm. omarahoitusosuuteen, koska ELY-keskus edellytti 20-25 % omarahoitusosuutta uudelle hankkeelle. Materiaalikustannuksia ei hyväksytä tähän, vaikka ne ovat oppimateriaalia. Myöskään yhteistyöhön lupautuneelta Lahden kaupungilta ei löytynyt kyseiseen omarahoitukseen vaadittavaa osarahoitusta. Kohteita sen sijaan olisi ollut vaikka kuinka paljon; julkisia kohteita sekä osa erityisen vaativia korjausrakentamiskohteita, jossa esimerkiksi museovirasto olisi ollut yhtenä toimijana mukana. Seuraavan vaiheen perusidea olisi ollut siirtyä kauemmas koulumaailmasta, jolloin kuvaan olisivat astuneet erilaiset oikean työelämän organisaatiot ja verkostot. Näihin kisällien pitää saada tutustua, jotta työteho ja työelämän pelisäännöt tulevat tutuiksi. Tämän päivän nuori tarvitsee enemmän aikaa kädentaitoammatin oppimiseen, koska hänellä on usein vain mielikuva kyseisestä työstä, eikä kotona osallistuta kaikenlaiseen tekemiseen kuten ennen. Lisäksi esimerkiksi kaikenlaiset itseilmaisuaineet on peruskoulussa supistettu minimiin. Tämä on osaltaan syy nuorten osaamattomuuteen ja syrjäytymisriskiin.