Euroopan unioni

Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman projektin kuvaus

1. Projekti

Projektikoodi: S11331

Projektin nimi: OTE Ammattiin - KIINNI Elämään

Osio: Etelä-Suomen suuralueosio

Toimintalinja: 2: Työllistymisen ja työmarkkinoilla pysymisen edistäminen sekä syrjäytymisen ehkäiseminen

Projektityyppi: Projekti, jossa on henkilöitä mukana

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.3.2010 ja päättyy 31.12.2013

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2. Projektin toteuttaja

Toteuttajaorganisaation nimi: Kouvolan kaupunki, Nuorisopalvelut, OTE Nuorten työpajat

Organisaatiotyyppi: Kunta

Y-tunnus: 0161075-9

Osoite: Myllykoskentie 20

Puhelinnumero: 0206158821

Toteuttajaorganisaation Web-osoite: www.kouvola.fi/nuorisopalvelut

Projektin kotisivun osoite: www.otenuortentyopajat.fi/projektit.html

Vastuuhenkilön nimi: Sanna Taimisto

Asema: Työpajajohtaja

Sähköposti: sanna.taimisto(at)kouvola.fi

Puhelinnumero: 0206158821

3. Projektin toteutusalue ja kohderyhmän kuvaus

3.1 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Kymenlaakso

Seutukunnat: Kouvolan

Kunnat: Kouvola

3.2 Varsinaiset kohderyhmät

Erityistä tukea tarvitsevat, ammatillista koulutusta vailla olevat 17-28-vuotiaat nuoret.
Tuettua oppisopimuskoulutusta tarjoavien työpisteiden työpaikkaohjaajat.
Tuetun oppisopimuskoulutuksen järjestämiseen osallistuvat ammatilliset opettajat.

3.3 Välilliset kohderyhmät

Kotityöpalveluja tarvitsevat asiakkaat saavat parempaa palvelua ja palveluiden saatavuus paranee.
Paikalliset asumispalveluyksiköt saavat uudenlaista koulutettua henkilökuntaa hoitoalan ammattilaisten rinnalle.
Nuorisokeskus Anjala saa kokemusta erityistä tukea tarvitsevien opiskelijoiden kohtaamisesta ja ohjaamisesta.

3.4 Aloittaneiden henkilöiden määrä

Suunniteltu: 0, joista naisia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 23, joista naisia 12

4. Projektin tavoitteet, tulokset ja vaikutukset

4.1 Uusien työpaikkojen määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten työpaikkoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten työpaikkoja 0

4.2 Uusien yritysten määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

4.3 Suoritettujen tutkintojen määrä

Suunniteltu: 13, joista naisten tutkintoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 13, joista naisten tutkintoja 8

5. Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

OTE ammattiin - KIINNI elämään -hankkeen tavoitteena on luoda malli erityistä tukea tarvitsevien ammatillisen koulutuksen järjestämiseen tuettuna oppisopimuskoulutuksena. Hankkeen tavoitteena on, että 15 nuorta suorittaa kotityöpalveluiden ammattitutkinnon ja että hankkeen avulla luodaan toimiva malli tuetun ammatillisen koulutuksen järjestämiseen työpainotteisesti. Koulutuksen kautta erityistä tukea tarvitsevien nuorten syrjäytymisvaara pienenee ja elämänhallinta paranee. Työllistymisen avulla nuoren osallisuus yhteiskunnassa lisääntyy ja hän saa oman elämänsä omiin käsiinsä. Tuetussa oppisopimuskoulutuksessa nuorten rinnalla kulkee koko opiskelun ajan työvalmentaja (2), joka tukee ja ohjaa nuorta opinnoissa ja ammattitaidon hankinnassa. Työvalmentaja auttaa nuoria löytämään omat vahvuutensa ja tukee ammatillisen itsetunnon kasvua. Ryhmämuotoisen oppisopimuskoulutuksen kokemuksia hyödyntäen projekti tukee nuorten työpajojen perustoimintojen yhteydessä toteutettavan oppisopimuskoulutuksen käynnistämistä.

