Euroopan unioni

Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman projektin kuvaus

1. Projekti

Projektikoodi: S11315

Projektin nimi: MixMax - Polku työhön! Työvoimapoliittiset toimenpiteet

Osio: Länsi-Suomen suuralueosio

Toimintalinja: 2: Työllistymisen ja työmarkkinoilla pysymisen edistäminen sekä syrjäytymisen ehkäiseminen

Projektityyppi: Projekti, jossa on henkilöitä mukana

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.1.2010 ja päättyy 31.1.2013

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2. Projektin toteuttaja

Toteuttajaorganisaation nimi: Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Organisaatiotyyppi: Valtion viranomainen

Y-tunnus: 1563976-3

Osoite: Huhtalantie 2

Puhelinnumero: 020 636 0030

Toteuttajaorganisaation Web-osoite: www.ely-keskus/etela-pohjanmaa

Projektin kotisivun osoite: -

Vastuuhenkilön nimi: Marjut Leppänen

Asema: Koulutusasiantuntija

Sähköposti: marjut.leppanen(at)ely-keskus.fi

Puhelinnumero: 040-536 8057

3. Projektin toteutusalue ja kohderyhmän kuvaus

3.1 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Etelä-Pohjanmaa

Seutukunnat: Seinäjoen

Kunnat: Ilmajoki, Kurikka, Jalasjärvi

3.2 Varsinaiset kohderyhmät

Hankkeen kohderyhmään kuuluvat Jalasjärven, Ilmajoen ja Kurikan kuntien (eli JIK -alueen)
työttömät, alle 25 -vuotiaat nuoret. Erityisesti keskitytään ilman ammatillista koulutusta jääneisiin (ns. peruskoulupudokkaat tai koulutuksen keskeyttäneet). Lisäksi kohderyhmään kuuluvat työttömät, äskettäin valmistuneet ja varusmiespalveluksensa päättäneet.

3.3 Välilliset kohderyhmät

Välilliseen kohderyhmään kuuluvat alueen yritykset, perheet, kuntasektori ja työvoima- ja elinkeinotoimistot. Yrityksille tämä hanke on mahdollisuus palkata työvoimaa eläkkeelle siirtyvien työtekijöiden tilalle. Nuorten perheille on ilo ja etu, jos nuori työllistyy tai jää opiskelemaan kotimaakuntaan ja saa palkkaa tai tukea, jolloin perheen taloudellinen tilanne paranee. Kuntasektorille kyseessä on tilaisuus houkutella nuoria jäämään asumaan Etelä-Pohjanmaalle, ehkäistä kallista nuorisotyöttömyyttä ja vielä kalliimpaa lopullista syrjäytymistä.

3.4 Aloittaneiden henkilöiden määrä

Suunniteltu: 93, joista naisia 38

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 27, joista naisia 11

4. Projektin tavoitteet, tulokset ja vaikutukset

4.1 Uusien työpaikkojen määrä

Suunniteltu: 55, joista naisten työpaikkoja 20

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten työpaikkoja 0

4.2 Uusien yritysten määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

4.3 Suoritettujen tutkintojen määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten tutkintoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten tutkintoja 0

5. Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Hankkeen kohderyhmään kuuluvat Jalasjärven, Ilmajoen ja Kurikan kuntien (eli JIK -alueen)
työttömät, alle 25 -vuotiaat nuoret. Erityisesti keskitytään ilman ammatillista koulutusta jääneisiin (ns. peruskoulupudokkaat tai koulutuksen keskeyttäneet). Lisäksi kohderyhmään kuuluvat työttömät, äskettäin valmistuneet ja varusmiespalveluksensa päättäneet.

Välilliseen kohderyhmään kuuluvat alueen yritykset, perheet, kuntasektori ja työvoima- ja elinkeinotoimistot.

Hankkeen tavoitteena on edistää ilman ammatillista koulutusta olevien, alle 25 -vuotiaiden nuorten työelämään pääsyä ja koulutukseen osallistumista JIK -alueen kunnissa. Tavoitteena on tukea nuorten yhteiskunnallisia ja elämänhallinnallisia valmiuksia.

