Euroopan unioni

Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman projektin kuvaus

1. Projekti

Projektikoodi: S11308

Projektin nimi: TALAS- kehittämishanke(S11277)/Työvoimapoliittiset toimenpiteet

Osio: Itä-Suomen suuralueosio

Toimintalinja: 2: Työllistymisen ja työmarkkinoilla pysymisen edistäminen sekä syrjäytymisen ehkäiseminen

Projektityyppi: Projekti, jossa on henkilöitä mukana

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 23.3.2010 ja päättyy 31.12.2011

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2. Projektin toteuttaja

Toteuttajaorganisaation nimi: Kainuun elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Organisaatiotyyppi: Valtion viranomainen

Y-tunnus: 2296962-1

Osoite: Kalliokatu 4

Puhelinnumero: 044 5362502

Toteuttajaorganisaation Web-osoite: www.ely-keskus.fi

Projektin kotisivun osoite:

Vastuuhenkilön nimi: Outi Pitkänen

Asema: asiakkuuspäällikkö

Sähköposti: outi.k.pitkanen(at)ely-keskus.fi

Puhelinnumero: 044 536 2502

3. Projektin toteutusalue ja kohderyhmän kuvaus

3.1 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Kainuu

Seutukunnat: Kehys-Kainuun

Kunnat: Suomussalmi, Hyrynsalmi

3.2 Varsinaiset kohderyhmät

pitkäaikaistyöttömät ja vaikeasti työllistyvät
vaikeasti työllistettävät työnhakijat, kuten maahanmuuttajat, vajaakuntoiset ja kuntoutettavat
syrjäytymisvaarassa olevat nuoret, joille ei ole osoittaa muuta palvelua tai kohdetta
työnantajat, joista erityisesti yritykset

3.3 Välilliset kohderyhmät

Hankkeen toiminnasta hyötyvät välillisesti toimintaan osallistuvan henkilön perhe ja lähiomaiset. Toiminnan tavoitteena on vaikuttaa asiakkaan elämään kokonaisvaltaisesti, esimerkiksi mielenterveys- tai päihdeongelmaan ratkaisun löytyminen vaikuttaa kohderyhmään kuuluvan henkilön lähiympäristöön ja ihmissuhteisiin oleellisesti. Hankkeen toiminnasta hyötyvät paikalliset yrittäjät, joilla on suunnitteilla henkilöstön lisääminen tai eläköitymisen myötä avautuvien työkohteiden täyttämien sekä kotitaloudet, joilla on tarve ulkopuoliseen tukeen, esimerkiksi kotona asumisen mahdollistaminen. Vanhuksille tarjottu palvelutyö vähentää palvelukoteihin kohdistuvaa tilapainetta ikärakenteen keski-iän noustessa.

3.4 Aloittaneiden henkilöiden määrä

Suunniteltu: 140, joista naisia 35

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisia 0

4. Projektin tavoitteet, tulokset ja vaikutukset

4.1 Uusien työpaikkojen määrä

Suunniteltu: 6, joista naisten työpaikkoja 2

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten työpaikkoja 0

4.2 Uusien yritysten määrä

Suunniteltu: 1, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

4.3 Suoritettujen tutkintojen määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten tutkintoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten tutkintoja 0

5. Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Kyseessä on työvoimapoliittinen rinnakkkaishanke Talas-hankkeelle (S11277). Tässä hankkeessa toteutetaan ja hallinnoidaan em. hankkeen työvoimapoliittiset toimenpiteet; palkkatuki ja starttiraha.

6. Tiedotus ja hyvien käytäntöjen levittäminen

6.1 Tiedotussuunnitelma

Tiedottamisesta myös työvoimapoliittisen osion osalta vastaa TALAS-kehittämishanke. Tiedostussuunnitelma: Projektin alkuvaiheessa on laaja alkutiedotus, joka toimii samalla hankkeeseen rekrytoitavasti. Hankeen toiminnasta ilmoitetaan / kerrotaan säännöllisesti paikallisessa lehdessä. Lisäksi ohjausryhmälle ja keskeisimmille yhteistyötahoille toimitetaan tietoa hankkeen etenemisestä säännöllisesti kuukausittain. Hankkeesta ja sen toiminnasta kertovat sivustot laaditaan Suomussalmen kunnan nettisivujen yhteyteen.

6.2 Suunnitelma hyvien käytäntöjen levittämisestä

Yhteistyössä TALAS-kehittämishankkeen kanssa. Suunnitelma: Tiedottamisessa huomoidaan laaja-alaisuus ja monipuolisuus. Tiedottaminen toteutetaan paikallisten tiedotusvälineiden välityksellä ja lähettämällä hankkeen tuloksista suoraan tietoa ohjausryhmän edustajille ja yhteistyökumppaneille. Projektipäällikkö laatiin ohjausryhmälle esitettävän tiedottamissuunnitelman hankkeen alkuvaiheessa.

7. Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 622 279

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 469 547

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 1 244 558

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 469 547

8. Vastuuviranomaisen tekemä projektin luokittelu

8.1 Horisontaalinen luokittelu

Tasa-arvo: Sukupuolineutraali projekti

Kestävä kehitys: Projektilla ei ole erityistä vaikutusta kestävän kehityksen kannalta

Kumppanuus: Kumppanuutta selvästi edistävä projekti

Innovatiivisuus: Selvästi innovatiivisia tuloksia tuottava projekti

9. Loppuraportin tiivistelmä

Projektissa toteutettiin TALAS-hankkeen työvoimapoliittisten toimenpiteiden hallinnointitehtävät projektisuunitelman mukaisesti.