Euroopan unioni

Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman projektin kuvaus

1. Projekti

Projektikoodi: S11301

Projektin nimi: Kodin ja koulun yhteistyö -projekti, mielenterveyden edistämis- ja psykososiaalisen hyvinvointiosaamisen kehittäminen

Osio: Pohjois-Suomen suuralueosio

Toimintalinja: 2: Työllistymisen ja työmarkkinoilla pysymisen edistäminen sekä syrjäytymisen ehkäiseminen

Projektityyppi: Projekti, jossa on henkilöitä mukana

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.3.2010 ja päättyy 31.5.2012

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2. Projektin toteuttaja

Toteuttajaorganisaation nimi: Kemi-Tornionlaakson koulutuskuntayhtymä Lappia / Kemi-Tornion ammattikorkeakoulu

Organisaatiotyyppi: Ammattikorkeakoulu

Y-tunnus: 2109309-0

Osoite: Lumikontie 2

Puhelinnumero: 0103835216

Toteuttajaorganisaation Web-osoite: www.lappia.fi

Projektin kotisivun osoite:

Vastuuhenkilön nimi: Leena Leväsvirta

Asema: toimialajohtaja sosiaali- ja terveys

Sähköposti: leena.levasvirta(at)tokem.fi

Puhelinnumero: 0103835216

3. Projektin toteutusalue ja kohderyhmän kuvaus

3.1 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Lappi

Seutukunnat: Kemi-Tornion

Kunnat: Kemi, Tornio, Keminmaa

3.2 Varsinaiset kohderyhmät

Peruskouluissa sekä sosiaali- ja terveystoimessa toimivat, koululaisten mielenterveyden ja psykososiaalisen hyvinvoinnin edistämisen kanssa toimivat asiantuntijat. Näitä henkilöitä ovat opettajat, terveydenhoitajat , koulukuraattorit, sosiaalityöntekijät, lasten vanhemmat .

3.3 Välilliset kohderyhmät

Koska yksi tavoite on yhdistää ja kehittää eri asiantuntijoiden osaamista, niin muita kohderyhmiä voivat olla mm. nuorisotyöntekijät, seurakunnan työntekijät, poliisi, erityisopettajat ja mielenterveystyön asiantuntijat .

3.4 Aloittaneiden henkilöiden määrä

Suunniteltu: 115, joista naisia 75

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 435, joista naisia 414

4. Projektin tavoitteet, tulokset ja vaikutukset

4.1 Uusien työpaikkojen määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten työpaikkoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten työpaikkoja 0

4.2 Uusien yritysten määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

4.3 Suoritettujen tutkintojen määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten tutkintoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten tutkintoja 0

5. Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Hanke tarjoaa peruskoulujen henkilöstölle moniammatillisten työmenetelmien koulutusta ja ohjausta tilanteissa, joissa mahdolliset mielenterveyteen ja psykososiaaliseen hyvinvointiin liittyvät ongelmat eivät ole syntyneet tai kasaantuneet, mutta riskejä voidaan tunnistaa. Hanke kohdistuu jo peruskoulun ala-asteen opettajien ja koulun muiden asiantuntijoiden mielenterveystyön - ja psykososiaalisen hyvinvoinnin edistämisen asiantuntijuuden lisäämiseen peruskouluissa , kotien kanssa tehtävässä yhteistyössä.Tavoitteena on kehitettävien yhteistoimintamallien aavulla osata puuttua ja ohjata mielenterveyttä ja psykososiaalista hyvinvointia edistävään toimintaan . Tavoitteena on myös tutkimuksen avulla tuottaa ja arvioida käyttökelpoisia toimintamalleja, joilla edistetään lasten ja varhaisnuorten psyko-sosiaalista hyvinvointia syrjäytymisen ehkäisemiseksi ja jatko-opiskelukelpoisuuden lisäämiseksi vaiheessa, jolloin riskit ovat vielä vltettävissä. Hankkeessa edistetään koulun henkilöstön ja vanhempien sekä muiden ammattiosaajien systemaattista, moniammatil-lista yhteistyötä mielenterveyden edistämisessä ja yhteisön psykososiaalisessa hyvinvoinnissa. Hankkeessa tarkastellaan ja haetaan ratkaisuja moniammatillisen toiminnan aukkokohtiin. Hanke vahistaa arvioivan ja tutkivan kehittämisen käytäntöä hanketoiminnan osana. Hankkeen tuloksena syntyy tutkimus- ja arviointitietoa moniammatillisesta toiminnasta lasten ja varhaisnuorten hyvinvoinnin hyväksi. Lisäksi tuloksena syntyy tutkimustietoa käytetyistä menetelmistä (vertaisryhmät, lähituki ja moniammatillinen yhteistyömalli), joilla voidaan edistää lasten ja varhaisnuorten psykososiaalista hyvinvointia. Riittävän varhain aloitetut toimet jatko-opiskelukelpoisuuden, työllistymisen edistämiseksi ja syrjäytymisen ehkäisyksi ovat perusteltuja, koska ensimmäisten kouluvuosien kokemukset sekä oppimisen lähtökohdat ennustavat mm. pitkäaikaistyöttömyyttä (Pietiläinen 2005).

