Euroopan unioni

Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman projektin kuvaus

1. Projekti

Projektikoodi: S11318

Projektin nimi: DIGIREGION - Digitaalisen sisältöliiketoiminnan kansainvälistämisen alueelliset kehittämis- ja tukipalvelut

Osio: Itä-Suomen suuralueosio

Toimintalinja: 3: Työmarkkinoiden toimintaa edistävien osaamis-, innovaatio- ja palvelujärjestelmien kehittäminen

Projektityyppi: Projekti, jossa on henkilöitä mukana

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.8.2010 ja päättyy 31.12.2012

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2. Projektin toteuttaja

Toteuttajaorganisaation nimi: Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu-liikelaitos

Organisaatiotyyppi: Ammattikorkeakoulu

Y-tunnus: 0242746-2

Osoite: Tikkarinne 9

Puhelinnumero: 013260600

Toteuttajaorganisaation Web-osoite: www.pkamk.fi

Projektin kotisivun osoite: digiregion.pkamk.fi

Vastuuhenkilön nimi: Anne Ilvonen

Asema: Tutkimus- ja kehittämispäällikkö

Sähköposti: anne.ilvonen(at)pkamk.fi

Puhelinnumero: 050 3116314

3. Projektin toteutusalue ja kohderyhmän kuvaus

3.1 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Pohjois-Karjala

Seutukunnat: Pielisen, Karjalan, Keski-Karjalan, Joensuun

Kunnat: Nurmes, Juuka, Kitee, Rääkkylä, Liperi, Valtimo, Kesälahti, Lieksa, Joensuu, Ilomantsi, Outokumpu, Tohmajärvi, Kontiolahti, Polvijärvi

3.2 Varsinaiset kohderyhmät

Projektin keskeiset kohderyhmät ovat:
1. yritykset ja yrittäjät (sisältöalan pk-yritykset)
2. yrittäjyyttä suunnittelevat (esim. työttömyysuhan alaiset ammattilaiset ja asiantuntijat, valmistuneet opiskelijat, yrityshautomotoiminnassa olevat yritykset)
3. elinkeinoyhtiöt
4. kehittämisorganisaatiot
5. tutkimus- ja kehittämistoimintaa toteuttavat projektityöntekijät
7. liike- ja yritystoimintaa opettava koulutus- ja opetushenkilöstö

Kohderyhmien edustajat valitaan hankkeen toimenpiteisiin avoimen hakumenettelyn kautta. Projektin pitkäkestoiseen toimintaan valitaan 25 sähköisen liiketoiminnan osaamisen kehittämisestä kiinnostunutta yritystä (TPK:t 1,2,3,4) ja koulutuskokonaisuuksiin osallistuu 120 organisaatioiden edustajaa. Hankkeen muihin toimenpiteisiin (seminaarit) osallistuu koko hankkeen aikana 200 henkilöä.

3.3 Välilliset kohderyhmät

Projektin välillinen kohderyhmä on:
1. osallistuvien yritysten muu kuin hankkeessa mukana oleva henkilöstö
2. projektissa kehiteltyjen lopputuotteiden asiakkaat
3. freelance ammatinharjoittajat
4. digitaalisen sisältöliiketoiminnan toimialakehittäjät, joille myös hankkeen tulokset ja arviointi välitetään
5. rahoittajien edustajat, esim. EU-hankekoordinaattorit ja rahoittajat (uudet viestintämahdollisuudet EU hankkeissa)

3.4 Aloittaneiden henkilöiden määrä

Suunniteltu: 0, joista naisia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisia 0

4. Projektin tavoitteet, tulokset ja vaikutukset

4.1 Uusien työpaikkojen määrä

Suunniteltu: 8, joista naisten työpaikkoja 4

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten työpaikkoja 0

4.2 Uusien yritysten määrä

Suunniteltu: 2, joista naisten perustamia 1

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 1, joista naisten perustamia 0

