Euroopan unioni

Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman projektin kuvaus

1. Projekti

Projektikoodi: S11316

Projektin nimi: Työhyvinvoinnilla tulosta, työvoimapoliittiset toimenpiteet

Osio: Valtakunnallinen osio

Toimintalinja: 2: Työllistymisen ja työmarkkinoilla pysymisen edistäminen sekä syrjäytymisen ehkäiseminen

Projektityyppi: Projekti, jossa on henkilöitä mukana

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.1.2010 ja päättyy 30.9.2012

Toiminnan tila: Keskeytynyt

Vastuuviranomainen: Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2. Projektin toteuttaja

Toteuttajaorganisaation nimi: Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Organisaatiotyyppi: Valtion viranomainen

Y-tunnus: 1563976-3

Osoite: Huhtalantie 2

Puhelinnumero: 020 636 0030

Toteuttajaorganisaation Web-osoite: www.ely-keskus.fi/etela-pohjanmaa

Projektin kotisivun osoite: www.seduaikuiskoulutus.fi

Vastuuhenkilön nimi: Marjut Leppänen

Asema: Koulutusasiantuntija

Sähköposti: marjut.leppanen(at)ely-keskus.fi

Puhelinnumero: 040-536 8057

3. Projektin toteutusalue ja kohderyhmän kuvaus

3.1 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Etelä-Pohjanmaa

Seutukunnat: Seinäjoen, Kuusiokuntien, Järviseudun

Kunnat: Ilmajoki, Alajärvi, Kuortane, Kauhava, Lappajärvi, Kurikka, Evijärvi, Jalasjärvi, Lapua, Alavus, Seinäjoki, Soini, Vimpeli, Ähtäri, Töysä

3.2 Varsinaiset kohderyhmät

Projektin kohderyhmänä ovat eteläpohjalaiset esimiestehtävissä työskentelevät henkilöt, jotka ovat kiinnostuneita oman yrityksensä ja johtajuuden kehittämisestä panostamalla omaan fyysiseen ja psyykkiseen jaksamiseensa sekä johtamisosaamisen parantamiseen. Hankkeeseen otetaan mukaan 20 hlöä johtamisvalmennukseen.

Naisesimiehet tarvitsevat johtamisen työkaluja, haluavat edetä urallaan ja vahvistaa esimiesidentiteettiään. Kohderyhmään kuuluvat myös ne työssä olevat naiset, jotka haluavat valmentautua esimiestehtäviin. Pääkohderyhmänä ovat pk-yrityksissä työskentelevät naiset, mutta myös valtionhallinnon palveluksessa oleville, rakennemuutokseen sopeutuville naisesimiehille on varattu kaksi paikkaa.

Miehet hallitsevat usein paremmin johtamisen työkalut, mutta laiminlyövät omaa jaksamistaan eivätkä tyypillisesti hakeudu työhyvinvointia ja jaksamista painottaviin johtamisvalmennuksiin tai huomioi näitä teemoja omassa esimiestyössään.

Miehille ja naisille suunnataan lähtökohtaisestai omat valmennussohjelmansa, joissa on otettu huomioon molempien erityispiirteet. Ryhmillä on kuitenkin joitakin yhteisiä lähipäiviä, mikä lisää hankkeen tehokkuutta, optimoi kustannuksia ja edistää osallistujien verkostoitumista. Miehille tarjotaan kuitenkin mahdollisuus osallistua johtamisvalmennuksen ja naisille työhyvinvointivalmennukseen.

3.3 Välilliset kohderyhmät

Hankkeen välillisiä kohderyhmiä ovat mm. muut kuin hankkeessa mukana olevat työhyvinvointipalveluja tarvitsevat yritykset ja yhteisöt, omia työhyvinvointipalvelujaan kehittävät ja tarjoavat yritykset ja muut tahot sekä yrittäjäjärjestöt ja tyhy-yhteistyötä tekevät oppilaitokset.

Projektin toiminta kohdistuu välillisesti niihin yrityksiin, joissa naisia toimii esimiestehtävissä. Välillisinä kohderyhminä ovat myös muut naiset, jotka haluavat kehittää johtamisvalmiuksiaan
ja liiketoimintaosaamistaan. Ohjelma antaa mallia ja vaikutteita vastaavassa tilanteessa olevien naisten urasuunnitteluun sekä oman osaamisen ja yritysten kehittämiseen.

3.4 Aloittaneiden henkilöiden määrä

Suunniteltu: 20, joista naisia 12

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisia 0

4. Projektin tavoitteet, tulokset ja vaikutukset

4.1 Uusien työpaikkojen määrä

Suunniteltu: 1, joista naisten työpaikkoja 1

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten työpaikkoja 0

4.2 Uusien yritysten määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

4.3 Suoritettujen tutkintojen määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten tutkintoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten tutkintoja 0

5. Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Projektin kohderyhmänä ovat eteläpohjalaiset esimiestehtävissä/yrittäjinä toimivat henkilöt, jotka ovat kiinnostuneita yrityksensä kilpailukyvyn /tuottavuuden kehittämisestä panostamalla omaan fyysiseen ja psyykkiseen jaksamiseensa sekä johtamisosaamisen parantamiseen. Hankkeeseen otetaan mukaan n. 40 henkilöä eri toimialoilta. Hankkeen päätavoitteena on edistää osallistujayritysten kehitystä ja kasvua panostamalla johtajan/yrittäjän kokonaistyökyvyn, ammatillisen kasvun ja johtajuusosaamisen tukemiseen. Tavoitteena on, että esimiehet toimivat työkykyisinä ja osaavina johtajina työelämässä mahdollisimman kauan. Projektin tuloksena osallistujan oma esimiesrooli selkiytyy ja sitä kautta yrityksen johtaminen ammattimaistuu. Esimies tulee tietoiseksi omasta kokonaistyökyvystään ja siitä, miten siihen voi vaikuttaa. Esimiehen itseluottamus vahvistuu ja hän saa hankkeen aikana oppeja ja verkostoja, joita voi hyödyntää myös hankkeen päätyttyä. Esimiehen tieto yrityksen toimivuuteen liittyvistä tuottavuustekijöistä lisääntyy. Projektilla haetaan myös ratkaisua sukupuolten välisen tasa-arvon toteutumiseen siten, että miesesimiehiä kannustetaan huolehtimaan omasta henkisestä ja fyysisestä jaksamisestaan ja toisaalta naisesimiehille tarjotaan mahdollisuus kehittää omaa johtamisosaamistaan.

JOHTAMISVALMENNUSOHJELMA toteutetaan monimuoto-opiskeluna. Opiskelijoille tarjotaan mahdollisuus henkilökohtaiseen coachingiin, joka tukee heidän ammatillista kehittymistään.

Lisäksi hankkeessa järjestetään molemmille ryhmille yhteisiä, avoimia seminaaripäiviä ja ideatapaamisia, joiden aiheina on esimiestyö ja hyvät henkilöstöjohtamisen käytänteet.

Projektissa kehitetään työhyvinvoinnin ylläpitämiseksi palveluja yrityksille ja luodaan uusia toimintamalleja työhyvinvoinnin edistämiseksi sekä kokeillaan coachingia johtajien sparrausmenetelmänä.

6. Tiedotus ja hyvien käytäntöjen levittäminen

6.1 Tiedotussuunnitelma

Projektin tiedotus tapahtuu ESR:n ohjeistuksen mukaan. Tiedotuksessa käytetään tätä tarkoitusta varten suunnniteltuja logoja sekä noudatetaan tiedotuksesta annettuja ohjeita.

Rekrytointi: Naisjohtajien osalta ennakkotiedottamista on tehty jo, kun on kartoitettu kohderyhmään kuuluvien kiinnostusta. Kun rahoituspäätös tulee, tiedotetaan asiasta alustavasti kiinnostuksensa ilmaisseille. Ohjausryhmälle on tiedotettu alustavasti jo hankevalmistelun aikana. Hankkeesta järjestetään info-tilaisuus, josta ilmoitetaan mm. Ilkassa, EPY:n jäsentiedotteessa, yrittäjänaisten tiedotteessa sekä sähköpostilla kohderyhmiin kuuluville. Myös ohjausryhmä osallistuu hankkeesta tiedottamiseen. Tiedotusvälineille tarjotaan juttuvinkkejä hankkeesta. Hanke-esittelyt viedään Sedu Aikuiskoulutuksen www-sivuille. Sisäisesti hankkeesta tiedotetaan myös Sedu Aikuiskoulutuksen hankeryhmälle, työelämän palvelu-ja kehittämisryhmälle sekä yksikkökokouksissa koko henkilökunnalle.

Toteutusvaihe: Hankkeesta tarjotaan juttuja kohderyhmiä ja sidosryhmiä kiinnostaviin medioihin. Hanketta esitellään pyydettäessä ESR-tilaisuuksissa. Sisäisesti hankkeen etenemisestä tiedotetaan Sedu Aikuiskoulutuksen hankeryhmälle, typa-ryhmälle ja yksikkökokouksissa koko henkilökunnalle.

Tulosten julkistaminen: Tiedotusvälineissä ja Sedu Aikuiskoulutuksen sivuilla esitellään hankkeeseen onnistuneita käytänteitä ja hanketta esitellään pyydettäessä ESR-tilaisuuksissa.

6.2 Suunnitelma hyvien käytäntöjen levittämisestä

Hankkeessa syntyvistä hyvistä käytännöistä tiedotetaan sisäisesti Sedu Aikuiskoulutuksen
hankeryhmässä, työelämän palvelu-ja kehittämisryhmässä sekä yksikkökokouksissa. Tavoitteena on saada levitettyä coaching -käytäntöä oppilaitoksen sisällä. Ulkoisesti hankkeen hyvistä käytännöistä tiedotetaan yhteistyökumppaneita (esim. Mukava -hankkeen toimijoita), muuta aikuiskoulutusverkostoa sekä pohjalaista naisyrittäjyyden ja -johtajuuden neuvottelukuntaa. Hankekoordinaattori on myös valmis esittelemään hyviä käytäntöjä yhteisissä ESR-seminaareissa. Hankkeen toteutus ja tulokset kuvataan loppuraportissa, joka on nähtävillä EURAssa.

7. Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 33 750

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 0

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 33 750

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 0

8. Vastuuviranomaisen tekemä projektin luokittelu

8.1 Horisontaalinen luokittelu

Tasa-arvo: Sekä naisten että miesten tasa-arvoa merkittävästi edistävä projekti

Kestävä kehitys: Merkittävästi kestävää kehitystä edistävä projekti

Kumppanuus: Kumppanuutta selvästi edistävä projekti

Innovatiivisuus: Selvästi innovatiivisia tuloksia tuottava projekti

Valtakunnallisen osion kehittämisohjelma

Sukupuolten välisen tasa-arvon edistäminen ja valtavirtaistaminen

9. Loppuraportin tiivistelmä

Alkuperäisistä suunnitelmista poiketen hankkeessa ajateltu koulutus ei soveltunut työvoimapoliittisena koulutuksena toteutettavaksi. Hanke on virallisesti keskeytetty hankkeen toteuttajan toimesta 21.12.2010.