Euroopan unioni

Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman projektin kuvaus

1. Projekti

Projektikoodi: S11310

Projektin nimi: SOTEFO - Koulutuksen ja työelämän virtuaalinen oppimisfoorumi ja uudet teknologis-pedagogiset toimintamuodot sosiaali- ja terveysalan aikuiskoulutuksessa

Osio: Valtakunnallinen osio

Toimintalinja: 3: Työmarkkinoiden toimintaa edistävien osaamis-, innovaatio- ja palvelujärjestelmien kehittäminen

Projektityyppi: Projekti, jossa on henkilöitä mukana

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.4.2010 ja päättyy 31.8.2013

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Opetushallitus

2. Projektin toteuttaja

Toteuttajaorganisaation nimi: Etelä-Karjalan koulutuskuntayhtymä

Organisaatiotyyppi: Kuntayhtymä

Y-tunnus: 1027740-9

Osoite: PL 303

Puhelinnumero: 02049600

Toteuttajaorganisaation Web-osoite: www.ekky.fi

Projektin kotisivun osoite: sotefo.wordpress.com/ ja webfronter.com/verkkonen/sotefo/

Vastuuhenkilön nimi: Laura Tarpila

Asema: projektikoordinaattori

Sähköposti: laura.tarpila(at)ek-aktiva.fi

Puhelinnumero: 0400 92 84 84

3. Projektin toteutusalue ja kohderyhmän kuvaus

3.1 Maantieteellinen kohdealue

Valtakunnallinen projekti

3.2 Varsinaiset kohderyhmät

Välitön kohderyhmä: Hankkeessa mukana olevat 1) sosiaali- ja terveysalan työpaikkaohjaajat ja tutkintosuoritusten arvioijat, asiantuntijat ja muut työelämän edustajat, 2) Aktivan ja Hyrian aikuiskoulutuksen sosiaali- ja terveysalan opettajat/kouluttajat

3.3 Välilliset kohderyhmät

Välilliset kohderyhmät:
1) Sosiaali- ja terveysalan julkisen ja yksityisen sektorin työntekijät ja työnantajat hankkeessa mukana olevilla alueilla.
2) Sosiaali- ja terveysalan muiden oppilaitosten opettajat/kouluttajat
3) Sosiaali- ja terveysalan opiskelijat
4) Ammatillisen koulutuksen opettajat osallistuvissa oppilaitoksissa alasta riippumatta

3.4 Aloittaneiden henkilöiden määrä

Suunniteltu: 430, joista naisia 387

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 806, joista naisia 759

4. Projektin tavoitteet, tulokset ja vaikutukset

4.1 Uusien työpaikkojen määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten työpaikkoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten työpaikkoja 0

4.2 Uusien yritysten määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

4.3 Suoritettujen tutkintojen määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten tutkintoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten tutkintoja 0

5. Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Tavoitteena on luoda sosiaali- ja terveysalan virtuaalinen oppimisfoorumi, joka lisää työelämän ja oppilaitoksen välistä vuorovaikutusta, tukee oppimista verkossa opiskeltaessa ja työssäoppimisjaksojen aikana. Tuloksena on sosiaali- ja terveysalan oppimisfoorumi, jonka käyttäjiä ovat sosiaali- ja terveysalan työpaikkaohjaajat, asiantuntijat, aikuiskoulutusorganisaatioiden kouluttajat/opettajat ja opiskelijat. Oppimisforumi avataan muidenkin, kuin projektiin osallistuneiden koulutusorganisaatioiden käyttöön projektin lopussa. Hankkeessa mukana olevien työelämän edustajien ja arvioijien ja työpaikkaohjaajien koulutus on tapahtunut uusin teknologis-pedagogisin menetelmin, joka kehittää työelämän osallistujien ohjaus- ja arviointitaitoja. Hanke parantaa mukana olevien oppilaitosten aikuiskoulutuksen sosiaali- ja terveysalan opettajien ja kouluttajien teknologis-pedagogisia taitoja ja osaamista. Yhteensä yli 400 henkilöä on joko hyödyntänyt oppimisfoorumia, osallistunut työelämäjaksoille ja saanut tietoa jota hyödynnetään opetuksen eri alueisiin tai on saanut työssäoppimiseen ja tutkintotilaisuuksien arviointiin perehdyttävää koulutusta projektin aikana. Paikasta riippumattomat koulutus- ja ohjauspalvelut edistävät ekologista ja taloudellista kehitystä. Esim. teknologis-pedagogiset toimintamuodot mahdollistavat sellaisen yhteistoiminnan työelämän toimijoiden ja oppilaitosten välillä, joka vähentää niiden välistä liikennettä ja lisää kustannustehokkuutta. Vuonna 2010 projekti käynnistetään, varmistetaan yhteistyötahojen mukanaolo, kartoitetaan eri teknologis-pedagogisten välineiden käyttömahdollisuuksia ja toimivuutta työelämän ja oppilaitosten välillä, testataan reaaliaikaisesti verkon välineitä ja opetellaan niiden käyttöä. Luodaan oppimisfoorumi-toimintamalli eri yhteistyökumppaneiden välille ja perehdytetään osallistuvia kohderyhmiä foorumin välineisiin ja yhteistyömuotoihin. Opettajille järjestetään työelämäjaksoja 1.8.2010 - 31.5.2013 välisellä ajalla. Vuonna 2010 aloitetaan pilotointi kumppaneittain ja jatketaan opettajien työelämäjaksojen toteutusta, verkkopakettien ja -materiaalien laatimista ja kokoamista ja työelämän yhteisten kehittämis- ja palveluprojektien toteutusta. Vuonna 2012 kerätään pilottien palautteet, yhteenvedot ja korjaustoimenpiteet ja osa koulutuksista jatkuu. Palautteita kerätään koko projektin/ pilotoinnin ajan, jolloin projektin kulkua on mahdollista korjata tarvittavin toimenpitein, kootaan verkkokyselyn tulokset koko hankkeessa aloittaneilta kohderyhmiltä. Juurrutetaan ja vakiinnutetaan yhteistyömuotoja ja toimintamalli ja levitetään kokemuksia muille organisaatioille. Tiedotus- ja levitystoimia toteutetaan projektin alussa täsmennettävän tiedotus- ja levityssuunnitelman mukaisesti sekä arviointia koko hankkeen ajan hankkeelle laaditun arviointisuunnitelman mukaisesti.

6. Tiedotus ja hyvien käytäntöjen levittäminen

6.1 Tiedotussuunnitelma

Tiedotus- ja levittämissuunnitelma (liite) laaditaan hankkeen alussa ja se esitellään ohjausryhmälle 1. kokouksessa. Tiedotussuunnitelma sisältää sisäisen ja ulkoisen tiedotuksen kohderyhmien mukaisesti.
Ulkoinen tiedotus: Hankkeen etenemisestä ja tuloksista tiedotetaan osallistuvien oppilaitosten nettisivuilla ja oppimisfoorumilla koko hankkeen ajan. Osallistuville toimijoille ja työelämän yhteistyötahoille tiedotetaan projektin ohjausryhmässä, joka kokoontuu 3-4 kertaa vuodessa. Hankkeen aikana laaditaan lehdistötiedotteita, joita lähetetään paikallisille ja valtakunnallisille tiedotusvälineille. Hanketta, sen toimintaa ja tuloksia tarjotaan yhdeksi aiheeksi foorumeihin, esim. AIKE Oy:n järjestämät neuvottelupäivät, sosiaali- ja terveysalan tutkintotoimikuntien päivät, seminaarit. Opetushallituksen järjestämiin tilaisuuksiin tarjoudutaan esittelemään projektia ja sen tuloksia projektin tulosten levittämiseksi valtakunnallisesti.
Sisäinen tiedotus: liitteenä olevan projektisuunnitelman mukaisesti.

