Euroopan unioni

Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman projektin kuvaus

1. Projekti

Projektikoodi: S11328

Projektin nimi: Koulutusta ja yhteistyötä Varsinais-Suomeen

Osio: Etelä-Suomen suuralueosio

Toimintalinja: 3: Työmarkkinoiden toimintaa edistävien osaamis-, innovaatio- ja palvelujärjestelmien kehittäminen

Projektityyppi: Projekti, jossa ei ole henkilöitä mukana

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.6.2010 ja päättyy 31.7.2013

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2. Projektin toteuttaja

Toteuttajaorganisaation nimi: Varsinais-Suomen ELY-keskus

Organisaatiotyyppi: Valtion viranomainen

Y-tunnus: 2296962-1

Osoite: Ratapihankatu 36

Puhelinnumero: 020 636 0060

Toteuttajaorganisaation Web-osoite: www.ely-keskus.fi/varsinais-suomi

Projektin kotisivun osoite: www.koulutustajayhteistyota.com

Vastuuhenkilön nimi: Martti Rantala

Asema: Kehittämispäällikkö

Sähköposti: martti.rantala(at)ely-keskus.fi

Puhelinnumero: 0400 438 361

3. Projektin toteutusalue ja kohderyhmän kuvaus

3.1 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Varsinais-Suomi

Seutukunnat: Salon, Åboland-Turunmaan, Turun, Vakka-Suomen, Loimaan

Kunnat: Kustavi, Masku, Naantali, Loimaa, Paimio, Mynämäki, Nousiainen, Laitila, Koski, Tl, Oripää, Aura, Marttila, Kaarina, Lieto, Turku, Vehmaa, Rusko, Pöytyä, Pyhäranta, Raisio, Taivassalo, Sauvo, Somero, Uusikaupunki, Salo, Länsi-Turunmaa, Kemiönsaari

3.2 Varsinaiset kohderyhmät

- Koulutusorganisaatiot
- Yritykset ja työnantajat
- Viranomaiset

3.3 Välilliset kohderyhmät

- Opetushenkilöstö
- Aikuiskoulutusopiskelijat ja muut aikuiskoulutuksen tarpeessa olevat henkilöt

3.4 Aloittaneiden henkilöiden määrä

Suunniteltu: 0, joista naisia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisia 0

4. Projektin tavoitteet, tulokset ja vaikutukset

4.1 Uusien työpaikkojen määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten työpaikkoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten työpaikkoja 0

4.2 Uusien yritysten määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

4.3 Suoritettujen tutkintojen määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten tutkintoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten tutkintoja 0

5. Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Varsinais-Suomeen kilpailukykyä koulutuksella ja yhteistyöllä -projekti tehostaa Varsinais-Suomen MYR:n koulutusjaoston toimintaa ja tukee maakunnan aikuiskoulutustrategian toimenpiteiden toteuttamista, aikuiskoulutuksen laadullisten ja määrällisten mittareiden käyttöönottoa sekä avainklustereiden kehittämisfoorumeiden käynnistymistä.
Projekti lisää maakunnan yritysten kilpailukykyä ja kansalaisten osaamispääomaa osuvien koulutuspalveluiden ja kehittyneen ennakointitoiminnan ansiosta. Työvoiman kysynnän ja tarjonnan kohtaanto parantuu ja työmarkkinoiden toiminta edistyy. Projekti edistää työnantajien, maakunnan koulutuksen järjestäjien ja viranomaisten yhteistyötä sekä verkostoitumista. Projekti jakaa ja välittää tietoa maakunnan koulutus- ja osaamistarpeiden ennakointihankkeiden tuloksista järjestämällä seminaareja ja muita tiedotustilaisuuksia.

6. Tiedotus ja hyvien käytäntöjen levittäminen

6.1 Tiedotussuunnitelma

Projektista tiedotetaan EU:n ja rahoittajan ohjeiden mukaisesti. Koulutusjaosto tiedottaa toiminnastaan säännöllisten mediatiedotteiden avulla. ELY-keskus tiedottaa projektista omien internetsivujen kautta. Hankkeessa selvitetään myös mahdollisuudet koulutusjaoston internetsivujen perustamiseen.

6.2 Suunnitelma hyvien käytäntöjen levittämisestä

Projektin kokemuksia levitetään alueviranomaisten välisessä yhteistyössä ja ohjausministeriöiden (TEM, OPM) verkostojen kautta koko projektin keston ajan.

7. Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 158 000

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 158 000

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 196 000

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 196 000

8. Vastuuviranomaisen tekemä projektin luokittelu

8.1 Horisontaalinen luokittelu

Tasa-arvo: Sukupuolineutraali projekti

Kestävä kehitys: Projektilla ei ole erityistä vaikutusta kestävän kehityksen kannalta

Kumppanuus: Kumppanuutta selvästi edistävä projekti

Innovatiivisuus: Selvästi innovatiivisia tuloksia tuottava projekti

9. Loppuraportin tiivistelmä

Koulutusta ja yhteistyötä Varsinais-Suomeen -projektin lähtökohtana oli:
- Toisen asteen ja korkea-asteen koulutuksen maakunnallinen koordinointi
- Varsinais-Suomen aikuiskoulutusstrategian 2009-2015 toimeenpano
- Maakunnan koulutuksen järjestäjien ja työelämän yhteistyön lisääminen ja verkostoitumisen edistäminen
- Osaavan työvoiman saatavuuden turvaaminen
- Ennakoinnin kehittäminen ja uuden ennakointitiedon jakaminen ja välittäminen (mm. TKTT, ammattibarometrit)
- Poikkihallinnollinen yhteistyö viranomaisten välillä
- Taloudellisen taantuman vaikutusten vähentäminen koulutuksen keinoin
- Osallistuminen koulutustarjonta 2016 -hankkeeseen 2010-2011 välisenä aikana (Tutkimuksen ja koulutuksen kehittämissuunnitelma KESU -hanke, OPM/OPH)
- Aikuiskoulutuksen määrällisten ja laadullisten mittareiden kehittäminen.

