Euroopan unioni

Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman projektin kuvaus

1. Projekti

Projektikoodi: S11307

Projektin nimi: Kerttu ja Kauko - TYÖVOIMAPOLIITTISET TOIMENPITEET

Osio: Pohjois-Suomen suuralueosio

Toimintalinja: 2: Työllistymisen ja työmarkkinoilla pysymisen edistäminen sekä syrjäytymisen ehkäiseminen

Projektityyppi: Projekti, jossa ei ole henkilöitä mukana

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.4.2010 ja päättyy 31.5.2013

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2. Projektin toteuttaja

Toteuttajaorganisaation nimi: Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus

Organisaatiotyyppi: Valtion viranomainen

Y-tunnus: 2296962-1

Osoite: Veteraanikatu 1

Puhelinnumero: 020 636 0020

Toteuttajaorganisaation Web-osoite: www.ely-keskus.fi

Projektin kotisivun osoite:

Vastuuhenkilön nimi: Anna-Liisa Hietala

Asema: ryhmäpäällikkö

Sähköposti: anna-liisa.hietala(at)ely-keskus.fi

Puhelinnumero: 0295 038 055

3. Projektin toteutusalue ja kohderyhmän kuvaus

3.1 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Pohjois-Pohjanmaa

Seutukunnat: Oulunkaaren

Kunnat: Pudasjärvi

3.2 Varsinaiset kohderyhmät

Pudasjärven sivukylillä ja taajama-alueella asuvat vaikeasti työllistyvät ja syrjäytymisvaarassa olevat henkilöt, jatkopolku kuntouttavan työtoiminnan avulla kuntoutuneille. Pitkäaikaisessa toimeentulotuen asiakassuhteessa olevat työttömät.

Välityömarkkinoiden työllistävät tahot ja pienyrittäjät.

3.3 Välilliset kohderyhmät

Kolmannen sektorin toimijat, sivukylien asukkaat, vapaa-ajan asuntojen omistajat sekä pienyrittäjät.

3.4 Aloittaneiden henkilöiden määrä

Suunniteltu: 0, joista naisia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisia 0

4. Projektin tavoitteet, tulokset ja vaikutukset

4.1 Uusien työpaikkojen määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten työpaikkoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten työpaikkoja 0

4.2 Uusien yritysten määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

4.3 Suoritettujen tutkintojen määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten tutkintoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten tutkintoja 0

5. Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Tämä on rinnakkaishakemus Pudasjärven kaupungin Kerttu ja Kauko -projektille (S11282). Tässä hakemuksessa Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus hakee rahoituksen projektin työvoimapoliittisia toimenpiteitä varten. Projektissa aloittaneet henkilöt, projektin aikaansaamat työpaikat sekä osallistujien henkilötyöpäivät raportoidaan emoprojektin seurantalomakkeissa ja raporteissa.

Hankkeen lähtökohdat: Pudasjärven kaupunki on pinta-alaltaan suuri ja yksi Suomen harvaan asutuimmista kunnista. Väestötiheys on 1,59 asukasta / km2. Kunnan erityisiä haasteita ovat pitkät etäisyydet ja väestön ikääntyminen. Työttömyysprosentti Pudasjärven kaupungissa oli joulukuussa 2009 19,4 %. Kerttu ja Kauko -hankeen tarkoituksena on työllistää sivukylillä asuvia vaikeastityöllistyviä henkilöitä välityömarkkinoiden kautta vapaille työmarkkinoille.

Hankkeen tavoitteina on:
1.Luoda kattava asukastupaverkosto sivukylille sekä toimivat välityömarkkinat haja-asutusaluille vahvistamalla välityömarkkinoiden roolia työllistäjänä.
2.Vahvistaa avioliiton kautta puolisoina paikkakunnalle muuttaneiden maahanmuuttajien kotoutumista suomalaiseen työkulttuuriin ja kolmannen sektorin toimintaan.
3.Tiivistää yhteistyötä kylien eri toimijoiden, Karhupajan, työllistämisyksikön ja kaupungin eri hallintokuntien välillä.
4.Kehittää malli tukityöllistettyjen sujuvaan "niveltämiseen" työelämään ja jatkosuunnitelmiin.

Hankkeen toimenpiteet: Järjestetään vaikeasti työllistyville työkyvyn, ammatillisten ja sosiaalisten valmiuksien kartoitus, jonka pohjalta räätälöidään tarvittava valmennus ja koulutus. Tämän jälkeen on tavoitteena löytää palkkatukityöpaikka joko 3. sektorilta tai sekä yrityksestä sekä myös kaupungilta ja kotitalouksista. Koko prosessin ajan valmennettavan rinnalla kulkee monialainen tukiverkosto. Välityömarkkinoiden toimijoille muodostetaan yhtenäinen ohjeistus tukityöllistäjänä toimimisesta. Sivukyliä kehitetään ja aktivoidaan kylätalojen ja asukastupien toiminnan kehittämisen kautta. Taajama-alueella etsitään uusia välityömarkkinatoimijoita. Hankkeen tuloksia tullaan hyödyntämään kaupungin työllistämismallissa.