6.2 Suunnitelma hyvien käytäntöjen levittämisestä

Projektissa noudatetaan jatkuvan arvioinnin, kehittämisen ja levittämisen periaatetta, ts. projektissa kokeiltavien ja synnytettävien hyvien käytäntöjen levittämistä tapahtuu koko projektin ajan. Erityisesti levittämisessä keskitytään sosiaali- ja terveysalan työelämätoimijoihin ja alan opettajiin eri oppilaitoksissa. AKTIVA:n ja Hyrian kaikki sosiaali- ja terveysalan kouluttajat koulutetaan oppimisfoorumin välineiden ja mahdollisuuksien käyttöön OPE.fi II-tasolle. Muutama opettaja koulutetaan OPE.fi III-tasolla toimivaksi vertaistutoriksi sekä oppilaitos- ja työelämäyhteistyön kehittäjäksi. Toimintatapa jää elämään projektissa mukana oleviin oppilaitoksiin ja uudet opettajat voidaan perehdyttää oppimisfoorumin käyttöön. Muut kouluttajat ovat koko ajan mukana oppilaitoksissa toimivien verkkopedagogiikan kehittämisryhmien ja -palavereiden kautta. Projektin loppuvaiheessa keskitytään työyhteisökohtaiseen workshop-tyyliseen levittämiseen. Mukana olevia työyhteisöjä voivat olla sekä sosiaali- ja terveysalan työpaikat että alan koulutusta järjestävät oppilaitokset. Kiinnostuneille organisaatiolle (n. 10 kpl) tarjotaan mahdollisuus työyhteisökohtaiseen oppimisfoorumin ja sen mahdollisuuksien esittelyyn ja kokeiluun oman toimintansa kehittämiseksi sekä yleensäkin työelämän ja oppilaitosyhteistyön monipuolistamiseksi ja kehittämiseksi.

7. Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 734 004

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 726 746

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 863 533

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 850 577

8. Vastuuviranomaisen tekemä projektin luokittelu

8.1 Horisontaalinen luokittelu

Tasa-arvo: Sukupuolineutraali projekti

Kestävä kehitys: Projektilla ei ole erityistä vaikutusta kestävän kehityksen kannalta

Kumppanuus: Ei erityisesti kumppanuuteen vaikuttava projekti

Innovatiivisuus: Selvästi innovatiivisia tuloksia tuottava projekti

Valtakunnallisen osion kehittämisohjelma

Osaajana työmarkkinoille

9. Loppuraportin tiivistelmä

SOTEFO-projektin keskeisenä tavoitteena oli luoda sosiaali- ja terveysalan virtuaalinen oppimisfoorumi, joka lisää työelämän ja oppilaitoksen välistä vuorovaikutusta, tukee oppimista verkossa opiskeltaessa ja työssäoppimisjaksojen aikana. Tuloksena oli sosiaali- ja terveysalan Verkkonen-oppimisfoorumi (verkkonen.fi), jonka käyttäjiä ovat sosiaali- ja terveysalan työpaikkaohjaajat, asiantuntijat, aikuiskoulutusorganisaatioiden kouluttajat/opettajat ja opiskelijat. Verkkonen-oppimisfoorumi on avattu muidenkin, kuin projektiin osallistuneiden koulutusorganisaatioiden käyttöön.

Hankkeessa mukana olevien työelämän edustajien, arvioijien ja työpaikkaohjaajien koulutus toteutettiin uusin teknologis-pedagogisin menetelmin (verkkoneuvottelu Adobe Connect (AC), verkkonen.fi, Googlen välineet, Wikispaces). Koulutukset ovat kehittäneet työelämän osallistujien ohjaus- ja arviointitaitoja. Hanke on parantanut mukana olevien oppilaitosten aikuiskoulutuksen sosiaali- ja terveysalan opettajien ja kouluttajien teknologis-pedagogisia taitoja ja osaamista. Verkkonen-oppimisfoorumilla on yli 700 käyttäjää. Opettajien työelämäjaksoille osallistui 24 kouluttajaa/opettajaa. Työpaikkaohjaaja- ja arvioijakoulutuksiin osallistui yli 700 työelämän edustajaa. Sosiaali- ja terveysalan koulutuksia järjestettiin kahdella eri paikkakunnalla Aktivassa (Lappeenranta- Imatra) ja Hyriassa (Riihimäki-Hyvinkää) samanaikaisopetuksena. Hyriassa toteutettiin arvioijakoulutusta kokonaan verkossa. Arvioijakoulutuksesta luotiin tuote, jota toteutetaan jatkossa pysyvänä toimintana. Projektissa tuotettiin nauhoitettua ohjeistus- ja opetusmateriaalia, jota voidaan hyödyntää jatkossa. Verkkokokousvälinettä (AC) käytettiin projektin sisäisessä toiminnassa ja työssäoppimisen ohjaamisessa. Opettajat ovat käyttäneet verkkokokousta myös keskinäisessä yhteydenpidossa, mikä on vähentänyt liikkumistarvetta paikkakunnalta toiselle.

