Euroopan unioni

Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman projektin kuvaus

1. Projekti

Projektikoodi: S11323

Projektin nimi: Nuorta ei jätetä - työllistymisen edistämishanke

Osio: Etelä-Suomen suuralueosio

Toimintalinja: 2: Työllistymisen ja työmarkkinoilla pysymisen edistäminen sekä syrjäytymisen ehkäiseminen

Projektityyppi: Projekti, jossa on henkilöitä mukana

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.4.2010 ja päättyy 31.12.2011

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2. Projektin toteuttaja

Toteuttajaorganisaation nimi: Sosiaalikehitys Oy

Organisaatiotyyppi: Yritys

Y-tunnus: 0809407-2

Osoite: Wetterhoffinkatu 4

Puhelinnumero: 050 67088

Toteuttajaorganisaation Web-osoite: www.sosiaalikehitys.com

Projektin kotisivun osoite: -

Vastuuhenkilön nimi: Juha Kaakinen

Asema: Toimitusjohtaja

Sähköposti: juha.kaakinen(at)sosiaalikehitys.com

Puhelinnumero: 050 67088

3. Projektin toteutusalue ja kohderyhmän kuvaus

3.1 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Kanta-Häme

Seutukunnat: Hämeenlinnan, Forssan, Riihimäen

Kunnat: Riihimäki, Ypäjä, Forssa, Hämeenlinna, Humppila, Hausjärvi, Tammela, Janakkala, Hattula, Loppi, Jokioinen

3.2 Varsinaiset kohderyhmät

Hämeenlinnan seudun, Forssan seudun ja Riihimäen seudun monialaiset viranomaisyhteistyöverkostot, jotka kehittävät nuorten ohjaus- ja neuvontapalveluita ja tekevät konkreettisia toimenpiteitä nuorten työllistämiseksi. Lisäksi työssä huomioidaan erityisesti kuntapäättäjät sekä itse nuoret.

3.3 Välilliset kohderyhmät

Välillisiä toimijoita ovat yritykset, kolmannen sektorin toimijat, vanhemmat ja muut nuoria lähellä toimivat tahot.

Välillisiä kohderyhmiä ovat myös nuorten parissa toimivat projektit, joiden kautta saadaan tietoa ohjauksellisen tuen ja työpaikkojen tarpeessa olevista nuorista.

3.4 Aloittaneiden henkilöiden määrä

Suunniteltu: 16, joista naisia 6

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 29, joista naisia 16

4. Projektin tavoitteet, tulokset ja vaikutukset

4.1 Uusien työpaikkojen määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten työpaikkoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten työpaikkoja 0

4.2 Uusien yritysten määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

4.3 Suoritettujen tutkintojen määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten tutkintoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten tutkintoja 0

5. Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Nuorten tukemiseksi kuntien monialaista viranomaisyhteistyötä pyritään tehostamaan moni eri tavoin. Keskeisinä keinoina ovat olleet mm. informaatio-ohjaus sekä valmisteilla oleva eri toimijoiden vastuiden tarkistaminen lakisääteistämisen kautta.

Nuorta ei jätetä - työllistymisen edistämishanke tukee Kanta-Hämeen kuntien tehokasta nuorten ohjaus- ja palveluverkostojen rakentamista ja tavoitteellisempaa viranomaisyhteistyötä. Näille viranomaisyhteistyöryhmille tarjotaan resursseja ja suunnitteluaikaa työllistämispalveluiden ja nuoria tukevien palveluiden kehittämiseksi. Tämän yhteistyön aikana huolehditaan myös siitä, että paikallinen elinkeinoelämä ja yritykset ovat mukana nuorten työllistämisessä. Projektin kautta haetaan ratkaisua maakunnan nuorisotyöttömyyden helpottamiseksi. Projektin tekee yhteistyötä seudulla toimivien työllistämishankkeiden kanssa. Samalla nuorten parissa toimivien työntekijöiden ja alueella toimivien nuorisohankkeiden kanssa etsitään tehokkaita tukitoimia työllisyyden jälkeiseksi ajaksi ja väylän löytämiseksi nuorten aktiiviseen elämään (mm. työssä jatkaminen, paluu opintoihin ja opintoihin loppuunsaattaminen, meno armeijaan, palveluissa ohjaaminen eteenpäin). Projektin aikana tutkitaan mahdollisuuksia rakentaa nuorten ryhmiä. Nuorten ryhmille suunnitellaan ja toteutetaan hankeyhteistyössä erilaisia osallistavia produktioita, jotka tukevat nuoria itsenäiseen, aktiivisempaan elämään. Samalla produktiot toimivat pääsylippuna tukea tarvitsevien nuorten elämään.