4.3 Suoritettujen tutkintojen määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten tutkintoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten tutkintoja 0

5. Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Digitaalisen tietotekniikan kehitys on viime vuosikymmeninä ollut huimaavan nopeaa ja liiketoimintaympäristöt ovat tämän seurauksena muuttuneet kansainvälisiksi ja kasvaneet globaaleiksi. Samalla digitaalisen sisältöliiketoiminnan ympärille on rakennettu suuria odotuksia ja toiveita perinteisten liiketoimintamallien ja ansainnan logiikoiden uudistamiseksi ja kehittämiseksi. -Verkkoon meneminen- ja tietoverkkoympäristöissä tehtävä liiketoiminta on kuitenkin osoittautunut laajaksi alueelliseksi ja kansalliseksi haasteeksi etenkin pienille ja keskisuurille yrityksille, joilta useimmiten puuttuu tarvittavaa tietoa ja osaamista oman liiketoiminnan digitaalisen ulottuvuuden käytännöllisestä toteuttamisesta. Toinen keskeinen haaste on nopeasti kehittyvän teknologian ja uudenlaisten sisältöratkaisujen kehityksen vauhdissa pysyminen.

Tämä asettaa haasteen PK -yrityksille, yritystoimintaa aloittaville tai sitä suunnittelelville sekä myös työmarkkinoille siirtyville vastavalmistuneille nuorille. Myös t&k toimintaa toteuttavien organisaatioiden henkilöstö ei tunne sähköisen liiketoiminnan ja erilaisten toimintamallien hyödyntämismahdollisuuksia esim. omassa projektiviestinnässään.

Digiregion - projektissa toteutetaan Pohjois-Karjalan alueelle digitaalisen sisältöliiketoiminnan alueellisten tukipalvelujen järjestelmä jossa käynnistetään systemaattinen yritysyhteistyö koskien sisältöliiketoiminnan osaamisen kehittämistä alueellamme.

Digiregion jakaantuu neljään eri toimenpiteeseen, joka sisältää eri menetelmin tapahtuvaa toimintaa (seminaarit, koulutukset, workshop, tutkimusworkshop, kansainvälistyminen)

TP1: Kansainvälisen sisältöliiketoiminnan koulutus ja mentorointi

TP2: Digitaalisen sisältöliiketoiminnan innovatiivisen kehittämisen toimijaverkosto

TP3: Teknologisten ratkaisujen kehittäminen

TP 4: Kansainvälistyminen ja verkostojen luominen

Projekti:
1. parantaa alueen sisältöliiketoiminnan pk-yritysten ja kehittämisorganisaatioiden kykyä ja mahdollisuuksia kehittää sisältöliiketoimintaansa ja kilpailukykyä systemaattisen koulutuksen kautta
2. lisää alueen työllistymismahdollisuuksia sähköisen sisältöliiketoiminnan ansaintalogiikoiden innovatiivisen hyödyntämisen avulla
3. yhdistää systemaattisesti alueen teknologiaosaaminen ja kehitysympäristöt osaksi pk-yritysten sisältöliiketoiminnan kehittämistä
4. vahvistaa alueen yritysten, kehittämisorganisaatioiden ja oppilaitosten kansainvälistymistä, verkottumista ja vientiosaamista

6. Tiedotus ja hyvien käytäntöjen levittäminen

6.1 Tiedotussuunnitelma

Projektin tiedotussuunnitelma laaditaan yhteistyössä Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulun viestintävastaavien ja hankkeeseen sitoutuneiden yhteistyökumppaneiden kanssa projektin alussa.

