Euroopan unioni

Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman projektin kuvaus

1. Projekti

Projektikoodi: S11322

Projektin nimi: Eurooppalainen tasa-arvon peruskirja kuntien toiminnallisen tasa-arvon systemaattisen edistämisen välineenä

Osio: Valtakunnallinen osio

Toimintalinja: 1: Työorganisaatioiden, työssä olevan työvoiman ja yritysten kehittäminen sekä yrittäjyyden lisääminen

Projektityyppi: Projekti, jossa on henkilöitä mukana

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.4.2010 ja päättyy 30.6.2013

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Sosiaali- ja terveysministeriö

2. Projektin toteuttaja

Toteuttajaorganisaation nimi: Suomen Kuntaliitto

Organisaatiotyyppi: Järjestö tai yhdistys

Y-tunnus: 0926151-4

Osoite: Toinen linja 14

Puhelinnumero: 09-771

Toteuttajaorganisaation Web-osoite: www.kunnat.net

Projektin kotisivun osoite: www.kunnat.net/tasa-arvo/projekti

Vastuuhenkilön nimi: Sinikka Mikola

Asema: Erityisasiantuntija, kuntien naisten ja miesten tasa-arvon koordinointi

Sähköposti: sinikka.mikola(at)kuntaliitto.fi

Puhelinnumero: 09-771 2210, 050-342 8218

3. Projektin toteutusalue ja kohderyhmän kuvaus

3.1 Maantieteellinen kohdealue

Valtakunnallinen projekti

3.2 Varsinaiset kohderyhmät

Projektin kohderyhmänä ovat kuntien luottamushenkilöt ja erityisesti luottamushenkilöjohto, kuntien johto, viran- ja toimenhaltijat. Lisäksi kohderyhmänä ovat maakuntien liitot, alueelliset poliittiset järjestöt. Myös aktiivinen vuorovaikutus kuntalaisten kanssa pyritään ottamaan projektissa huomioon.

Kuntien viran- ja toimenhaltijoista kohderyhmänä ovat pilottikuntien viran- ja toimenhaltijat, jotka vastaavat peruskirjan edellyttämästä suunnittelusta. Lisäksi kohteena ovat pilottikunnan toimialojen henkilöt, jotka osallistuvat toimialakohtaiseen työhön.

Pilottikuntien viran- ja toimenhaltijajohto sekä laajemmin henkilöstö ovat myös projektin koulutus- ja viestinnän kohteena.

Seuraajakuntien ja maakunnanliittojen yhteyshenkilöt ovat projektin yhteisten toimenpiteiden kohteena.

Pilottikuntien luottamushenkilöt ja tasa-arvotoimikuntien jäsenet ovat projektin toiminnan kohteina.

Myös seuraajakunnista ja maakunnista kutsutaan luottamushenkilöedustajia osallistumaan projektiin.

Projektissa mukana olevien kuntien lisäksi muiden kuntien luottamushenkilöitä kutsutaan kahteen tasa-arvofoorumiin. Projektia koskeva viestintä kohdistuu kaikkien kuntien luottamushenkilöille; yhteensä 14 000 sekä viran- ja toimenhaltijajohtoon.

Lopullisina hyödynsaajina ovat kuntalaiset.

3.3 Välilliset kohderyhmät

Projektin yhteistyötahoiksi on suunniteltu myöhemmin sovittavia yliopistoja ja korkeakouluja, tasa-arvoasiainneuvottelukuntaa TANEa, Euroopan kuntien keskusjärjestöjen yhteistyöjärjestön, CEMRn sekä pohjoismaisia kuntaliittoja sekä muutamaa pohjoismaista ja eurooppalaista kuntaa esimerkkeinä Wien ja Graz. Yhteistyötä tehdään myös EU:n tukemana toteutetun eurooppalaisen tasa-arvon valtavirtaistamisen verkoston kanssa, A Community of Practice - Gender Mainstreaming a Tool for Change.

3.4 Aloittaneiden henkilöiden määrä

Suunniteltu: 202, joista naisia 132

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 189, joista naisia 128

4. Projektin tavoitteet, tulokset ja vaikutukset

4.1 Uusien työpaikkojen määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten työpaikkoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten työpaikkoja 0

4.2 Uusien yritysten määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

4.3 Suoritettujen tutkintojen määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten tutkintoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten tutkintoja 0

5. Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Projektin päämääränä on lisätä tietoa ja osaamista tasa-arvon systemaattiseksi edistämiseksi kunnissa poliittisella ja käytännön tasoilla eurooppalaisen paikallis- ja aluehallinnon naisten ja miesten tasa-arvon peruskirjan avulla.

Tavoitteena on, että kuntien luottamushenkilöiden sitoutuminen peruskirjan käyttöön lisääntyvät ja että peruskirjan hyväksyneiden kuntien ja maakuntaliittojen määrä kasvaa. Tavoitteena on myös, että kuntien johdolla, viran- ja toimenhaltijoilla, on käytettävissä tietoa, kokemuksia ja malleja peruskirjan ja sen artiklojen toteuttamisesta osana kunnan johtamisen, toiminnan ja seurannan rakenteita.

