Euroopan unioni

Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman projektin kuvaus

1. Projekti

Projektikoodi: S11300

Projektin nimi: Työvoimakoulutusosio, TyöKuntoValmennus

Osio: Itä-Suomen suuralueosio

Toimintalinja: 2: Työllistymisen ja työmarkkinoilla pysymisen edistäminen sekä syrjäytymisen ehkäiseminen

Projektityyppi: Projekti, jossa on henkilöitä mukana

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.4.2010 ja päättyy 31.12.2012

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2. Projektin toteuttaja

Toteuttajaorganisaation nimi: Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Organisaatiotyyppi: Valtion viranomainen

Y-tunnus: 2296962-1

Osoite: PL 164

Puhelinnumero: 020 636 0120

Toteuttajaorganisaation Web-osoite:

Projektin kotisivun osoite:

Vastuuhenkilön nimi: Tea Raatikainen

Asema: Yksikön päällikkö

Sähköposti: tea.raatikainen(at)ely-keskus.fi

Puhelinnumero: +358 400 649704

3. Projektin toteutusalue ja kohderyhmän kuvaus

3.1 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Etelä-Savo

Seutukunnat: Savonlinnan

Kunnat: Kerimäki, Sulkava, Enonkoski, Savonlinna, Punkaharju, Heinävesi

3.2 Varsinaiset kohderyhmät

Vastairtisanotut henkilöt

3.3 Välilliset kohderyhmät

Ei ole

3.4 Aloittaneiden henkilöiden määrä

Suunniteltu: 0, joista naisia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisia 0

4. Projektin tavoitteet, tulokset ja vaikutukset

4.1 Uusien työpaikkojen määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten työpaikkoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten työpaikkoja 0

4.2 Uusien yritysten määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

4.3 Suoritettujen tutkintojen määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten tutkintoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten tutkintoja 0

5. Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Työelämä on kovassa myllerryksessä. Työpaikkansa menettäneitä on paljon. On tutkittu, että työttömyyden ensimmäiset kuusi kuukautta ovat kriittisiä tulevan työllistymisen näkökulmasta. Epätyypilliset työsuhteet lisääntyvät, ammatit, työn sisältö ja työpaikat vaihtuvat useasti työuran aikana. Olemme suurten haasteiden edessä kehttäessämme uusia tukimuotoja, joiden avulla on mahdollista vastata yhteiskunnan muutoksiin. Avainasioita yksilön kannalta ovat minäpystyvyyden tukeminen, identiteetin vahvistuminen, hallinnan tunteen lisääntyminen ja uusien ajatttelumallien ja työvälineiden käyttöönotto.

Tämän hankkeen aikana kehitetään uusi TyöKuntoValmennus- ja työllistymismalli. Ideana on mahdollisimman joustava, asiakkaan/ ryhmän tarpeista lähtevä ja asiakkaan sekä ryhmän hallinnantunnetta, itsetuntoa ja osaamista esiintuova toimintatapa ja sen kautta syntyvä konsepti. Toiminnan perustana on kokonaisvaltainen osaamisen kartoittaminen, jossa tarkastelun kohteina ovat ammatillisen osaamisen rinnalla myös yleiset, tulevaisuuden työelämässä tarvittavat taidot, elämisen taidot sekä työkunnon ylläpysyminen. Keskeinen tavoite hankeessa on valmennettavien työllistyminen tai uuden urapolun löytyminen sekä syrjäytymisen ennaltaehkäisy.

Hanke on kahden vuoden mittainen pilottihanke, joka toteutetaan yhteistyössä Savonlinna TE-toimiston ja Etelä-Savon ELY-keskuksen kanssa. Hankkeesta vastaa Kruunupuisto, Punkaharjun kuntoutuskeskus ja sen moniammatillinen työryhmä. Asiakkaat tulevat kursseille Savonlinnan seudun kunnista ja Savonlinnan Työ-ja elinkeinotoimisto kokoaa ryhmät. Valmennusryhmän koko on 12 henkilöä. Ryhmiä on kahden vuoden aikana yhteensä 13.Valmennukseen kuuluu kolme jaksoa 5+5+4 vuokauden mittaisina internaattijaksoina Kruunupuistossa. Jaksojen välinen aika on 1-3 kuukautta. Välijaksot rakentuvat yksilöllisten, valmennusjaksoilla tehtävien suunnitelmien pohjalta. Koko prosessin ajan jokainen valmennettava kulkee omaa, suunniteltua polkuaan. Yksilön aktivoitumista ja sitoutumista oman suunitelmansa toteuttamiseen tuetaan ja se on keskeistä hankkeen onnistumisen kannalta.

