Euroopan unioni

Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman projektin kuvaus

1. Projekti

Projektikoodi: S11327

Projektin nimi: Turvallista ryhmää rakentamaan, TRR

Osio: Valtakunnallinen osio

Toimintalinja: 2: Työllistymisen ja työmarkkinoilla pysymisen edistäminen sekä syrjäytymisen ehkäiseminen

Projektityyppi: Projekti, jossa on henkilöitä mukana

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.3.2010 ja päättyy 31.5.2013

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Opetushallitus

2. Projektin toteuttaja

Toteuttajaorganisaation nimi: Nuorten Akatemia ry

Organisaatiotyyppi: Järjestö tai yhdistys

Y-tunnus: 0995462-8

Osoite: Hämeentie 29, 4. krs

Puhelinnumero: 040 504 6909

Toteuttajaorganisaation Web-osoite: www.nuortenakatemia.fi

Projektin kotisivun osoite: www.nuortenakatemia.fi/trr

Vastuuhenkilön nimi: Anu Iivanainen

Asema: Projektipäällikkö

Sähköposti: anu.iivanainen(at)nuortenakatemia.fi

Puhelinnumero: 040 504 6909

3. Projektin toteutusalue ja kohderyhmän kuvaus

3.1 Maantieteellinen kohdealue

Valtakunnallinen projekti

3.2 Varsinaiset kohderyhmät

Projektin ensisijaisena kohderyhmänä ovat toisen asteen ammatillisten oppilaitosten johto, opiskelijahuoltohenkilöstö ja opettajat.

3.3 Välilliset kohderyhmät

Välillisesti projekti kohdistuu opiskelijoihin sekä oppilaitoksen yhteistyökumppaneihin kuten vanhempiin, järjestöihin ja kunnan nuorisotoimeen, joiden kanssa oppilaitos kehittää yhteisöllisyyttä ja opiskelijapalveluja.

3.4 Aloittaneiden henkilöiden määrä

Suunniteltu: 1100, joista naisia 1000

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 890, joista naisia 481

4. Projektin tavoitteet, tulokset ja vaikutukset

4.1 Uusien työpaikkojen määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten työpaikkoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten työpaikkoja 0

4.2 Uusien yritysten määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

4.3 Suoritettujen tutkintojen määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten tutkintoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten tutkintoja 0

5. Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Hankkeen tavoitteena on, että siinä mukana olevien oppilaitosten opettajat, opiskelijahuoltohenkilöstö ja johto ymmärtävät turvallisen ryhmän merkityksen opiskelijan minäkäsityksen, sosiaalisen kehityksen ja oppimisen kannalta. He osaavat tukea turvallisen ryhmän rakentumista osana työtään. Opiskelijat ymmärtävät oman osansa ryhmän turvallisuuden muodostumisessa ja he kokevat voivansa vaikuttaa oppilaitoksessa tapahtuvaan, yhteisöllisyyttä edistävään toimintaan. Yksittäisistä, yhteisöllisyyttä kehittävistä toimenpiteistä muodostetaan mielekäs kokonaisuus ja yhteisöllisyys huomioidaan kaikessa toiminnan suunnittelussa. Toiminta on osa oppilaitoksen vuosisuunnittelua ja opetussuunnitelmia. Työhön varataan riittävät ajalliset ja taloudelliset resurssit.

