Euroopan unioni

Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman projektin kuvaus

1. Projekti

Projektikoodi: S11305

Projektin nimi: OVET - VIE-osaajana työmarkkinoilla

Osio: Valtakunnallinen osio

Toimintalinja: 3: Työmarkkinoiden toimintaa edistävien osaamis-, innovaatio- ja palvelujärjestelmien kehittäminen

Projektityyppi: Projekti, jossa on henkilöitä mukana

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.4.2010 ja päättyy 30.11.2013

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2. Projektin toteuttaja

Toteuttajaorganisaation nimi: Aleksanteri-instituutti, Helsingin yliopisto

Organisaatiotyyppi: Yliopisto

Y-tunnus: 0313471-7

Osoite: PL 42 (Unioninkatu 33)

Puhelinnumero: 09 191 24175

Toteuttajaorganisaation Web-osoite: http://www.helsinki.fi/aleksanteri/index.htm

Projektin kotisivun osoite: www.ovethanke.fi

Vastuuhenkilön nimi: Markku Kivinen

Asema: Johtaja

Sähköposti: iiris.virtasalo(at)helsinki.fi

Puhelinnumero: 0504418891

3. Projektin toteutusalue ja kohderyhmän kuvaus

3.1 Maantieteellinen kohdealue

Valtakunnallinen projekti

3.2 Varsinaiset kohderyhmät

Hankkeeseen osallistuvien korkeakoulujen henkilökunta (opettajat, opetukseen osallistuvat ammattihenkilöt tai vastaavat, hallintohenkilökunta ja muut työelämäyhteistyön ja koulutuksen kehittäjät) integroidaan mukaan työelämäulottuvuuden suunnittelemiseen ja toteuttamiseen.

Lisäksi kohderyhmänä ovat työpaikalla tapahtuvaa oppimista tai harjoittelua ohjaavat työelämän edustajat.

3.3 Välilliset kohderyhmät

Työelämän edustajat (elinkeinoelämä, julkishallinto) hyötyvät korkeakoulujen kanssa käydystä dialogista, joka mahdollistaa työelämän odotusten huomioimisen koulutusta kehitettäessä. Tarkoituksena on saada myös työelämän toimijat ymmärtämään korkeakoulutukseen pohjautuvan vastuullisen asiantuntijuuden merkitys ja arvo. Käytännöllisellä tasolla esimerkiksi projektin seurauksena palkattava harjoittelija tai työntekijä tuo tuoretta ajattelua ja alan uusinta tutkimustietoa organisaatioon.

Opiskelijat hyötyvät välillisesti projektista, koska henkilökunnan työelämäohjaustaitojen vahvistuminen ja toimintamallien monipuolistuminen hyödyttää opiskelijoita opiskeluaikana ja työelämään siirryttäessä. On tärkeää että opiskelijat saavat vahvaa ja monipuolista ohjausta jo opintojensa alusta lähtien.

Hankkeen tulokset tarjotaan myös virkamiesten, päätöksentekijöiden ja koulutusta kehittävien tahojen käyttöön.

3.4 Aloittaneiden henkilöiden määrä

Suunniteltu: 0, joista naisia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 52, joista naisia 33

4. Projektin tavoitteet, tulokset ja vaikutukset

4.1 Uusien työpaikkojen määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten työpaikkoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten työpaikkoja 0

4.2 Uusien yritysten määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

4.3 Suoritettujen tutkintojen määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten tutkintoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten tutkintoja 0

5. Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

OVET-hanke

Venäjän ja itäisen Euroopan osaajana työmarkkinoilla (OVET) -hanke edistää valtakunnallisesti työelämäohjausta, opintojen suunnittelua ja työllistymistä. Hanke edistää suomalaista laaja-alaista Venäjän ja itäisen Euroopan asiantuntemusta ja ohjaa sitä monipuolisemmin työelämän käyttöön vahvistamalla korkeakoulujen ja työelämän välistä yhteistyötä.