6. Tiedotus ja hyvien käytäntöjen levittäminen

6.1 Tiedotussuunnitelma

1. Projektin alkaessa sen käynnistymisestä lähetetään lehdistötiedote paikallisiin ja valtakunnallisiin sanomalehtiin sekä sähköiseen mediaan. Projektille tehdään esittelymateriaali ja järjestetään aloitus- ja lopetusseminaari. Projektista tiedotetaan toteuttajan WWW-sivuilla.
2. Projektinaikainen tiedotus: projektin eri vaiheista tiedotetaan lehdistötiedotteella kaksi kertaa hankkeen aikana.
3. Hankkeen tuloksista kirjoitetaan kaksi tieteellistä artikkelia. Tuloksia esitellään erilaisilla peruskoulun opettajille ja sosiaali- ja terveystoimessa työskenteleville suunnatuilla opintopäivillä. Hankkeessa syntyvistä tieteeellisista tuloksista kerrotaan tieteellisissä konferensseissa Suomessa ja kansainvälisesti.
4. Projektin tuloksena syntyvä lasten ja varhaisnuorten psykososiaalista hyvinvointia edistävä tutkimukseen perustuva toimintamalli julkaistaan sekä paperijulkaisuna että PDF-tiedostona sähköisesti.
5, Projektin tuloksena syntyvä arvioivan ja tutkivan kehittämisen malli valtakunnallisiin työelämän kehittämishankkeisiin- julkaisua jaetaan valtakunnallisesti.
6. Hankeen loputtua hankkeessa syntvien tulosten levittämistä arvioidaan aluksi olemassa olevien kansainvälisten yhteistyökumppaneiden kanssa.

6.2 Suunnitelma hyvien käytäntöjen levittämisestä

Lehdistötiedotteet hankkeen alussa keskivaiheella ja lopussa.
Artikkelit pyritään julkaisemaan hankkeen päättyessä.
Alan kongresseissa esitelmöinti 1-2 kertaa hankkeen aikana.

7. Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 224 179

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 222 718

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 295 200

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 279 940

8. Vastuuviranomaisen tekemä projektin luokittelu

8.1 Horisontaalinen luokittelu

Tasa-arvo: Sukupuolineutraali projekti

Kestävä kehitys: Merkittävästi kestävää kehitystä edistävä projekti

Kumppanuus: Ei erityisesti kumppanuuteen vaikuttava projekti

Innovatiivisuus: Ei erityistä innovatiivisuutta projektin tavoitteena

9. Loppuraportin tiivistelmä

Projektissa on tavoitteena mielentervyden edistämisen ja psykososiaalisen hyvinvointiosaamisen kehittäminen lasten asioissa toimivien aikuisten osalta. On pyritty ratkaisemaan mielenterveyden edistämisen tiedostamista koulussa ja ehkäisemään nuorten syrjäytymistä . Hankkeeseen on osallistunut yhteensä viisi ala-astetta Kemistä kolme, Torniosta ja Keminmaasta yksi kummastakin. Yhteistyökumppani on ollut toteuttamisessa Diak.Osallistujien valinta on tapahtunut suoralla kontaktilla kouluihin ja kuntien koulutoimeen. Ala-asteet valittiin kohdekouluiksi, koska lasten kehitysvaihe huomioiden on ollut paljon tehtävissä mielenterveyden edistämiseksi.Projekti on toteutunut koulutuspäivinä (avausseminaari + kolme koulutuspäivää sekä päättöseminaari + HUPU-koulutus 2x4h/koulu. Koulukohtaisia konsultaatioita on ollut n. kerran kuussa/koulu, a´; 2h-4h. Koulutuspäivät ovat palvelleet osallistujien verkostoitumisessa. Niihin on kutsuttu myös muiden koulujen väkeä sekä sosiaali- ja terveystoimen työntekijöitä. Vanhempia ja nuorisotoimen työntekijöitä on myös ollut mukana koulutuspäivillä. Koulutukset ovat antaneet välineitä kodin ja koulun yhteistyölle, esim. RATKOMO-malli. Diak:n kanssa yhteistyö on ollut tutkimuskonsultaatiota.KTAMK on vastannut hankkeen hallinnoinnista ja projektipäällikön roolina on ollut myös kehittäjäopettajuus, tutkimuskonsultaatiot. Kehittäjäopettajat ovat KTAMK:n opettajia, jotka ovat vastanneet konsultaatioprosessien ohjauksista koulukohtaisesti. Kaksi kehittäjäopettajaa ovat toteuttaneet HUPU-koulutusta. Avainopettajat peruskouluissa ja koulujen rehtorit ovat vastanneet koulujen prosessien etenemisestä muina aikoina. Kansainvälinen yhteistyö on toteutunut siten, että NORSNET-verkoston työpajassa on esitelty hankkeen alustavia tuloksia lokakuussa 2011. Diak:n tutkimusyliopettaja, kaksi Hepolan koulun opettajaa ja projektipäällikkö esittelivät asiaa Drammenissa. Diak:n yliopettaja oli kutsuttuna puhujana.Projektin tulokseksi luvattiin peruskoulukohtaisia toimintamalleja mielenterveyden edistämisen ja ja psykososiaalisen hyvinvointiosaamisen kehittämiseksi. Lisäksi luvattiin julkaisutoimintaa. Tuloksena syntyi, ratkaisukeskeinen toimintamallin, RATKOMO:n kehittäminen ja kokeilu akuutteihin kiusaamistilanteisiin HEPOLA:n koulussa. Yhteisöllisyyden malleja tuotettiin Näätsaaren koulussa ja erilaisia vanhempainiltoja KIvikon ja Koivuharjun koulun tarpeisiin. Keminmaassa kehitettiin luokkakaveritoimintaa panostaen ryhmädynamiikkaan .Tuloksena koulun asiantuntijat tuottivat kehyskertomusten avulla hypoteettisen mallin yhteistyöpalavereihin kodin ja koulun asiantuntijoiden kanssa Välilliset vaikutukset ovat kehittyneissä yhteistyötaidoissa (webropol-kyselyn mukaan toukokuu 2011 ja 2012) kollegojen, kodin ja koulun sekä muiden asiantuntijoiden kesken koko hankkeen aikana. Käsitteet positiivinen mielenterveys ja ala-asteikäisten lasten kehitysvaihe sekä moniammatillinen yhteistyö tulivat lähemmäksi koulujen arkea. Edelleen koulujen roolia mielenterveyden edistäjänä on tarve kehittää. Ajatus, että meillä kaikilla on mielenterveys voimavarana ,on kovin vieras. Helposti asia sotketaan mielenterveyden häiriöihin ja ihminen leimataan sitä myötä.