Hanke on sekä koulutus-, valmennus- että kehittämishanke. Rahoitus hankkeeseen tulee ESR- ohjelman kautta, Etelä-Savon ELY-keskuksen myöntämänä ja valvomana. Hankkeen myötä syntyneet toimintatavat ja mallit ovat pilotoinnin jälkeen kansallisesti käytettävissä.

6. Tiedotus ja hyvien käytäntöjen levittäminen

6.1 Tiedotussuunnitelma

Päähanke vastaa

6.2 Suunnitelma hyvien käytäntöjen levittämisestä

Päähankkeen aikataulujen mukaan

7. Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 311 284

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 311 138

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 311 284

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 311 138

8. Vastuuviranomaisen tekemä projektin luokittelu

8.1 Horisontaalinen luokittelu

Tasa-arvo: Miesten tasa-arvoa merkittävästi edistävä projekti

Kestävä kehitys: Projektilla ei ole erityistä vaikutusta kestävän kehityksen kannalta

Kumppanuus: Ei erityisesti kumppanuuteen vaikuttava projekti

Innovatiivisuus: Ei erityistä innovatiivisuutta projektin tavoitteena

9. Loppuraportin tiivistelmä

Hanke on koulutusosa emohankkeelle Työkuntovalmennus ja työllistymisen kehittämis- ja pilotointihanke; TyöKuntoValmennus-hankkeelle.
Emo-hankkeen lähtökohtana oli työttömiksi jääneiden nopea työllistyminen, jossa vasta irtisanotuille ja lomautetuille henkilöille mahdollistettiin vahva kuntoutus, arviointi ja työkykyselvitys-jakso mahdollisiman nopeasti työttömyyden alkamisen jälkeen, perustavoitteena uudestaan työllistyminen.
Hankkeen toteuttajana toimi Kruunupuisto Oy, Punkaharjun kuntoutuskeskus. Hanke toteutettiin Savonlinnan seudulla ja kohdistui Savonlinnan TE- toimiston asiakkaisiin. Yhteistyötä tehtiin tiiviisti Etelä-savon ELY-keskuksen, Savonlinnan TE- toimiston, alueen yrityksien ja kolmannen sektorin kanssa.
TyöKuntovalmennus-Emo-hankkeen ja työvoimakoulutus-hankkeen tuloksina:
1) Syntyi aktiivista uudelleen työllistymistä, osallistujia 144, joista työhön sijoittu 25, 7 aloitti tutkintoon tähtäävän opiskelun ja 3 muun koulutuksen, 15:lla oli tiedossa projektin jälkeen määräaikainen työpaikka, harjoittelu- tai myöhemmin alkava koulutuspaikka. Haasteellisimpina työllistymisen näkökulmasta pidettiin kohderyhmästä henkilöitä, joilla oli aikaisempaa työttömmyyttä ja korkea ikä.
2) Työkykyvalmennus- ja ohjaus - työllistymismallin valmistuminen
3) Kokonaisvaltaisen osaamisen kartoittamisen malli
4) Toimiva ohjausmalli TE- toimisto- kuntous/koulutusorganisaation välille.

TyöKuntovalmennus-Emo-hankkeen ja työvoimakoulutus-hankkeen inovatiivisuudeksi voidaan lukea rohkea ja syvällisempi alkukartoitus, jossa työttömäksi jääneen työkykyisyys, asenteet, itsetunto, osaaminen, työn hallinan ajantasaisuus, kyky oppia uutta, usko omiin voimavaroihin ja elämäntilanteen kokonaiskuva - kokonaisuuden kautta lähdetään rakentamaan uutta uraa työllistymiseen.
Moniammatillisen työnkuvan kautta kehitetty TyöKuntoValmennus-malli, johon myös asiakkaat osallistuivat arviointien ja keskustelujen kautta.