Euroopan unioni

Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman projektin kuvaus

1. Projekti

Projektikoodi: S11324

Projektin nimi: Nuorten tuki / Työvoimapoliittiset toimet

Osio: Itä-Suomen suuralueosio

Toimintalinja: 2: Työllistymisen ja työmarkkinoilla pysymisen edistäminen sekä syrjäytymisen ehkäiseminen

Projektityyppi: Projekti, jossa on henkilöitä mukana

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.11.2009 ja päättyy 30.9.2014

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2. Projektin toteuttaja

Toteuttajaorganisaation nimi: Pohjois-Karjalan elinkeino-, liikennne- ja ympäristökeskus

Organisaatiotyyppi: Valtion viranomainen

Y-tunnus: 2296962-1

Osoite: Kauppakatu 40 B, PL 69

Puhelinnumero: 020 63 60110

Toteuttajaorganisaation Web-osoite:

Projektin kotisivun osoite:

Vastuuhenkilön nimi: Saarelainen Ritva

Asema: johtaja

Sähköposti: ritva.saarelainen(at)ely-keskus.fi

Puhelinnumero: +358295026168

3. Projektin toteutusalue ja kohderyhmän kuvaus

3.1 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Pohjois-Karjala

Seutukunnat: Pielisen, Karjalan, Keski-Karjalan, Joensuun

Kunnat: Nurmes, Juuka, Kitee, Rääkkylä, Liperi, Valtimo, Kesälahti, Lieksa, Joensuu, Ilomantsi, Outokumpu, Tohmajärvi, Kontiolahti, Polvijärvi

3.2 Varsinaiset kohderyhmät

Hankkeen kohderyhmänä ovat
1) työhallinnon tukitoiminen ulkopuolelle jääneet ja jäävät alle 17 v. nuoret, joilla ei ole opiskelupaikkaa tai työpaikkaa
2) nuoret 17-25 vuotiaat, joilla ei ole peruskoulun jälkeistä koulutusta eikä työpaikkaa
3) vastavalmistuneet toisen asteen tutkinnon suorittaneet nuoret, joilla ei ole työ- tai opiskelupaikkaa
4) opintonsa keskeyttäneet tai keskeyttämisuhan alaiset nuoret
5) nuoret, joilla on ammatillinen koulutus ja työkokemustakin mutta ei työ- tai opiskelupaikkaa

3.3 Välilliset kohderyhmät

Välillisenä kohderyhmänä ja edunsaajina ovat aktivointitoimiin osallistuvat koulutusorganisaatiot, yritykset ja julkishallinnon organisaatiot, nuorten kanssa toimivat viranomaiset ja nuorten vanhemmat ja huoltajat.

3.4 Aloittaneiden henkilöiden määrä

Suunniteltu: 0, joista naisia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisia 0

4. Projektin tavoitteet, tulokset ja vaikutukset

4.1 Uusien työpaikkojen määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten työpaikkoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten työpaikkoja 0

4.2 Uusien yritysten määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

4.3 Suoritettujen tutkintojen määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten tutkintoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten tutkintoja 0

5. Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Kyseessä on työvoimapoliittinen rinnakkaishanke Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymän hallinnoimalle Nuorten tuki -hankkeelle. Tässä hankkeessa toteutetaan työvoimapoliittiset toimet (työvoimakoulutus ja valmistellaan palkkatukipäätökset) em. hankkeelle.

6. Tiedotus ja hyvien käytäntöjen levittäminen

6.1 Tiedotussuunnitelma

Kts. hakemusnro 703961 (Nuorten tuki -hanke). Projektista tiedotetaan yhteistyössä em. hankkeen kanssa.

6.2 Suunnitelma hyvien käytäntöjen levittämisestä

Kts. hakemusnro 703961 (Nuorten tuki -hanke). Hyvien käytäntöjen levittäminen tapahtuu yhteistyössä em. hankkeen kanssa.

7. Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 1 750 000

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 1 731 439

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 1 763 000

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 1 744 470

8. Vastuuviranomaisen tekemä projektin luokittelu

8.1 Horisontaalinen luokittelu

Tasa-arvo: Sukupuolineutraali projekti

Kestävä kehitys: Projektilla ei ole erityistä vaikutusta kestävän kehityksen kannalta

Kumppanuus: Kumppanuutta selvästi edistävä projekti

Innovatiivisuus: Selvästi innovatiivisia tuloksia tuottava projekti

9. Loppuraportin tiivistelmä

Nuorten tuki / Työvoimapoliittiset toimet -hanke toimi Nuorten tuki-hankkeen rinnakkaisprojektina toteuttaen emohankkeen kanssa suunniteltuja työvoimapoliittisia toimenpiteitä. Hankekokonaisuuden kohderyhmänä olivat pohjoiskarjalaiset alle 25-vuotiaat ammattikouluttamattomat ja työttömät nuoret. Rinnakkaishankkeen tavoitteena oli edesauttaa koulutushankinnan ja palkkatuen avulla emohanketta saavuttamaan tavoitteet nuorten työttömien ja koulutusjärjestelmän ulkopuolelle jäävien henkilöiden syrjäytymisen ehkäisyssä. Emohankkeen tavoitteena oli etsiä ratkaisumalleja työelämän ja koulutuksen ulkopuolelle jäävien/jääneiden nuorten saamiseksi aktivoivien työvoimapalvelujen piiriin.

Rinnakkaishankkeen työvoimakoulutuksena hankkiman Avoin ammattiopisto -koulutuksen avulla pystyttiin edesauttamaan kohderyhmänä olleiden nuorten opiskelu- ja elämänhallintavalmiuksien kehittymistä, madaltamaan kynnystä päästä tutkintoon johtavaan ammatilliseen omaehtoiseen koulutukseen sekä mahdollistettiin keskenjääneiden tutkintojen loppuunsuorittamista. Hankkeen toiminta-aikana koulutusjaksoja kertyi 357 (sama henkilö saattoi aloittaa useammassa koulutuksessa) ja koulutuspäiviä kertyi koko hankkeen aikana yhteensä 26391.

Avoin ammattiopisto -koulutuksen puitteissa voitiin tehdä luovia asiakaslähtöisiä koulutusratkaisuja joilla vastattiin kohderyhmänä olevien nuorten tarpeisiin opiskeluun liittyvän tuen, opetussisältöjen sekä koulutuksen aikataulun ja keston osalta. Koulutuksen räätälöinti opiskelijan tarpeita vastaavaksi edesauttoi monen nuoren suuntautumista kohti ammatillista koulutusta tai kesken jääneen ammattitutkinnon loppuun suorittamista. Ratkaisut paransivat asiakaslähtöisyyttä koulutukseen liittyvän tuen ja opetussisältöjen osalta. Ratkaisut lisäsivät merkittävästi myös koulutuksen joustavuutta verrattuna perinteisenä työvoimakoulutuksena toteutettavaan koulutukseen.

Palkkatuen käyttö oli hankkeen toimita-aikana vähäistä (130 palkkatukipäivää), koska palkkatuki ei ole ollut asiakkaiden palvelutarpeen mukainen ratkaisu. Palkkatuen käytön vähyys ei siis johtunut hanketoiminnan ongelmista vaan hankkeen kohderyhmästä, jonka palvelutarve kohdentuu vahvasti koulutukseen liittyviin kysymyksiin.

Onnistuneen hanketyön taustalla keskeisenä tekijänä oli hanketoiminnan aikana muotoutunut aktiivinen yhteistyö rinnakkaishankkeen, emohankkeen ja alueen TE-toimistojen nuortenneuvojien välillä. Koulutuksen sisältöjen ja toteutuksen suunnittelun lisäksi yhteistyön avulla voitiin varmistaa,että Nuorten tuki hankkeeseen ja rinnakkaishankkeen kautta toteutettavaan Avoin ammattiopisto -koulutukseen ohjautuvat ne nuoret, jotka parhaiten hyötyivät palveluista. Tiiviin yhteistyön avulla myös asiakkuudet pysyivät hyvin hallinnassa

Nuorten tuki -hankekokonaisuudessa kehitettyä ja toteutettua Ohjaamo -toimintamallia ollaan ottamassa osaksi valtakunnallista Ohjaamo-toimintaa. Työvoimapoliittisen rinnakkaishankkeen hankkiman Avoin ammattiopisto -koulutuksen jatkosta ei ole vielä varmuutta. Avoin ammattiopisto koulutusta voidaan jatkossa toteuttaa mahdollisesti esimerkiksi joko uuden ESR-hankkeen yhteydessä tai kansallisesti hankittavana työvoimakoulutuksena.