Euroopan unioni

Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman projektin kuvaus

1. Projekti

Projektikoodi: S11314

Projektin nimi: Meriteollisuuden rakennemuutos - Meriteollisuusyritysten uusien liiketoimintakonseptien kehittäminen ja osaamisen varmistaminen

Osio: Etelä-Suomen suuralueosio

Toimintalinja: 1: Työorganisaatioiden, työssä olevan työvoiman ja yritysten kehittäminen sekä yrittäjyyden lisääminen

Projektityyppi: Projekti, jossa ei ole henkilöitä mukana

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 17.5.2010 ja päättyy 30.11.2010

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2. Projektin toteuttaja

Toteuttajaorganisaation nimi: Koneteknologiakeskus Turku Oy

Organisaatiotyyppi: Muu

Y-tunnus: 1949777-4

Osoite: Lemminkäisenkatu 28

Puhelinnumero: 02-26334950

Toteuttajaorganisaation Web-osoite: www.koneteknologiakeskus.fi

Projektin kotisivun osoite: Ei ole

Vastuuhenkilön nimi: Anne Ahkola-Lehtinen

Asema: Toimitusjohtaja

Sähköposti: anne.ahkola-lehtinen(at)koneteknologiakeskus.fi

Puhelinnumero: 040-5331974

3. Projektin toteutusalue ja kohderyhmän kuvaus

3.1 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Varsinais-Suomi

Seutukunnat: Salon, Åboland-Turunmaan, Turun, Vakka-Suomen, Loimaan

Kunnat: Kustavi, Masku, Naantali, Loimaa, Paimio, Mynämäki, Nousiainen, Laitila, Koski, Tl, Oripää, Aura, Marttila, Kaarina, Lieto, Turku, Vehmaa, Rusko, Pöytyä, Pyhäranta, Raisio, Taivassalo, Sauvo, Somero, Uusikaupunki, Salo, Länsi-Turunmaa, Kemiönsaari

3.2 Varsinaiset kohderyhmät

Hankkeen kohderyhmänä ovat ennen kaikkea Varsinais-Suomen meriteollisuusyritykset, mutta kohderyhmään kuuluvat myös muiden alueiden yritykset. Lisäksi kohderyhmään kuuluvat muut kuin meriteollisuusyritykset sekä sellaiset teknologiateollisuusyritykset, joille meriteollisuus on uusi liiketoiminnallinnen mahdollisuus. Meriteollisuusyritysten määrä on muutama sata, ja tämän hankkeen tavoitteena on käydä läpi n. 30 - 40 yritystä, joista konkreettisiin toimenpiteisiin ohjautuu n. 20 -25 yritystä.

3.3 Välilliset kohderyhmät

Projektin välillisen kohderyhmän muodostavat tuloksia hyödyntävät viranomaiset sekä kansallisesti että alueellisesti ja toimialajärjestöt sekä kehittämisorganisaatiot ja esim. eri toimialoja tukevat osaamisklusterit. Välillisenä kohderyhmänä ovat yritykset ja oppilaitokset, jotka toimivat tähän hankkeeseen valitun toimialan keskiön ulkopuolella, mutta osana toimijakenttää.

3.4 Aloittaneiden henkilöiden määrä

Suunniteltu: 0, joista naisia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisia 0

4. Projektin tavoitteet, tulokset ja vaikutukset

4.1 Uusien työpaikkojen määrä

Suunniteltu: 3, joista naisten työpaikkoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 1, joista naisten työpaikkoja 0

4.2 Uusien yritysten määrä

Suunniteltu: 3, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

4.3 Suoritettujen tutkintojen määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten tutkintoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten tutkintoja 0

5. Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Meriteollisuus on merkittävä osa varsinaissuomalaista teollisuustoimintaa ja telakan toiminta on keskeistä myös lukuisille verkostoyrityksille. Meriteollisuudessa toimii Varsinais-Suomessa noin 200 yritystä, joista valtaosa Turun seudulla. Rakennemuutos ja taantuma ovat aiheuttaneet vuosien 2009 ja 2010 aikana murrosvaiheen, jossa meriteollisuuden osaamisalueiden tuotteiden kysyntä on globaalisti pysähtynyt ja johtanut tilauskantojen vähenemiseen.

