Euroopan unioni

Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman projektin kuvaus

1. Projekti

Projektikoodi: S11332

Projektin nimi: Runway, Innovaatioiden kaupallistamiskiitotie

Osio: Itä-Suomen suuralueosio

Toimintalinja: 3: Työmarkkinoiden toimintaa edistävien osaamis-, innovaatio- ja palvelujärjestelmien kehittäminen

Projektityyppi: Projekti, jossa on henkilöitä mukana

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.5.2010 ja päättyy 28.2.2015

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Pohjois-Savon liitto

2. Projektin toteuttaja

Toteuttajaorganisaation nimi: Kuopio Innovation Oy

Organisaatiotyyppi: Yritys

Y-tunnus: 2178569-5

Osoite: PL 4000 (Viestikatu 7 B)

Puhelinnumero: 010 229 0510

Toteuttajaorganisaation Web-osoite: www.kuopioinnovation.fi

Projektin kotisivun osoite: Projektilla ei ole ollut internet-osoitetta.

Vastuuhenkilön nimi: Arto Holopainen

Asema: Kehitysjohtaja

Sähköposti: arto.holopainen(at)kuopioinnovation.fi

Puhelinnumero: 045 139 3996

3. Projektin toteutusalue ja kohderyhmän kuvaus

3.1 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Pohjois-Savo

Seutukunnat: Varkauden, Sisä-Savon, Ylä-Savon, Kuopion

Kunnat: Iisalmi, Varkaus, Siilinjärvi, Kuopio, Leppävirta, Vieremä

3.2 Varsinaiset kohderyhmät

Hankkeen varsinaiset kohderyhmät ovat 1) Kuopion alueen energia-, ympäristö-, mittaus- ja näihin läheisesti liittyvien alojen tutkimusryhmät, joilla on tuotteistettavia ja kaupallistettavia ideoita ja osaamista sekä 2) Pohjois-Savon alueella toimivat ao. alojen yritykset, jotka tarvitsevat uusia kaupallisia tuotteita. Lisäksi hankkeen varsinaisena kohderyhmänä ovat 3) yllä mainittujen alojen yrityksen perustamiseen valmiit yrittäjähenkiset henkilöt.

3.3 Välilliset kohderyhmät

Välillisiä kohderyhmiä ja hyödynsaajia ovat varsinaisten lisäksi energia-, ympäristö-, hyvinvointi- ja elintarvike- sekä näihin läheisesti liittyvien toimialojen tuotekehitys-, tuotteistamis- ja kaupallistamisprojekteissa tarvittavien eri osa-alueiden alueelliset ja kansalliset ja kansainväliset palveluntarjoajat (esim. Tekes, ELY, Finpro, Technopolis, Keksintösäätiö, Finnvera). Projektissa kehitettävissä toimintamalleissa dokumentoidaan ne toimijat ja heidän palvelunsa, joita käytetään eri pilot-projektien onnistuneeseen läpivientiin. Näin samalla autetaan ao. palveluntarjoajia heidän asiakkaille suunnatussa tiedottamisessaan ja markkinoinnissaan. Lisäksi projektin pilot-casien kehitysprojekteissa pyritään eri palveluntarjoajien palveluiden optimaalisella ajoituksella ja mitoituksella saamaan niistä projektin toimijoille maksimaalinen hyöty. Projektin tuloksista on hyötyä jatkossa Kuopion tiedepuiston sekä Pohjois-Savon eri toimialojen tutkimusryhmille ja yrityksille, jotka ottavat käyttöön projektissassa kehitettyjä toimintamalleja ja mekanismeja. Edellytyksenä tietenkin on se, että kehitetyt toimintamallit ja mekanismit todetaan toimiviksi ja tehokkaiksi projektin 2. vaiheen laajemmassa soveltamisessa ja testauksessa.

