Euroopan unioni

Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman projektin kuvaus

1. Projekti

Projektikoodi: S11295

Projektin nimi: LAPIN UUSIUTUVAN ENERGIAN TUOTANNON JA ENERGIATEHOKKUUDEN KOULUTUSJÄRJESTELMÄN KEHITTÄMINEN JA TOIMINNAN KÄYNNISTÄMINEN - "LAPIN ENERGIAKOULU"

Osio: Pohjois-Suomen suuralueosio

Toimintalinja: 3: Työmarkkinoiden toimintaa edistävien osaamis-, innovaatio- ja palvelujärjestelmien kehittäminen

Projektityyppi: Projekti, jossa on henkilöitä mukana

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 4.1.2010 ja päättyy 31.12.2013

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2. Projektin toteuttaja

Toteuttajaorganisaation nimi: Rovaniemen koulutuskuntayhtymä

Organisaatiotyyppi: Kuntayhtymä

Y-tunnus: 0973110-9

Osoite: Toripuistikko 5-7, 3. krs

Puhelinnumero: 020 798 4000

Toteuttajaorganisaation Web-osoite: www.redu.fi

Projektin kotisivun osoite: www.lapinenergiakoulu.fi

Vastuuhenkilön nimi: Juhani Torvinen

Asema: Koulutuspäällikkö

Sähköposti: juhani.torvinen(at)lao.fi

Puhelinnumero: 020 798 4577

3. Projektin toteutusalue ja kohderyhmän kuvaus

3.1 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Lappi

Seutukunnat: Kemi-Tornion, Itä-Lapin, Tunturi-Lapin, Rovaniemen, Torniolaakson, Pohjois-Lapin

Kunnat: Salla, Kittilä, Pelkosenniemi, Enontekiö, Kemi, Rovaniemi, Pello, Utsjoki, Tornio, Ranua, Savukoski, Muonio, Posio, Inari, Tervola, Kemijärvi, Keminmaa, Sodankylä, Ylitornio, Kolari, Simo

3.2 Varsinaiset kohderyhmät

Kehittämishankkeen pääkohderyhmänä ovat Lapin isot ammatillisen koulutuksen järjestäjät: Rovaniemen koulutuskuntayhtymä ja Koulutuskuntayhtymä Lappia, joille hankkeessa on tarkoitus luoda edellytykset toimia laadukkaana osana energia-alan kehittäjäverkostoja. Muita kohderyhmiä ovat energia-alan yritykset ja Lapin kunnat, joiden kanssa yhteistyössä toimintoja kehitetään.

3.3 Välilliset kohderyhmät

Kehittämishankkeen välilliset kohderyhmät ovat Lapin uusiutuvan energian toimialojen ja siihen liittyvien talotekniikka-alan eri sektoreiden työntekijät ja yritykset sekä kunnat.

Hankkeen avulla aloitettavaksi suunnitellun koulutus- ja palvelutoiminnan kohteena ovat biopolttoaineiden hankintaan ja jalostukseen sekä bioenergian tuottamiseen ja käyttämiseen koulutettavat työntekijät.

3.4 Aloittaneiden henkilöiden määrä

Suunniteltu: 45, joista naisia 12

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisia 0

4. Projektin tavoitteet, tulokset ja vaikutukset

4.1 Uusien työpaikkojen määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten työpaikkoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten työpaikkoja 0

4.2 Uusien yritysten määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

4.3 Suoritettujen tutkintojen määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten tutkintoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten tutkintoja 0

5. Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

HANKKEEN KOHDERYHMÄT:

Kehittämishankkeen pääkohderyhmänä ovat Lapin isot ammatillisen koulutuksen järjestäjät: Rovaniemen koulutuskuntayhtymä ja Kemi-Torniolaakson koulutuskuntayhtymä Lappia, joille hankkeessa on tarkoitus luoda edellytykset toimia laadukkaana toimijana energia-alan kehittäjäverkostoissa. Muita kohderyhmiä ovat energia-alan pienyritykset ja Lapin kunnat, joiden kanssa yhteistyössä toimintoja kehitetään.

Hankkeen avulla aloitettavaksi suunnitellun koulutus- ja palvelutoiminnan kohteena ovat biopolttoaineiden hankintaan ja jalostukseen sekä bioenergian ja muun uusiutuvan energian tuottamiseen ja käyttämiseen koulutettavat uudet työntekijät ja tekniset toimihenkilöt sekä energia-alan eri sektoreilla toimivien yritysten ja julkisten työnantajien henkilöstö.

HANKKEEN TULOKSET:

Kehittämistoimenpiteiden tuloksena syntyy uusiutuvan energian ja energiatehokkuuden strategisia tavoitteita tukevia tuloksia seuraavasti:

A. Lappiin räätälöidyt koulutus- ja opetusta tukevat muut palvelutuotteet uusiutuvan energian ja energiatehokkuuden eri sektoreille on kehitetty, toimijaverkostot rakennettu, pilotit (projektin ulkopuolisella rahoituksella) toteutettu ja tuotteet ylläpidossa (jatkuva parantaminen)
- amk-tutkintojen bioenergiaosuudet
- muut amk-koulutusten bioenergiasisällöt
- energia-alan ja energiatehokkuuteen liittyvien alojen 2. asteen pt-, at- ja eat (yhteistyömalli)
- muu pitkäkestoinen lisäkoulutus
- täsmäkoulutukset ja lyhytkurssit (yhteiset tuotteet)
- energiakatselmoinnin ja -konsultoinnin palvelutuotteet.