Yhteistyökumppaneina hankkeessa toimivat: Pudasjärven kaupungin sivukylät yrityksineen, kolmannen sektorin toimijat, eri yhdistykset, paikallinen TE-toimisto, Oulunkaaren kuntayhtymän sosiaali- ja terveyspalvelut sekä kaupungin eri hallintokunnat.

6. Tiedotus ja hyvien käytäntöjen levittäminen

6.1 Tiedotussuunnitelma

Hankkeen omat nettisivut ovat Pudasjärven kaupungin sivujen alla.
Tarkempi tiedotussuunnitelma tehdään ohjausryhmässä.

6.2 Suunnitelma hyvien käytäntöjen levittämisestä

Pudasjärven kaupungissa kokoontuu kaikkien kaupungin hankkeiden työntekijät yhteen 2-3 kertaa vuodessa.

Kirjataan onnistuneita "caseja" käytettäväksi asiakkaiden koulutuksessa. Välityömarkkinoiden toimijoiden yhteisten kokoontumisten yhteydessä, kerran kuukaudessa käydään läpi toimivia/toimimattomia käytänteitä.

7. Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 608 188

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 603 277

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 608 188

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 689 412

8. Vastuuviranomaisen tekemä projektin luokittelu

8.1 Horisontaalinen luokittelu

Tasa-arvo: Sukupuolineutraali projekti

Kestävä kehitys: Projektilla ei ole erityistä vaikutusta kestävän kehityksen kannalta

Kumppanuus: Kumppanuutta selvästi edistävä projekti

Innovatiivisuus: Ei erityistä innovatiivisuutta projektin tavoitteena

9. Loppuraportin tiivistelmä

Kerttu ja Kauko -työvoimapoliittiset toimenpiteet on Kerttu ja Kauko -projektin rinnakkaisprojekti, jossa on hallinnoitu työvoimapoliittisia toimenpiteitä.

Hankkeen lähtökohtana oli sivukylien heikossa työmarkkina-asemassa olevien pitkäaikaistyöttömien, osatyökykyisten ja syrjäytymisvaarassa olevien henkilöiden kuntoutuminen vapaille- ja välityömarkkinoille. Hankkeeseen mukaan tuleville henkilöille pyritään löytämään työpaikka omalta kylältä ja kylille syntyneet työpaikat samalla lisäävät kylien palvelutarjontaa. Tavoitteena on myös työllistävien tahojen kouluttaminen, jotta heidän valmiutensa ja rohkeutensa työnantajina vahvistuisivat. Hankkeen työnhakijoille järjestetään lyhytkestoista täsmäkoulutusta.

Projektin kohderyhmänä ovat Pudasjärven sivukylillä ja taajama-alueella asuvat vaikeasti työllistyvät ja syrjäytymisvaarassa olevat henkilöt. Välillisiä kohderyhmiä ovat mm. kolmannen sektorin toimijat, sivukylien asukkaat, vapaa-ajan asuntojen omistajat sekä pienyrittäjät.

Kerttu ja Kauko -projektista eriytetyssä rinnakkaishankkeessa, Kerttu ja Kauko -työvoimapoliittiset toimenpiteet, oli käytettävissä palkkatukimäärärahaa 608 188€. Määrärahasta käytettiin 603 277,56€ ja sillä työllistettiin yhteensä 90 henkilöä sekä kuntaan, että yksityiselle sektorille. Tavoitteena oli saavuttaa projektin aikana 11 500 tukityöllistämispäivää ja tukityöllistämispäiviä kertyi 11 645.

Hankkeeseen osallistuvat henkilöt valittiin mukaan haastattelemalla heidät. Projektin työntekijät haastattelivat TE-toimiston osoittamia työnhakijoita, joista valittiin yhdessä työnantajan edustajan kanssa heille sopivat harjoittelijat/ työntekijät. Valittu henkilö aloitti tarvittaessa ensin työharjoittelun/ työkokeilun, jonka tavoitteena oli kartoittaa henkilön työkykyisyys sekä ammatilliset ja sosiaaliset valmiudet. Projektin työntekijät tekivät ohjauskäyntejä työpaikoilla ja projektin asiakkaille tarjottiin lisäksi mahdollisuus käydä terveystarkastuksessa.

Hankkeessa tehtii yhteistyötä Pudasjärven sivukylillä ja taajamassa toimivien yhdistysten ja pienyritysten kanssa. Työnantajien kanssa pyrittiin selvittämään palvelutarpeita sekä mahdollisuutta työllistää oman alueen pitkäaikaistyöttömiä.