Lisäksi tavoitteena on JIK -alueen moniammatillisen nuorten ja ohjaus- ja palveluverkoston synty. Moniammatillisen viranomaisyhteistyöryhmän asettaminen on myös yksi Moniammatillista viranomaistyötä ja sen lakisääteistämistä selvittäneen poikkihallinnollisen työryhmän ehdotuksista. Elinkeinoelämää koskevana tavoitteena hankkeessa on pyrkimys löytää ns. piilotyöpaikkoja.

Hankkeen toiminta jaetaan neljään eri osa-alueeseen:

-Löytää ja saada aktivoitua alle 25-vuotiaita työttömiä nuoria yhteistyössä sosiaalitoimen ja työvoimahallinnon edustajien kanssa.

-Muodostaa viranomaistahojen moniammatillinen nuorten palvelu- ja ohjausverkosto JIK-alueen kuntiin. Verkosto voi toiminnallaan kehittää nuorille suunnattuja palveluja, niiden saavutettavuutta ja niihin kuuluvaa viranomaisyhteistyötä, koordinoida palvelujen yhteensopivuutta ja arvioida niiden riittävyyttä.

- Hankkeen aikana toteutetaan Mix- ja Max -työpajatoimintaa eli nuorille tarjotaan erilaisia tekemisen vaihtoehtoja.Työpajatoimintaa toteutetaan kaikissa JIK -alueen kunnissa. MixMax -polun jälkeen mahdollisia vaihtoehtoja nuorille on useita: työllistyminen, omaan yritystoimintaan tähtääville liikeidean kehittely, oppisopimuskoulutus tai muu jatkokoulutus.

- Järjestää työkokeilujen kautta nuorille mahdollisuus näyttää osaamisensa ja innostuneisuutensa työn tekemiseen, sekä osoittaa omaavansa työelämässä tarvittavia sosiaalisia taitoja. Nuorelle työkokeilu on mahdollisuus myös työllistyä ko. tehtäviin.

Hankkeen tuloksena useita nuoria ohjataan heille sopivaan ja heitä kiinnostavaan ammatilliseen koulutukseen tai he työllistyvät mieleiseensä työpaikkaan. Hankkeen päättyessä nuorilla on aikaisempaa paremmat elämänhallinnan valmiudet. JIK -alueen ns. syrjäytyneet nuoret on kartoitettu ja nämä nuoret on aktivoitu joko varsinaiseen työelämään, välityömarkkinoille tai koulutukseen.

JIK -alueen kuntiin on muodostettu Moniammatillista viranomaistyötä ja sen lakisääteistämistä selvittäneen poikkihallinnollisen työryhmän tarkoittama moniammatillinen nuorten ohjaus- ja palveluverkosto viranomaistahoista.

Hankkeen toiminta-aika on 1.1.2010-31.1.2013.

6. Tiedotus ja hyvien käytäntöjen levittäminen

6.1 Tiedotussuunnitelma

Projektista tiedotetaan ESR -ohjeiden mukaisesti käyttämällä tiedotukseen suunniteltuja logoja ja noudattaen rahoittajan viestinnästä ja markkinoinnista antamia ohjeita. Projektista tiedotetaan monipuolisesti ja luovasti erilaisissa paikallisissa tiedotusvälineissä, JAKKin internet-sivuilla (www.jakk.f) , projektin kotisivuilla, paikallisradiossa ja -televisiossa sekä yritys- ja viranomaiskäynneillä. Projektista laaditaan esite, jota jaetaan alueen työvoimatoimistoihin, sosiaalitoimiin, nuoriso- ja koulukuraattoreille ja muille yhteistyökumppaneille.

Tiedotussuunnitelma:
1) Projektin käynnistysvaihe: Projekti esitellään JAKKin internet -sivuilla ja siitä laaditaan tiedotuslehtinen, jota jaetaan yhteistyökumppaneiden toimipaikkoihin. Lisäksi laaditaan yhteistyössä JAKKin viestintäpäällikön kanssa lehdistötiedote, joka jaetaan alueen paikallislehtiin ja maakuntalehtiin (Ilkka, Pohjalainen). Projektin henkilöstö ottaa aktiivisesti ja eri tavoin yhteyttä kohderyhmän edustajiin ja mahdollisiin yhteistyötahoihin.
2) Projektin toteutusvaihe: Tiedottaminen jatkuu normaalisti ja sitä tehostetaan tarvittaessa.