Projektin keskeiset toimenpiteet ovat:

1. Nuorten palveluita kehittävien monialaisten viranomaisyhteistyöryhmien kokoaminen yhteen.
2. Viranomaisyhteistyöryhmien sparraaminen. Säännöllisesti järjestettävät työryhmäpäivät, joissa levitetään monialaista yhteistyötä koskevaa tuoretta ministeriö- ja tutkimustietoa sekä suunnitellaan nuorten ohjaus- ja tukipalveluiden jatkumoa.
3. Kartoitus nuorten ryhmien perustamiseksi.
4. Tulosten levittäminen ja tiedotus. Menetelmän sovellettavuuden arviointi.

Projektin tuloksena kuntien monialainen viranomaisyhteistyöryhmä oppii asettamaan selkeitä tavoitteita paikallisesti. Projektin kautta saadaan mallia ja kokemusta "urbaanista akupunktuurista". Kun rahat eivät monien palveluvajeiden keskellä riitä kaikkeen, kunnissa voidaan parantaa jotakin asiaa kun siihen todella keskitytään. Monialaisen viranomaisyhteistyön aktiivisuuden tuloksena maakunnan nuorten työllistymisen edellytykset paranevat.

6. Tiedotus ja hyvien käytäntöjen levittäminen

6.1 Tiedotussuunnitelma

Projektissa tehdään vuoden 2010 ohjausryhmän käsittelyyn vietävä tiedotussuunnitelma, joka sitouttaa eri osapuolia sekä tuo jäsennystä eri tiedotustoimiin. Huomiota kiinnitetään mm. yritysten yhteiskuntavastuun korostamiseen: tiedotuksen kautta kerrotaan yritysten tavoista hoitaa yhteiskuntavastuutaan nuorten työllistämisessä laman aikana.

6.2 Suunnitelma hyvien käytäntöjen levittämisestä

Hyvät käytännöt levitetään paikallis-, alue- ja valtakunnan tasolle ohjausryhmän hyväksymän ja aikataulutetun tiedotussuunnitelman mukaisesti.

7. Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 167 900

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 157 101

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 197 900

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 184 825

8. Vastuuviranomaisen tekemä projektin luokittelu

8.1 Horisontaalinen luokittelu

Tasa-arvo: Tasa-arvopainotteinen projekti

Kestävä kehitys: Projektilla ei ole erityistä vaikutusta kestävän kehityksen kannalta

Kumppanuus: Kumppanuutta selvästi edistävä projekti

Innovatiivisuus: Selvästi innovatiivisia tuloksia tuottava projekti

9. Loppuraportin tiivistelmä

Nuorta ei jätetä- työllistymisen edistämishanke oli aluksi nimeltään Nuorta ei jätetä- 100 tarinaa työllistymisestä. Hanke syntyi valtakunnallisen Nuorta ei jätetä- hankkeen ideasta, ja tarkoituksena oli työllistää Kanta-Hämeen alueella monialaisessa yhteistyössä 100 nuorta. Alun perin hankkeen oli tarkoitus käynnistyä samaan aikaan ely-keskuksen Työtä ja osaaamista Hämeeseen- hankkeen kanssa, jolloin Nuorta ei jätetä- hankkeessa toimenpiteenä toteutettavan 100 nuoren työllistäminen olisi ollut sidottu elyn hankkeen esr-palkkatukeen. Ely-keskuksen hanke oli kuitenkin jo jakanut palkkatukirahat vuoden alussa, joten te-toimistot olivat jo ehtineet tehdä palkkatukipäätöksiä esr-palkkatuesta ennen kuin Sosiaalikehitys sai Nuorta ei jätetä- hankkeen päätöksen (27.5.2010).Näin olleen hankkeelle ei jäänyt työkalua jolla todentaan tiettyjen nuorten saaneen työpaikan juuri Nuorta ei jätetä- hankkeen ansiosta.

Muutoshakemuksen kautta hankkeen päätarkoitukseksi nousi antaa viranomaisryhmille tehtäväksi parantaa nuorten työllistymismahdollisuuksia ja luoda tälle työlle myös jatkumo. Kyse on eräänlaisesta työllistämisen tulevaisuuskuvan rakentamisesta. Nuorten työllistäminen on viranomaisten tehtävä ja viranomaistyötä on vahvistettu tuoreen tiedon tarjonnan, viranomaisyhteistyön koordinoinnin tukemisen ja käynnistyvien tutkimusten ja selvitysten kautta.

