Euroopan unioni

Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman projektin kuvaus

1. Projekti

Projektikoodi: S11335

Projektin nimi: Verkko-opetuksen kehittäminen

Osio: Pohjois-Suomen suuralueosio

Toimintalinja: 3: Työmarkkinoiden toimintaa edistävien osaamis-, innovaatio- ja palvelujärjestelmien kehittäminen

Projektityyppi: Projekti, jossa on henkilöitä mukana

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.5.2010 ja päättyy 31.5.2012

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2. Projektin toteuttaja

Toteuttajaorganisaation nimi: Koillis-Suomen Aikuiskoulutus Oy

Organisaatiotyyppi: Ammatillinen oppilaitos

Y-tunnus: 0832600-5

Osoite: Ulkutie 3

Puhelinnumero: 040 860 8949

Toteuttajaorganisaation Web-osoite: www.ksak.fi

Projektin kotisivun osoite: ksakverkkoopetus.wordpress.com/

Vastuuhenkilön nimi: Ari Jokinen

Asema: Toimitusjohtaja / rehtori

Sähköposti: ari.jokinen(at)ksak.fi

Puhelinnumero: 040 507 5663

3. Projektin toteutusalue ja kohderyhmän kuvaus

3.1 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Pohjois-Pohjanmaa

Seutukunnat: Oulunkaaren, Koillismaan

Kunnat: Taivalkoski, Kuusamo, Pudasjärvi

3.2 Varsinaiset kohderyhmät

Projektin kohderyhmänä ovat Koillis-Suomen Aikuiskoulutus Oy:n ja alueen muiden koulutusorganisaatioiden, yhteistyöyritysten ja yhteisöjen henkilöstö, jotka ovat kiinnostuneita osallistumaan verkko-opetuksen kehittämiseen.

3.3 Välilliset kohderyhmät

Projektin välillisinä kohderyhminä ovat opiskelijat, jotka tulevat käyttämään kehiteltyjä verkko-oppimismenetelmiä ja käytäntöjä.

3.4 Aloittaneiden henkilöiden määrä

Suunniteltu: 0, joista naisia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 51, joista naisia 32

4. Projektin tavoitteet, tulokset ja vaikutukset

4.1 Uusien työpaikkojen määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten työpaikkoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten työpaikkoja 0

4.2 Uusien yritysten määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

4.3 Suoritettujen tutkintojen määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten tutkintoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten tutkintoja 0

5. Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Hankkeen tavoitteena on kytkeä verkko-opetus tiiviisti osaksi Koillis-Suomen Aikuiskoulutus Oy:n koulutusprosessia ja toimintatapoja. Myös muiden alueen koulutusorganisaatioiden verkko-opetuksen toimintamalli kehittyy. Projektissa edistään myös sähköisen tiedonvälityksen välineiden käyttöönottoa parantamalla Koillismaan koulutusorganisaatioiden opetushenkilöstön verkko-opetustaitoja. Projektin toteutusaika 1.5.2010-31.5.2012.

Projektin kohderyhmänä ovat Koillis-Suomen Aikuiskoulutus Oy:n ja alueen muiden koulutusorganisaatioiden, yhteistyöyritysten ja yhteisöjen henkilöstö, jotka ovat kiinnostuneita osallistumaan verkko-opetuksen kehittämiseen. Projektin välillisinä kohderyhminä ovat opiskelijat, jotka tulevat käyttämään kehiteltyjä verkko-oppimismenetelmiä ja käytäntöjä.