6.2 Suunnitelma hyvien käytäntöjen levittämisestä

Hyviä käytäntöjä levitetaan esimerkiksi hankkeiden yhteisissä tapaamisissa, erilaisilla messuilla ja muissa tapahtumissa koko hankkeen ajan. Rahoittajalle hyvistä käytännöistä raportoidaan raporttien, tapaamisten ja ohjausryhmän kokousten yhteydessä. Lisäksi JAKKin muiden projektien ja muiden toteuttajien samankaltaisten projektien kanssa pyritään tekemään yhteistyötä mahdollisimman paljon koko hankkeen ajan. Hyvien käytäntöjen levittämisessä hyödynnetään myös hankkeen yhteistyötahojen verkostoja ja tapaamisia: työvoimahallinto, sosiaali- ja terveystoimi, koulutoimi, järjestöt ja seurat.


Hyvien käytäntöjen levittäminen painottuu projektin toteusajan loppupuolelle. Tuolloin
projektinaikana syntyneitä hyviä käytäntöjä voidaan luokitella ja arvioida tarkemmin. Hyvien käytäntöjen arviointi ja levittäminen huomioidaan myös projektin loppuarvioinnissa

7. Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 147 135

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 35 255

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 380 670

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 38 609

8. Vastuuviranomaisen tekemä projektin luokittelu

8.1 Horisontaalinen luokittelu

Tasa-arvo: Tasa-arvopainotteinen projekti

Kestävä kehitys: Merkittävästi kestävää kehitystä edistävä projekti

Kumppanuus: Kumppanuutta selvästi edistävä projekti

Innovatiivisuus: Ei erityistä innovatiivisuutta projektin tavoitteena

9. Loppuraportin tiivistelmä

Tavoitteena on edistää projektiin osallistuvien nuorten työelämään ja koulutukseen pääsyä sekä aktivoida heitä ja tukea heidän yhteiskunnallisia ja elämänhallinnallisia valmiuksiaan.
Mix Max -polku työhön koulutushankkeen ensimmäinen työnhakupaja oli 14.3.2011 - 8.4.2011 ja koulutuspaikkana JAKK Jalasjärvi. Toinen koulutus oli ajalla 4.4.2011 - 3.5.2011 Kurikassa, kolmas ajalla 12.9.2011 - 7.10.2011, Jalasjärvellä ja neljäs ajalla 3.10.2011 - 28.10.2011 Kurikassa. toiminnallinen paja oli 16.5.2011 - 22.6.2011, jossa osallistujat tulivat Jalasjärven ja Kurikan ensimmäisistä työnhakupajoista.
Koulutushankkeen eri koulutusten OPAL -palautteen keskiarvot olivat 4,3 -4,8, joten palautteen osalta voidaan todeta että koulutukset onnistuivat varsin hyvin.
Koulutusvaiheessa yhteistyötä tehtiin oppilaitosten ja yritysten kanssa vierailujen muodossa. Tutustuimme Sedun eri toimenpiteisiin , TEAKiin, Etelä-Pohjanmaan Opistoon , Suupohjan Ammatti-instituuttiin sekä Jalasjärven ja Kurikan yritystoimintaan yrityskäynneillä.
Projektissa on tehty suunniteltuja koulutuksia seuraavasti:
Neljä työnhakupajaa ja yksi toiminnallinen paja. Pajat ovat menneet suunnitelmienn mukaan sisältöjen suhteen. Myös nuorten jatkotilanteiden voidaan katsoa olevan asetettujen tavoitteiden mukaisia eli on löytynyt työpaikkoja ja opiskelupaikkoja. Kohta, jossa tavoitteisiin ei ole päästy, on pajoihin mukaan saatujen nuorten määrä. Tästä johtuen kauden koulutuksista jäi kaksi työnhakupajaa ja yksi toiminnallinen paja toteuttamatta.