Euroopan unioni

Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman projektin kuvaus

1. Projekti

Projektikoodi: S11334

Projektin nimi: NYT Nykyaikainen navettateknologia osaamisverkostohanke

Osio: Itä-Suomen suuralueosio

Toimintalinja: 3: Työmarkkinoiden toimintaa edistävien osaamis-, innovaatio- ja palvelujärjestelmien kehittäminen

Projektityyppi: Projekti, jossa on henkilöitä mukana

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.1.2010 ja päättyy 31.12.2013

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2. Projektin toteuttaja

Toteuttajaorganisaation nimi: Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus, Kotieläintuotannon tutkimus

Organisaatiotyyppi: Tutkimuslaitos

Y-tunnus: 0244624-1

Osoite: MTT Kotieläintuotannon tutkimus, H-talo

Puhelinnumero: 0295300700

Toteuttajaorganisaation Web-osoite: www.mtt.fi

Projektin kotisivun osoite: nythanke.wordpress.com/, https://www.facebook.com/groups/153029578042111/

Vastuuhenkilön nimi: Jaakko Mononen

Asema: Professori, hankkeen vastuullinen johtaja

Sähköposti: jaakko.mononen(at)mtt.fi

Puhelinnumero: 0403553127

3. Projektin toteutusalue ja kohderyhmän kuvaus

3.1 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Pohjois-Savo

Seutukunnat: Koillis-Savon, Varkauden, Sisä-Savon, Ylä-Savon, Kuopion

Kunnat: Keitele, Tervo, Rautalampi, Kaavi, Iisalmi, Varkaus, Kiuruvesi, Sonkajärvi, Siilinjärvi, Rautavaara, Nilsiä, Kuopio, Pielavesi, Leppävirta, Tuusniemi, Juankoski, Vesanto, Lapinlahti, Suonenjoki, Vieremä

3.2 Varsinaiset kohderyhmät

Pohjois-Savossa toimivat maidontuottajat, luonnonvara-alan opettajat ja neuvojat, luonnonvara-alan toisen asteen opiskelijat, kotieläinalan opiskelijat korkea-asteella sekä maidontuotantosektorin muut toimijat (esim. eläinlääkärit).

3.3 Välilliset kohderyhmät

Maidontuotantoketjun muut toimijat kuten maito-osuuskunnat, neuvontajärjestöt sekä laitevalmistajat.

3.4 Aloittaneiden henkilöiden määrä

Suunniteltu: 0, joista naisia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 451, joista naisia 284

4. Projektin tavoitteet, tulokset ja vaikutukset

4.1 Uusien työpaikkojen määrä

Suunniteltu: 3, joista naisten työpaikkoja 2

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 1, joista naisten työpaikkoja 0

4.2 Uusien yritysten määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

4.3 Suoritettujen tutkintojen määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten tutkintoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten tutkintoja 0

5. Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Nykyaikaista navettateknologiaa on jo käytössä monilla suomalaisilla maitotiloilla, mutta aiheeseen liittyvän tutkimuksen ja koulutuksen tarve on ilmeinen. Teknologiaa hyödyntävät suuret lypsykarjatilat, ja suurten tilojen osuus maidontuotannossa kasvaa erittäin nopeasti. Nopea teknologian ja tietotekniikan kehitys avaa jatkuvasti maatalouteen uusia mahdollisuuksia liittyen tilojen johtamiseen, työmäärän hallintaan sekä karjanhoitajan ja karjan terveyden ja hyvinvoinnin varmistamiseen. Samalla kuitenkin virheellisten teknologiavalintojen mahdollisuus kasvaa tilatasolla. Viljelijät ovat pitkälti laitevalmistajien tarjoaman tiedon varassa, ja kokemus on jo osoittanut, että laitteet eivät ole esim. luotettavuudeltaan aina vastanneet viljelijöiden odotuksia.