Projekti toteutetaan Kuntaliiton vetämänä kuntien yhteisenä kehittämisenä kolmen tai neljän pilottikunnan ja peruskirjan hyväksyneiden seuraajakuntien kesken. Naisjärjestöt yhteistyössä - Kvinnorganisationer i Samarbet NYTKIS osallistuu projektin toteutukseen.

Menetelmänä on toimintatutkimus. Tutkijoiden ja kehittäjien interventiolla tuodaan peruskirjan ja tasa-arvon valtavirtaistamisen, eurooppalaisten ja suomalaisten kuntien käytäntöihin perustuva asiantuntemus pilottikuntiin.Tutkimuksessa ohjataan pilottikuntien kehittämisprosesseja ja tuotetaan tietoa peruskirjan toteuttamisen edellytyksistä ja mahdollisista ongelmista erilaisissa olosuhteissa.

Ensimmäisessä kokonaisuudessa tuotetaan peruskirjan edellyttämä mallisuunnitelma ja kuvataan sen laatimisprosessia.

Toisessa kokonaisuudessa tuotetaan tietoa miten peruskirjan valittujen artiklojen sisältöjä voidaan integroida osaksi pilottikunnan valitsemia johtamisprosesseja, päätöksentekoa ja sen valmistelua, palveluja sekä tietotuotantoa. Johtamisprosessit voivat koskea esimerkiksi strategista suunnittelua, talousarvio- ja taloussuunnitelmaprosesseja, päätöksenteon tavoitteiden asettamista, seurantaa ja arviointia, laatutyötä, organisointia. Tietotuotannossa tarkastellaan tilastoja ja niiden käyttöä, laadullista tietoa ja ja niiden tuottamista. Näitä sovelletaan pilottikuntien valitsemilla esimerkkitoimialoilla, -palveluissa tai ohjelmissa.

Kehittämisen eri vaiheissa toteutetaan vertailuja pilottikuntien ja seuraajakuntien sekä eurooppalaisten esimerkkien kesken. Vertailujen pohjalta nostetaan tieto ja tietämys yleiselle tasolle, mallinnetaan ja välitetään opiksi muille kunnille.

Opit ja kokemukset kootaan raporttiin, josta tiivistetään opas. Projektissa tuotetaan myös koulutusmalli luottamushenkilöille. Projektin toteutuksen tueksi järjestetään koulutusta ja viestintää luottamushenkilöille, viran- ja toimenhaltijoille.

Projektista ja sen tuloksista viestitään laajasti Kuntaliitto-konsernin ja NYTKISin viestintäkanavissa.

Projektin kohderyhminä ovat kunnat. Esimerkkimaakuntien liitot ovat seuraajina. Projekti on yhteistyössä Euroopan kuntien keskusjärjestöjen yhteistyöjärjestön, CEMRn sekä pohjoismaisten kuntien ja maakuntien liittojen kanssa sekä eurooppalaisten kuntien kanssa.

Projektin toteutusaika on huhtikuusta 2010 kesäkuuhun 2013.

6. Tiedotus ja hyvien käytäntöjen levittäminen

6.1 Tiedotussuunnitelma

Projektista, sen välituloksista ja lopputuloksista tiedotetaan kuntien ja maakuntien liittojen luottamushenkilöille, johdolle, viran- ja toimenhaltijoille, kuntayhtymille sekä valtakunnallisesti kaikille kunnille Kuntaliiton verkkopalvelussa ja uutiskirjeissä ja mm. hyvien käytäntöjen tietopankissa sekä kuntien tasa-arvoverkostossa. Projektissa tuotetaan koulutus- ja tiedotusaineistoa. Projektista tiedotetaan myös kotimaisille, eurooppalaisille ja pohjoismaisille yhteistyökumppaneille.

Projektista tiedotetaan valtakunnallisten ja makunnallisten verkostotilaisuuksien yhteydessä.

Tiedottamisessa käytetään Kuntaliiton ja yhteistyökumppaneiden viesintäkanavia, verkkotiedotusta, sähköisiä uutiskirjeita, lehtiä ja yhteistyöverkostoja.

6.2 Suunnitelma hyvien käytäntöjen levittämisestä

Tietoa hyvistä käytännöistä välitetään projektin kaikissa vaiheissa osana eri vaiheiden välituloksia ja lopputuloksia. Aikataulu noudattaa projektin vaiheiden aikataulua.