Hankkeen kohderyhmänä olivat kaikki aikuiskoulutusta tuottavat ja toteuttavat koulutuksenjärjestäjät ja koulutusorganisaatiot, työ- ja elinkeinoelämä. viranomaistahot, jotka vastaavat mm. aikuiskoulutuksen rahoituksesta ja hankinnasta.

Projekti eteni konkreettisten tavoitteiden mukaan. Toimenpiteet johdettiin aikuiskoulutusstrategian tavoitteista. Maakunnan yhteistyöryhmän (MYR)koulutusjaosto toimi hyvänä työkaluna ja tukena projektin toiminnalle. Koulutusjaosto mm. laati aikuiskoulutusmittarit, joiden pohjalta hanke kokosi kahdesti alueen aikuiskoulutuksen tilinpäätöksen (koulutukseen osallistuneiden määrä, ikä- ja sukupuolijakauma, toteutuneiden koulutusten määrä, suoritettujen tutkintojen määrä).

Hankkeelle tavoitteeksi asetettu poikkihallinnollisuus ja verkostoyhteistyö toimivat erinomaisesti. MYR:n koulutusjaoston ja sen sihteeristön kautta yhteistyö Varsinais-Suomen liiton kanssa vahvistui ja syveni.

Koulutusta ja yhteistyötä Varsinais-Suomeen -hanke viimeisteli OpinOvi-hankkeiden kanssa Varsinais-Suomen aikuisohjausstrategian. Mukana työryhmässä hankkeiden lisäksi olivat EK:n Turun aluetoimisto, STTK, Turun TE-toimisto, Turun yrittäjät, Turun kaupunki sekä EDU Vuxen/Åbo Akademi.

Hanke toteutti yhteensä 12 osaamisen ennakointifoorumia, vapaan sivistystyön toimijoiden tapaamisen yhteistyössä Vapaan sivistystyön yhteisjärjestön kanssa sekä 12.3.2013 suuren alueellisen ennakointifoorumin "Tähdet kertovat" - Varsinais-Suomi ennakoi ja innovoi yhteistyössä Varsinais-Suomen liiton ja ELY-keskuksen kanssa. Seminaarin tarkoitus oli toimia starttina vuosittaisille alueellisille ennakointiseminaareille.

Osaamistarpeiden ennakointifoorumeita suunniteltiin ja toteutettiin toimialoittain tiiviissä yhteistyössä alueen yritysten, työ- ja elinkeinoelämän, oppilaitosten sekä viranomaistahojen kanssa. Mukana olivat mm. Ailos Technology Oy, Itämeren alueen Terveet Kaupungit ry, EK:n aluetoimisto, Turun seudun yrityspalvelukeskus Potkuri, Tekes, Turun kauppakamari, Talonrakennusteollisuus ry Turun aluetoimisto, Turku Touring sekä Varsinais-Suomen ruokaketju(Varru) –hanke.

Foorumeiden valmisteluun osallistuneet yritykset ja organisaatiot sitoutuivat toimintaan ja järjestelyvastuut jaettiin tasaisesti. Erityisesti yhteistyötä tehtiin ennakointitietoa tuottavien asiantuntijoiden kanssa.

Ennakointiverkostoa ja sen toiminnan systematisointia valmisteltiin yhteistyössä Varsinais-Suomen liiton, EK:n aluetoimiston ja seudullisten kehittämiskeskusten kanssa. Yhteistyö syventyi myös Varsinais-Suomen liiton ja ELY-keskuksen toimijoiden välillä sähköisen alustan suunnittelussa ja ohjausryhmätyöskentelyssä. Tärkeä avaus oli se, että Varsinais-Suomen koulutusstrategia 2015+ tavoitteiden mukaisesti koottiin ennakoinnin ohjausfoorumi koordinoimaan osaamistarpeiden ennakointiin liittyvää alueellista toimintaa,

Toimintavuonna 2012 toteutettiin Varsinais-Suomen aikuiskoulutusstrategian päivitys ja laajennus Varsinais-Suomen koulutusstrategia 2015+:ksi. Strategiaa työstettiin laajassa yhteistyössä, teemaryhmissä oli mukana 159 henkilöä, jotka edustivat em. tahoja.

Foorumitoiminnan jatkuvuuden varmistamiseksi pyrittiin kokoamaan hyvin toimivat työryhmät. Osalle toimialoista toiminta vakiintui, osalla vetovastuu jäi määrittelemättä. Projektissa luotiin malli, jonka avulla myös jatkossa foorumeita voidaan toteuttaa ja niiden tuloksia siirtää koulutussuunnitteluun. Varsinais-Suomen liitto ja ELY-keskus ottivat koordinointivastuun foorumeista ja maakunnallisesta ennakointityöstä. Myös ammatillisen koulutuksen neuvottelukuntien ennakointitoimintaa tehostettiin ennakointimallilla.

Hankkeen kotisivut, www.koulutustajayhteistyota.com, toimivat avoimena tiedotuspaikkana, lisäsivät viranomaistyön läpinäkyvyyttä ja antoivat tiedotuskanavan mm. koulutuksenjärjestäjille.