Hankkeessa tuotetaan
- oppilaitoksen koko henkilöstölle suunnattu Turvallista ryhmää rakentamaan-koulutus, joka tukee henkilöstön yhteistyötä ja antaa välineitä opiskelijaryhmien turvallisuuden tukemiseen osana opetusta.
- tutorohjaajakoulutus ja -materiaali
- turvallisen ryhmän rakentamista, opiskelijoiden aktiivisuutta ja vertaistukitoimintaa tukevien hyvien käytäntöjen materiaali hyödynnettäväksi oppilaitoksissa
- kouluttajakoulutus, jonka käyneet kouluttajat voivat toteuttaa Turvallista ryhmää rakentamaan-koulutuksen ja ohjata konsultointiprosesseja oppilaitoksissa
- toimenkuva oppilaitoksen yhteisöllisyyttä yksikkötasolla tukevalle henkilölle

6. Tiedotus ja hyvien käytäntöjen levittäminen

6.1 Tiedotussuunnitelma

3-4/2010 Hankkeen käynnistymisestä tiedottaminen yhteistyöoppilaitoksissa.
3/2010-12/2012 Jokaisessa oppilaitoksessa tiedotetaan hankkeen etenemisestä, seurantakyselyjen tuloksista ja toimintasuunnitelmiin tehdyistä muutoksista.
9-12/2011 Tutorohjaajakoulutuksesta tiedottaminen oppilaitoksille
3-12/2012 Hankkeesta, sen etenemisestä, seurantakyselyjen tuloksista ja toimintasuunnitelmista viestiminen oppilaitoksissa.
9-12/2012, 1-5/2013 Hankkeen tuloksista viestiminen ammatillisille oppilaitoksille ja suurelle yleisölle. Levittämisessä hyödynnetään SAKUn levittämishanketta.

Hankkeen käynnistymisestä, etenemisestä ja tuloksista tiedotetaan työntekijöille säännöllisesti yhteistyöoppilaitoksissa sähköpostiviesteillä ja kokouksissa. Osa tiedotuksesta kulkee sähköisen työkirjan yhteydessä. Opiskelijoiden tiedotus kulkee tutorohjaajan, ryhmänohjaajan sekä opiskelijajärjestöjen lehtien kautta.

Hankkeen käynnistymisestä tiedotetaan kunkin oppilaitosprosessin käynnistyessä paikalliselle medialle ja tutkimustuloksista ja arvioinneista lähetetään tiedotteet suurelle yleisölle. Hankkeesta tiedotetaan artikkelien, artikkelisarjojen ja mielipidekirjoitusten välityksellä (Spektri, SAKKIn, SAKUn ja MLLn lehdet, Opettaja -lehti). Kirjoittajiksi kutsutaan yhteistyöoppilaitosten johdon henkilökuntaa.

Hankkeen sisällä tiedotetaan sähköpostien, sähköisen PBworks -työalustan, ohjausryhmän tapaamisten, työryhmätapaamisten ja oppilaitoskäyntien välityksellä.

6.2 Suunnitelma hyvien käytäntöjen levittämisestä

3/2010-12/2011 Tuotosten kehittäminen yhteistyössä oppilaitosten kanssa ja kokeiluvaiheen tulosten koostaminen toimintamalliksi
1-5, 10-12/2011 ja 1-12/2012 Levittämisvaiheen markkinointi ja mallin toteutus levittämisvaiheeseen mukaan lähteneissä oppilaitoksissa.

Kuvattu tarkemmin liitteenä olevassa viestintäsuunnitelmassa.
Hankkeessa kehitetyt käytänteet jäävät ja leviävät yhteistyöoppilaitoksissa oppilaitoksen omien kouluttajien välityksellä. Koulutuksia tarjotaan mm. aloittaville opettajille. Nuorten Akatemia huoltaa kouluttajia mm. tarjoamalla NOTE -työkaluja osaamisen syventämiseen. NOTE toimii viestintävälineenä kouluttajille.

