Euroopan unioni

Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman projektin kuvaus

1. Projekti

Projektikoodi: S11304

Projektin nimi: Ukk - Uusi kasvu ja kansainvälistyminen

Osio: Etelä-Suomen suuralueosio

Toimintalinja: 1: Työorganisaatioiden, työssä olevan työvoiman ja yritysten kehittäminen sekä yrittäjyyden lisääminen

Projektityyppi: Projekti, jossa on henkilöitä mukana

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.5.2010 ja päättyy 31.3.2015

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2. Projektin toteuttaja

Toteuttajaorganisaation nimi: Yrityssalo Oy

Organisaatiotyyppi: Yritys

Y-tunnus: 2237179-3

Osoite: Örninkatu 15

Puhelinnumero: 02 - 778 73

Toteuttajaorganisaation Web-osoite: www.yrityssalo.fi

Projektin kotisivun osoite: www.yrityssalo.fi, www.salofood.fi, www.saloshops.fi, www.salovisit.fi

Vastuuhenkilön nimi: Maija Pirvola

Asema: Kehittämispäällikkö

Sähköposti: maija.pirvola(at)yrityssalo.fi

Puhelinnumero: 044 5157 637

3. Projektin toteutusalue ja kohderyhmän kuvaus

3.1 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Varsinais-Suomi

Seutukunnat: Salon, Åboland-Turunmaan, Turun, Vakka-Suomen, Loimaan

Kunnat: Kustavi, Masku, Naantali, Loimaa, Paimio, Mynämäki, Nousiainen, Laitila, Koski, Tl, Oripää, Aura, Marttila, Kaarina, Lieto, Turku, Vehmaa, Rusko, Pöytyä, Pyhäranta, Raisio, Taivassalo, Sauvo, Somero, Uusikaupunki, Salo, Länsi-Turunmaa, Kemiönsaari

3.2 Varsinaiset kohderyhmät

Projektin ensisijaisena kohderyhmänä ovat projektin painopisteiden mukaisesti Salon alueen, mutta tilanteen vaatiessa koko Varsinais-Suomen kehittymis- ja kasvuhaluiset pk-yritykset ja näiden avainhenkilöt toimialoista riippumatta. Vuonna 2013 erityispainopisteenä liittyen yritysten kasvun ja kehityksen aktivoimiseen on teknologiateollisuus. Kohderyhmään kuuluvat myös Saloon yritystoimintansa muualta siirtävät ja siirtäneet pk-yritykset.

Projektin kohderyhmänä ovat myös yritystoimintaa suunnittelevat yksityishenkilöt, joiden yritys- tai tuoteidean käynnistyminen yritystoimintana edellyttää erityistä tukea ja/tai sparrausta. Esimerkiksi Protomotiimien tuoteideoiden jatkotyöstö, Nokia Bridge -ohjelmaan kuuluvien ja muiden rakennemuutoksen seurauksena irtisanottujen henkilöiden yritysideoiden kehittämisen tuki. Samoin painopisteen III toimenpiteisiin liittyvät korkeakouluopiskelijat ja työtä vailla olevat korkeantason ammattilaiset.

Vuonna 2013 erityisenä kohderyhmänä on valmistava teollisuus.

Vuonna 2014 ja 2015 erityisenä kohderyhmänä ovat edelleen valmistava teollisuus ja teknologiateollisuus sekä kuluttajakauppaa tekevät yritysverkostot.

3.3 Välilliset kohderyhmät

Toissijaisena kohderyhmänä on Yrityssalo Oy:n toimintaprosessit, joita projektin avulla kehittämällä tehostetaan yhtiön yrityksille tuottamia lisäarvopalveluita ja niiden vaikuttavuutta.

3.4 Aloittaneiden henkilöiden määrä

Suunniteltu: 1200, joista naisia 440

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 1132, joista naisia 402

4. Projektin tavoitteet, tulokset ja vaikutukset

4.1 Uusien työpaikkojen määrä

Suunniteltu: 240, joista naisten työpaikkoja 80

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 145, joista naisten työpaikkoja 35

4.2 Uusien yritysten määrä

Suunniteltu: 90, joista naisten perustamia 20

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 86, joista naisten perustamia 27

4.3 Suoritettujen tutkintojen määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten tutkintoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten tutkintoja 0

5. Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Yritysten toiminnan kannalta meneillään oleva erittäin raju rakennemuutos tarkoittaa yritysten toimintaympäristön ja toimintaedellytysten sellaista pysyvää muutosta, jossa aikaisemmin hyväksi havaitut toimintamallit ja asiakkuudet eivät enää välttämättä päde.