Hankkeessa
- edistetään Venäjän ja itäisen Euroopan alueasiantuntijoiden tunnettuutta työmarkkinoilla
ja parannetaan valmistuvien työllistymismahdollisuuksia
- kehitetään opettajien työelämätuntemusta ja ohjausvalmiuksia
- vahvistetaan opetussuunnitelmien työelämärelevanssia
- rakennetaan korkeakoulujen ja työnantajien yhteistyömalleja
- tarjotaan työnantajille tietoa korkeakoulutuksen tarjoamasta asiantuntijuudesta
- kootaan ja levitetään hyvien käytänteitä

Kohderyhmänä on hankkeeseen osallistuvien korkeakoulujen henkilökunta. Projektin tavoitteena on, että korkeakoulujen henkilökunnalla on tietoa, taitoa ja kiinnostusta opiskelijoiden työelämä-ohjaustyöhön sekä materiaalia tämän työn tukena. Lisäksi heillä on kontaktit työelämään ja kollegoihin toisissa korkeakouluissa valtakunnallisesti. Välillisenä tavoitteena on, että opiskelijat saavat uratavoitteisiinsa ja opintojensa sisältöjen suunnitteluun liittyvää ohjausta ja neuvontaa, jossa huomioidaan Venäjän ja itäisen Euroopan alueasiantuntijuuteen liittyvät erityistarpeet sekä monitieteisen alueosaamisen tarjoamat mahdollisuudet.

Työnantajille tarjotaan tietoa korkeakoulutuksen tarjoamasta asiantuntijuudesta ja rakennetaan korkeakoulujen ja työnantajien yhteistyömalleja. Hankkeen toiminnan kulmakiviä ovat seminaarit, työelämäfoorumit ja asiantuntijapäivät sekä julkaisut.

Aleksanteri-instituutti edustaa hankkeessa koordinoimaansa 12 suomalaisen yliopiston verkostoa. Hankkeessa on mukana lisäksi 6 ammattikorkeakoulua eri puolelta Suomea.

Hanke sijoittuu opetusministeriön valtakunnallisen ESR-kehittämisohjelman 2007-2013 toimintalinjan 3 kehittämisohjelmaan: Osaajana työmarkkinoille. Hanketta osarahoittaa Pirkanmaan ELY-keskus.

Projektin kesto on 1.4.2010-30.11.2013.

6. Tiedotus ja hyvien käytäntöjen levittäminen

6.1 Tiedotussuunnitelma

Viestintää hoitavat hankehenkilökunta sekä yhteyshenkilöt partnerikorkeakouluissa.

Ydinviestit
- OVET tukee VIE-osaamisen tunnettuutta ja hyödyntämistä työelämässä
- OVET kehittää monitieteistä opetus- ja työelämäohjausta
- OVET kehittää korkeakoulujen välistä yhteistyötä
- OVET kehittää korkeakoulujen ja työelämän välistä verkostoitumista
- OVET luo hyviä käytänteitä ja toimintamalleja

Hankkeen alussa keskitytään hankkeen tunnetuksi tekemiseen osallistujaorganisaatioissa.
Vuonna 2013 keskitytään hankkeen tulosten levittämiseen ja juurruttamiseen.

Viestinnän kohderyhmät:

Sisäiset
- OVET-ohjausryhmä ja -kehittämisryhmä
- Osaajana työmarkkinoille -kehittämisohjelman ohjausryhmä
- Rahoittaja (Pirkanmaan ELY-keskus)
- Aleksanteri-instituutti ja partneriorganisaatiot

Ulkoiset
- Korkeakoulujen henkilökunta
- Yritykset, työnantajat
- Opiskelijat
- Muut hankkeet (erityisesti ESR- toimintalinjat 2 ja 3)
- Päättäjät
- Media

Viestintäkanavat:
- Hankkeen kotisivut
- Sähköpostilistat (erit. ovet-info@helsinki.fi, HY:n medialistat )
- Julkaisut
- Linkedin
- Hankken tapahtumat
- Koulutukset
- Hankkeen esittely VIE-aiheisissa tapahtumissa
- Osallistuminen muiden hankkeiden tapahtumiin
- Esitteet, käyntikortit
- Mediatiedottaminen
- Asiantuntijoiden ja päättäjien tapaaminen
- Raportointi

Hanke osallistuu Lähde työelämään ja Koutsi -hankkeiden verkkopalvelujen kehittämiseen. Tavoitteena on tuoda VIE-osaaminen näkyväksi näissä palveluissa.