NA ja MLL kouluttavat ja jatkokehittävät hankkeessa syntyneitä malleja. Hyviä käytänteitä levitetään uusiin oppilaitoksiin ammattioppilaitosten työntekijöille suunnatuilla päivillä, kuten ammatillisen koulutuksen rehtoripäivillä, opiskelijahuoltopäivillä ja SAKUn ammatillisen koulutuksen hyvinvointipäivillä tarjoamalla puheenvuoroja ja työpajoja. Puhujiksi kutsutaan hankkeessa mukana olleita ammattioppilaitosten työntekijöitä. Hyödynnetään SAKUn, SAKKIn ja MLLn lehtiä ja tarjotaan artikkeleita ja artikkelisarjoja alan lehtiin (Spektri, Opettaja-lehti). Järjestetään tapaamisia, joissa esitellään hankkeen tuloksia, käytänteitä ja kehitettyjä materiaaleja.

7. Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 518 600

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 518 207

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 617 600

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 617 207

8. Vastuuviranomaisen tekemä projektin luokittelu

8.1 Horisontaalinen luokittelu

Tasa-arvo: Tasa-arvopainotteinen projekti

Kestävä kehitys: Projektilla ei ole erityistä vaikutusta kestävän kehityksen kannalta

Kumppanuus: Ei erityisesti kumppanuuteen vaikuttava projekti

Innovatiivisuus: Ei erityistä innovatiivisuutta projektin tavoitteena

Valtakunnallisen osion kehittämisohjelma

Paremmat arjen taidot ja opintojen kautta töihin

9. Loppuraportin tiivistelmä

Hankkeen visiona oli, että turvallisuus huomioitaisi oppilaitoksen kaikilla tasoilla opiskelijasta johtoon.

TAVOITTEET

1) Kumppanioppilaitosten henkilöstö ymmärtää turvallisen ryhmän merkityksen opiskelijan minäkäsityksen, sosiaalisen kehityksen ja oppimisen kannalta. Opettajat osaavat tukea turvallisen ryhmän rakentumista osana normaalia työtään.

2) Turvallisen ryhmän rakentaminen, opiskelijoiden aktiivisuuden tukeminen sekä vertaistukitoiminta ja sen ohjaus sidotaan osaksi oppilaitoksen arkea. Toiminta huomioidaan oppilaitoksen vuosisuunnittelussa ja opetussuunnitelmissa. Sen kehittämisestä yhteistyössä opiskelijoiden ja henkilöstön kanssa huolehditaan.

3) Hankkeessa toteutetaan yhteisöllisyyttä tukeva konsultointiprosessi vähintään neljässä oppilaitoksessa sekä koulutetaan 1100 opettajaa ja muuhun oppilaitoksen henkilöstöön kuuluvaa ihmistä tukemaan turvallisen opiskelijaryhmän rakentumista. Hankkeessa koulutetaan 20 tutorohjaajaa.

Hankkeessa tuotetaan malli yhteisöllisyyttä koulutuskuntayhtymätasolla tukevan henkilön toimenkuvasta sekä opiskelijoiden osallistamisesta kehitystyöhön opiskelijaryhmien turvallisuuden lisäämiseksi oppilaitoksissa.

Ensisijaisena kohderyhmänä olivat toisen asteen ammatillisten oppilaitosten johto, opiskelijahuoltohenkilöstö ja opettajat. Välillisesti projekti kohdistui opiskelijoihin sekä oppilaitoksen yhteistyökumppaneihin kuten vanhempiin, järjestöihin sekä kunnan nuorisotoimeen, joiden kanssa oppilaitos kehitti yhteisöllisyyttä ja opiskelijapalveluja.

TOTEUTUS

Hankkeessa toteutettiin viisi toimintamallia tavoitteiden saavuttamiseksi:

1. Kolmipäiväinen henkilöstökoulutus

Toiminnallisissa koulutuksissa pyrittiin tukemaan opetushenkilöstön ammatillisia taitoja ja antamaan välineitä ryhmän turvallisuuden rakentamiseen sekä tukemiseen pitkin lukuvuotta.

Pitkäkestoisempaan ryhmän turvallisuuden tukemiseen pyrittiin vaikuttamaan nk. sähköisten Impulssi-harjoitusten avulla, joiden tarkoituksena oli sähköpostitse muistuttaa turvallisen ryhmän merkityksestä vielä koulutusten jälkeen.