Turun seudulla lomautettujen ja irtisanottujen määrät kasvoivat teollisuudessa huomattavasti vuoden 2009 aikana ja Turun seudulla yritysten toimintaympäristö jatkuu vaikeana. Henkilöstömäärän kehitys meriteollisuusyrityksissä arvioidaan selvästi negatiiviseksi ja kolmannes yrityksistä ennakoi henkilöstön vähennystarpeita, lisäystarpeita vain joka kymmenes.
Arvio henkilöstön vähennystarpeesta vuoden sisällä on noin 1100-1300 henkilöä, mutta yksittäistenkin yritysten ratkaisut voivat muuttaa määrää ratkaisevasti. ELY-keskuksen arvion mukaan Turun telakan hiljenemisen vaikutukset alueella olisivat noin 8000 htv ja yhteisöverojen pienenemisen kautta vaikutukset aluetalouteen merkittävät.

Varsinais-Suomen viranomaiset perustivat vuoden 2009 lopulla meriteollisuuden raken-nemuutostyöryhmän, Kompassin- yritysten palveluiden tehostamiseksi koordinoiden, kehittäen ja hankkien rahoitusta meriteollisuuden yritysten kehittämistarpeisiin. Ryhmässä ovat edustettuina Varsinais-Suomen ELY-keskus, Varsinais-Suomen liitto, Turun kaupunki, Turun Seudun kehittämiskeskus, Turun TE-toimisto, Finnvera, Finpro, Koneteknologiakeskus Turku Oy, Teknologiateollisuus ry, STX Finland Oy, Metallityöväen liitto ry, Suomen Yrittäjät ja Meriklusteriohjelma (OSKE).

Meriteollisuuden rakennemuutos -hankkeen tavoitteena on toimia
Kompassi -ryhmän tukena tehostaa rakennemuutoshankkeita varmistaen niiden toimiva vuoropuhelu ja yhteistyö, tukea uusien hankkeiden valmistelua ja ohjata yrityksiä kehittämishankkeiden piiriin. Lisäksi tavoitteena on yritysten ja toimialan verkostojen uudistuminen ja toimintakyvyn edellytysten varmistaminen sekä yritysten tuottamien tuotteiden ja palveluiden kehittäminen liiketoiminta- ja asiakaslähtöisesti.

Muita toimina ovat:
- Varmistaa ja vahvistaa meriklusterin kärkiosaaminen
- Nostaa ja edistää innovaatiokykyä, lisätä innovaatioaktiivisuutta yrityksissä ja verkostoissa.
- Uudistaa liiketoimintamalleja asiakastarpeita vastaaviksi, mm. energia- ja ym-päristövaatimusten, kustannustehokkuuden ja kilpailukyvyn kehittymisen osalta.

Hankkeessa: 1) kartoitetaan toimialan yritysten kehitystarpeet ja tilanne sekä 2) haetaan uusia ratkaisuja meriteollisuuyritysten selviytymiseen ja 3) hyödynnetään olemassa olevia hankkeita ja palveluja tehokkaammin ja ohjataan eri palveluihin.

Hanke yhdistetään vuoden 2010 lopulla Turun Seudun Kehittämiskeskuksen meri- ja metalliteollisuuden rakennemuutoshankkeeseen.

6. Tiedotus ja hyvien käytäntöjen levittäminen

6.1 Tiedotussuunnitelma

Koska hanke toimisi eri toimijoiden yhteisenä toimenpiteenä, on tärkeää, että tiedotus on määrätietoista ja strategista. Hankkeen toteutuksen onnistumisen kannalta on keskeistä, että eri osapuolet ja yritykset sitoutuvat hankkeen toimenpiteisiin ja tiedottamiseen yhteisenä rintamana.
Hankkeen tiedotuksessa hyödynnetään Koneteknologiakeskus Turku Oy:n viestintäkanavia sekä erityisesti Kompassin osapuolten kanavia. Näin hankkeen kannalta keskeiset kohderyhmät saavutetaan kustannustehokkaasti. Monipuolisia tiedotusresursseja käytetään erityisesti hankkeen tulosten levittämiseen. Hankkeesta ja sen tuloksista kirjoitetaan eri toimijoiden lehdissä ja foorumeilla, esimerkiksi Meriklusteriohjelman sivuilla, osaamiskeskusten omilla foorumeilla (lehdet, sähköiset uutiskirjeet).