3.4 Aloittaneiden henkilöiden määrä

Suunniteltu: 0, joista naisia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 67, joista naisia 7

4. Projektin tavoitteet, tulokset ja vaikutukset

4.1 Uusien työpaikkojen määrä

Suunniteltu: 3, joista naisten työpaikkoja 1

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 29, joista naisten työpaikkoja 4

4.2 Uusien yritysten määrä

Suunniteltu: 2, joista naisten perustamia 1

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 2, joista naisten perustamia 0

4.3 Suoritettujen tutkintojen määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten tutkintoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten tutkintoja 0

5. Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Projektin tarkoituksena on parantaa ja nopeuttaa energia-, ympäristö-, hyvinvointi- ja elintarvike- sekä mittaus- ja niihin läheisesti liittyvien alojen tutkimusryhmien ideoiden ja osaamisten tuotteistamis- ja kaupallistamisprosessia.
Projektin kohderyhmiä ovat Kuopion kampusalueen tutkimusryhmät (Itä-Suomen yliopisto, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Työterveyslaitos, Savonia-amk), joilla on tuotteistettavia ja kaupallistettavia ideoita tai osaamista, sekä Pohjois-Savon alueen ympäristö-, energia-, hyvinvointi- ja elintarvike- sekä mittaus- ja niihin läheisesti liittyvien alojen yritykset, jotka tarvitsevat uusia kaupallisia tuotteita. Hankkeen kolmas kohderyhmä ovat uusien yritysten perustamiseen valmiit yrittäjähenkiset henkilöt.
Projektin tuloksena kehitetään, testataan käytännössä ja dokumentoidaan asiakas/loppukäyttäjä- ja markkinalähtöinen osaamisten ja keksintöjen tuotteistamis- ja kaupallistamisprosessi. Lisäksi vahvistetaan jatkuvaa ja toimivaa dialogia ja luottamusta tutkimuslaitosten ja yritysten välillä. Projektin tuloksena luotu prosessi sisältää mekanismit helpottamaan yritysten tarvitsemien osaamisten tunnistamista ja poimintaa tutkimuslaitoksista sekä toimintamallit näiden osaamisten siirtoon yritysten hyödynnettäväksi. Projektin tavoitteena on olla mukana kehittämässä 7 uutta palvelua/tuotetta sekä synnyttämässä 1-3 uutta yritystä.

6. Tiedotus ja hyvien käytäntöjen levittäminen

6.1 Tiedotussuunnitelma

Projektista tiedotetaan laajemmin sen 1. ja 2.vaiheen käynnistämisen yhteydessä.
Projektista ja sen etenemisestä, tuloksista ja saavutuksista tiedotetaan yhteistyökumppaneille ja sidosryhmille säännöllisesti. Projektin mahdollisuuksista uusille potentiaalisille kumppaneille koko sen ajan, pilot-caseja tai mahdollisuuksia osallistua käynnissä oleviin pilotteihin nousee koko ajan ja niitä myös haetaan toimintamallin jatkuvuuden varmistamiseksi.
Tiedottamisessa hyödynnetään hakijan omia uusia verkkosivuja, sähköpostia, yleisartikkeleita, fokusoituja artikkeleita alan lehtiin, mediatapaamisia, henkilökohtaisia tapaamisia ja esiintymisiä erilaisissa tilaisuuksissa, tapahtumissa, kokouksissa ja verkottumistilaisuuksissa hankkeen toteuttajaorganisaatioiden omia tiedotuskanavia (esim. vuosijulkaisu) sekä eri yhteistyötahojen kautta tapahtuvaa tiedottamista.

Projektin 1. vaiheen päätyttyä, pidetään sen piloteista laajempi seminaari, jossa mahdollisimman monen pilotin vastuuhenkilöt kertovat kokemuksistaan projektista ja esittävät ehdotuksiaan projektin toiminnan kehittämiseksi sen 2. vaiheessa. Tähän seminaariin pyritään saamaan mukaan myös projektin 2. vaiheen pilottien toimijoita, jotka saavat seminaarin annista mukavan tieto- ja kokemuspaketin 1. vaiheen toteutuksessa mukana olleilta. Hankkeessa kehitettävä toimintamalli kuuluu oleellisena osana KIO:n uutta strategiaa ja siksi projektista tiedottaminen on myös osa koko KIO:n tiedotustoimintaa.