Hankkeen aikana Hämeenlinna ja Forssan työllistämistyöryhmät, myöhemmiltä nimiltään Hämeenlinnan ohjaus- ja palveluverkosto ja Forssan työllisyysasioiden toimikunta, asettivat systemaattisesti tavoitteita nuorten työllistymiseksi. Ryhmät tekivät hankkeen aikana toimintasuunnitelmat, jotka nyt toimivat runkona ryhmien työlle. Lisäksi hanke tuotti erilaisia jäsennyksiä ryhmien toiminnan tukemiseksi.Lopputuloksena syntyi Hämeenlinnassa useita työllistämiskampanjoita ja kesätyösetelitoiminta, ja Forssassa suunnitelmat matalan kynnyksen tapaamispaikasta nuorille sekä palvelusetelitoiminta. Lukumääräisiä tilastoja alettiin seurata tarkemmin ja niitä pyydettiin ryhmille tiedoksi.Tilastot alkoivat ohjata ryhmien toimintaa. Riihimäki-Hyvinkäällä nuorten rektymessut juurtuivat työpajan ja nuorten parissa toimivien tahojen yhteiseksi jokavuotiseksi ponnistukseksi.

Nuoret itse osallistettiin mukaan sekä Forssan että Hyvinkään nuorten rekrytapahtumissa. Molemmilla paikkakunnilla nuoret osallistuivat tilaisuuden rakentamiseen, Hyvinkäällä Laurean opiskelijat suunnittelivat ja toteuttivat koko tilaisuuden ja järjestivät nuoria esiintyjiä paikalle. HOPE-työpajan nuoret toimivat kuvaajina tilaisuudessa.Forssassa nuoret palkkatuetut työntekijät osallistuivat haastattelujen tekemiseen ja kuvasivat tilaisuutta.
Hankkeessa rakennettiin nuorten osallistamissuunnitelma, jota on levitetty muiden toimijoiden käyttöön.

Alkuvaiheen ongelmana oli ely-keskuksen suosittelema hankesuunnitelman muutos. Nuorten konkreettisen työllistämisen sijasta hankkeen toimenoiteet tuli kohdistaa viranomaisyhteistyön tukemiseen, viranomaiskoulutuksen järjestämiseen ja nuorten työllistämistä koskevien selvitysten toteuttamiseen. Kesti jonkin aikaa ennen kuin kunnat sisäistivät tämän painopistemuutoksen.

Eräänä ongelmana on ollut Hämeenlinnaa lukuunottamatta aidosti nuorten työllistymisongelmien kanssa työskentelevien viranomaisryhmien puute. Kopin ottajaa on ollut vaikea löytää. Onneksi työllistymisasiaa voidaan lähteä viemään eteenpäin kunnissa perustettavien ohjaus- ja palveluverkostojen kautta.

Hankkeen koordinaattori ei saanut vastakaikua kampanjointiin nuorten työllistämiseksi palkkatuella. Sen sijaan rekrymessut toimivat kaikkia osapuolia tyydyttävällä tavalla. Jatkossa moniammatillisesti suunniteltuihin, myös nuorten näkökulman huomioon ottaviin rekrymessuihin kannattaa panostaa.

Tutkija toi esiin omassa selvityksessään seuraavia suosituksia:
- seudulla tulisi oanostaa pallkatuetusta työllistämisestä ja muista nuorten työllistämistä tukevista oalvelumuodoista tiedottamiseen
- seudulla olisi tärkeää kehittää syrjäytyneiden moniongelmaisten nuorten tarvitsemia palveluja
- seudulla tulisi huomioida nykyistä paremmin nuorten yksilölliset tarpeet palvelutarjonnassa
- seudulla tulisi kehittää TEMinkin korostamaa ohjausta palkkatukityöllistämisen aikana
- seudulla hyvin toimivaa moniammatillista yhteistyötä tulisi hyödyntää enemmän nuorten työllistämistä edistävien laadukkaiden palvelujen tuottamisessa.

Nuorten ohjaus- ja palveluverkostot jatkavat työskentelyään hankkeen tulosten kautta rakennetuissa puitteissa. Sosiaalikehitys Oy:n edustaja jatkaa edelleen työskentelyä Hämeenlinnan ja Forssan monialaisissa yhteistyöverkostoissa. Nuorten rekrymessut juurtuivat jokavuotiseksi tapahtumaksi Hyvinkää-Riihimäen seudulla, ja Forssassa nuorten palvelujen kehittämiseen rakennetaan hankkeita monialaisessa yhteistyössä aikaisemman hajanaisuuden sijaan hankkeessa tuotettujen rakenteiden ja kerätyn hanketiedon avulla.