Tiedotussuunnitelmassa huomioidaan seuraavat asiat:
1. sähköisten välineiden hyödyntäminen
2. sähköpostiryhmät
3. www-sivut
4. Suora tiedottaminen (yritykset, oppilaitokset, yhteisöt ja muut organisaatiot)
5. Tarvittavat lehti-ilmoitukset
6. Säännölliset kuukausitiedotteet tms. foorumit (web 2.0)
7. Tulosten levittäminen erillisen tiedotussuunnitelman mukaan

Viestinnässä tullaan hyödyntämään perinteisten menetelmien lisäksi uusia sosiaalisen median keinoja kohderyhmän tavoittamiseksi ja sisäisen tiedottamisen välineenä. Lisäksi hyödynnetään yritysyhteistyön kautta tulevia kansainvälisiä tiedotuskanavia ja mahdollisuuksia.

6.2 Suunnitelma hyvien käytäntöjen levittämisestä

Tarkempi suunnitelma hyvien käytäntöjen levittämisestä laaditaan hankken alussa.Hyvistä käytännöistä ja muista tuloksista tiedotetaan koko projektin ajan. Projektista laaditaan julkaisu ammattikorkeakoulun julkaisusarjaan ja sitä jaetaan kansallisesti ja kansainvälisesti merkittäville tahoille. Julkaisu tehdään myös sähköisenä versiona.

Hyvien käytäntöjen levittämisen liittymäpintoina PKAMK:n monialainen Luovien alojen keskus (viestintä, matkailu, musiikki, tietojenkäsittely) ja sen monialaiset luovan talouden opinnot(valmisteilla), PKAMK:n koulutusohjelmien eri projektioppimisympäristöt (esimerkiksi viestinnän koulutuksen Cadimedia-ympäristö syventäviin opintoihin, muotoilun DArt-palvelukeskus, tietojenkäsittelyn toteuttamat virtuaaliopetusympäristöt).

7. Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 350 260

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 350 260

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 416 000

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 421 930

8. Vastuuviranomaisen tekemä projektin luokittelu

8.1 Horisontaalinen luokittelu

Tasa-arvo: Sukupuolineutraali projekti

Kestävä kehitys: Projektilla ei ole erityistä vaikutusta kestävän kehityksen kannalta

Kumppanuus: Kumppanuutta selvästi edistävä projekti

Innovatiivisuus: Selvästi innovatiivisia tuloksia tuottava projekti

9. Loppuraportin tiivistelmä

Digiregion - digitaalisen sisältöliiketoiminnan kansainvälistämisen alueellisen kehittämisen tukipalvelut hankkeen lähtökohtana oli nykyaikaisen liiketoiminnan digitalisoituminen, sillä digitaalisuus ja mobiilius ovat kriittisiä tekijöitä nykyajan liike-elämässä.
Hankkeen tarkoituksena oli tehostaa yritysten liiketoimintaa digitaalisilla tuotteilla ja palveluilla. Tavoitteena oli kouluttaa ja tukea yrityksiä digitaalisuuden tiellä ja auttaa niitä sähköisen liiketoiminnan ansaintalogiikoiden innovatiivisessa hyödyntämisessä. Projektin kohderyhmänä olivat yrittäjät ja yrittäjyyttä suunnittelvat, elinkeinoyhtiöt ja kehittämisorganisaatiot sekä liike- ja yritystoiminnan opetushenkilöstö.
Projektin keskeisiä toimenpiteitä olivat
1. kansainvälisen sisältöliiketoiminnan koulutus ja mentorointi
2. digitaalisen sisältöliiketoiminnan verkoston luominen
3. teknologisten ratkaisujen kehittäminen
4. kansainvälistyminen.
Projektin tuloksia olivat:
1. Digitaalisen sisältöliiketoiminnan koulutuskokonaisuus. Koulutuskokonaisuus sisälsi mm. sähköisen liiketoiminnan perusteita, sopimus- ja talouskoulutusta, hakukoneoptimointia, sosiaalisen median haltuunottoa sekä materiaalioptimointia mobiililaitteisiin.
2. Yhteistyö yrittäjäjärjestöjen kanssa
Hankkeen aikana luotiin systemaattista digialan yhteistyötä kehittämisyhtiöiden, yritysneuvojien ja yrittäjäjärjestöjen kanssa.
3. Opas aloitteleville digialan yrittäjille
"Pikastartti digialaan - liiketoimintaa digitaalisista tuotteista ja palveluista"
4. Mobiiliopas mobiilioppaan tekemisestä
Mobiilioppaassa kuvataan mobiilipalveluiden koko elinkaari ja annetaan tietoa sovelluskehittäjille sekä mobiilisovellusten hyödyntämisestä kiinnostuneille.
5. Digialan selvitys
Hankkeen aikana on tehty selvitys sisältöliiketoiminnan mahdollisuuksista Pohjois-Karjalassa.
6. Digitaalisen sisältöliiketoiminnan alan yritys Efilon Oy
Hanke tuki yritystä verkoston rakentamisessa sekä antamalla tietoa ja ohjausta digitaalisesta liiketoiminnasta.
7. Seminaarit ja iltatilaisuudet
Erilaiset koulutustilaisuudet digitaalisen liiketoiminnan hyödyntämismahdollisuuksista tavoittivat 280 henkilöä.
Suositukset toteutuksesta:
Hankkeen toteutuksen aikana havaittiin kehittämiskohteita, jotka ovat ratkaisevia digialan haltuunotossa Pohjois-Karjalan alueella. Pienet yritykset eivät pysty sitoutumaan pitkäkestoisiin maksullisiin koulutuksiin, minkä vuoksi hankkeeseen suunnitellut laajat koulutuskokonaisuudet oli toteutettava lyhytkestoisina koulutuspäivinä, seminaareina ja työpajoina. Kokemuksen perusteella suositellaan alaa kehitettäessä toteuttavan lyhytkestoisia tietoiskuja hankkeiden ja organisaation välisenä yhteistyönä.