6. Tiedotus ja hyvien käytäntöjen levittäminen

6.1 Tiedotussuunnitelma

Työvoimahallinnon kautta
Oppisopimustoimiston kautta
Kouvolan kaupungin kautta
Valtakunnallisen työpajayhdistyksen kautta
Paikallisten ja valtakunnallisten tiedotusvälineiden kautta
Tuettua oppisopimuskoulutusta osana työpajatoimintaa esitellään valtakunnallisilla työpajapäivillä
Projektia esitellään OTE Nuorten työpajojen www-sivuilla
Projektista laaditaan lehdistötiedotteet toiminnan käynnistymisen ja nuorten rekrytoinnin yhteydessä sekä projektin edetessä. Projektin päättymisen jälkeen raportista laaditaan tiivistelmä, joka lähetetään medialle, yhteistyökumppaneille ja kotityöpalvelujen ammatillista koulutusta järjestäville tahoille.

6.2 Suunnitelma hyvien käytäntöjen levittämisestä

Projektien hyvien käytäntöjen levittäminen aloitetaan, kun opetussuunnitelma saadan laadittua ja käytännön toteutus alkaa hahmottua. Tämä on mahdollista loppuvuodesta 2010. Kokemuksia ammatillisen tutkinnon suorittamisesta tuettuna oppisopimuskoulutuksena pyritään kartottamaan heti koulutuksen alettua ja koottua tietoa aletaan levittää, kun koulutuksen toteutuksesta alkaa olla kokemusta. Tuettu oppisopimus ja ammatillisen tutkinnon suorittaminen näyttöinä on kuitenkin vielä uusi tapa auttaa nuorta saavuttamaan ammatillinen koulutus, joten mallissa on paljon uusia haasteita ja käytännön toteutuksen mallintamista. Toteutustapoja ja malleja aletaan esitellä syksyllä 2011. Vuoden 2012 aikana laaditaan arviointeja koulutuksen toimivuudesta, aikataulutuksesta ja tuetun oppisopimuskoulutuksen soveltuvuudesta kohderyhmälle, jotta koulutuksen mahdollista jatkoa voidaan kehittää edelleen.
Projektin tuloksista laaditaan esitys, jota voidaan käydä esittelemässä työvoimahallinnolle, oppisopimustoimistoille ja oppilaitoksille.
Hanketta tullaan esittelemään internet sivuillamme osoitteessa; www.otenuortentyopajat.fi

7. Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 294 470

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 250 837

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 350 560

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 299 793

8. Vastuuviranomaisen tekemä projektin luokittelu

8.1 Horisontaalinen luokittelu

Tasa-arvo: Miesten tasa-arvoa merkittävästi edistävä projekti

Kestävä kehitys: Merkittävästi kestävää kehitystä edistävä projekti

Kumppanuus: Ei erityisesti kumppanuuteen vaikuttava projekti

Innovatiivisuus: Selvästi innovatiivisia tuloksia tuottava projekti

9. Loppuraportin tiivistelmä

OTE Ammattiin - KIINNI Elämään -projektin tavoitteena oli luoda malli erityistä tukea tarvitsevien nuorten ammatillisen koulutuksen järjestämiseksi tuettuna oppisopimuskoulutuksena. Projektin kohderyhmänä olivat eri syistä syrjäytymisvaarassa olevat, vailla ammatillista koulutusta olevat tai sosiaalisilta valmiuksiltaan heikossa asemassa olevat nuoret.

Projektin alkuperäinen toteutusaika oli 1.3.2010 - 31.12.2012, mutta projektille myönnettiin jatkorahoitus vuoden 2013 loppuun asti. Projektin jatko-osan tavoitteena oli tuetun oppisopimustoiminnan juurruttaminen OTE Nuorten työpajojen perustoiminnaksi.

Projektiin valittiin 16 projektin kohderyhmään kuuluvaa nuorta, joiden tavoitteena oli kotityöpalvelun ammattitutkinnon suorittaminen. Valintakriteereinä olivat muun muassa alle 29 vuoden ikä, erityisen tuen tarve ja ilmeinen syrjäytymisvaara. OTE Nuorten työpajat solmi ryhmään valittujen nuorten kanssa oppisopimuksen lokakuussa 2010.

Oppisopimuksen suunnittelusta ja valvonnasta vastasi Kouvolan kaupungin oppisopimustoimisto ja tutkintotilaisuuksiin valmistavan koulutuksen ja tutkintotilaisuuksien järjestämisen toteutti Kouvolan seudun ammattiopisto (KSAO). Opiskelijat ohjattiin projektiin työvoiman palvelukeskuksen, TE-toimiston ja nuorten työpajojen kautta.