Projektissa toteutettiin kouluttajakoulutuksia osallistuvien oppilaitosten keskeisille toimijoille, jotka kouluttivat edelleen henkilöstöä omassa organisaatiossaan. Projektin alkuvaiheessa VirtuaaliAMK:n henkilöstö perehdytti keskeiset projektitoimijat ja kouluttajat AC:n käyttöön. Tämän jälkeen projektitoimijat kouluttivat Aktivassa ja Hyriassa omaa henkilöstöään AC:n käyttöön. Fronter Oy perehdytti aluksi Verkkosen pääkäyttäjät (7) oppimisfoorumin ylläpitoon. Aktivan ja Hyrian sosiaali- ja terveysalan kouluttajat ja opettajat (33) osallistuivat käyttäjäkoulutukseen. Verkkosen pääkäyttäjät (5) perehdyttävät ja konsultoivat edelleen tarvittaessa opettajia Verkkosen ja muiden verkon välineiden käytössä.

Projektissa on laadittu arvioijakoulutuksen (1 ov), työpaikkaohjaajakoulutuksen (3 ov), hoitotyön kirjaamiseen (1 ov) ja verkko-opetuksen koulutuskokonaisuuden (1 ov) avoimet verkko-opetusmateriaalit. Avoimet verkko-opetusmateriaalit käsikirjoitettiin ja ristiinarvioitiin VirtuaaliAMK:n mallia hyödyntäen. Verkkoseen on tuotettu muitakin avoimia verkkomateriaaleja, esimerkiksi perhepäivähoitajan ammattitutkinnon pakolliset tutkinnon osat. Avoimet verkkomateriaalit ovat käytettävissä verkkonen.fi-sivustolla.

Projektissa hyödynnettiin monipuolisesti verkon välineitä. Suunnittelu ja projektin toimenpiteet tehtiin verkkoympäristöissä (AC, Wordpress, Verkkonen.fi jne.). Verkkonen-oppimisfoorumi tarjoaa uudenlaisen, avoimemman tavan tehdä yhteistyötä oppilaitosten ja työelämän edustajien kanssa. Projektissa toteutettiin asiantuntijavaihtoa Aktivan ja Hyrian välillä, esimerkiksi ACn ja Verkkosen välineiden perehdytyksessä.
SOTEFO- ja AYVOT projektien yhteisessä webinaarissa hyödynnettiin keskusteluseinää ja Twitteriä reaaliaikaisesti yhdessä verkkoneuvottelun kanssa.

Projektissa toteutettiin vertaisarviointi täysin verkkomuotoisena Vankilaopetusta verkossa -projektin kanssa. Sotefo- projekti arvioi Vankilaopetusta verkossa -projektin suunnitteluvaiheen. Vankilaopetusta verkossa -projekti arvioi Sotefon toteutusvaiheen.

Hankkeen aikana aloitetut toimintatavat ovat juurtuneet toteuttajaorganisaatioiden perustoiminnaksi, joita ovat mm. verkkomuotoinen arvioijakoulutus, verkkopainotteinen työpaikkaohjaajakoulutus, verkkoneuvottelun käyttö sekä Verkkonen-oppimisfoorumin käyttö päivittäisessä opetuksessa ja ohjauksessa. Verkkosen avulla levitetään hankkeessa tuotettuja avoimia opetusmateriaaleja. Tavoitteena jatkossa on Verkkosen laajentuminen eri organisaatioiden ja toimijoiden käyttöön. Hyria koulutus siirtyy Verkkosen hallinnoijaksi hankkeen jälkeen. Aktiva ja Hyria jatkavat yhteistyötä sosiaali- ja terveysalalla laaditun kumppanuussopimuksen mukaisesti. Sopimus sisältää mm. asiantuntijavaihtoa, verkko-opetuksen yhteistä kehittämistä, yhteismarkkinointia ja koulutustarjonnan monipuolistamista.

Projektille asetetut sisällölliset ja määrälliset tavoitteet saavutettiin ja osin ylitettiin. Projektissa kehitetyt toimintatavat ovat juurtuneet osaksi koulutusorganisaatioiden jokapäiväistä toimintaa.