6.2 Suunnitelma hyvien käytäntöjen levittämisestä

Projektissa kehitettyjä ja hyviksi koettuja menetelmiä, toimintamalleja, hyviä käytäntöjä sekä saatua kokemusta jaetaan yhteistyökumppaneille ja sidosryhmille säännöllisesti koko projektin toteutuksen ajan.

Hyvien käytäntöjen laajempaan levittämiseen tähtäävä 2-vuotinen projektin 2. vaihe, jonka aikana 1. vaiheessa kehitettyjä toimintamalleja testataan ja sovelletaan eri toimialoille käynnistyy vuoden 2013 alussa. Projektin 2. vaiheen päättyessä KIO:lla pitäisi olla valmiudet hyvien käytäntöjen (toimintamallin) soveltamiseen eri toimialoille ja levittämiseen Pohjois-Savon alueelle. Lisäksi ao. tehtävä kuuluu oleellisena osana KIO:n uuden strategian osioon;yritysten liiketoiminnan kasvun ja kansainvälistymisen tukeminen;. Parhaita hyvien käytäntöjen kokemusten levittäjiä ovat luonnollisesti niitä käyttöön ottaneet projektin toteuttajat.

7. Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 499 000

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 485 837

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 553 900

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 540 737

8. Vastuuviranomaisen tekemä projektin luokittelu

8.1 Horisontaalinen luokittelu

Tasa-arvo: Sukupuolineutraali projekti

Kestävä kehitys: Merkittävästi kestävää kehitystä edistävä projekti

Kumppanuus: Kumppanuutta selvästi edistävä projekti

Innovatiivisuus: Selvästi innovatiivisia tuloksia tuottava projekti

9. Loppuraportin tiivistelmä

Runway-projektin tavoite oli edistää Pohjois-Savon energia-, ympäristö-, hyvinvointi- ja elintarvikealojen tutkimusryhmien osaamisten ja ideoiden kaupallistamista sekä uusien tuotteiden ja palveluiden syntymistä. Tavoitteeksi asetettiin myös markkina- ja loppukäyttäjälähtöisen tuotekehitys- ja tuotteistamismallin kehittäminen uusien ideoiden kaupallistamiseksi. Mallin avulla aiottiin tiivistää yritysten ja tutkimusryhmien välistä yhteistyötä ja siten edistää uusien kaupallisten tuotteiden ja palveluiden syntymistä.

Lisäksi projektille asetettiin myös numeeriset tavoitteet:
-1-3 uutta työpaikkaa, joista naisille 1
-2 uutta yritystä, joista 1 naisen perustama
-7 uutta kaupallista tuotetta/palvelua
-projektissa mukana 17 yritystä
-projektissa mukana 5 muuta organisaatiota

Projekti toteutettiin pilot-muotoisena siten, että jokaisen eri kaupallistamisidean ympärille koottiin tiimi, jossa oli edustettuna t&k-, myynti-, markkinointi-, asiakas-, loppukäyttäjä- sekä rahoitustahot. Lisäksi tiimiin kuului valmentaja(t) Kuopio Innovationilta ja tarvittaessa eri erikoisalojen eksperttejä. Valmentajien tehtävä oli huolehtia, että tiimeissä oli niiden tehtävien hoitamiseen tarvittavat resurssit ja osaaminen ja että tiimien kehitysprosessi eteni asetettujen tavoitteiden mukaiseen suuntaan. Lisäksi valmentajat olivat aktiivisesti hakemassa tiimeihin sopivia asiakas/loppukäyttäjäjäseniä sekä pitivät huolen siitä, että asiakas/loppukäyttäjänäkökulma ohjasi riittävästi tiimien suorittamaa kehitystyötä. Olennaista toteutuksessa oli se, että valmentajilla oli riittävä ja selkeä rooli operatiivisessa toiminnassa tai sen suunnittelussa, jotta heillä säilyi tuntuma koko operaatioon.