6.2 Suunnitelma hyvien käytäntöjen levittämisestä

Hankkeen aikana kartoitetaan parhaat toimintatavat sekä luodaan verkostot ja rakenteet yhteistyölle. Hankkeessa tuotettu materiaali jaetaan hankkeen nettisivuilla.

Syksy 2010: Verkkosivujen suunnittelu ja sisällöntuotanto, tiedottaminen hankkeesta.

2011:
Asiantuntijapäivien ja työelämäfoorumien järjestäminen, yritysprojektimallin kehittäminen,
ESR-hankkeiden verkostoitumisseminaari Varsovassa, VIE-osaajan käsikirjan tuottaminen, hlökunnan koulutus

2012: VIE-osaajan käsikirjan julkistamisseminaari, asiantuntijapäivien järjestäminen, yritysprojektimallin kehittäminen ja juurruttaminen yhdessä korkeakouluhenkilökunnan kanssa, 2.julkaisun tuottaminen, työelämä-foorumi, henkilökunnan koulutukset, asiantuntijoiden pyöreän pöydän tapaaminen, VIE-verkoston kokoaminen Linkedin-palveluun

Vuosi 2013:
- Hankkeen 2. julkaisun markkinointi ja tulosten juurruttaminen
- Esittelyvideo hankkeen keskeisimmistä teemoista ja tuloksista
- Hankkeen tulosten juurruttaminen VIE-tapahtumissa ja muissa kohderyhmän kannalta keskeisissä tapahtumissa
- Hankkeen tuloksia, etenkin koulutuspoliittisia suosituksia (OVET-suositukset) esitellään korkeakoulu- ja ministeriötason päättäjille
- OVET-korkeakoulukierros: hankkeen tulosten esittely ja koulutus VIE -asiantuntijoille, hallinto- ja opetushenkilökunnalle korkeakoulussa
- Seurantaselvitys

Aikataulutu on suuntaa-antava. Useimmat toiminnot jatkuvat läpi hankkeen.

7. Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 587 090

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 555 904

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 704 240

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 675 791

8. Vastuuviranomaisen tekemä projektin luokittelu

8.1 Horisontaalinen luokittelu

Tasa-arvo: Sukupuolineutraali projekti

Kestävä kehitys: Merkittävästi kestävää kehitystä edistävä projekti

Kumppanuus: Kumppanuutta selvästi edistävä projekti

Innovatiivisuus: Selvästi innovatiivisia tuloksia tuottava projekti

Valtakunnallisen osion kehittämisohjelma

Osaajana työmarkkinoille

9. Loppuraportin tiivistelmä

OVET - Venäjän ja itäisen Euroopan osaajana työmarkkinoilla -hanke (2010-2013)

OVET-hankkeen tavoitteena oli vahvistaa korkeakoulujen ja työelämän toimijoiden välistä yhteistyötä sekä auttaa kehittämään opiskelijoiden työllistymistä tukevia toimintamalleja. Hankkeen erityisenä painopisteenä oli Venäjän ja itäisen Euroopan alueasiantuntemuksen vahvistaminen sekä sen tunnettuuden ja hyödyntämisen lisääminen työelämässä.

Hanke syvensi opetushenkilökunnan työelämätuntemusta ja ohjausvalmiuksia yleisesti ja erityisesti liittyen Venäjän ja itäisen Euroopan alueeseen erikoistuvien opiskelijoiden tarpeisiin. Hankkeen tavoitteena oli, että korkeakoulujen henkilökunnalla on tietoa, taitoa ja kiinnostusta opiskelijoiden työelämäohjaustyöhön sekä materiaalia ja työvälineitä tämän työn tukena. Lisäksi heillä on kontaktit työelämään ja kollegoihin toisissa korkeakouluissa valtakunnallisesti.