Globalisoitumisen myötä kilpailu asiakkaista tai markkinoista ei ole paikallista tai edes valtakunnallista: yrityksen on kyettävä tuottamaan hinnaltaan kilpailukykyisiä ja korkealaatuisia tuotteita tai palveluita toimialasta riippumatta siten, että vertailukohtana voivat olla mitkä hyvänsä vastaavat globaalit tuotteet tai palvelut.

Tästä syystä rakennemuutos voi edellyttää yrityksen koko liiketoimintakonseptin uudelleen ajattelua ja mittavia panostuksia liiketoiminnan eri osa-alueisiin, uusiin markkinoihin, tuotteistukseen ja tuotekehitykseen.

Muuttuneessa toimintaympäristössä uusien liiketoimintamallien merkitys kaikilla teollisuuden aloilla on erityisen suuri. Jatkuvasti kasvavan palvelusektorin keskittyminen ja ketjuuntuminen johtaa paikallisesti toimivien pienyritysten toimintaedellytysten merkittävään kaventumiseen, johon on kyettävä reagoimaan.

Rakennemuutostilanteessa maakunta tarvitsee myös uusia kestävällä pohjalla toimivia yrityksiä, joilla on halu ja kyky työllistää. Tämä vaatii tehokasta tukea yrittäjyyttä suunnittelevien tueksi.

Projektin tavoitteena on vaikuttaa laajasti ja monialaisesti edellä esitettyihin haasteisiin ja luoda sekä yrityksiin että alueelle uutta kasvua ja kannattavuutta seuraavin toiminnallisin painopistein:

Painopiste I:
Parantaa erityisesti pk-yritysten kykyä toimia muuttuvassa, globaalissa toimintaympäristössä, ottaa käyttöön uutta teknologiaa ja kykyä kansainvälistyä sekä uusien yritysten käynnistymisen edellytyksiä. Toimenpiteinä ovat yrityksille ja yrittäjyyttä suunnitteleville tarjottavat monipuoliset, tuetut asiantuntija- sekä koulutus- ja kehittämispalvelut.

Painopiste II
Paikallisesti toimivien yritysten (palvelutoimiala) eri liiketoiminta-alueiden voimakas kehittäminen, verkostomallien aikaansaaminen sekä yritysten liiketoiminnan uudistaminen ja kasvuun kannustaminen niin, että tuloksena alueelle syntyy vahva ja työllistävä sisämarkkina ja muutamia toimialalla kansallisesti merkittäviä kasvuyrityksiä.

Painopiste III
Luodaan uusi toimintamalli ja avoin innovaatioympäristö korkeakoulujen ja yritysten kanssa, jossa tavoitteena uusien ideoiden löytäminen, edelleen kehittäminen ja tuotteistaminen. Luovuuteen kannustava ympäristö kokoaa yhteistyöhön myös korkeakouluopiskelijat ja muut osaajat, luo kokonaan uusia menetelmiä sekä tarjoaa korkeakoulutasoista täydennyskoulutusta yritysten avainhenkilöille.
Lisäksi aktivoidaan ja tuetaan eri keinoin pk-yrityksiä ja teknologiateollisuutta kasvussa ja uudistumisessa.

Tuloksena säilytetään mahdollisimman monta työpaikkaa ja synnytetään kokonaan uusia. Em. painopisteillä on toisiaan tukeva vaikutus ja toimintatavat jäävät pysyväksi osaksi alueen pk-yritysten toimintaa.