6.2 Suunnitelma hyvien käytäntöjen levittämisestä

Hyvien käytäntöjen onnistumisen levittäminen pohjautuu on hankkeen onnistumisen ja toimenpiteiden jatkon kannalta ensiarvoista. Hyvät käytännöt levitetään ennen kaikkea mukana olevien osapuolten omissa prosesseissa ja toimenpiteissä. Kompassi-työryhmä muodostaa ainutlaatuisen verkoston, joka pystyy viranomaistyönä levittämään hyviä käytäntöjä. Meriteollisuuden yritykset muodostavat jo toimivia liiketoimintaa ja edunvalvontaan perustuvia verkostoja. Hankkeen aikana saadut kehitystoimet ja hankkeet tehostavat näitä verkostoja erityisesti kun suunnitellaan ja toteutetaan uusia liiketoimintakonsepteja ja -toteutustapoja tai kehitetään uusia tuotteita ja palveluja. Nämä tulevaisuuden verkostot muodostavat uudenlaiset meriteollisuuden kentän, joka kykenee levittämään hankkeessa saatuja hyviä käytäntöjä osana liiketoimintaansa.

7. Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 14 068

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 13 516

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 38 033

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 37 481

8. Vastuuviranomaisen tekemä projektin luokittelu

8.1 Horisontaalinen luokittelu

Tasa-arvo: Sukupuolineutraali projekti

Kestävä kehitys: Merkittävästi kestävää kehitystä edistävä projekti

Kumppanuus: Kumppanuutta selvästi edistävä projekti

Innovatiivisuus: Selvästi innovatiivisia tuloksia tuottava projekti

9. Loppuraportin tiivistelmä

Projektin tavoitteena oli löytää nopeita toimenpiteitä, joilla voidaan auttaa Varsinais-Suomen meritoi-mialan yrityksiä kriisivaiheen yli. Toimenpiteiksi määriteltiin yritysten tilan ja kehitystarpeiden kartoitus, uusien selviytymiskeinojen hakeminen sekä olemassa olevien hankkeiden ja palvelujen tehokkaampi hyödyntäminen. Kohderyhmäksi määriteltiin Varsinais-Suomen meriteollisuusyritykset.

Projektissa käytiin pidemmälle vietyjä keskusteluja suoraan 16 yrityksen kanssa joko hallituksen puheenjohtaja tai toimitusjohtaja tasolla. Turun Seudun Kehittämiskeskuksen palkkaama Industria Oy kävi projektin koordinoimana samanaikaisesti 21 yrityksessä. Näistä, yhteensä 37 yrityksestä yhteensä kymmenen yrityksen kanssa aloitettiin jatkotoimenpiteitä liiketoimintasuunnitelman teon merkeissä. Tämän lisäksi lukuisissa eri tilaisuuksissa keskusteltiin 100 - 150 yritysedustajan kanssa. Projekti osallistui mm. FIMECC Oy:n Probe- ja Innovation & Network- nimisiin SHOK-ohjelmiin ja Osaameri-, ProoMu-, Trooli ja MeriOSKE -ohjelmiin..
Projektissa on ehdotettu kolmea patenttihakemukseen tähtäävää toimintoa ja kolmea uutta yritysaihiota, joita työstetään. 11 yrityksen kohdalla on ohjattu verkostoitumista. Lisäksi projektissa valmisteltiin meriteollisuuden määrittämistä äkillisen rakennemuutoksen toimialaksi yhteistyössä työ- ja elinkeinoministeriön kanssa.

Alueen meri- ja metalliteollisuuden tilan vakavuuden ja laajuuden vuoksi projektin resurssit eivät riittäneet siihen, että projekti olisi toteutunut suunnitellulla tavalla. Toimiala oli laajentunut kattamaan myös metalliteollisuuden ja kohdeyritysten määrä oli noussut alkuperäisestä n. 200 yrityksestä jopa 800 - 900 arvioituun meriteollisuusverkoston yritykseen, joista 500-600 on oletettu olevan kontaktoitavissa ja potentiaalisten avustustoimien tarpeessa. Siksi projekti päätettiin lopettaa, yhdistää metalliteollisuuden rakennemuutosprojektiin ja organisoida uudelleen. Uudistettu projekti antaa paremmat lähtökohdat yhteistyöhön suuren yritys- ja sidosryhmäjoukon kanssa. Se myös mahdollistaa uusien hankkeiden liittämisen operatiivisen toiminnan osalta samaan ryppääseen.