Nykyaikainen navettateknologia hankkeen (NYT) tavoitteena on kohentaa jo olemassa olevien teknologioiden tasoa maidontuotannossa ja auttaa tiloja välttämään virheinvestointeja. NYT-hanke toimii vuorovaikutuksessa viljelijöiden kanssa ja hyödyntää heidän kokemuksiaan navettateknologioista. Koulutuksissa tullaan tekemään yhteistyötä myös laitevalmistajien kanssa, mutta samanaikaisesti huomioidaan riittävän laajan ja perustellun tiedon hankinnan, kustannustehokkuuden, kriittisyyden ja harkinnan merkitys investoinneissa. Koulutus perustuu vahvasti testattuun ja tutkittuun tietoon eri teknologioiden toimivuudesta ja hyödyllisyydestä sekä jatkuvaan vuorovaikutteiseen keskusteluun suomalaisten maidontuottajien todellisista teknolgia - ja osaamistarpeista. Suomalaisten olosuhteiden erityispiirteet korostuvat, koska yksikkökokojen suureneminen ja ilmastolliset erityispiirteet asettavat yhdessä omat vaatimuksensa tuotantorakennusten suunnittelulle.Toisaalta ulkopuolisen ammattitaitoisen työvoiman saatavuus on Suomessa haasteellista.Näistä syistä maitotilojen teknologiatarpeet voivat Suomessa poiketa muista maista.

NYT-hanke parantaa eläinten tuotannon, terveyden ja hyvinvoinnin seurantaa ja sitä kautta tehostaa riskien hallintaa vaikuttaa positiivisesti tilan taloudelliseen tulokseen ja toimintaan. NYT-hanke tuottaa tietoa uusista eläinten tuotannon sekä terveyden ja hyvinvoinnin seurannan ratkaisuvaihtoehdoista ja niiden käyttökelpoisuudesta suomalaisilla maitotiloilla keskittyen tuotannon taloudellisuuden kannalta oleellisimpiin teemoihin
Näihin haasteisiin NYT-hanke vastaa toimimalla uusien ja kehitteillä olevien navettateknologioiden suomalaisena koelaboratoriona, josta kertyvä tieto ja kokemukset saadaan hyvin nopeasti siirrettyä maidontuottajien, opettajien, neuvojien sekä luonnonvara-alan opiskelijoiden käyttöön.

6. Tiedotus ja hyvien käytäntöjen levittäminen

6.1 Tiedotussuunnitelma

Projektille perustetaan oma internet sivusto, joka linkitetään alueellisten, projektissa toimivien toimijoiden nettisivustolle tai sen yhteyteen. Ylä-Savon ammattiopiston johdolla tuotettua Virtuaalinavetta portaalia kehitetään edelleen palvelemaan kohderyhmiä sekä tehdään tunnetuksi Virtuaalinavetta-käsitettä.
Lisäksi kirjoitetaan uutistiedotteita alueelliseen ja valtakunnalliseen mediaan sekä julkaisuja tieteellisiin julkaisusarjoihin. Projektin tuloksista tiedotetaan myös kotimaisissa ja kansainvälisissä seminaareissa.

6.2 Suunnitelma hyvien käytäntöjen levittämisestä

Hankkeen toimenpiteistä ja tuloksista tiedottaminen hoidetaan yhteistyössä hankepartnereiden sekä Maito Savon kanssa ja se hoidetaan koordinoidusti tiedotuksen ammattilaisen kanssa.

Hankkeen tiedotus kohdistetaan ensisijaisesti alueellisesti, mutta hankkeessa tullaan voimakkaasti panostamaan myös kansalliseen ja kansainväliseen näkyvyyteen ajankohtaisten koulutus-, tutkimus- ja kehitysteemojen puitteissa.

7. Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 470 000

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 470 000

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 545 000

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 545 000

8. Vastuuviranomaisen tekemä projektin luokittelu

8.1 Horisontaalinen luokittelu

Tasa-arvo: Sukupuolineutraali projekti

Kestävä kehitys: Projektilla ei ole erityistä vaikutusta kestävän kehityksen kannalta

Kumppanuus: Kumppanuutta selvästi edistävä projekti

Innovatiivisuus: Ei erityistä innovatiivisuutta projektin tavoitteena

9. Loppuraportin tiivistelmä

Nykyaikainen navettateknologia osaamisverkostohankkeen (NYT/ESR, 2010-13) päätavoitteena oli välittää maidontuottajille tietoa nykyaikaisesta navettateknologiasta, ja auttaa siten maitotiloja tekemään oikein mitoitettuja laiteinvestointeja. Hankkeen välittöminä kohderyhminä olivat pohjoissavolaiset maidontuottajat ja alan opiskelijat. Muina kohderyhminä olivat muut maidon alkutuotannon parissa työskentelevät, kuten neuvontaorganisaatiot, meijerit ja muut alan yritykset.

NYT/ESR hankkeen toteuttivat Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus, Savonia ammattikorkeakoulu, Itä-Suomen yliopisto, Ylä-Savon ammattiopisto ja Savon ammatti- ja aikuisopisto. Laajapohjainen alueellinen tutkimus- ja koulutusorganisaatioiden yhteistyö osoittautui hyväksi tavaksi etsiä, tuottaa ja välittää maitotilojen teknologiavalintoja tukevaa tietoa. Tieto perustui teoreettiseen tutkimustietoon ja hankkeessa tehtyihin systemaattisiin laitetestauksiin, ei siis pelkästään laitevalmistajien tarjoamaan tietoon.

NYT/ESR järjesti 19 koulutustilaisuutta, ja hankkeen koulutuksiin osallistui kaikkiaan 451 henkilöä. Hankkeen toiminta tavoitti 86 yritystä, joista suurin osa oli maitotiloja. Koulutustilaisuuksissa aiheina olivat mm. kiima, poikiminen, laiduntaminen ja vasikoiden hyvinvointi. Luentomuotoisen koulutuksen lisäksi järjestettiin pienryhmille laitteisiin tutustumisia MTT:n Maaningan tutkimusnavetassa. Hanke tuotti kuusi ammattilehtiartikkelia.

Hankkeen tuloksia esiteltiin useissa maakunnallisissa ja valtakunnallisissa maatalousyrittäjille suunnatuissa tapahtumissa sekä Farmari maaseutunäyttelyssä. Yleistä julkisuutta toivat lukuisat uutisoinnit sanomalehdissä, radiossa ja televisiossa. Hankkeen internetsivuston käyttö (http://nythanke.wordpress.com/) lisääntyi hankkeen loppua kohden, kun hanke oli saavuttanut julkisuutta muuta kautta. Tiedottamisessa hyödynnettiin myös sosiaalista mediaa (https://www.facebook.com/groups/153029578042111/). Hanke tuki virtuaalinavetan kehitystyötä Ylä-Savon ammattiopistossa. Laitetestausten tuloksia hyödynnettiin ja tullaan hyödyntämään myös useissa opinnäytetöissä.

NYT/ESR hanke auttoi hahmottamaan navettateknologian tämänhetkisiä tutkimustarpeita. Yhdessä rinnakkaisen Nykyaikainen navettateknologia instrumentointihankkeen kanssa hanke vahvisti merkittävästi MTT:n Maaningan tutkimusaseman asemaa Suomessa ja teki sitä myös kansainvälisesti tunnetuksi ja halutuksi yhteistyökumppaniksi. Yhteistyö jatkuu hankkeen jälkeen mm. Helsingin yliopiston sekä sveitsiläisten, virolaisten, englantilaisten ja belgialaisten tutkimuslaitosten kanssa. Tämä verkostoituminen nopeuttaa uusimman tutkimustiedon jalkauttamista pohjoissavolaisille maitotiloille.