Projekti oli vuokrannut opiskelijoiden ja heidän kahden työvalmentajansa tukikohdaksi Kouvolan kaupungin omistuksessa olleen vanhan omakotitalon Kuusankosken keskustasta. Opiskelijoiden sijoittaminen OTE Nuorten työpajojen ulkopuolelle ei kuitenkaan ollut onnistunut ratkaisu, sillä osa nuorista jäi usein vaille ohjausta työvalmentajien ollessa muiden nuorten mukana työkohteissa. Projektin kohderyhmänä olleet erityistä tukea tarvitsevat nuoret vaativat huomattavasti normaalia enemmän ohjausta työtehtävissään ja elämänhallinnassaan, joten nuorten valmennukseen varatut henkilöresurssit osoittautuivat riittämättömiksi.

Nuorten elämänhallinnan ongelmat vaikeuttivat merkittävästi opiskelusta selviämistä etenkin ensimmäisen opiskeluvuoden aikana. Elämänhallinnan vaikeudet olivat yhtenä syynä runsaisiin poissaoloihin, ja niillä oli konkreettisia vaikutuksia myös opiskelijoiden oppimiseen ja työskentelyyn. Ongelmien ratkaisemiseen projekti käytti yksityisen sosiaalialan yrityksen palveluita. Osa opiskelijoista osallistui yrityksen järjestämään opiskeluryhmään, jossa selvitettiin opiskelijoiden oppimistyyli ja annettiin konkreettista tukea opiskeluun. Lisäksi opiskelijoille perustettiin sosiaalisten taitojen toiminnallinen ryhmä, joka myöhemmin yhdistettiin opiskeluryhmän kanssa. Ryhmissä pyrittiin löytämään opiskelijoiden vahvuuksia, joihin heidän valmennuksessaan voisi tukeutua.

Projekti teki yhteistyötä myös Nuorisokeskus Anjalan Nuotta-valmennuksen kanssa nuorten ryhmäytymisen ja elämänhallintataitojen edistämiseksi. Erilaisuuden kohtaamista opiskelijat pääsivät harjoittelemaan kaupungin asumispalveluiden välittämissä työkohteissa, joiden asukkaat olivat vammaisia, mielenterveys- ja päihdekuntoutujia sekä maahanmuuttajia.

Osana opiskelijoiden elämänhallinnan tukemista työvalmentajat perustivat kolmihenkisiä keittiötyöryhmiä, joiden tehtäviin kuului vuorollaan aamiaisten ja lounaiden valmistaminen koko ryhmälle kahden viikon ajan. Ryhmät huolehtivat ruokalistojen suunnittelusta, budjetoinnista, ruoanvalmistuksesta ja siivouksesta. Ruokaryhmässä toimiminen kehitti opiskelijoiden valmiuksia suunnitella rahankäyttöä ja ruoanvalmistustaitoja. Se antoi opiskelijoille myös mahdollisuuden vertaistukeen ja opetti heille ryhmässä toimimisen taitoja sekä vahvisti heidän yhteisöllisyyttään.

Kesäkuussa 2012 projektissa aloitti työhönvalmentaja, jonka tehtäviin kuului opiskelijoiden työelämävalmiuksien kartoitus ja kehittäminen sekä työelämäpolkujen suunnittelu yhdessä opiskelijoiden kanssa. Vuoden 2012 aikana kaksitoista projektissa mukana ollutta nuorta suoritti kotityöpalvelujen ammattitutkinnon ja yksi suoritti kotityöpalvelujen perustutkinnon.

Elokuun lopussa 2013 käynnistyneessä OTE Nuorten työpajojen tuetun oppisopimuksen ryhmässä on seitsemän nuorta, jotka ovat iältään 17-28 -vuotiaita. Opiskelijoiden tutkintotavoitteisiin sisältyvät kiinteistöpalvelujen, kotityö- ja puhdistuspalvelujen, käsi- ja taideteollisuuden, liiketalouden ja talotekniikan perustutkinnot (3). Osa opiskelijoista oli ennen opiskelua työpajoilla työkokeilussa tai palkkatukityössä, ja osa ohjattiin oppisopimukseen suoraan työhallinnon (työvoiman palvelukeskus/TE-toimisto) kautta.

Koulutus alkoi ammattialasta riippumatta kaikille yhteisellä orientaatiojaksolla, johon sisältyi kaikille perustutkinnoille yhteistä koulutusta. Opiskelijoiden työssäoppiminen on järjestetty nuorten työpajoilla, kaupungin muissa yksiköissä tai yksityisten työnantajien palveluksessa. Se voidaan jakaa useamman työn järjestäjän kesken, ja osapuolten yhteisestä sopimuksesta oppisopimus voidaan myös siirtää OTE nuorten työpajoilta ulkopuolisen työn järjestäjän nimiin.