Projektin tuloksena saatiin kehitettyä päätulokseksi asetettu markkina- ja asiakas/loppukäyttäjälähtöinen tuotekehitys- ja tuotteistamismalli. Malli todettiin projektin aikana tulokselliseksi, koska mallin avulla projektissa saatiin moniin muihin vastaaviin projekteihin verrattuna erittäin paljon konkreettisia tuloksia, joiden määrä ylitti selvästi projektin tavoitteeksi asetetut määrät.

Projektin työskentelytapana käytetyn lähiohjauksen ja valmennuksen sekä tiiviin yhteistyön tuloksena projektiin osallistuneiden yritysten ja tutkimusryhmien välistä luottamusta sekä jatkuvaa dialogia vahvistettiin.

Projektissa mukana olleiden tutkimusryhmien ymmärrys asiakas- ja loppukäyttäjälähtöisyydestä on lisääntynyt merkittävästi ja yritysten ymmärrys tutkimustoiminnasta kasvanut. Mallin avulla on näiden tahojen välille on synnytetty yhteinen kieli ja paremmat edellytykset yhteistyöhön.

Projektissa mukana olleiden tahojen ymmärrys kehitystyön asiakas- ja loppukäyttäjälähtöisyydestä on merkittävästi lisääntynyt, mikä nopeuttanee ainakin näiden tahojen ideoiden tuotekehitys- ja kaupallistamisprosesseja.

Kuopio Innovation Oy:ssä on ymmärretty projektissa kehitetyn toimintamallin tehokkuus ja arvo pk-yritysten uuden liiketoiminnan kehittämisessä. Siksi KIO on sitoutunut ei vain Runwayn CCI-mallin käytön laajempaan hyödyntämiseen koko maakunnan alueella vaan myös sen edelleen kehittämiseen auttamaan yhä laajempien ja haasteellisempien, mutta myös Suomen tulevaisuuden kannalta vaikuttavampien vientiin tarkoitettujen tuote- ja palvelukokonaisuuksien kehittämiseen jatkossa.

Lisäksi projektin toimintamallin loppukehitys- ja tuotteistamis- sekä dokumentaatiovaiheesessa Itä-Suomen Yliopiston Kauppatieteen laitoksen kanssa tehdyn yhteistyön tuloksena malli asetettiin tarkan tieteellisen asiantuntijatarkastelun alle julkaisemalla malli ja sen sovelluksia Innovaatioalan kansainvälisissä julkaisuissa ja pitämällä myös esityksiä alan kansainvälisissä konferensseissa. Saadun palautteen perusteella voitiin päätellä, että Runway-projektissa oli kehitetty ideoiden kaupallistamisesta sekä tieteelliseltä että käytännön kannalta jotain merkittävää.

Sen lisäksi, että projektissa kehitettiin tavoitteeksi asetettu ideoiden ja osaamisten tuotekehitys- ja tuotteistamismalli, joka todettiin myös kansainvälisesti merkittäväksi, projektille asetetus numeeriset tulokset ylittyivät selvästi.

Runway-projektin numeeriset tulokset:
-29 uutta työpaikkaa, joista 4 naistyöpaikkaa (määrät yli tavoitteen)
-4 uutta yritystä (kokonaismäärä yli tavoitteen)
-12 uutta kaupallista tuotetta/palvelua ja 2 tuotekonseptia (tavoite ylitetty)
-projektissa mukana 36 yritystä (määrä yli tavoitteen)
-projektissa mukana 5 muuta organisaatiota (tavoite saavutettu)

Lisäksi Runway voitti vuonna 2014 kansallisen EEPA-kilpailun (European Enterprise Promotion Awards) ja pääsi ainoana pk-yritysten liiketoiminnan kehittämistä edistänä hankkeena edustamaan Suomea koko Euroopan laajuiseen EEPA-kilpailuun. Tämäkin on selvä osoitus siitä, että Runway-projekti on ollut erittäin tuloksellinen ja menestyksellinen.