2. Yksikkökohtaiset keskustelutilaisuudet Omnian ammattiopistossa

Tilaisuuksissa käsiteltiin kyseisen yksikön turvallisuutta. Niiden tarkoituksena oli antaa välineitä ja motivoida yksikön henkilökuntaa sekä opiskelijoita edistämään turvallisen ilmapiirin kehittämistä heidän omista lähtökohdistaan käsin.

3. Yhteisöllisyyden rakentajan toimenkuvan pilotointi

OSAOn pilotoinnin avulla kehitimme oppilaitoksiin uutta toimenkuvaa, yhteisöllisyyden rakentajaa, jonka tavoitteena oli edistää opiskelijoiden yhteisöllisyyttä oppilaitoksessa. Mallia rakentaessa kokeilimme ja kehitimme monenlaisia toimintoja, joilla pyrimme osallistamaan opiskelijoita oppilaitosten kehittämistoiminnoissa, kasvattaen samalla opiskelijoiden turvallisuuden tunnetta.

4. Oppilaitoksissa tutortoiminnasta vastaavien aikuisten koulutus

Tutorosion tarkoituksena oli vahvistaa tutortoiminnan ohjausta ja tavoitteellisuutta ryhmän toiminnan tukemisessa ja siten luoda pysyviä toimintaedellytyksiä turvallisten ryhmien luomiseen ammatillisissa oppilaitoksissa. Toiminnon kohderyhmänä olivat hankkeeseen kuuluvien oppilaitosten tutortoiminnasta vastaavat työntekijät sekä tutoropiskelijat.

5. Työyhteisöpaja-malli

Pajojen tavoitteena oli edistää työyhteisökulttuuria sen omista lähtökohdista käsin ja tätä kautta jalkauttaa turvallisuusteemaa oppilaitoksiin. Työpajat perustuivat fasilitointimalliin, jossa yhteisön tilannetta voitiin tarkastella sen omista lähtökohdista käsin keskittyen erityisesti yhteisön vahvuuksiin.

TULOKSET

Sovittujen koulutusten, keskustelutilaisuuksien sekä työyhteisöpajojen määrälliset tulokset saavutettiin kokonaan. Yhteisöllisyyden rakentajan toimenkuvaa pilotoitiin. Tutortoiminnan asema vahvistui monissa oppilaitoksissa ja sen puitteissa tapahtui verkostoitumista ammatillisten oppilaitosten välillä. Joidenkin osallistujien kanssa syntyi vahva kehittämiskumppanuus, tosin oppilaitosten keskinäisen yhteistyön kehittäminen jäi alkumetreille.

Hankkeessa tuotettiin mallit Turvallista ryhmää rakentamaan -koulutuksesta, tutortoiminnasta vastaavien aikuisten koulutuksesta, työyhteisöpajoista, keskustelutilaisuuksista sekä turvallisuusteemaisesta kyselystä. Lisäksi tuotettiin koulutusmateriaali, sähköiset Impulssi-harjoitteet sekä opas tutortoimintaan. Hankkeessa kehitettiin Yhteisöllisyyden rakentajan -materiaali sekä turvallisuusaiheisia digitarinoita.

Omniassa ja OSAOssa turvallisuus-näkökulma onnistuttiin sisällyttämään oppilaitosten toimintasuunnitelmiin. Koulutusten myötä Omniassa ja Ekamossa kasvatusvastuu opetustehtävän rinnalla vahvistui. OSAOssa tutoropiskelijat kokivat saaneensa lisää eväitä tutortoimintaan koulutuksensa myötä.

Syksyllä 2012 Salpauksessa panostettiin entistä enemmän aloittavien opiskelijoiden ryhmäyttämiseen, minkä johdosta keskeyttäneiden opiskelijoiden määrä vähentyi huomattavasti.