Euroopan unioni

Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman projektin kuvaus

1. Projekti

Projektikoodi: S11325

Projektin nimi: Wood Age

Osio: Pohjois-Suomen suuralueosio

Toimintalinja: 1: Työorganisaatioiden, työssä olevan työvoiman ja yritysten kehittäminen sekä yrittäjyyden lisääminen

Projektityyppi: Projekti, jossa on henkilöitä mukana

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.6.2010 ja päättyy 31.12.2012

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2. Projektin toteuttaja

Toteuttajaorganisaation nimi: Kemijärven kaupunki / Elinkeino-osasto

Organisaatiotyyppi: Kunta

Y-tunnus: 0191717-9

Osoite: hallituskatu 4

Puhelinnumero: 040 589 1340

Toteuttajaorganisaation Web-osoite: www.kemijarvi.fi

Projektin kotisivun osoite: woodage.polarcode.fi

Vastuuhenkilön nimi: Jari luoma-aho

Asema: Elinkeinojohtaja

Sähköposti: jari.luoma-aho(at)kemijarvi.fi

Puhelinnumero: 040 589 1340

3. Projektin toteutusalue ja kohderyhmän kuvaus

3.1 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Lappi

Seutukunnat: Itä-Lapin

Kunnat: Pelkosenniemi, Kemijärvi

3.2 Varsinaiset kohderyhmät

Kemijärven seudun puutuoteteollisuuden yritykset (johto ja henkilöstö) ja mahdollisesti niiden verkostot7 yhteistyökumppanit.

Arktos Oy / Jaakko Kilpeläinen, Ikihirsi Oy/Pentti Koskenranta, Lapin Puupalvelu Oy/ Antti Wiksten, Puusepänliike Peltoniemi Oy/ Jouni Peltoniemi, Juha Peltoniemi , Ovin Oy/ Jouni Peltoniemi, Juha Peltoniemi ,Pelkosenniemen Puutyö Oy/ Pasi Vierelä , T:mi Puupasi/ Pasi Vierelä.

Oppilaitoksen yhteistyöverkoston t&k&i kehittämistyöryhmä.
Koulutuksen suunnittelijat ja - tarjoajat, toteuttajat
Asiantuntijapalveluiden tuottajat.

3.3 Välilliset kohderyhmät

Paikallisen työvoimahallinon palveluntarjoajat.
Seudullisen "yrittäjien palvelukeskuksen" toimijat.
Rahoittajat
Osallistuvien yritysten verkostojen välityksellä kansallisesti ja kansainvälisesti yhteistyötä tekevät partnerit ja muut toimijat.
Alueen koko metsäsektori .
Kuusamon seudun puutuoteteollisuuden toimijat KOKO-verkostoyhtiestyön välityksellä.
Toimijat valtakunnallisesti vuorovaikutteisesti ministeriön MSO- verkostoyhteistyön välityksellä.

3.4 Aloittaneiden henkilöiden määrä

Suunniteltu: 15, joista naisia 2

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 25, joista naisia 5

4. Projektin tavoitteet, tulokset ja vaikutukset

4.1 Uusien työpaikkojen määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten työpaikkoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten työpaikkoja 0

4.2 Uusien yritysten määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

4.3 Suoritettujen tutkintojen määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten tutkintoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten tutkintoja 0

5. Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Nopeasti muuttuvassa toimintaympäristössä yritysten haasteeksi nousee, miten ne pystyvät hyödyntämään kasvavan informaatiovirran ja jäsentämään sen strategisessa ja operatiivisessa päätöksenteossa hyödynnettäväksi tiedoksi. Keskeinen avaintekijä on yrityksen kyky kehittää omaa osaamistaan.
Käytännössä tämä merkitsee että toimintaympäristön, yritysten toimintatapojen ja yhteistyön kehittäminen nousevat keskeisiksi osiksi alueen yritysten kilpailukykyä. Uudet teknologiat, tietotekniset ratkaisut tuovat mukanaan uusia mahdollisuuksia niin päivittäisten rutiinien kuin markkinoinnin ja viestinnän toteutukseen. Perinteisillä toimintamalleilla ja -tavoilla toimineet yritykset joutuvat uudelleen arvioimaan toimintaansa kasvaneiden asiakasodotusten ja toimintaympäristön vaatimusten myötä. Vastaavasti kansainvälistyminen, alihankintaverkostojen luominen tai näihin osallistuminen asettaa paineita sekä yrityksen toiminnan, toimintatapojen ja prosessien kehittämiselle että tuotekehityksen ja innovaatiotoiminnan kehittämiselle.
Hankesuunnitelma perustuu Kemijärven seudun puutuoteteollisuus yrityksissä, toimijoissa sekä sidosryhmissä suoritettuun esiselvitys-/kehityshankkeeseen, jossa kartoitettiin yritysten ja toimintaympäristön nykytila ja kehitysnäkymät sekä yhteistyön nykytila mahdollisuuksineen.

Esiselvitykseen ja yhteisiin kehittämiseastyksiin pohjautuen on yhteisiksi kehitysteemoiksi valittu:
1.1. ICT - valmiudet
Avainalue:
puutuoteteollisuutta palveleva tieto- ja viestintäteknologia ja logistiikka
www- julkaisujärjestelmä, intra - extranet, lisäarvoa tuottavat tukipalvelut

1.2. Osaaminen/ koulutus
Avainalue:
T&K&I loppukäytöstä johdetut jalostuksen ja jatkojalostuksen teknologiat ja niiden
nopea kannattava soveltaminen
osaava työvoima - monialakoulutus, saatavuus

1.3. Ympäristö ja ekologia
Avainalue:
puutuotteiden ekologinen arvo ja merkitys (ympäristö ja energia)
tuotteiden pitkäaikaiskestävyys ja pysyvyys (raaka-aineen uusiutuvuus)

1.4. Laadunhallinta/ alkuperä
Avainalue:
eurocode mukaiset tuotestandardit tuotteille (EN)
tuotteiden alkuperän todentaminen koko toimitusketjussa

1.5. Viestintä ict (informaatioteknologian keinoin)
Avainalue:
osoitetaan puutuotteiden argumentit sekä ekologinen kilpailukyky johdonmukaisesti
yhteinen seudullinen markkinointistrategia alueen ja toimialan positiivisen imagon
luomiseksi.
2. Kohderyhmä ja hyödynsaajat:
Seudun puutuoteteollisuuden yritykset ja niiden verkostot, alueen sidosryhmät (Ely - keskus, rahoittajat ja oppilaitokset)

3. Tulokset:
Laajempi tuote- ja palveluvalikoima
Monipuolisempi asiakaskunta
Kannattavaa liiketoimintaa
Jatkuva kyky kehittää toimintaa muuttuvia markkinoita vastaaviksi
Kiinnostavuuden kasvattaminen toimittajana yhteistyötä tekemällä
Yritystoiminnan näkökulmasta kiinnostava paikkakunta, etabloituminen

6. Tiedotus ja hyvien käytäntöjen levittäminen

6.1 Tiedotussuunnitelma

Projektille aukaistaan heti omat internetsivut kaupungin sivujen alle (myöhemmin oma "puuportaali", josta linkitykset ympäri suomea). Sivuilla on ajantasainen tieto projektin sisällöstä, henkilöstöstä, koulutuksista ja tuotettu materiaali.
Alkavista koulutuksista tiedotetaan paikallislehdessä, kaupungin nettissivuilla ja lähetetään suoramarkkinointi matriaalia kaikille puualan yrityksille (puuryhmä).

6.2 Suunnitelma hyvien käytäntöjen levittämisestä

Projektista tulee osa MSO -ohjelman verkostoitumishanketta. (MSO= metsäalan strateginen ohjelma, TEM:n alla, koko suomi). Verkostossa on sovittu hyvien käytänteiden ja materiaalien jakamisesta koko verkoston käyttöön. Verkoston toimijoiden internetsivut linkitetään keskenään.

7. Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 234 480

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 227 194

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 277 583

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 271 904

8. Vastuuviranomaisen tekemä projektin luokittelu

8.1 Horisontaalinen luokittelu

Tasa-arvo: Sukupuolineutraali projekti

Kestävä kehitys: Merkittävästi kestävää kehitystä edistävä projekti

Kumppanuus: Kumppanuutta selvästi edistävä projekti

Innovatiivisuus: Ei erityistä innovatiivisuutta projektin tavoitteena

9. Loppuraportin tiivistelmä

Hankkeessa aktivoitiin yritysten toiminnan kehittämisen tueksi ja kannattavuuden parantamiseksi informaatio- ja kommunikaatioteknologian (ICT) ratkaisu- ja toimintamalleja, jotka aidosti tukevat kustannustehokasta toimintaa.
Projektin aloitusvaiheessa operatiivisen toiminnan käynnistivät projektipäällikkö sekä projektikoordinaattori yritysten sitouttamisella.

Projektityöntekijä rekrytoitiin hankkeeseen osa-aikaiseen työsuhteeseen helmikuussa 2011.
Hankkeen koulutusosiot valmisteltiin elo-joulukuussa 2010 vaiheeseen jotta hankinta ja koulutuksen käynnistäminen vaiheittain teemojen puitteissa tuli mahdolliseksi toteuttaa vuoden 2011- 2012 aikana.


Hankkeessa toteutettiin teemat:
1.ICT valmiudet (puutuoteteollisuutta palveleva tieto-ja viestintäteknologia)
Seminaarit ja yrityskohtainen valmennus.

2. OSAAMINEN (loppukäytöstä johdetut jalostuksen ja jalostuksen teknologiat ja soveltaminen)
Seminaarit yrityskohtainen valmennus.

3.YMPÄRISTÖ-JA EKOLOGIA (puutuotteiden ekologinen arvo, merkintäoikeudet)
Seminaarit ja yrityskohtainen valmennus (työkirja/ympäristöohjelma) sisäiset auditoinnit

4.LAADUNHALLINTA-ALKUPERÄ (eurocode mukaiset tuotestandardit)
Työkirjat ja yrityskohtainen valmennus, sisäiset auditoinnit

5.ICT- VIESTINTÄ (informaatioteknologian keinoin seudullisesta näkökulmasta.)
Osion sisällöntuotanto keskittyi yhteisen toimialakohtaisen "tarinan avaukseen" sekä sen kytkemisestä
yhteiseen näkyvyyteen osaksi seudullista näkyvyyttä. Aiheeseen liittyvä koulutustilaisuus järjestettiin marraskuussa 2011 jolloin sovittiin lopullisesti toteutettavat ict- online pilotit.

Sitoutuneiden yritysten osallistuminen oli aktiivista ja kehittämistoimia on pyritty jatkamaan yrityskohtaisina kehittämishankkeina. Yhteistyö on edennyt odotetulla tavalla ja toteutus on vastannut odotuksia teemojen puitteissa.
Koulutukseen osallistuneiden henkilöiden kokonaismäärä sekä kertyneet oppilastyöpäivät toteutuivat hankkeen budjetin mukaisesti.

Projektin tulokset:

Hankkeen toimenpiteillä on kehitetty suhdannevaihteluita paremmin kestäviä yrityksiä, kilpailukykyä ja työllisyyttä.
Toimialakohtainen kehitys- ja palveluympäristön toimintamalli, tehostaa yritysten, toimijoiden ja asiakkaiden välistä vuorovaikutteista yhteistyötä.

-Laajempi tuote- ja palveluvalikoima merkintäoikeuksineen
-Monipuolisempi asiakaskunta
-Kannattavampaa liiketoimintaa
-Jatkuva kyky kehittää toimintaa muuttuvia markkinoita vastaaviksi
-Kiinnostavuuden lisääntyminen toimittajana yhteistyötä tekemällä
-Yritystoiminnan näkökulmasta kiinnostavampi paikkakunta, etabloituminen.