6. Tiedotus ja hyvien käytäntöjen levittäminen

6.1 Tiedotussuunnitelma

Projektista tiedottamiseen kiinnitetään erityistä huomiota ja kerrotaan tuloksista konkreettisesti. Tiedottaminen tapahtuu Yrityssalon omien www-sivujen kautta, Yrityssalon sähköisen uutiskirjeen välityksellä kuukausittain, kahdesti vuodessa ilmestyvän Yrityssalon asiakaslehden välityksellä, eri sidosryhmien välityksellä ja Yrityssalon henkilöstön jatkuvien yrityskäyntien yhteydessä. Lisäksi järjestetään jo vakiintunut Yrittäjätreffit -aamukahvikierros kahdesti vuodessa, jossa projektihenkilöt jalkautuvat reuna-alueille ja avoimesti kertovat projektin toimenpiteistä ja tuloksista. Projekti julkaisee säännöllisesti valmiiksi kirjoitettuja lehdistötiedotteita eri aiheisiin liittyen.
Projektin toimenpiteiden viestintää valituille kohderyhmille (esim. kuluttajat) toteutetaan myös kunkin yritysverkoston yhteisen brändin portaalin avulla (vrt. www.saloshops.fi, www.salofood.fi, www.salovisit.fi, www.salotech.fi). Brändiportaalien näkyvyyttä tehostetaan ns. hakukoneoptimoinnilla.

6.2 Suunnitelma hyvien käytäntöjen levittämisestä

Hyviä käytäntöjä ja kokemuksia levitetään maakunnallisten neuvontaorganisaatioiden yhteistilaisuuksissa sekä valtakunnallisesti SEKES-verkoston välityksellä. Lisäski pyritään hyödyntämään muita julkisia tiedotuslähteitä (esim. TEMin ja ELYn uutiskirjeet).

7. Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 2 601 695

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 2 601 412

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 2 656 977

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 2 656 694

8. Vastuuviranomaisen tekemä projektin luokittelu

8.1 Horisontaalinen luokittelu

Tasa-arvo: Sukupuolineutraali projekti

Kestävä kehitys: Projektilla ei ole erityistä vaikutusta kestävän kehityksen kannalta

Kumppanuus: Kumppanuutta selvästi edistävä projekti

Innovatiivisuus: Selvästi innovatiivisia tuloksia tuottava projekti

9. Loppuraportin tiivistelmä

UKK Uusi Kasvu ja Kansainvälistyminen -projekti oli Salon kaupungin elinkeinoyhtiö Yrityssalo Oy:n toteuttama maakunnallinen ESR-projekti, jonka toimenpiteet liittyivät oleellisesti äkillisen rakennemuutoksen reagointiin. Projektin tavoitteena oli vaikuttaa laaja-alaisesti rakennemuutoksen ja globaalin taantuman aiheuttamaan toimintaympäristön ja liiketoimintaedellytysten muutoksiin. Projektissa kehitettiin yritysten kansainvälistymisvalmiuksia, kehitettiin yrityksille uusia liiketoimintakonsepteja yhteistyössä korkeakoulujen kanssa sekä lisättiin yritysten ymmärrystä siihen, miten uudistutaan ja parannetaan yrityksen kilpailukykyä. Projektin kohderyhmänä olivat pk-yritykset sekä yksityishenkilöt.

Hankkeessa toteutettiin kohderyhmälle yritysten ja avainhenkilöiden osaamisen kasvattamiseen liittyviä tilaisuuksia, infoja ja valmennuksia. Hankkeen avulla tuettiin yritysten ulkopuolisten asiantuntijoiden käyttöä liiketoiminnan kehittämisessä. Hankkeella tuotettiin aktiivista ja yrityslähtöistä toimintaa yrityksille sekä onnistunutta ja vakiintunutta verkostotoimintaa mikroyrityksille, edistettiin innovaatio- ja tuotekehitystoimintaa.

Projektin seurantalukujen toteuma osoittaa toimenpiteiden dynaamisuuden ja tarpeellisuuden:
- mukaan tulleita yrityksiä 411
- mukaan tulleita henkilöitä 1132
- 6320 koulutus- ja henkilötyöpäivää
- 145 uutta työpaikkaa
- 86 uutta yritystä

Yrityskohtaisia kehittämistukipäätöksiä on tehty koko hankkeen aikana yhteensä 162 kappaletta 50 % tuen ollessa yhteensä 678 999 euroa eli keskimäärin 4 191 euroa yhtä kehittämispäätöstä kohti.

Projektin pyrkimyksenä on ollut vakiinnuttaa toiminta sitem, että se jäisi toimimaan projektin jälkeenkin. Pyrkimyksenä on ollut myös aikaansaada mahdollisimman monessa yrityksessä uuden oppiminen ja uusiutuminen osaksi yrityksen liiketoiminnan jatkuvaa kehittämistä.