VAIHE 1 - LÄHTÖKOHTATIETOJEN TUOTTAMINEN JA KUVAAMINEN
Kuvaukset suomalaisten ja eurooppalaisten kuntien sekä muiden organisaatioiden esimerkeistä

VAIHE 2 - PERUSKIRJAN EDELLYTTÄMÄN MALLISUUNNITELMAN TUOTTAMINEN
Kuvaukset peruskirjan edellyttämistä mallisuunnitelmista, suunnitteluprosessista ja kokemuksista pilottikunnissa

VAIHE 3 - TOIMINNALLISEN TASA-ARVON SYSTEMAATTINEN EDISTÄMINEN PERUSKIRJAN AVULLA
Kuvaukset peruskirjan periaatteiden ja toimintatapojen sisällyttämisestä osaksi kunnan johdon ja palvelujen tuottajien prosesseja, organisointia ja työkaluja pilottikuntien kokemusten ja asiantuntijatiedon pohjalta

VAIHE 4 - ARVIOT KOKEMUKSISTA JA VAIKUTUKSISTA
Arvioinnit kehittämisprosessista ja peruskirjan hyödyntämisestä
Luottamushenkilöiden arviot peruskirjan käytöstä päätöksenteon tukena

VAIHE 5 - TIEDON VÄLITTÄMINEN TULOKSISTA
Tietojen ja kokemusten kokoaminen raporttiin
Koulutusaineistojen tuottaminen
Oppaan tuottaminen
Viestintä välittäminen eri viestintäkanavissa
Valtakunnallinen seminaari
Koulutus- ja viestintä pilottikunnissa

7. Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 284 095

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 284 095

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 399 663

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 438 426

8. Vastuuviranomaisen tekemä projektin luokittelu

8.1 Horisontaalinen luokittelu

Tasa-arvo: Sekä naisten että miesten tasa-arvoa merkittävästi edistävä projekti

Kestävä kehitys: Projektilla ei ole erityistä vaikutusta kestävän kehityksen kannalta

Kumppanuus: Kumppanuutta selvästi edistävä projekti

Innovatiivisuus: Selvästi innovatiivisia tuloksia tuottava projekti

Valtakunnallisen osion kehittämisohjelma

Tasa-arvoa työelämään ja yhteiskuntaan

9. Loppuraportin tiivistelmä

Projektin tavoitteena oli, että kuntien johdolla, viran- ja toimenhaltijoilla on käytettävissä tietoa, kokemuksia ja malleja Eurooppalaisen tasa-arvon peruskirjan ja sen näkökulmien toteuttamisesta sekä tasa-arvosta osana kunnan toimintaa. Tavoitteena oli myös lisätä kuntien luottamushenkilöiden tietoa ja sitoutumista tasa-arvon systemaattiseen edistämiseen eurooppalaisen tasa-arvon peruskirjan avulla.

Projektia toteutettiin yhteisesti Kuntaliiton, Naisjärjestöt yhteistyössä - Kvinnoorganisationer i samarbetet, NYTYKIS ry:n ja pilottikuntien kesken. Kuntaliitto vastasi koko projektin toteutuksesta ja ohjauksesta. Projektin yhteistyöseminaareissa pilottikuntien ja seuraajakuntien viranhaltijat ja luottamushenkilöt sekä muut toimijat vaihtoivat kokemuksia ja näkemyksiä toiminnallisen tasa-arvon edistämisestä kunnissa. Seminaareissa ja projektin työskentelyssä hyödynnettiin eurooppalaisten, etenkin ruotsalaisten ja itävaltalaisten kuntien käytäntöjä ja kokemuksia.
Kuntaliitto ohjasi Eurooppalaisen paikallishallinnon naisten ja miesten tasa-arvon peruskirjan ja muiden eurooppalaisten esimerkkien pohjalta pilottikuntien työskentelyä. Pilottikunnissa, Espoossa, Salossa, Turussa ja Vantaalla tehtiin tasa-arvon peruskirjan edellyttämiä suunnitelmia ja toteutettiin tasa-arvon integroimista osaksi johtamista, päätöksentekoa ja palveluja. Esimerkkeinä olivat tasa-arvo kasvatus- ja opetustoimen sopimusohjauksessa, hankinnoissa ja palveluliikenteessä, tarkastuslautakunnan työssä ja tietotuotannossa. Lisäksi toteutettiin sukupuolivaikutusten arvioinnin koulutusta, jossa hyödynnettiin ulkopuolista asiantuntijaa.

Kuntaliitto järjesti yhdessä NYTKIS ry:n kanssa kaksi valtakunnallista tasa-arvofoorumia, joiden kohderyhminä olivat erityisesti kuntien luottamushenkilöt. Lisäksi NYTKIS ry. järjesti kaksi alueellista tasa-arvofoorumia, joissa tasa-arvo kytkettiin lokakuun 2012 kuntavaaleihin.

Projekti on lisännyt merkittävästi kokemukseen perustuvaa tietämystä toiminnallisen tasa-arvon toteuttamisesta kunnissa ja eurooppalaisen tasa-arvon peruskirjan hyödyntämisestä. Pilottikuntien työskentelyn ja eurooppalaisten esimerkkien pohjalta tehtiin yleisempiä, kaikille kunnille tarkoitettuja malleja ja esimerkkejä. Näitä ovat suuntaviivat toiminnallisen tasa-arvosuunnitelman sisällöistä, suunnitelman linkityksestä muuhun toiminnan ohjaukseen sekä suunnittelun vaiheista ja organisoinnista. Tasa-arvon integroimisesta osaksi toimintaa on suuntaviivoja ja esimerkkejä kunnan toiminnan ohjauksesta, sukupuolivaikutusten arvioinnista palveluissa, hankinnoista, tietotuotannosta, tarkastuslautakunnan työstä. Toiminnallisen tasa-a