OVET-hanke lisäsi yhteistyötä korkeakoulujen ja työnantajien välillä rakentamalla yhteistyömalleja ja lisäämällä vuorovaikutusta näiden ryhmien välillä. Työnantajille hanke tarjosi tietoa korkeakoulutuksen tuottamasta asiantuntijuudesta sekä foorumin ilmaista työelämän toiveita alueasiantuntijuuden kehittämistarpeita koskien.

Tavoitteena oli myös vastuullisen asiantuntijuuden kehittäminen ja vahvistaminen. Venäjän ja itäisen Euroopan asiantuntijoiden toiminta lisää tärkeiden alueiden tuntemusta suomalaisessa yhteiskunnassa. OVET-hankkeen tavoitteena oli myös osallistua ja tarjota suosituksia koulutuspoliittisen keskusteluun.

Hankkeen välillinen tavoite oli opiskelijoiden asiantuntijaidentiteetin kasvun tukeminen ja vahvistaminen. Vahva asiantuntijaidentiteetti ohjaa opiskelijaa suunnittelemaan opintojaan, huomioimaan työelämän tarpeet ja kannustaa valmistumaan nopeammin.

Hankkeen toiminnan aikana järjestettiin ympäri Suomea useita seminaareja, koulutustilaisuuksia, työelämäfoorumeja ja asiantuntijapäiviä. Vuoden 2011 aikana pilotoitiin yritysten kanssa yhteistyössä järjestetty yritysprojektikurssi, jonka pohjalta valmistui myös korkeakouluhenkilökunnalle suunnattu Askel asiantuntijaksi/Step to Expertise -käsikirja. Lisäksi OVET-hanke julkaisi kaksi kirjaa, jotka pohtivat Venäjän ja itäisen Euroopan alueasiantuntijuutta ja sen roolia työelämässä sekä etsivät uusia avauksia ja uudenlaisia tapoja hyödyntää ja kehittää Venäjän ja itäisen Euroopan tuntemusta.

Hankkeen julkaisut, koulutusmateriaalit sekä hankkeen tuloksia esittelevä Valloita Venäjä asiantuntemuksella -video löytyvät hankkeen sivuilta (www.ovethanke.fi) sekä Aleksantenteri-instituutin sivuilta (www.helsinki.fi/aleksanteri).

Hankkeen julkaisut:
Vie osaaminen yhteiskuntaan - Venäjän ja itäisen Euroopan tutkimuksen uudet suuntaviivat

Vie osaaminen kartalle - Venäjän ja itäisen Euroopan alueasiantuntemusta etsimässä

Askel asiantuntijaksi - käsikirja yritysprojektikurssin toteuttajalle
Step to Expertise - Handbook for Business Course Providers

Hankkeen Venäjän ja itäisen Euroopan osaajat työmarkkinoilla -verkosto jakaa edelleen toimintaansa LinkedInissä.

Hankkeen päätoteuttaja oli Aleksanteri-instituutti. Hankkeen partnereita olivat HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulu, Jyväskylän ammattikorkeakoulu, Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, Saimaan ammattikorkeakoulu, Tampereen ammattikorkeakoulu ja Lapin korkeakoulukonserni. Lisäksi Aleksanteri-instituutti edusti hankkeessa koordinoimaansa 12 suomalaisen yliopiston verkostoa.

Hankkeen omat sivut: ovethanke.fi

Kesto: 01.04.2010 - 30.11.2013

Hanke sijoittui opetusministeriön valtakunnallisen ESR-kehittämisohjelman 2007-2013 toimintalinjan 3 kehittämisohjelmaan: Osaajana työmarkkinoille. Hanketta rahoitti Pirkanmaan ELY-keskus.