Projektissa suunnitellaan ja luodaan verkko-oppetuksen toimintamalli Koillis-Suomen Aikuiskoulutus Oy:lle sekä kehitetään Koillismaalla koulutusorganisaatioiden henkilöstön osaamista verkko-opetuksen käyttämisessä seuraavilla toimenpiteillä:
1. Suunnitellaan verkko-opetus osaksi koulutusprosessia
2. Verkko-opetuksen kehittämisen koulutus: verkko-opetuksen käytänteet ja verkko-opetusvälineiden käyttö, verkko-opetusmateriaalin tekeminen, sosiaalinen media opetuskäytössä.
3. Verkkopilottikoulutukset: pilottikoulutusten suunnittelu, koulutusmateriaalien ja oppimistehtävien toteuttaminen verkkoon.
4. Yhteistyö ja verkostoituminen: yritys-, kunta- ja koulutusorganisaatiovierailut, opintokäynnit verkko-opetusta toteuttavissa koulutusorganisaatioissa, verkko-opetuksen tapahtumiin ja seminaareihin osallistuminen.

Hankkeen tuloksena syntyy verkko-opetuksen toimintamalli osaksi aikuiskoulutusjärjestelmää Koillis-Suomen Aikuiskoulutus Oy:ssä ja mahdollisesti muissakin projektin toimenpiteisiin osallistuvissa koulutusorganisaatioissa. Myös verkko-opetuksen määrä lisääntyy ja laajenee muihin koulutuksiin pilottikoulutusten myötä. Hankkeen kautta noin 40 koillismaalaista henkilöä kehittää osaamistaa verkko-opetuksessa.

Hankkeen vaikutuksena koulutusorganisaation verkko-oppimisen toimintamalli vakiintuu ja laatu paranee. Välillisiä vaikutuksia pidemmällä aikavälillä on se, että verkkopohjaisten oppimisympäristöjen käyttö lisääntyy ja aikuiskoulutus vastaa entistä paremmin asiakkaiden ja alueella toimivien työpaikkojen osaamisen tarpeisiin.

6. Tiedotus ja hyvien käytäntöjen levittäminen

6.1 Tiedotussuunnitelma

Yhtenä projektin toimintamuotona on verkostoituminen ja sen onnistumisen kannalta keskeistä on
tiedonkulun varmistaminen ja kehittäminen. Projektin rahoituksen varmistuttua sille laaditaan projektin toteutusuunnitelmaan rahoittajan ohjeistuksen mukainen viestintäsuunnitelma, jossa kuvataan projektin viestintätoimet, niiden ajoitus, vastuuhenkilöt ja kustannukset.

Tiedottamisen välineinä tulevat olemaan sisäisen tiedottamisen osalta esim. hankepalaverit, toteuttajien omat muut palaverit ja kokoukset ja sähköposti. Ulkopuolisen tiedottamisen välineitä ovat esim. www-sivut, väli- ja loppuraportit, esitteet, lehti-ilmoittelu, verkostotapaamiset ja infotilaisuudet projektin kohderyhmille.

Projektin tiedottamisessa hyödynnetään myös muita alueellisia ja/tai maakuntatason kehittämishankkeita.

6.2 Suunnitelma hyvien käytäntöjen levittämisestä

Projektin alkuvaiheessa laaditaan projektin toteutussuunnitelmaan aikataulutettu hyvien käytäntöjen levittäminen. Projektin alkuvaiheessa tiedotetaan hankkeen tavoitteista ja toimenpiteistä ohjausryhmälle ja yhteistyökumppaneille. Hankkeen aikana tiedotetaan toimenpiteiden yhteydessä eri osapuolille projektin etenemisestä ja sen päättyessä tehdään yhteenveto projektin onnistumisesta. Hyvistä käytännöistä tiedotetaan koko projektin toteutukseen aikana osallistuville yhteistyöorganisaatioille ja muille yhteistyökumppaneille. Hyviä käytäntöjä tullaan esittelemään myös muissa verkko-oppimisen kehittämishankkeissa.

7. Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 183 600

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 183 600

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 216 000

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 218 570

8. Vastuuviranomaisen tekemä projektin luokittelu

8.1 Horisontaalinen luokittelu

Tasa-arvo: Sukupuolineutraali projekti

Kestävä kehitys: Projektilla ei ole erityistä vaikutusta kestävän kehityksen kannalta

Kumppanuus: Ei erityisesti kumppanuuteen vaikuttava projekti

Innovatiivisuus: Selvästi innovatiivisia tuloksia tuottava projekti

9. Loppuraportin tiivistelmä

Hankkeen tavoitteena oli kytkeä verkko-opetus tiiviisti osaksi aikuiskoulutusorganisaation koulutusprosessia ja toimintatapoja. Projektissa tavoitteena oli myös edistää sähköisen tiedonvälityksen välineiden käyttöönottoa parantamalla Koillismaan koulutusorganisaatioiden opetushenkilöstön verkko-opetustaitoja.

Projektissa on suunniteltu, luotu ja vakiinnutettu Koillis-Suomen Aikuiskoulutus Oy:n verkko-opetuksen toimintamalli. Keskeisiä toimenpiteitä ovat olleet muun muassa:
1. Verkko-opetuksen toimintamallin suunnittelu
2. Verkko-opetuksen kehittämisen koulutukset
3. Verkkopilottikoulutukset
4. Yhteistyö, verkostoituminen ja osaamisen lisääminen

Hankkeen aikana on toteutettu kolmen kunnan alueella runsaasti verkko-opetuksen osaamisen kehittämiseen liittyviä koulutuksia. Verkko-opetuksen välineiden ja tekniikan selvitystä on tehty Koillis-Suomen Aikuiskoulutus Oy:n osalta. Myös valtakunnallisesti käytössä olevaa tekniikkaa on tarkasteltu vierailemalla Pohjois-Suomessa verkko-opetusta toteuttavissa koulutusorganisaatioissa sekä alan seminaareissa sekä internetissä tekniikkaan tutustumalla.

Hankkeen aikana on kartoitettu Koillismaan alueella ja yhteistyökumppaneiden organisaatioissa toimivia / toteutuneita verkko-opetukseen liittyviä hankkeita sekä hyviä käytänteitä. Myös verkko-opetuksen valtakunnallista ja kansainvälistä tilannetta on tarkasteltu, ja luotu kumppanuuksia verkko-opetuksen kehittämisen edistämiseksi koko Suomen alueella.

Opetushenkilöstöä on koulutettu sovellusohjelmien ja verkko-opetuksen välineiden hyödyntämiseen koulutusten suunnittelussa ja toteuttamisessa. Tavoitteena on ollut saada koulutettavien tieto- ja
viestintätekniikan taidot kirjoittamisen kaltaiseksi taidoksi. Koulutusta on toteutettu lähiopintoina ja verkko-opintoina. Koulutuksia on toteutettu Kuusamossa, Taivalkoskella ja Pudasjärvellä.

Hankkeen toteutussuunnitelman mukaisesti on tehty opetusmateriaalia opastyyppisesti sekä kouluttajille että koulutettaville. Materiaalia on tuotettu sovellusohjelmien käyttöön (peruskäyttö, yhteiskäyttö, uudet ohjelmaversiot), verkko-opetusohjelmien, (Studenta, Moodle), sekä Outlookin sähköpostin ja kalenterin käyttöön. Hankkeen aikana opetusmateriaalia on tuotettu koulutussuunnitelman mukaisiin opettajien koulutukseen, sekä sosiaalisen median opetuskäyttöön. Verkkopedagogiikan hyödyntämisen oppaita pilottikoulutuksiin on laadittu Ohjattu opintojakson rakentaminen koulutusten käynnistyessä.

Hankkeen tuloksena on koulutettu 51 koillismaalaista henkilöä kehittämään omaa osaamistaan verkko-opetuksessa. Hankkeessa on myös syntynyt verkko-opetuksen toimintamalli osaksi aikuiskoulutusjärjestelmää. Hankkeen pidemmän aikavälin mahdollisena vaikutuksena on, että koulutusorganisaation verkko-oppimisen toimintamalli vakiintuu ja laatu paranee. Myös verkkopohjaisten oppimisympäristöjen käyttö lisääntyy ja aikuiskoulutus vastaa entistä paremmin asiakkaiden ja alueella toimivien työpaikkojen osaamisen tarpeisiin.