Digiosaaminen pohjoiskarjalaisissa yrityksissä on hyvin vaihtelevaa. Alan yritykset hallitsevat jo digitaalisuuden ja mobiiliuden perusteet, mutta tarvitsevat spesifejä ja konkretiasta lähteviä, räätälöityjä lyhytkestoisia koulutuksia. Muilla toimialoilla on puutteita digiosaamisen perusteissakin ja yritykset eivät välttämättä edes tunnista osaamistarvettaan. Näille yrityksille suositellaan lisättävän tiedotusta ja tuotettavan infoa esimerkiksi oppaiden ja lyhytkestoisen koulutuksen avulla.

Digiregion hanke verkostoitui niin kansallisten kuin kansainvälisten toimijoiden kanssa. Digiala, erityisesti peliteollisuus, on lähtökohtaisesti kansainvälinen toimiala, jossa jo asiointikieli on pääsääntöisesti englanti.

Jatkuvuus:
Digiregion hankkeen aikana digialan yritystoimintaa on tuettu koulutuksin, tekemällä näkyväksi alan toimintaa alueella sekä kehittämällä verkostoitumisen mahdollisuuksia. Hankkeen tuloksena ja jatkuvuuden kannalta merkittävänä asiana voidaan pitää sitä digialan yritys- ja organisaatioverkostoa joka projektin aikana ja vaikutuksesta alueelle kehittyi. Voidaankin puhua digiekosysteemin syntymisestä Pohjois-Karjalaan. Erityisesti peliteollisuus kasvoi hankkeen aikana.

Hankkeen tuottamat oppaat "Pikastartti digitaaliseen liiketoimintaan" ja "Mobiiliopas mobiilioppaan tekemiseen" ovat ladattavissa netistä. Oppaat ja materiaalit ovat jatkuvasti hyödynnettävissä ja kaikkien saatavilla.

Hankkeen aikana suunniteltiin ja toteutettiin digialan koulutuskokonaisuus, jota osin tai kokonaan voidaan tarjota ammattikorkeakoulun perusopetuksessa tai erikoistumisopintoina.

Digiregion hankkeen ohjausryhmä kokoontui 22.1.2013.