B. Eri tason oppilaitosten muodostaman innovatiivisen oppimis- ja kehittämisympäristön toimintamalli on otettu käyttöön. Uusi toimintatapa parantaa opiskelumotivaatiota ja siten myös oppimista. Lisäksi sen tarkoituksena on tuottaa työelämässä ja harjoittelukohteissa tapahtuvan ideoinnin sekä järjestelmällisen aloite- ja innovaatioprosessin avulla tuote- ja palveluaihioita ideoiden kaupallistamista varten.

TOIMENPITEET:

Tavoitteiden saavuttamiseksi projektissa suoritetaan seuraavat toimenpiteet:
A. Koulutus- ja muun palvelun tuotteiden yhteissuunnittelu ja pilotoinnit
- amk-tutkintojen ja jatkokoulutustuotteiden suunnittelu ja pilotointi
- bioenergia-alan 2. asteen tutkinnot: yhteistoteutuksen suunnittelu, pilotointi ja jatkuvan toiminnan käynnistäminen
- muut työntekijätason kurssit ja jaksot, lämpöyrittäjien koulutukset, pientulisijojen kurssit, (suunnittelu ja pilotointi)
- energiakatselmustuotteiden suunnittelu, pätevyyksien hankinta ja toiminnan käynnistäminen, muun energia-alan konsultoinnin tuotteistaminen ja pilotointi.

B. INNOVAATIOYMPÄRISTÖ

- suunnitellaan, rakennetaan ja otetaan käyttöön eri tason oppilaitosten muodostama innovatiivinen oppimis- ja kehittämisympäristö (uusi toimintamalli) energia-alalle (uusiutuva energia ja energiatehokkuus).

6. Tiedotus ja hyvien käytäntöjen levittäminen

6.1 Tiedotussuunnitelma

Projektille tehdään heti sen aloitusvaiheessa tiedotussuunnitelma, joka sisältää tarvittavat tiedotustoimet, aikataulun ja menetelmät. Tiedotussuunnitelmaa tarkistetaan hankkeen edistymisen ja esiin tulevien tarpeiden mukaan.

6.2 Suunnitelma hyvien käytäntöjen levittämisestä

Projektin aikana tehdään suunnitelma projektissa kehitettyjen hyvien käytäntöjen ja tulosten levittämiseksi. Periaatteena on, että kehitetyt toimintamallit, materiaalit ja muut tuotokset ovat toteuttajien omalla arvioinnilla varustettuina kaikkien kiinnostuneiden käytettävissä sitä mukaa kuin niitä syntyy.

Koulutusten toteutussuunnitelmat, palvelutuotteet, raportit ym. ovat tilattavissa tai ladattavissa hankkeen verkkosivuilta sitä mukaa, kun ne on piloteissa tai muutoin todettu valmiiksi ja toimiviksi.

7. Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 594 900

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 539 721

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 719 880

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 716 260

8. Vastuuviranomaisen tekemä projektin luokittelu

8.1 Horisontaalinen luokittelu

Tasa-arvo: Sukupuolineutraali projekti

Kestävä kehitys: Merkittävästi kestävää kehitystä edistävä projekti

Kumppanuus: Kumppanuutta selvästi edistävä projekti

Innovatiivisuus: Ei erityistä innovatiivisuutta projektin tavoitteena

9. Loppuraportin tiivistelmä

Rovaniemen koulutuskuntayhtymässä toteutettiin 4.1.2010 - 31.12.2013 Lapin uusiutuvan energian tuotannon ja energiatehokkuuden koulutusjärjestelmän kehittäminen ja toiminnan käynnistäminen - "LAPIN ENERGIAKOULU"-hanke. Osatoteuttajana hankkeessa oli Kemi-Tornionlaakson koulutuskuntayhtymä Lappia.

Hankkeen keskeiset tavoitteet (tukena EAKR-sisarhanke) olivat:
- Lappiin räätälöidyt energia-alan koulutus- ja opetusta tukevat palvelutuotteet uusiutuvan energian ja energiatehokkuuden sektoreille on kehitetty ja toimijaverkostot rakennettu
- koulutus- ja palvelutoiminnan pilotointia (projektin ulkopuolisella rahoituksella) on toteutettu ja tuotteet ovat ylläpidossa (jatkuva parantaminen) sekä
- Lapin ammatillisten oppilaitosten muodostama innovatiivinen oppimis- ja tuotekehitysympäristö ja toimintamalli (innovaatioympäristö) on otettu käyttöön.

Hankkeen toteuttivat Lapin bioenergiaohjelman vastuu- ja työnjaon mukaisesti yhteistyössä Rovaniemen koulutuskuntayhtymä ja Kemi-Torniolaakson koulutuskuntayhtymä Lappia. Rovaniemen koulutuskuntayhtymä toimi hankkeen päähakijana. Sen kehittämisvastuulla 2. asteella olivat erityisesti metsäenergian ja lämmön-/chp-tuotannon koulutus- ja palvelutuotteet sekä amk-puolella (RAMK) metsäenergia, energiatehokkuus ja Lapin amk-työnjaon mukaiset uusiutuvan energian opetussisällöt.

Koulutuskuntayhtymä Lappian osuus hankkeen osatoteuttajana oli suunnitella 2. asteen tutkinto- ja muiden koulutusten koulutustavoitteet, -sisällöt ja toteutusmallit omille osuuksilleen (muu uusiutuva energia: peltobiomassat, biokaasu, aurinko ja tuulienergia). KTAMK:n osuutena oli suunnitella Lapin amk-työnjaon mukaiset uusiutuvan energian opetussisällöt (sähkö- ja konetekniikan koulutus).

Suunnittelutyötä tehtiin kiinteässä verkostoyhteistyössä koulutuskuntayhtymien ja alan työelämän kesken. Kiinteää yhteistyötä yrityspuolella tehtiin metsäkoneyritysten ja energia- ja lämpöyhtiöiden sekä talotekniikan yritysten kanssa. Kuntasektorilla yhteistyötä tehtiin mm. lämpölaitosten ja kiinteistöpalvelun henkilöstön kanssa alan asiantuntijapalveluiden ja koulutusten kehittämiseksi.

Projektin toteutus yhteistyönä Lapin isojen koulutuskuntayhtymien ammattiopistojen (LAO ja Lappia) ja ammattikorkeakoulujen kesken toimi hankkeessa varsin hyvin. Koulutustuotteita suunniteltiin ja muita kehittämistoimenpiteitä tehtiin yhdessä ja myös erikseen valmistelussa sovitun työnjaon mukaisesti. Yhteistyö koulutusten suunnittelussa ja pilotoinnissa jäi kuitenkin tavoiteltua vähäisemmäksi.

Lapin bioenergiaohjelman muiden hankkeiden kanssa tehtiin kiinteää yhteistyötä: yhdessä suunnitellut ja toteutetut tapahtumat, yhteiset tutustumismatkat, osallistuminen toisten hankkeiden järjestämiin seminaareihin ja muihin tilaisuuksiin ym. Laajempaa kansallista sekä kansainvälistä yhteistyötä toteutettiin mm. eri hankkeiden välisellä tiedonsiirrolla, osallistumalla toisten hankkeiden järjestämiin tilaisuuksiin ja järjestämällä tilaisuuksia myös yhdessä. Kiinteintä kansainvälinen yhteistyö on ollut RAMK:ssa, joka on ollut mukana useissa pohjoismaisissa ja Barentsin alueen energia-alan kehittämisprojekteissa. Tutustumiskäyntejä Lapin Energiakoulu-hankkeeseen ja sen eri kohteisiin on tarvittaessa järjestetty hanketoimijoille ja muille sidosryhmille.

Hankkeen keskeisin tulos on koulutustuotteiden tekeminen ja pilotointi 2. asteelle (järjestämissuunnitelmat, oppi- ja muuta materiaalia sekä toteutussuunnitelmat). Koulutustuotteet on tehty ammattiopistojen yhteistyönä ja sovitulla työnjaolla. Amk-tasolla hankkeen tuloksena on vahvistettu ja täydennetty energia-alan osaamista ja opetusta Lapissa. Uudet opetussuunnitelmat luonnonvara-alalla ja rakennustekniikassa sisältävät energia-alan opintoja. Erikoistumisopinnoissa ja täydennyskoulutuksissa opiskelijat voivat entistä tehokkaammin kasvattaa osaamistaan niin bioenergian perusteissa kuin syvällisemmissä tiedoissa. Lapin energiakouluhanke mahdollistaa teoreettisen osaamisen hyödyntämisen käytännön sovellutuksissa.

ESR-tuotekehityshankkeen tulokset - ottaen huomioon Lapin uusiutuvan energian tuotannon kaavailtua kehitystä jarruttavat ulkoiset tekijät - on suurelta osin saavutettu ja valmiudet jatkaa kehittämistä työelämän tarpeiden pohjalta ovat hankkeen kautta merkittävästi parantuneet.

Lapin Energiakoulu-hanke on tiivistänyt energia-alan osaajien verkostoa. Käytännössä tämä näkyy lisääntyneenä yhteistyönä niin uusien hankkeiden suunnittelussa kuin käytännön opetuksen toteuttamisessa. Lisääntyneen yhteistyön hyödynsaajina opetushenkilöiden lisäksi ovat opiskelijat, jotka pääsevät soveltamaan teoriaa käytännössä nykyaikaisten oppimisympäristöjen avulla. Näin myös Lapin maakunta vahvistaa osaamistaan uusiutuvan energian ja energiatehokkuuden tehtävissä.